Наредба № 1 от 16.01.2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал

В сила от 14.09.2003 г.

Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията

Обн. ДВ. бр.23 от 12 Март 2003г., изм. ДВ. бр.84 от 23 Септември 2003г., изм. ДВ. бр.56 от 29 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.87 от 5 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.112 от 23 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.99 от 8 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.40 от 18 Май 2007г., изм. ДВ. бр.28 от 14 Март 2008г., изм. ДВ. бр.47 от 20 Май 2008г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2009г., попр. ДВ. бр.15 от 24 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.86 от 2 Ноември 2010г., доп. ДВ. бр.29 от 10 Април 2012г., изм. ДВ. бр.7 от 24 Януари 2014г., изм. ДВ. бр.81 от 30 Септември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.33 от 8 Май 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.110 от 29 Декември 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.18 от 24 Февруари 2023г.

Част първа.
ОБЩА ЧАСТ

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I.
Основни положения

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) (1) Тази наредба определя:
1. лицата от авиационния персонал, на които се издават свидетелства за правоспособност;
2. условията, изискванията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на лицата от авиационния персонал;
3. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) видовете свидетелства за правоспособност, квалификационните класове и разрешенията за всеки вид свидетелство, условията, изискванията и реда за придобиване на квалификационни класове и разрешения;
4. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) правата, които дава всяко от свидетелствата за правоспособност, квалификационните класове и разрешенията;
5. класовете медицинска годност, които се изискват за съответния вид свидетелство за правоспособност, и сроковете на свидетелствата за медицинска годност;
6. условията и реда за признаване валидността на свидетелства за правоспособност, издадени от друга държава.
(2) Тази наредба не се прилага за свидетелствата, квалификациите и удостоверенията, издавани при условията и по реда на Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и регламентите за неговото изменение и допълнение.
(3) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Тази наредба не се прилага за свидетелствата, квалификациите класове и разрешенията, издавани при условията и по реда на Регламент (ЕС) 2015/340 на Комисията от 20 февруари 2015 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка със свидетелствата за правоспособност и други свидетелства и сертификати на ръководители на полети съгласно Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета, за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 923/2012 на Комисията и за отмяна на Регламент (ЕС) № 805/2011 на Комисията (ОВ, L 63 от 2015 г.) и регламентите за неговото изменение и допълнение.
Чл. 2. Свидетелства за правоспособност се изискват за:
1. пилотите на граждански въздухоплавателни средства (ВС);
2. (доп. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) членовете на летателния състав от екипажите на гражданските ВС, различни от пилоти с изключение на подлежащите на сертифициране по реда на Регламент (ЕС) № 1178/2011;
3. (отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
4. ръководителите на полети;
5. лицата, извършващи техническо обслужване на граждански ВС;
6. лицата, осигуряващи полетите (полетни диспечери).
7. (новa - ДВ, бр. 99 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) лицата, извършващи техническо обслужване на системи за осигуряване на безопасност при управление на въздушното движение (ATSEP);
8. (нова - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) ученик - ръководители на полети;
9. (нова - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) асистенти - координатори на полети;
10. (нова - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) лицата, извършващи дейности по координация и взаимодействие при управление на въздушното движение (УВД);
11. (нова - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) лицата, извършващи дейности по координация по търсене и спасяване.

Чл. 3. (Доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) На авиационния персонал се издават следните видове свидетелства за правоспособност по тази наредба (в скобите е дадена абревиатура на свидетелството):
1. (отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)
2. (отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)
3. (отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)
4. (отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)
5. (отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)
6. (отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)
7. (отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)
8. (отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)
9. (отм. - ДВ, бр. 7 от 2014 г.)
10. свидетелство за правоспособност на борден инженер (F/EL);
11. свидетелство за правоспособност на щурман (борден навигатор) (F/NL);
12. свидетелство за правоспособност на борден радиооператор - (F/ROL);
13. свидетелство за правоспособност на борден оператор (F/OL) - като отделно свидетелство или квалификационен клас;
14. (отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
15. (доп. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) свидетелство за правоспособност на борден съпроводител (F/CL);
16. (отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)
17. (отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)
18. свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС (AML);
19. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) свидетелство за правоспособност на полетен диспечер (сътрудник по осигуряване на полетите) (FDL).
20. (новa - ДВ, бр. 99 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) свидетелство за правоспособност на персонал за техническо обслужване на системи за осигуряване на безопасност при управление на въздушното движение (ATSEPL);
21. (нова - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) свидетелство за правоспособност на асистент - координатор на полети (FDA);
22. (нова - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) свидетелство за правоспособност за координатор по УВД (CATM);
23. (нова - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) свидетелство за правоспособност за координатор по търсене и спасяване.
Чл. 4. (1) (Предишен текст на чл. 4 - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) Свидетелства за правоспособност се издават на лица, които:
1. са пълнолетни;
2. имат завършено най-малко средно образование;
3. не са поставени под запрещение.
(2) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)
Чл. 5. Не се изисква свидетелство за правоспособност за лицата, които самостоятелно използват едноместни въздухоплавателни средства с максимална маса под 70 kg - когато са без двигател, и с максимална маса под 120 kg - когато са с двигател.

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2008 г., попр. - ДВ, бр. 15 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Свидетелствата за правоспособност по чл. 2 са безсрочни, с изключение на тези по чл. 2, т. 5, които се издават за 5 години.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) В срока по ал. 1 свидетелствата за правоспособност се преиздават от главния директор на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД "ГВА") или от упълномощено от него лице в следните случаи:
1. (попр. - ДВ, бр. 15 от 2009 г.) след първоначално вписване, възстановяване валидността или заличаване на квалификационен клас;
2. (попр. - ДВ, бр. 15 от 2009 г.) при липса на място за нови вписвания;
3. (попр. - ДВ, бр. 15 от 2009 г.) при смяна на имената, гражданството или адреса на притежателя;
4. при смяна на образците на свидетелствата;
5. когато свидетелството за правоспособност е повредено, унищожено, загубено или откраднато.

Чл. 7. (1) Свидетелството за правоспособност на лицата от авиационния персонал съдържа следните задължителни данни:
1. държавата, издала свидетелството;
2. вид на свидетелството за правоспособност;
3. номер, започващ с означението "BG" и състоящ се от арабски цифри и букви от латинската азбука;
4. трите имена, дата на раждане и пол;
5. адрес;
6. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) гражданство на притежателя;
7. подпис на притежателя;
8. пълно наименование на ГД "ГВА";
9. правата, давани със свидетелството, и срок на свидетелството;
10. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) подпис на длъжностното лице, издало свидетелството;
11. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) дата на издаване, дата на преиздаване и печат на ГД "ГВА";
12. квалификационни класове и техните срокове.
(2) В свидетелството за правоспособност на лицата от авиационния персонал могат да се вписват забележки, свързани с разрешения или ограничения.
(3) Данните по ал. 1, т. 1, 2, 4, 6, 9 и ал. 2 се вписват на български и на английски език.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Квалификационни класове, разрешения и ограниченията в свидетелствата за правоспособност се вписват съгласно приложение № 1 или съгласно разпоредбите на съответните регламенти, по които е издадено свидетелството. Ограниченията се вписват заедно с квалификационните класове, към които се отнасят.

