Наредба № 1 от 23.03.2006 г. за условията и реда за финансиране на проекти и програми от фонд “Условия на труд”

Издадена от Министерството на труда и социалната политика
Обн. ДВ. бр.28 от 4 Април 2006 г., изм. и доп. ДВ. бр.14 от 13 Февруари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.35 от 18 Април 2023г.

Глава първа
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за финансиране на проекти и програми от фонд "Условия на труд" към министъра на труда и социалната политика, наричан по-нататък "фонда".

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2018 г., в сила от 27.03.2018 г.) Средства от фонда се предоставят безвъзмездно за:
1. финансиране на проекти и програми за подобряване на условията на труд с браншова значимост и приложимост на резултатите;
2. финансиране до 30 на сто от стойността на проекти за подобряване условията на труд с висок социален ефект на резултатите в отделните предприятия;
3. разработване на нормативни актове, правила, норми и изисквания;
4. организиране и провеждане на специализации в областта на здравословните и безопасните условия на труд;
5. организиране и провеждане на специализирани обучения, семинари и конференции в областта на здравословните и безопасните условия на труд;
6. наблюдение и контрол на условията на труд и факторите на работната среда;
7. разработване и издаване на учебни и информационни материали, свързани със здравословни и безопасни условия на труд.

Чл. 3. Вземането на решения за финансиране се основава на принципите на публичност, прозрачност, равнопоставеност на кандидатите и обективност при подбора и оценката на проектите.

Глава втора.
Откриване на процедури за финансиране на проекти и програми. Изисквания към кандидатите за финансиране.

(ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 14 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 27.03.2018 Г.)

Раздел I
Откриване на процедури за финансиране на проекти и програми

Чл. 4. (1) В 30-дневен срок от утвърждаване програмата и бюджета на фонда от министъра на труда и социалната политика управителният съвет на фонда взима решение за приемане на критерии за оценки на проектите по чл. 2, тежестта им в комплексните оценки и определя цената на конкурсните документации.
(2) В 10-дневен срок от приемане на критериите по ал. 1 управителят на фонда издава заповед, с която одобрява обявленията за набиране на проекти и програми за финансиране.
(3) Обявленията за набиране на проекти и програми съдържат:
1. изисквания към кандидатите;
2. критерии за оценка на предложенията и тежестта им в комплексната оценка;
3. максимален размер на средствата за финансиране от фонда;
4. цена на документацията;
5. място за получаване на документацията;
6. място на подаване на предложенията за финансиране на проекти и програми;
7. адрес и телефон за контакти.
(4) Обявленията се публикуват в поне един национален ежедневник и на електронната страница на фонда в 14-дневен срок от издаване на заповедта по ал. 2.

Раздел II
Изисквания към кандидатите за финансиране

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2018 г., в сила от 27.03.2018 г.) Право да кандидатстват за финансиране на проекти и програми по чл. 2, т. 1, 4 и 7 имат всички физически и юридически лица, министерства, ведомства, отраслови, браншови и регионални съвети по условия на труд.
(2) Право да кандидатстват за финансиране на проекти по чл. 2, т. 2 имат физически и юридически лица, които отговарят на следните изисквания:
1. към момента на кандидатстването за финансиране осигуряват работа на работници и/или служители по сключени с тях трудови договори;
2. внасяли са редовно и без прекъсвания дължимите осигурителни вноски;
3. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2018 г., в сила от 27.03.2018 г.) подали са в Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" декларация по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
4. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2018 г., в сила от 27.03.2018 г.) назначили са или са определили поне едно длъжностно лице с подходящо образование или квалификация за организиране изпълнението на дейности, свързани със защита и профилактика на професионалните рискове, създали са специализирана служба или са възложили с договор на други физически или юридически лица организиране изпълнението на посочените дейности;
5. осигурили са обслужване на своите работници и служители от служба по трудова медицина;
6. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2018 г., в сила от 27.03.2018 г.) работодатели с 5 и повече работещи да имат учреден комитет (група) по условия на труд;
7. (нова - ДВ, бр. 14 от 2018 г., в сила от 27.03.2018 г.) притежават или ползват на валидно правно основание имота, в който ще бъде реализиран проектът.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 14 от 2018 г., в сила от 27.03.2018 г.) Право да кандидатстват за финансиране на проекти и програми по чл. 2, т. 3 и 6 имат министерства и ведомства.
(4) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2018 г., в сила от 27.03.2018 г.) Право да кандидатстват за финансиране по чл. 2, т. 5 имат признатите за представителни на национално равнище организации на работниците и служителите и на работодателите, както и министерства и ведомства.

