Наредба № 14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло на лицата от институциите в системата на предучилищното и училищното образование

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Обн. ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г., в сила от 1 януари 2017 г.

Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за осъществяване правото на представително облекло на педагогическите специалисти, заместник-директорите без норма преподавателска работа и главния счетоводител от държавните и общинските детски градини, училища, от центровете за подкрепа за личностно развитие, от Националния дворец на децата и Държавния логопедичен център, наричани за краткост „институциите“

Чл. 2. (1) При изпълнение на служебните си задължения педагогическите специалисти, заместник-директорите без норма преподавателска работа и главният счетоводител от институциите имат право на представително облекло за всяка календарна година. Средствата за представителното облекло се осигуряват от бюджета на съответната институция.
(2) Стойността на представителното облекло се дава в пари, като изборът на облеклото се осигурява от всяко от посочените в ал. 1 лица съобразно деловия вид, съответстващ на служебното му положение.

Чл. 3. (1) Средствата за представителното облекло за всяка календарна година се осигуряват в рамките на утвърдения бюджет на институцията.
(2) Конкретната стойност на представителното облекло се определя от директора за всяка календарна година в съответствие с бюджета на институцията и съобразно размерите, договорени в колективен трудов договор.
(3) Стойността на представителното облекло на директора на институцията е равна на определената по реда на ал. 2 стойност.

Чл. 4. (1) При постъпване на работа през календарната година лицата по чл. 2, ал. 1 имат право на представително облекло пропорционално на оставащите до края на годината месеци.
(2) Когато лицето, което е получило представително облекло, напусне по време на календарната година, то възстановява частта от получената сума, установена пропорционално на неотработените месеци за годината.

Чл. 5. Лицата по чл. 2, ал. 1, които работят на непълно работно време, имат право на сума за представително облекло пропорционално на определената в трудовите им договори продължителност на работното време.

Чл. 6. За времето на неплатен отпуск, което съгласно чл. 160, ал. 3 от Кодекса на труда не се зачита за трудов стаж, на лицата по чл. 2, ал. 1 не се полагат средства за представително облекло.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. Заместник-директорите без норма преподавателска работа и главният счетоводител, които са получили безплатно работно облекло по реда на Наредбата за безплатното работно и униформено облекло и срокът на износването му към 1.01.2017 г. не е изтекъл, имат право на представително облекло след изтичане на този срок пропорционално на оставащите месеци до края на календарната година.

§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 219, ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование и отменя Наред­ба № 1 от 2012 г. за представителното облек­ло на лицата от педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена (ДВ, бр. 33 от 2012 г.).

§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2017 г.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