Чл. 8. (1) (Предишен текст на чл. 8 - ДВ, бр. 56 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Притежателят на свидетелство за правоспособност може да изпълнява само функциите и дейностите, за които има вписани в свидетелството квалификационни класове и разрешения, при наличие на валидно свидетелство за медицинска годност (когато се изисква), като спазва вписаните в свидетелството за правоспособност ограничения.
(2) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) Свидетелството за правоспособност се носи от притежателя при изпълнение на дейностите и функциите, за които се изисква правоспособност по наредбата. Лицата по чл. 2, т. 5 могат да оставят свидетелството си за правоспособност на подходящо за съхранение място.
(3) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) При изпълнение на дейностите и функциите, за които се изисква правоспособност, лицата, които ги изпълняват, са длъжни да представят свидетелството за правоспособност при поискване от инспектор по въздухоплаване.

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г., попр. - ДВ, бр. 15 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Кандидатите за придобиване на свидетелства за правоспособност по чл. 2, т. 2 (вкл. при летателна и/или практическа подготовка), 4 и 8 и квалификационни класове към тях трябва по време на обучението да са с медицинска годност от съответния на свидетелството за правоспособност клас.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г., попр. - ДВ, бр. 15 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Притежателите на свидетелствата за правоспособност по чл. 2, т. 2 (вкл. при летателна и/или практическа подготовка), 4 и 8 могат да упражняват правата си при условие, че имат и медицинска годност от съответния на свидетелството за правоспособност клас.
Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) (1) Кандидатите за свидетелства за правоспособност, за които се изисква медицинска годност по тази наредба, преминават медицински преглед при лекар (aero-medical expert (AME), упълномощен да преглежда авиационен персонал от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или от компетентен орган на друга държава, ако това е предвидено в международен договор, по който Република България е страна.
(2) Кандидатите за свидетелства за правоспособност за координатори по УВД (САТМ), координатори по търсене и спасяване (SAR), асистент-координатори на полети (FDA), както и лицата, за които се изисква медицинско освидетелстване, преминават медицински преглед от общопрактикуващия лекар на кандидата (general medical practitioner (GМР). Изискванията за физическата годност и медицинските прегледи за установяване на физическата годност на кандидатите за правоспособност за координатори по УВД се определят и извършват съгласно условията и реда, по които се извършват медицинските прегледи на водачите на моторни превозни средства от категория "В" съгласно Наредба № 3 от 2011 г. за изискванията за физическата годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории (ДВ, бр. 39 от 2011 г.).
Чл. 11. (Отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)
Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) Когато притежателят на свидетелство за правоспособност упражнява правата си в Република България, срокът на свидетелството за медицинска годност, издадено без ограничения, може да се продължи веднъж за 45 дни, за срока на валидност на свидетелството за медицинска годност.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)
Чл. 13. Притежателите на свидетелства за медицинска годност не упражняват правата, дадени им от свидетелствата за правоспособност и съответните квалификационни класове, когато знаят или се съмняват, че здравословното им състояние не позволява безопасно упражняване на тези права.

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Притежателите на свидетелства за медицинска годност (без летателните екипажи и ръководителите на полети) веднага уведомяват лицето, удостоверило медицинската им годност - съответния лекар (aero-medical expert (AME), упълномощен да преглежда авиационен персонал от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или съответния общопрактикуващ лекар (general medical practitioner (GМР) в следните случаи:
1. постъпване в болница за повече от 12 часа;
2. хирургическа операция;
3. редовна употреба на лекарства;
4. необходимост от коригиране на зрението.
(2) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Ръководителите на полети - притежатели на свидетелства за правоспособност, установили медицинската си годност в съответствие с Регламент (ЕС) № 2015/340, незабавно уведомяват съответния лекар (aero-medical expert (AME), упълномощен да преглежда авиационен персонал от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, при промяна на здравословното им състояние съгласно изискванията на ATCO.MED.A.020 от Регламент (ЕС) № 2015/340.
(3) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Притежатели на свидетелства за правоспособност, установили медицинската си годност в съответствие с Регламент (ЕС) № 1178/2011, незабавно уведомяват съответния лекар (aero-medical expert (AME), упълномощен да преглежда авиационен персонал от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, при промяна на здравословното им състояние съгласно изискванията на MED.A.020 от Регламент (ЕС) № 1178/2011.
(4) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) В случаите по ал. 1, 2 и 3 съответният лекар (aero-medical expert (AME), упълномощен да преглежда авиационен персонал от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или съответният общопрактикуващ лекар (general medical practitioner (GМР) преценява състоянието на лицето и при необходимост може да наложи ограничения или да намали срока на свидетелството за медицинска годност.

Чл. 15. (1) Притежателите на свидетелства за медицинска годност са длъжни писмено да уведомят ГД "ГВА" при настъпване на следните събития:
1. тежка и средна телесна повреда;
2. заболяване с продължителност над 21 дни;
3. бременност;
4. (нова - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) други заболявания, предвидени в регламента, по който на лицето е издадено свидетелство за медицинска годност.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) При настъпване на някое от събитията по ал. 1 свидетелството за медицинска годност се анулира. Ново свидетелство за медицинска годност се издава след извършване на преглед от съответния АМЕ.

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) Притежателите на свидетелства за правоспособност нямат право да упражняват правата си под въздействие на психоактивни вещества.

Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) Лице, на което е издадено свидетелство за правоспособност и което е под въздействието на психоактивни вещества, се отстранява от дейности, свързани с осигуряване на безопасността на полетите.
(2) На лицата по ал. 1 се отнема свидетелството за правоспособност, а в случаите, когато се изисква и медицинска годност - свидетелството за медицинска годност се анулира.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Лицата по ал. 1 могат да възстановят свидетелствата си за правоспособност и квалификационните класове към тях след провеждане на лечение и преминаване на медицински преглед от съответния АМЕ.

Чл. 18. (1) Притежателите на свидетелство за правоспособност, квалификационни класове и разрешения могат да изпълняват функции и дейности в състава на екипажа на гражданско ВС, регистрирано в Република България, да участват в управлението на въздушното движение във въздушното пространство на Република България, да изпълняват други функции и дейности в гражданското въздухоплаване, изискващи свидетелство за правоспособност, при условие че свидетелството за правоспособност, квалификационните класове и разрешенията са издадени или признати за валидни от ГД "ГВА".
(2) (Отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) Когато член на екипажа с валидно свидетелство за правоспособност се обучава или упражнява правата, давани от свидетелството за правоспособност на тип ВС, който не е регистриран в Република България, ГД "ГВА" може да впише в свидетелството за правоспособност или да потвърди вписани в него квалификационни класове и разрешения при спазване на условията и изискванията, установени с тази наредба.

Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Валидността на свидетелство за правоспособност и вписан в него квалификационен клас, издадено от друга държава, се признава, ако притежателят отговаря на условията и се удостоверява чрез специално допълнение към свидетелството.
(2) За признаване на валидността на квалификационен клас кандидатът трябва да отговаря на условията и изискванията за неговото потвърждаване.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Валидността на свидетелства за правоспособност се признава, ако са издадени при равни или по-високи изисквания от изискванията по тази наредба.
(4) Срокът на признаване на валидността е до една година, но не повече от срока на свидетелството за правоспособност и срока на квалификационния клас, който се признава.

Чл. 20. Не се изисква признаване на валидността на свидетелства за правоспособност в случаите, когато ВС, регистрирано в Република България, се експлоатира от чуждестранен авиационен оператор (АО) при условие, че с държавата на АО е подписано споразумение, с което тя се е задължила да упражнява надзор върху експлоатацията на ВС.

Чл. 21. Свидетелство за правоспособност, издадено от друга държава, може да бъде заменено с българско по силата на международен договор, по който Република България е страна. В българското свидетелство за правоспособност се вписва името на държавата, която го е издала първоначално.

Чл. 22. (1) Български гражданин, който е притежател на свидетелство за правоспособност, издадено от друга държава, може да поиска от ГД "ГВА" да му бъде заменено свидетелството за правоспособност със съответното българско свидетелство за правоспособност.
(2) Замяна по ал. 1 се извършва, ако лицето отговаря на условията по чл. 4 и при спазване на следните условия:
1. да има изисквания от тази наредба за летателен или практически опит;
2. да е издържало предвидените в наредбата изпити и успешно преминало летателна или практическа проверка.

Чл. 23. (1) (Предишен текст на чл. 23, изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Обучение за придобиване на свидетелства за правоспособност, квалификационни класове и/или разрешения към тях се извършва по програми и курсове, одобрени от ГД "ГВА".
(2) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) Обучение за възстановяване на квалификационни класове и/или разрешения към тях се извършва по индивидуални програми, одобрени от ГД "ГВА".
(3) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Индивидуалните програми по ал. 2 се изготвят от работодателя или от АУЦ или организация за обучение.

Чл. 24. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 47 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) Обучение за придобиване на свидетелства за правоспособност, квалификационни класове и разрешения се извършва във:
1. авиационни учебни центрове (АУЦ) или организации за обучение с издадено или признато от ГД "ГВА" свидетелство за АУЦ съгласно Наредба № 27 от 31.03.2000 г. за авиационните учебни центрове; или
2. организации за обучение с издадено или признато от ГД "ГВА" свидетелство, когато такова се изисква; или
3. организации за обучение в сертифициран доставчик на аеронавигационно обслужване - за персонал за техническо обслужване на системи за осигуряване на безопасност при УВД, координатори по УВД и асистент-координатори на полети.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Учебните ВС, използвани в АУЦ или организация за обучение, се одобряват от ГД "ГВА".

Чл. 25. Авиационните учебни центрове уведомяват ГД "ГВА" преди започване на летателно обучение за участниците във всеки курс, преминатата от тях наземна подготовка, календарния план за летателно обучение и местата на провеждането му.

Чл. 25а. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2008 г., в сила от 14.03.2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) Оценяването на нивото на владеенето на език на лица от авиационния персонал по смисъла на Регламент (ЕС) 2015/340 или Регламент (ЕС) № 1178/2011 се извършва от центрове (органи) за оценка на владеенето на език за нуждите на въздухоплаването, сертифицирани от ГД "ГВА" или от компетентните органи на друга държава - членка на EASA.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) Изпитният езиков център (орган за оценка на владеенето на език) отговаря на следните изисквания:
1. е юридическо лице или едноличен търговец;
2. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) за оценяването на владеенето на език за нуждите на въздухоплаването използва скалата за оценяване на владеенето на език съгласно Приложение I към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, като се прилагат методи за оценяване, одобрени от ГД "ГВА";
3. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) разполага с подходящо помещение за провеждане на събеседването/оценяването;
4. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) разполага със звукозаписно оборудване, което позволява извършването на аудиозапис на събеседването с всяко лице;
5. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) поддържа система за архивиране на аудиозаписите от проведените събеседвания и оценките на всяко лице във всяка от лингвистичните категории и на крайната оценка от оценяването;
6. осигурява конфиденциалност на оценяващите по отношение на оценените от тях лица;
7. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) разполага с изпитващи/събеседващи и/или оценяващи специалисти, включително и чрез договор за осигуряване на специалисти от друга организация, които са преминали курс за обучение за работа с метода за оценяване, който се прилага в изпитния езиков център (органа за оценка на владеенето на език);
8. (отм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.)
9. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) съхранява личните данни на оценяваните лица съгласно действащото законодателство за защита на личните данни;
10. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) прилага и поддържа система за управление на качеството;
11. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) създава и поддържа процедури за провеждане на езиково оценяване.
(3) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г., отм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.)

Чл. 25б. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2008 г., в сила от 14.03.2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) Кандидатът за изпитен езиков център (орган) за оценка владеенето на език за нуждите на въздухоплаването на лица от авиационния персонал по смисъла на Регламент (ЕС) 2015/340 или Регламент (ЕС) № 1178/2011 подава заявление до главния директор на ГД "ГВА".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) Към заявлението се прилагат документите, удостоверяващи съответствието с изискванията на Регламент (ЕС) 2015/340 или Регламент (ЕС) № 1178/2011 и приемливите средства за съответствие към тях, издадени от Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз, с които е свързана дейността на органа за оценка на владеенето за език (изпитния езиков център). В 10-дневен срок кандидатът се уведомява, ако документите са непълни или не доказват съответствието с изискванията, и му се дава 7-дневен срок за отстраняване на непълнотата и/или несъответствието. В случай, че кандидатът не направи това, заявлението не се разглежда и му се връща заедно с документите към него.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) Заявлението се разглежда в срок до 30 дни от подаването или отстраняването на непълнотата и/или несъответствието. Когато кандидатът отговаря на изискванията, главният директор на ГД "ГВА" или оправомощеното от него длъжностно лице издава сертификата в 10-дневен срок след изтичането на срока по ал. 1.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) Сертификат не се издава, когато кандидатът не отговаря на някое от изискванията.
(5) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) Изпитният езиков център (органът за оценка на владеенето на език) уведомява главния директор на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" или оправомощено от него лице за всяка промяна в заявените обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им. Към уведомлението се прилагат съответните документи за променените обстоятелства. Уведомлението се разглежда по реда за разглеждане на заявлението по ал. 2.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 86 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) Отказът за издаване на сертификат подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 25в. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2008 г., в сила от 14.03.2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) Главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него длъжностно лице одобрява квалификацията на персонала на изпитния езиков център (органа за оценка на владеенето на език).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) Персоналът (изпитващи/събеседващи и оценяващи) по ал. 1 отговарят най-малко на следните изисквания:
1. да са авиационни специалисти или лингвисти-експерти;
2. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) да познават Документ 9835 на ИКАО.
(3) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.)