Чл. 6. (1) (Предишен текст на чл. 6 - ДВ, бр. 14 от 2018 г., в сила от 27.03.2018 г.) Нямат право да кандидатстват за финансиране лица:
1. обявени в несъстоятелност или по отношение на тях има решение за откриване на производство по несъстоятелност;
2. обявени в ликвидация;
3. лишени от право да упражняват търговска дейност;
4. осъдени с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани;
5. (доп. - ДВ, бр. 14 от 2018 г., в сила от 27.03.2018 г.) получили цялостно или частично безвъзмездно финансиране за изпълнението на същия проект по други програми;
6. които имат парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;
7. (отм. - ДВ, бр. 14 от 2018 г., в сила от 27.03.2018 г.)
8. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2018 г., в сила от 27.03.2018 г.) които виновно не са изпълнили задълженията си по друг договор с фонд "Условия на труд";
9. (нова - ДВ, бр. 14 от 2018 г., в сила от 27.03.2018 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2023 г.) за които през последните 2 (две) години, предхождащи датата на изискваната информация, е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 и 3, чл. 63, ал. 1 и 2, чл. 118, 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или при които е обявено съществуването на трудово правоотношение с издадено постановление по чл. 405а, ал. 1 от Кодекса на труда.
(2) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2018 г., в сила от 27.03.2018 г.) Нямат право да кандидатстват за финансиране по чл. 2, т. 2 и лица, които:
1. са превишили прага за получаване на минимална и/или държавна помощ за последните три години;
2. са включили в проекта си обекти, които не са въведени в експлоатация и/или в тях не се извършва търговска дейност.

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2018 г., в сила от 27.03.2018 г.) (1) Изпълнението на изискванията по чл. 5, ал. 2, т. 1 и 2 и по чл. 6, ал. 1, т. 1, 2, 6 и 9 се удостоверява с оригинали или заверени копия на документи, издадени от съответния компетентен орган, или се събират по служебен път.
(2) Изпълнението на изискванията на чл. 5, ал. 2, т. 4 - 6 се доказва с представяне на заверени копия на документи, които удостоверяват съответното обстоятелство.
(3) Изпълнението на изискването на чл. 5, ал. 2, т. 7 се удостоверява с представяне на заверено копие на документ за собственост или друг документ, доказващ валидно правно основание за ползване на имота, със срок не по-кратък от 5 години от датата на подаване на предложението.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2023 г.) Обстоятелствата по чл. 5, ал. 2, т. 3 и по чл. 6, ал. 1, т. 3 - 6 и т. 8, ал. 2, т. 1 и 2 се удостоверяват с декларации.
(5) Декларациите по чл. 6, т. 3 и 4 се представят от представляващия по закон и от членовете на управляващите органи.
(6) Когато проектът предвижда строително-монтажни дейности, кандидатът представя декларация, с която декларира, че проектните дейности са съобразени със Закона за устройство на територията и свързаните с него нормативни актове.

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2018 г., в сила от 27.03.2018 г.) Лицата по чл. 5, ал. 2, получили финансиране по реда на тази наредба, могат да кандидатстват отново след изтичане на период от 2 години считано от датата на решението на управителния съвет на фонда за приемане изпълнението на реализирания проект.
(2) При повторно кандидатстване не се допуска проектът да съдържа дейности, водещи до подобряване на същите условия на труд на работни места, които са получили финансиране при предходния проект.