Чл. 25г. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2008 г., в сила от 14.03.2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) Изпитният езиков център (орган за оценка на владеенето на език) провежда оценявания на владеенето на език на лица от авиационния персонал по смисъла на Регламент (ЕС) 2015/340 или Регламент (ЕС) № 1178/2011 в съответствие с изискванията за владеене на език на Приложение I към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) Изпитният езиков център (орган за оценка на владеенето на език) осигурява извършването на оценяването да се осъществи в 3-седмичен срок след провеждането на събеседването. На оцененото лице се издава свидетелство от изпитния езиков център (орган за оценка на владеенето на език), което съдържа:
1. резултатите във всяка отделна категория съгласно скалата за оценяване на владеенето на език съгласно Приложение I към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване;
2. крайната оценка от оценяването.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) Лицето, на което е издадено свидетелство по ал. 2, го представя в ГД "ГВА" за вписване в регистъра по чл. 28, ал. 1, в случай че ГД "ГВА" е органът, издал свидетелството му за правоспособност.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) Свидетелството за успешно представяне при оценяването на владеенето на език, проведено от изпитен езиков център (орган за оценка на владеенето на език), гарантира следните нива на владеене на български и/или английски език:
1. ниво 4 (работно ниво/Operational);
2. ниво 5 (разширено ниво/Extended);
3. ниво 6 (експертно/Expert).
(5) (Отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)
(6) (Отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)
(7) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) Лицата, положили изпит, имат право да обжалват резултатите от оценяването пред ръководителя на изпитния езиков център (орган за оценка на владеенето на език), когато крайната оценка от оценяването съответства на предоперативно ниво (ниво 3) или на по-ниско съгласно скалата за оценяване на владеенето на език съгласно Приложение I към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) При обжалване по ал. 7 на лицето се предоставя възможност за повторно явяване на езиково оценяване, като събеседването и оценяването му се извършват съгласно предвидената процедура в метода за оценяване.
(9) (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.)
(10) (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.)
Чл. 26. Свидетелство за правоспособност се отнема и/или вписан квалификационен клас се заличава, когато притежател на свидетелство за правоспособност не отговаря на изискванията на тази наредба.

Раздел II.
Правомощия на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"

Чл. 27. (1) (Предишен текст на чл. 27 - ДВ, бр. 56 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията:
1. издава и преиздава свидетелствата за правоспособност по тази наредба;
2. вписва квалификационни класове, разрешения и ограничения в свидетелствата за правоспособност;
3. потвърждава и възстановява валидността на свидетелствата за правоспособност и квалификационни класове;
4. признава валидността на свидетелствата за правоспособност, издадени от друга държава;
5. подменя свидетелствата за правоспособност на български граждани, издадени от друга държава, със свидетелства за правоспособност по тази наредба;
6. контролира лицата, притежаващи правоспособност, временно отнема свидетелства за правоспособност и заличава квалификационни класове;
7. води регистър на авиационния персонал;
8. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) одобрява плановете за обучение и курсовете за обучение по смисъла на тази наредба;
9. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) одобрява плановете за обучение и курсовете за обучение за квалификационни класове и разрешения;
10. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) одобрява опреснителни курсове за обучение за квалификационни класове;
11. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) одобрява индивидуални курсове за обучение за възстановяване на квалификационни класове;
12. (доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) одобрява и осъществява надзор на АУЦ или организация за обучение, провеждащи обучение за придобиване на свидетелства за правоспособност, квалификационни класове и разрешения;
13. признава обучението за квалификационни класове в други държави, като проверява и одобрява ВС, тренажорите, инструкторите и организациите, провеждащи обучение;
14. одобрява тренажорите за ВС, на които се признава полетното време и проведеното обучение;
15. определя списък на типовете ВС, за които се изисква квалификационен клас за тип ВС;
16. (отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)
17. (изм. и доп. - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) одобрява програмите за обучение на инструктори;
18. определя наблюдаващи инструктори за потвърждаване и възстановяване на инструкторски квалификационни класове;
19. определя проверяващи за извършване на летателни и практически проверки за издаване, потвърждаване и възстановяване на свидетелства за правоспособност и квалификационни класове и за определяне на проверяващи;
20. издава задължителни указания за уеднаквяване на провеждането на летателните и практическите проверки и осигуряване на безопасност от проверяващите;
21. провежда теоретични изпити за издаване на свидетелства за правоспособност и квалификационни класове;
22. одобрява ВС, използвани за обучение;
23. (нова - ДВ, бр. 28 от 2008 г., в сила от 14.03.2008 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) сертифицира изпитни езикови центрове (органите за оценка на владеенето на езика) и одобрява квалификацията на персонала им.
(2) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) Главният директор на ГД "ГВА" със заповед определя длъжностните лица, които извършват действията по ал. 1.

Чл. 28. (1) Главна дирекция "ГВА" води регистъра на лицата по чл. 1, т. 1.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Регистърът на авиационния персонал съдържа данни за лицата по чл. 2, както и за лицата, получили свидетелства за правоспособност, издадени от ГД "ГВА" в съответствие с регламентите, по които са издадени свидетелствата.
(3) В регистъра на авиационния персонал се поддържат данни и за лицата, имащи непосредствено отношение към опасни товари, превозвани по въздуха, лицата с право да извършват безразрушителен контрол на авиационна техника и лицата, извършващи товарене и контрол върху товаренето на ВС.

Чл. 29. (1) В регистъра по чл. 28 се вписват:
1. име, презиме и фамилия на лицето, дата на раждане, ЕГН, адрес за кореспонденция;
2. вид и номер на свидетелството за правоспособност, дати на първоначално издаване и преиздаване;
3. вид и дати на вписване на квалификационни класове, разрешения и ограничения;
4. дати на потвърждаване и възстановяване и срокове на валидност на квалификационни класове и разрешения;
5. (доп. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) номер, дата и издател на удостоверения за преминато обучение или стаж за придобиване на квалификация;
6. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) номер, дата и издател на изпитни протоколи и на удостоверения за преминати теоретични изпити;
7. (доп. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) номер и дата на протоколи от летателни и практически проверки и от кого са извършени;
8. за членовете на екипажа - полетно време към датите на вписване, потвърждаване и възстановяване на квалификационни класове;
9. (отм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.)
10. (доп. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) номер, дата на издаване, издател и срок на свидетелството за медицинска годност;
11. наложени административни наказания;
12. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) имената на инспекторите, извършили проверките за съответствие с наредбата;
13. (нова - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) номер и дата на заявленията, подадени от съответното лице;
13. (нова - ДВ, бр. 28 от 2008 г., в сила от 14.03.2008 г.) ниво на езикова квалификация за лицата, за които се изисква.
(2) Главният директор на ГД "ГВА" със заповед определя длъжностното лице, което води регистъра по чл. 28, ал. 1 и отговаря за неговото поддържане.

Раздел III.
Ред за провеждане на теоретични изпити за свидетелства за правоспособност и квалификационни класове, издавани по тази наредба (Загл. доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Кандидатите за свидетелство за правоспособност F/EL се явяват на теоретичен изпит пред ГД "ГВА" по предметите, посочени в приложение № 4.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Кандидатите за свидетелство за правоспособност AML се явяват на теоретичен изпит пред ГД "ГВА" по предметите, посочени в приложение № 5 или им се признават сертификати за преминати изпити в одобрен АУЦ или организация за обучение по предмети, съвпадащи с предметите от приложение № 5.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)
(4) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Теоретичните изпити по ал. 1 се провеждат в сесии с продължителност 10 работни дни. За датите за провеждане на сесиите се съставя график, който се обявява предварително.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Графикът по ал. 4 се обявява на видно и достъпно място в ГД "ГВА" и се публикува на официалната страницата на ГД "ГВА" в интернет.

Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Лицата по чл. 30, ал. 1 и 2 подават заявление до главния директор на ГД "ГВА", към което се прилагат:
1. (доп. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) номер и дата на дипломата за завършено образование в страната и/или заверено копие на диплом за завършено образование извън страната;
2. (доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) удостоверение за преминато теоретично обучение в АУЦ или организация за обучение или за завършен интегриран курс;
3. летателна книжка за лицата по чл. 30, ал. 1;
4. (доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) документ за внесена държавна такса, освен ако същата е платена/внесена по електронен път.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Заявленията по ал. 1 се подават в срокове, определени в графика по чл. 30, ал. 5.

Чл. 32. (Отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Теоретичният изпит на кандидатите по чл. 30, ал. 1 се провежда по предмети, чиято продължителност и брой на въпросите е съгласно приложение № 6. Изпитът се провежда на български и/или английски език, като най-малко 75 на сто от въпросите са тестови.
(2) (Новa - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) Видът на изпита - писмен или на компютърна система за автоматизирано изпитване, се определя от главния директор на ГД "ГВА".
(3) (Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 99 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Изпитът на кандидатите по чл. 30, ал. 1 е писмен или на компютърна система за автоматизирано изпитване.
(4) (Новa - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) При използване на компютърна система за автоматизирано изпитване на кандидатите по чл. 30, ал. 1 се спазват следните изисквания:
1. изпитването се извършва по модули;
2. извършва се автоматизирано (независимо) оценяване по брой верни отговори по степен на трудност за определено време;
3. данните от изпитите се архивират;
4. кандидатът има възможност за проверка на резултатите.

Чл. 34. (Отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

Чл. 35. (1) (Отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)
(3) Главна дирекция "ГВА" осигурява подходящи карти, схеми и таблици за провеждане на изпита. По време на изпита не може да се използва друго електронно устройство освен калкулатор с четири действия.

Чл. 36. (1) Всеки кандидат се легитимира с документ за самоличност преди започване на изпита.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Кандидатът, който преминава изпит на хартиен носител, изписва четливо и точно трите имена, ЕГН и адреса си на лист, който се затваря в непрозрачен плик. На плика не се поставят знаци или символи, които могат да нарушат анонимността.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Кандидат, преминаващ изпит на хартиен носител, няма право да слага знаци или символи, които могат да нарушат анонимността на изпитната му работа.
(4) При опит за нарушаване на анонимността изпитната работа се анулира и кандидатът се лишава от правото за по-нататъшно участие в изпита.
(5) Когато действието по ал. 4 не е умишлено, кандидатът е длъжен веднага да заяви това на длъжностните лица в изпитната зала. В този случай длъжностните лица унищожават листа или плика със знака или символа и на кандидата се дава друг работен лист или плик.
(6) Когато действието по ал. 4 е умишлено, се съставя констативен протокол, който се подписва от длъжностните лица в изпитната зала, от председателя на комисията за организиране и провеждане на изпита или от упълномощено от него лице, и кандидатът се отстранява от изпита.

Чл. 37. Кандидатът не може да напуска изпитната зала по-рано от два часа след започване на изпита, временно напускане на изпитната зала се извършва с придружител и за не повече от 10 минути, а изпитната работа се предава на длъжностните лица, които отбелязват в протокола часа на напускане и завръщане в залата.

Чл. 38. (1) Приключването на изпита се извършва пред кандидата и включва:
1. предаване на изпитната работа от кандидата и вписване в протокола часа на предаването ѝ;
2. проверка на спазване на анонимността във връзка с чл. 36, ал. 3, 4 и 5.
(2) Кандидатът собственоръчно запечатва в голям плик изпитната си работа заедно със запечатания плик с личните си данни и го предава на председателя на изпитната комисия.

Чл. 39. (1) (Отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)
(2) На кандидатите, издържали изпита, се издава удостоверение, подписано от Главния директор на ГД "ГВА". На неиздържалите изпита се издава справка за резултатите от изпита по предмети. Всеки кандидат може да види изпитната си работа.

Чл. 40. (1) Изпитът по отделен предмет е издържан, когато кандидатът е отговорил правилно най-малко на 75 на сто от тестовите въпроси, а на останалите има оценка най-малко "добър" (4).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Кандидатът е положил успешно задължителния изпит за проверка на теоретичните познания, ако успешно е преминал всички задължителни дисциплини в рамките на 18 месеца за всички кандидати по тази глава, с изключение за кандидата за AML, считано от края на календарния месец, в който кандидатът се е явил на първия си изпит.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Ако кандидатът направи четири неуспешни опита да премине изпита по теоретична подготовка или ако не премине успешно всички изпити в рамките на периода, посочен в ал. 2, кандидатът трябва да се яви отново на всички изпити.

Чл. 41. (1) Удостоверението по чл. 39, ал. 2 се признава за издаване на свидетелство за правоспособност до 36 месеца след датата на първо явяване на изпита.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Удостоверението по чл. 39, ал. 2 се признава за издаване до 7 години след последната дата на валидност на квалификационен клас за тип ВС, вписан в F/EL, до 10 години за кандидати за AML и до 3 години за всички останали.
(3) Срокът на съхранение на протоколите от теоретичните изпити е 3 години след изтичане на сроковете по ал. 1 и 2.

Раздел IV.
Издаване, преиздаване, подмяна, временно отнемане и признаване на свидетелства за правоспособност, вписване и потвърждаване на квалификационен клас и разрешение

Чл. 42. (1) Главният директор на ГД "ГВА" със заповед определя лицата, които отговарят за разглеждане на подадените заявления от кандидати за свидетелства за правоспособност и квалификационни класове към тях.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Нередовни заявления не се разглеждат, а кандидатите писмено се уведомяват за нередовностите в срок седем работни дни след подаване на заявлението.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) На кандидатите се дава 10-дневен срок от съобщаването да отстранят допуснатите нередовности.