Глава трета
Изисквания към предложенията за финансиране

Раздел I
Общи изисквания

Чл. 9. Кандидатът за финансиране представя предложение, което съдържа:
1. надлежно попълнена документация;
2. документи, доказващи, че кандидатът отговаря на изискванията за финансиране;
3. квитанция за закупена документация.
Чл. 10. (1) Предложенията за финансиране се приемат всеки работен ден в деловодството на фонда.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2018 г., в сила от 27.03.2018 г.) Предложенията по чл. 2, т. 2 се подават в запечатан плик, върху който се изписват задължително наименованието на кандидата и на проекта, телефон и електронен адрес.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2018 г., в сила от 27.03.2018 г.) Предложенията по ал. 2 се регистрират в специален регистър по реда на получаването им, като задължително се вписват датата и часът на постъпването им.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2018 г., в сила от 27.03.2018 г.)

Раздел II.
Специални изисквания към предложенията за финансиране на проекти и програми от фонд “Условия на труд”

(Загл. изм. - ДВ, бр. 14 от 2018 г., в сила от 27.03.2018 г.)

Чл. 11. (1) Финансиране от фонда по чл. 2, т. 1 получават само предложения, които съдържат:
1. анализ на състоянието на безопасността и здравето на ниво отрасъл, бранш или регион, включващ и значимостта на проблемите, свързани с безопасността и здравето при работа;
2. ясно дефинирани цели на проекта;
3. задачи, които ще изпълни проектът;
4. средства за постигане на целите;
5. очакван ефект от практическото приложение;
6. прогноза за устойчивостта на резултатите при приложение на проекта.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2018 г., в сила от 27.03.2018 г.) Финансиране от фонда по чл. 2, т. 2 получават предложения за подобряване на условията на труд на съществуващи работни места, свързани със:
1. реконструкция и/или модернизация на съществуващи работни помещения;
2. модернизиране и/или обезопасяване на съществуващо работно оборудване;
3. изграждане, реконструкция и/или модернизация на системи и инсталации за подобряване и поддържане на работната среда;
4. подобряване на санитарно-битовите условия;
5. други проекти за подобряване условията на труд, които не са пряко свързани с работното оборудване.
(3) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2018 г., в сила от 27.03.2018 г.) Проектните предложения по чл. 2, т. 2 трябва да съдържат:
1. анализ на състоянието на безопасността и здравето в предприятието, включващ и значимостта на проблемите, които са обект на решаване чрез проекта;
2. цел на проекта;
3. предвидените по проекта дейности за подобряване на условията на труд;
4. брой и относителен дял на работещите, които ще бъдат обхванати от проекта;
5. актуално състояние на факторите на работната среда, отразено в представени протоколи от измервания, и очакваните стойности след осъществяване на проекта;
6. прогноза за устойчивостта на очакваните резултати след реализацията на проекта за срок не по-кратък от 5 години;
7. стойност и бюджет на проекта;
8. утвърдена от работодателя оценка на риска на работните места и предприетите мерки за предотвратяване, намаляване, ограничаване и контрол на риска;
9. количествено-стойностна сметка;
10. скица/и на обектите, тяхното разположение на производствената площадка, с ясно означаване на всички места, където се осъществяват дейности по чл. 11, ал. 2;
11. снимков материал на обектите към момента на подаване на проектното предложение, на които ясно да се виждат местата, където се предвиждат дейности по проекта.
(4) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2018 г., в сила от 27.03.2018 г.) Предложенията за финансиране разработването на нормативни актове по чл. 2, т. 3 трябва да:
1. са в съответствие с държавната политика в областта на здравословните и безопасните условия на труд;
2. са в съответствие с изискванията на Закона за нормативните актове;
3. съдържат обосновка на необходимостта от разработване на нормативния акт;
4. съдържат ясно дефинирани цели, обхват и съдържание на нормативния акт;
5. съдържат оценка на въздействието от проектопредложението на нормативния акт, включително оценка на административната и регулаторната тежест, която би се създала в резултат на прилагането;
6. съдържат предложение и обосновка относно компетентния държавен орган, който да издаде нормативния акт;
7. съдържат становище от компетентния държавен орган за необходимостта от разработване на нормативния акт;
8. съдържат бюджет на проекта;
9. съдържат информация за ефекта (очакваните резултати) от прилагането.
(5) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2018 г., в сила от 27.03.2018 г.) Предложенията за финансиране разработването на правила, норми и изисквания по чл. 2, т. 3 трябва да:
1. са в съответствие с националното законодателство в областта на здравословните и безопасните условия на труд;
2. съдържат обосновка на необходимостта от разработване на правилата, нормите или изискванията;
3. съдържат ясно дефинирани цели, обхват и съдържание;
4. съдържат бюджет на проекта;
5. съдържат информация за ефекта (очакваните резултати) от прилагането на правилата, нормите или изискванията.
(6) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2018 г., в сила от 27.03.2018 г.) Предложенията за финансиране по чл. 2, т. 5 трябва да съдържат:
1. анализ и оценка на необходимостта от обучение;
2. форми за обучение по безопасност и здраве при работа (описание на подходи и методи на обучение);
3. програма за обучението, която е съобразена със:
а) общата, отрасловата и специфичната за дадена професия задължителна подготовка по правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
б) целеви групи;
в) брой обучавани лица;
г) целите на обучението;
д) тематичните области на обучението;
е) продължителността на обучението - общо и по теми;
ж) план-график за предвидените обучения;
з) необходима материална база за обучение, учебни и информационни материали;
4. критерии за избор на обучаващите;
5. бюджет на проекта;
6. очаквани резултати.