Чл. 43. (1) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) Първоначално издаване на свидетелство за правоспособност се извършва въз основа на заявление от кандидата, като в случаите на свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС (AML) се подава заявление по образци съгласно приложение № 7. Към заявлението се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) ЕГН за граждани на Република България или копие от документа за самоличност за граждани на други държави;
2. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) свидетелство за медицинска годност от съответния клас, а за лицата по чл. 2, т. 5 и 6 - медицинско свидетелство;
3. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) номер и дата на дипломата за завършено образование в страната и/или заверено копие на диплом за завършено образование извън страната;
4. (доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) удостоверение за завършено летателно или практическо обучение в АУЦ или организация за обучение;
5. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) удостоверение за издържан теоретичен изпит за лицата по чл. 30, ал. 1, 2;
6. летателна книжка за свидетелства за правоспособност на член на екипажа на ВС;
7. (доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) документ за внесена държавна такса, освен ако същата е платена/внесена по електронен път.
(2) В срок един месец след подаване на заявлението по ал. 1 ГД "ГВА" насрочва теоретичен изпит, ако е необходимо, и летателна или практическа проверка. Теоретичният изпит се насрочва не по-късно от 3 месеца от датата на подаване на заявлението. Летателната или практическата проверка се провежда до един месец след успешно преминаване на теоретичния изпит.
(3) В срок до 15 дни, след като кандидатът издържи изпитите и проверките, ГД "ГВА" издава свидетелство за правоспособност и вписва обстоятелствата в регистъра по чл. 28.

Чл. 44. (1) За преиздаване на свидетелство за правоспособност кандидатът представя в ГД "ГВА" до 3 месеца преди изтичане на валидността, но не по-късно от 15 дни преди тази дата, заявление, придружено от:
1. удостоверение за преминат курс, когато е необходимо;
2. (нова - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) документите по чл. 43, ал. 1, т. 1 и 2;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 56 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) документ за внесена държавна такса, освен ако същата е платена/внесена по електронен път.
(2) До датата на изтичане на валидността на свидетелството за правоспособност ГД "ГВА" го преиздава, като вписва в него валидните квалификационни класове.
(3) Старото свидетелство за правоспособност се унищожава.

Чл. 45. (1) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) Кандидатът за квалификационен клас и/или разрешение към него подава в ГД "ГВА":
1. заявление;
2. валидно свидетелство за правоспособност;
3. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) свидетелство за медицинска годност от съответния клас;
4. (доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) свидетелство за успешно завършено обучение в АУЦ или организация за обучение;
5. (доп. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) удостоверение за издържан теоретичен изпит - за квалификационен клас IR;
6. летателна книжка за свидетелства за правоспособност на член на екипажа;
7. (доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) документ за внесена държавна такса, освен ако същата е платена/внесена по електронен път.
(2) В срок 10 дни след подаване на заявлението по ал. 1 ГД "ГВА" насрочва теоретични изпити и летателна или практическа проверка. Теоретичният изпит и летателната или практическата проверка се насрочват до два месеца от датата на заявлението.
(3) След като кандидатът издържи изпитите и премине проверката, ГД "ГВА" вписва в свидетелството за правоспособност съответния квалификационен клас и вписва обстоятелствата в регистъра по чл. 28.
(4) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
(5) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) Главна дирекция "ГВА" вписва в свидетелството за правоспособност съответния квалификационен клас при условията на чл. 18, ал. 3 и ако документите отговарят на изискванията на действащото законодателство.

Чл. 46. (1) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Кандидат за потвърждаване на валидността на квалификационен клас и/или разрешение към него подава 3 месеца преди изтичане срока на валидността заявление в ГД "ГВА", придружено от документ за внесена държавна такса, освен ако същата е платена/внесена по електронен път. За притежатели на свидетелства за правоспособност, които имат трудов договор, заявлението се подава служебно от работодателя.
(2) В 15-дневен срок ГД "ГВА" насрочва изпита и летателната или практическата проверка на кандидата.
(3) След преминаване на проверката кандидатът представя в ГД "ГВА" свидетелството за правоспособност за вписване на квалификационния клас заедно с протокола от проверката, а за членовете на екипаж - и летателна книжка.
(4) Потвърденият квалификационен клас се вписва до 3 работни дни след успешно преминаване на летателната или практическата проверка, но не по-рано от 15 дни преди изтичане на срока на квалификационния клас.

Чл. 47. (1) Кандидат за възстановяване на квалификационен клас подава в ГД "ГВА" заявление, придружено от:
1. свидетелство за правоспособност;
2. летателна книжка за членове на екипажа;
3. индивидуална програма за възстановяване на квалификационния клас;
4. (доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) документ за внесена държавна такса, освен ако същата е платена/внесена по електронен път.
(2) В срок до 30 дни от датата на подаване на заявлението ГД "ГВА" одобрява програмата и определя проверяващ. Кандидатът участва лично при разглеждане на индивидуалната му програма.
(3) След завършване на обучението и летателната или практическата проверка кандидатът представя в ГД "ГВА" свидетелството за правоспособност за вписване на квалификационния клас заедно с протокола от проверката, а за членове на екипаж - и летателна книжка.
(4) След като кандидатът издържи изпитите и премине проверката, ГД "ГВА" вписва в свидетелството за правоспособност възстановения квалификационен клас и вписва обстоятелствата в регистъра по чл. 28.

Чл. 48. (1) За признаване на свидетелство за правоспособност, издадено от друга държава, авиационният оператор, с когото притежателят на свидетелството за правоспособност е сключил трудов договор, подава заявление, придружено от:
1. копие от свидетелството за правоспособност;
2. копие от свидетелството за медицинска годност;
3. копие от данните в летателната книжка за последните 12 месеца за свидетелства за правоспособност на член на екипажа;
4. копие от документ за самоличност;
5. (доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) документ за внесена държавна такса, освен ако същата е платена/внесена по електронен път.
(2) В срок 20 дни след подаване на заявлението по ал. 1 ГД "ГВА" насрочва теоретични изпити и/или летателна или практическа проверка.
(3) Теоретичният изпит и летателната или практическата проверка се насрочват до 30 дни от датата на заявлението.
(4) След успешно преминаване на изпита и проверката ГД "ГВА" издава допълнението към свидетелството на лицето и вписва обстоятелствата в регистъра по чл. 28. Кандидатът се явява лично в ГД "ГВА" за получаване на допълнението срещу представяне на оригиналните документи по ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4.
(5) В случаите, когато се признава чуждо свидетелство за правоспособност за участие в състава на екипажа на ВС, които се експлоатират извън Република България, изпитът и проверката могат да се проведат на място, а допълнението се предава служебно на авиационния оператор.
(6) Разходите по ал. 3, 4 и 5, свързани с признаване на свидетелство за правоспособност, издадено от друга държава, са за сметка на АО по ал. 1.

Чл. 49. (1) Подмяна на свидетелство за правоспособност, издадено от друга държава, се извършва въз основа на заявление от кандидата, придружено от:
1. притежавано свидетелство за правоспособност;
2. два броя цветни фотоснимки с формат 3 x 4 сm;
3. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) свидетелство за медицинска годност от съответния клас;
4. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) номерът и датата на дипломата за завършено образование в страната и/или заверено копие на диплом за завършено образование извън страната;
5. свидетелство за правоспособност и летателна книжка на член на екипажа;
6. (доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) документ за внесена държавна такса, освен ако същата е платена/внесена по електронен път.
(2) В срок 30 дни след подаване на заявлението по ал. 1 ГД "ГВА" насрочва теоретични изпити и летателна или практическа проверка. Теоретичният изпит се насрочва не по-късно от 3 месеца след подаване на заявлението. Летателната или практическата проверка се провежда до един месец след успешно преминаване на теоретичния изпит.
(3) В срок до 15 дни, след като кандидатът издържи изпитите и проверките, ГД "ГВА" издава свидетелство за правоспособност и вписва обстоятелствата в регистъра по чл. 28.