Глава четвърта.
Разглеждане и оценка на предложенията за финансиране

Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2018 г., в сила от 27.03.2018 г.) Ежемесечно управителят на фонда определя със заповед състава на комисия/и за разглеждане и оценка на предложенията, постъпили по чл. 2, т. 2 до 25-о число на месеца.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2018 г., в сила от 27.03.2018 г.) Предложенията за финансиране по чл. 2, т. 2 се оценяват от комисия/и до петима членове, като в състава ѝ задължително се включват експерти, един юрист и един икономист.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2018 г., в сила от 27.03.2018 г.) Предложенията за финансиране по чл. 2, т. 5 се разглеждат от комисия в състав до трима членове.
(4) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2018 г., в сила от 27.03.2018 г.) За предложенията за финансиране по чл. 2, т. 1, 3, 4, 6 и 7 управителят на фонда може да издаде заповед за назначаване на комисия след решение на управителния съвет.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 14 от 2018 г., в сила от 27.03.2018 г.) Секретар на комисията е служител на фонда.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 14 от 2018 г., в сила от 27.03.2018 г.) Не може да бъде член на комисия лице, което е "свързано лице" по силата на § 1 от Търговския закон.
(7) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 14 от 2018 г., в сила от 27.03.2018 г.) За отсъствието на обстоятелствата по ал. 6 членовете на комисията подписват декларация преди първото заседание за оценка на предложенията.
(8) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 14 от 2018 г., в сила от 27.03.2018 г.) При наличието на обстоятелства по ал. 6 и/или при самоотвод на член на комисията управителят на фонда предлага на управителния съвет да вземе решение за извършване на промени в състава на комисията(ите).
(9) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 14 от 2018 г., в сила от 27.03.2018 г.) Членовете на комисията получават възнаграждение. Размерът на възнаграждението се определя от управителя на фонда в зависимост от обема на извършената работа и е в рамките на определените минимални и максимални размери, определени от управителния съвет.

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2018 г., в сила от 27.03.2018 г.) (1) Комисията/ите по чл. 12, ал. 2 извършва/т оценка на предложенията на три етапа:
1. проверка за наличието на всички изискуеми документи съгласно тази наредба;
2. проверка за съответствието на кандидата и на представения от него проект с условията за получаване на финансиране съгласно тази наредба;
3. оценка на представените проекти по чл. 2, т. 2 съгласно определените критерии за оценка.
(2) Когато установи липса, непълнота или несъответствие на някои от изискуемите документи, комисията определя срок за представянето им. Ако в определения срок констатираните липси, непълноти или несъответствия не се отстранят, предложението не подлежи на проверка по ал. 1, т. 2 и се отхвърля.
(3) Когато представеният проект не отговаря на изискванията по ал. 1, т. 2, той не подлежи на оценка по ал. 1, т. 3 и се отхвърля.
(4) Комисията/ите по чл. 12, ал. 3 и 4 извършва/т проверка за съответствието на кандидата и на представения от него проект с условията за получаване на финансиране съгласно тази наредба.