Чл. 50. (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) (1) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" отнема свидетелство за правоспособност или заличава квалификационен клас, когато лицето е:
1. получило свидетелство за правоспособност чрез представяне на подправени документи или неверни данни;
2. подписало удостоверение за допускане до експлоатация на ВС, без да е изпълнено изцяло техническото обслужване, за което е издадено удостоверението;
3. упражнявало правата, произтичащи от свидетелството за правоспособност, след употреба на психотропни вещества;
4. виновно не е изпълнило служебните си задължения при упражняване на правата по издаденото свидетелство.
(2) Квалификационният клас в свидетелството за правоспособност на ръководителите на полети се заличава и когато комисия, назначена за разследване на авиационно произшествие или инцидент, установи липса на компетентност.
(3) Свидетелство за правоспособност се отнема временно въз основа на влязло в сила наказателно постановление в случаите, когато е установено нарушение по чл. 143 или чл. 144 от Закона за гражданското въздухоплаване.
(4) Свидетелството за правоспособност се отнема със заповед на главния директор на ГД "ГВА".
(5) Решенията за отнемане на свидетелство за правоспособност се вземат въз основа на доклади от проверки на инспектори по въздухоплаването и/или доклади за нарушения от органите за управление на въздушното движение и/или от органите по гражданското въздухоплаване на други държави или от други органи.
(6) Заповедта на главния директор на ГД "ГВА" по ал. 4 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Раздел V.
Общи положения за членовете на екипажа на граждански ВС

Чл. 51. (1) На членовете на екипажа се издават свидетелства за правоспособност за следните категории ВС (в скобите е дадена абревиатура на категорията ВС):
1. (отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)
2. (отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)
3. планери (G);
4. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) свободни балони (FB);
5. (отм. - ДВ, бр. 7 от 2014 г.)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 52. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 53. (1) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2014 г.)
(5) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) Главна дирекция "ГВА" може да определи квалификационен клас за тип ВС, който е включен в някой от квалификационните класове по ал. 4 въз основа на следните критерии:
1. типово удостоверение за летателна годност;
2. характеристики на управляемост, които изискват допълнително летателно обучение или обучение на тренажор;
3. минимален състав на екипажа;
4. равнище на технологията.

Чл. 54. (1) Членовете на екипажа водят летателни книжки. В летателните книжки се вписват данните, посочени в приложение № 8.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
(3) При нетърговски полети записите в летателната книжка се заверяват от органа или лицето, което е дало разрешението за полет.

Чл. 55. (1) Обучение за придобиване на свидетелства за правоспособност, квалификационни класове и разрешения могат да провеждат лица, притежаващи съответни на провежданото обучение свидетелство за правоспособност и квалификационен клас, заедно с квалификационен клас за инструктор.
(2) Главна дирекция "ГВА" дава разрешение за инструктор на лица със свидетелства за правоспособност и квалификационен клас за инструктор, издадени от друга държава, в случаите, когато се провежда обучение за тип ВС, за който от авиационния персонал няма лица с инструкторска правоспособност.
(3) Квалификационните класове за инструктор на тренажор могат да се придобиват от лица без свидетелство за медицинска годност.

Чл. 56. (1) Издаване на свидетелства за правоспособност на членовете на екипажа и квалификационни класове към тях се извършва след полагане на теоретичен изпит и летателна проверка.
(2) Времето за летателна проверка за издаване на свидетелства за правоспособност на членовете на екипажа и квалификационни класове към тях не се признава за полетно време на кандидата.

Чл. 57. (1) (Предишен текст на чл. 57 - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) За преиздаване на свидетелство за правоспособност на член от екипажа притежателят преминава в рамките на 18 месеца преди изтичане на валидността курс за промените във: въздушното право, стандартите, свързани с гражданското въздухоплаване, измененията в технологиите и оборудването, човешкия фактор. В преиздаденото свидетелство за правоспособност се вписват валидните квалификационни класове.
(2) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) За потвърждаване на квалификационен клас, вписан в свидетелство за правоспособност на член от екипажа, притежателят трябва да е преминал успешно летателна проверка до 3 месеца преди изтичане на валидността на квалификационния клас.
(3) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) За възстановяване на квалификационен клас, вписан в свидетелство за правоспособност на член от екипажа, кандидатът трябва да е преминал успешно летателна проверка. Ако са изтекли повече от 3 месеца след последния отразен в летателната книжка полет на клас/тип ВС, съответстващо на квалификационния клас, преди летателната проверка кандидатът преминава обучение за възстановяване по индивидуална програма.

Чл. 58. (1) Летателните проверки за издаване на свидетелства за правоспособност на членовете от екипажа и квалификационни класове към тях се извършват от определени от ГД "ГВА" проверяващи, след като е издържан съответният теоретичен изпит.
(2) Проверяващият не трябва да е участвал като инструктор при обучението на кандидата.
(3) Кандидатите в интегрирани курсове за обучение могат да преминат с разрешение на ГД "ГВА" летателната проверка преди полагане на теоретичния изпит.

Чл. 59. Видът и използването на тренажор при изпълнение на летателни проверки за издаване на свидетелства за правоспособност, както и за издаване, потвърждаване на валидността и възстановяване на квалификационни класове към тях, се одобряват от ГД "ГВА".

Чл. 60. (Отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)
Чл. 61. (1) Летателна проверка за издаване на свидетелства за правоспособност и квалификационни класове се извършва на ВС в полет. Летателните проверки за потвърждаване квалификационни класове могат да се извършват в имитиран полет на летателен тренажор след одобрение от ГД "ГВА".
(2) Летателните проверки се състоят от елементи, групирани в части.
(3) Летателната проверка се счита за успешна, когато всички части от нея са преминати успешно. Част от летателната проверка се счита за успешна, когато всички елементи от нея са преминати успешно. При непреминаване на повече от една част цялата проверка се преминава отново. При непреминаване на една част се преминава отново само тази част.
(4) По преценка на проверяващия всеки елемент на летателната проверка може да се повтори веднъж. Проверяващият може да прекъсне проверката във всяка нейна фаза, ако прецени, че подготовката на кандидата налага повторна проверка.
(5) Работата и контролните проверки в пилотската кабина се извършват в съответствие с одобрените контролни карти на използваното ВС, а така също и в съответствие с приетия ред за взаимодействие в екипажа (за многопилотни ВС). Преди проверката кандидатът определя данните за полета и ги съгласува с проверяващия.
(6) Летателната проверка за многопилотен самолет се провежда в пълен състав на екипажа. Когато летателната проверка се извършва на ВС, в състава на екипажа участва инструктор с квалификационен клас, за който се извършва проверка.
(6) При две последователни неуспешни проверки допълнителната подготовка е задължителна и се определя от проверяващия.
(7) Когато притежател на свидетелство за правоспособност на член от екипажа започне, но не премине успешно някоя част от летателна проверка за потвърждаване на валидността на квалификационен клас преди изтичане на неговия срок, той не упражнява правата, давани от съответния квалификационен клас, до успешно завършване на проверката.