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2018 г., в сила от 27.03.2018 г.) За заседанията на комисията/ите по чл. 13 се води протокол.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2018 г., в сила от 27.03.2018 г.) В протокола на комисията по чл. 12, ал. 2 задължително се описват етапите на извършване на проверката и оценките на постъпилите предложения. Комисията предлага на управителния съвет за финансиране проекти, които са получили оценка под приетия от управителния съвет граничен праг за ефективност.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 14 от 2018 г., в сила от 27.03.2018 г.) Протоколът съдържа дата на съставяне и се подписва от всички членове на комисията.
(4) Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете ѝ. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си в 3-дневен срок от приключване на заседанието.

Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2018 г., в сила от 27.03.2018 г.) На своето първо заседание след представянето на протокола по чл. 14 управителният съвет на фонда взема решение за финансиране на оценените от комисията предложения.
(2) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2018 г., в сила от 27.03.2018 г.) По решение на управителния съвет на фонда преди вземане на решението за финансиране на предложен от комисията проект управителят може да назначи комисия за извършване на контролна проверка за установяване на действителните обстоятелства по подаденото проектопредложение.
(3) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2018 г., в сила от 27.03.2018 г.) При констатиране на извършване на дейности по проекта на подаденото предложение преди одобряването му от управителния съвет на фонда същото се отхвърля.
(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 14 от 2018 г., в сила от 27.03.2018 г.) Решенията на управителния съвет по ал. 1 не са индивидуални административни актове.

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2018 г., в сила от 27.03.2018 г., предишен текст на чл. 16 - ДВ, бр. 35 от 2023 г.) Управителят на фонда в 10-дневен срок от заседанието на управителния съвет уведомява всички кандидати за резултатите и решението по чл. 15, ал. 1.
(2) (Нова - ДВ, бр. 35 от 2023 г.) Разглеждането, оценката, одобрение/неодобрение и уведомяване на кандидата се извършва не по-късно от 3 месеца от подаване на проектното предложение.

Глава пета.
Ред за финансиране

Чл. 17. (Доп. - ДВ, бр. 35 от 2023 г.) Управителят на фонда сключва договор с кандидата, чийто проект е одобрен за финансиране, след извършване на служебна проверка за наличието или липсата на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Чл. 18. (1) Фондът финансира проекти по чл. 2, т. 2 в размер до 30 на сто от общата стойност на одобрените от управителния съвет на фонда разходи за подобряване условията на труд. Разликата между пълния размер на одобрените разходи по проекта и размера на финансовото участие на фонда се осигурява от кандидата.
(2) Финансирането се осъществява чрез възстановяване до 30 на сто на одобрените и действително извършени разходи по проекта.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 14 от 2018 г., в сила от 27.03.2018 г.) Възстановяването по ал. 2 се извършва след представяне на отчет за изпълнение на одобрените по проекта дейности, придружен с копия на първични счетоводни документи за направените разходи и след приемане на изпълнението от управителния съвет на фонда.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2018 г., в сила от 27.03.2018 г.) Не се възстановяват разходи, извършени извън срока на действие на сключения с фонда договор.

Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2018 г., в сила от 27.03.2018 г.) Фондът не предоставя средства за финансиране на:
1. банкови такси и други разходи, свързани с осигуряването на изискуеми документи;
2. разходи за възнаграждения, свързани с изготвяне на проекта, консултации и управление на проекта;
3. административни и ведомствени разходи;
4. разходи за закупуване на лични предпазни средства и работно облекло;
5. разходи за закупуване на обзавеждане, инвентар, оборудване и други разходи, несвързани пряко с подобряването на условията на труд.

Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2018 г., в сила от 27.03.2018 г.) Изпълнителят на договор за финансиране представя отчет с информация за резултатите от изпълнението на договора и финансов отчет за разходването на договорените средства.
(2) Към финансовия отчет се прилагат заверени копия от всички разходооправдателни документи за направените разходи.
(3) Съдържанието на отчетните документи трябва да отговаря на изискванията на закона за счетоводството.
(4) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2018 г., в сила от 27.03.2018 г.) Към отчетите по сключените с фонда договори по проекти, постъпили по реда на чл. 2, т. 2 от наредбата, се представят актуални протоколи от измерените стойности на подобрените фактори на работната среда след реализиране на договора.
(5) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2018 г., в сила от 27.03.2018 г.) Отчетите от изпълнителите на договори се представят на хартиен и на електронен носител.

Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2018 г., в сила от 27.03.2018 г.) Изпълнението на всеки от договорите се приема от комисия, назначена от управителя на фонда.
(2) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2018 г., в сила от 27.03.2018 г.) Комисията по ал. 1 извършва проверка на представените отчетни документи, за което се изготвя протокол.
(3) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2018 г., в сила от 27.03.2018 г.) Комисията по ал. 1, приемаща изпълнението на договор, сключен по реда на чл. 2, т. 2, извършва и проверка на място.
(4) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2018 г., в сила от 27.03.2018 г.) В протокола на комисията по ал. 3 се описват изпълнението или неизпълнението на отделните дейности по договора, броят на работещите, на които са подобрени условията на труд, подобрените фактори на работната среда и се прави предложение до управителния съвет на фонда за приемане или неприемане на изпълнението на договора.
(5) (Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 14 от 2018 г., в сила от 27.03.2018 г.) Членовете на комисията по ал. 1 получават възнаграждение. Размерът на възнаграждението се определя от управителя на фонда в зависимост от обема на извършената работа и е в рамките на определените минимални и максимални размери, определени от управителния съвет.
(6) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 14 от 2018 г., в сила от 27.03.2018 г.) По решение на управителния съвет на фонда за подпомагане дейността на комисията по ал. 3 могат да се извършват контролни измервания на параметрите на работната среда с контролно-техническата апаратура от акредитирани органи за контрол.

Чл. 22. (1) Управителният съвет осъществява контрол по изпълнението на договорите за финансиране.
(2) Окончателното приемане на изпълнението на договорите се извършва с решение на управителния съвет.
(3) (Нова - ДВ, бр. 35 от 2023 г.) Произнасянето по изпълнението на договорите се извършва в срок от 3 месеца от представяне на окончателните отчетни документи. При констатирани от експертната комисия по чл. 21 несъответствия в отчетните документи срокът започва да тече след отстраняването им.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 46, ал. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

§ 2. Проектите за финансиране, подадени до датата на влизане в сила на наредбата, се разглеждат по досегашния ред.

§ 3.Тази наредба отменя Наредба № 2 от 1998 г. за управление на фонд "Условия на труд" към Министерството на труда и социалната политика, издадена от министъра на труда и социалната политика (обн., ДВ, бр. 62 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 43 от 2000 г.), и Наредба № 6 от 2003 г. за условията и реда за финансиране на проекти и програми от фонд "Условия на труд" (обн., ДВ, бр. 59 от 2003 г.; изм., бр. 50 от 2005 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ ОТ ФОНД "УСЛОВИЯ НА ТРУД"

(ОБН. - ДВ, БР. 14 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 27.03.2018 Г.)

§ 21. Проектите за финансиране, подадени до датата на влизане в сила на наредбата, се разглеждат по досегашния ред.
§ 22. Наредбата влиза в сила от 27 март 2018 г.

Преходни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ ОТ ФОНД "УСЛОВИЯ НА ТРУД"

(ОБН. - ДВ, БР. 35 ОТ 2023 Г.)

§ 6. Проектите за финансиране, подадени до датата на влизане в сила на наредбата, се разглеждат и оценяват по досегашния ред.

📚 РЕСУРСИ

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