Чл. 62. (1) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Летателните проверки за издаване на F/EL и за вписване на квалификационни класове се извършват на ВС, оборудвани с полетни записващи устройства на разговорите в кабината и на параметрите на полета.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 63. (1) Летателните проверки се извършват от определени от ГД "ГВА" лица, притежаващи свидетелство за правоспособност от съответния вид и квалификационен клас за съответните категория и клас/тип на ВС.
(2) За проверяващи се определят лица от авиационния персонал, притежаващи квалификационен клас за инструктор на свидетелството за правоспособност и квалификационните класове, за които извършват проверки.
(3) Изискването по ал. 2 не се прилага в случаите, когато в авиационния персонал няма лица с квалификационен клас за инструктор.

Чл. 64. Проверяващият изпраща в ГД "ГВА" протокол за всяка летателна проверка в 3-дневен срок след нейното завършване.

Чл. 65. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 66. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 67. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 68. (1) Притежателят на свидетелство за правоспособност на член на екипаж на ВС, преди да упражнява правата си на тип ВС от модификация, с която не е изпълнявал полети в продължение на повече от две години или за която няма полетно време, преминава обучение за различията или за запознаване с особеностите на съответната модификация ВС, като:
1. обучението за различията дава допълнително знания и летателна тренировка на подходящо техническо средство или на самолета;
2. обучението за запознаване с особеностите дава необходимите знания за модификацията на типа ВС.
(2) Обучението за различията или запознаване с особеностите се удостоверява в летателната книжка от провелия го инструктор.
(3) Изискването по ал. 1 не се прилага за типовете и модификациите на самолетите от класа с един бутален двигател.

Чл. 69. (1) Притежателите на свидетелства за правоспособност при вписване от ГД "ГВА" на квалификационни класове представят свидетелство за медицинска годност и летателна книжка.
(2) Възстановени квалификационни класове се вписват със срок, считано от датата на успешно преминаване на летателната или практическата проверка.

Чл. 70. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 71. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 72. (Отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)
Чл. 73. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 74. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 75. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 75а. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2008 г., в сила от 05.03.2008 г., доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Пилотите на леки ВС, изпълняващи международни полети, са длъжни да докажат владеене на английски език в съответствие с изискванията за езикова квалификация на Анекс I към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване чрез полагането на изпит в изпитен езиков център, одобрен от националната въздухоплавателна администрация на държава - член на Европейския съюз.

Чл. 75б. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2008 г., в сила от 05.03.2008 г., отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 76. (Отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)
Чл. 77. (Отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)
Чл. 78. (Отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

Част втора.
ЧЛЕНОВЕ НА ЕКИПАЖ

Дял първи.
Пилоти

Глава втора.
ПИЛОТИ НА САМОЛЕТИ

Раздел I.
Свидетелство за правоспособност на пилот любител на самолет PPL(A) (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 79. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 80. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 81. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 82. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 83. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 84. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Раздел II.
Свидетелство за правоспособност на професионален пилот на самолет CPL(A) (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Чл. 85. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Чл. 86. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Чл. 87. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Чл. 88. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Чл. 89. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Чл. 90. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Чл. 91. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Чл. 92. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Раздел III.
Квалификационен клас за полети по правилата за полети по прибори със самолет IR(A) (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Чл. 93. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Чл. 94. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Чл. 95. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Чл. 96. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Чл. 97. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Чл. 98. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Чл. 99. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Чл. 100. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Чл. 101. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Раздел IV.
Квалификационни класове за клас/тип самолет (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Чл. 102. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Чл. 103. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Чл. 104. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Чл. 105. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Чл. 106. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Чл. 107. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Чл. 108. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Чл. 109. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Чл. 110. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Чл. 111. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Раздел V.
Свидетелство за правоспособност на транспортен пилот на самолет ATPL(A) (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Чл. 112. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Чл. 113. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Чл. 114. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Чл. 115. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Чл. 116. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Чл. 117. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Чл. 118. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Чл. 119. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Раздел VI.
Квалификационни класове за инструктори на самолети (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Чл. 120. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Чл. 121. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Чл. 122. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Чл. 123. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Чл. 124. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Чл. 125. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Чл. 126. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Чл. 127. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Чл. 128. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Чл. 129. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Чл. 130. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Чл. 131. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Чл. 132. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Чл. 133. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Чл. 134. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Чл. 135. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Чл. 136. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Чл. 137. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Чл. 138. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Чл. 139. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Чл. 140. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Чл. 141. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Раздел VII.
Проверяващи пилоти на самолети (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Чл. 142. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Чл. 143. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Чл. 144. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Чл. 145. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Чл. 146. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Чл. 147. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Чл. 148. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Чл. 149. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Чл. 150. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Глава трета.
ПИЛОТИ НА ВЕРТОЛЕТИ

Раздел I.
Свидетелство за правоспособност на пилот любител на вертолет PPL(H) (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 151. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 152. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 153. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 154. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 155. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Раздел II.
Свидетелство за правоспособност на професионален пилот на вертолет CPL(H) (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 156. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 157. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 158. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 159. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 160. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 161. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Раздел III.
Квалификационен клас за полети по ППП на вертолет IR(H) (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 162. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 163. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 164. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 165. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 166. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 167. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 168. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 169. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 170. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Раздел IV.
Квалификационен клас за тип вертолет (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 171. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 172. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 173. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 174. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 175. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 176. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 177. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Раздел V.
Свидетелство за правоспособност на транспортен пилот на вертолет ATPL(H) (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 178. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 179. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 180. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 181. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 182. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 183. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 184. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 185. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Раздел VI.
Правоспособност за инструктори на вертолет (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 186. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 187. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 188. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 189. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 190. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 191. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 192. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 193. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 194. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 195. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 196. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 197. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 198. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 199. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 200. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 201. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 202. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 203. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 204. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Раздел VII.
Проверяващи пилоти на вертолети (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 205. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Чл. 206. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Чл. 207. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Чл. 208. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Чл. 209. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Чл. 210. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Чл. 211. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Чл. 212. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Глава четвърта.
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ПИЛОТ НА ПЛАНЕР PL(G) (ОТМ. - ДВ, БР. 33 ОТ 2015 Г.)

Чл. 213. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 214. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 215. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 216. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 217. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 218.(Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 219. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 220. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 221. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 222. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)

Глава пета.
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ПИЛОТ НА СВОБОДЕН БАЛОН PL(FB) (ОТМ. - ДВ, БР. 33 ОТ 2015 Г.)

 

Чл. 223. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 224. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 225. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 226. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 227. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 228. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 229. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 230. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 231. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 232. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)

Глава шеста.
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ЛЮБИТЕЛ ПИЛОТ НА МАЛКО ВС PPL(SA) (ОТМ. - ДВ, БР. 7 ОТ 2014 Г.)

Чл. 233. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 7 от 2014 г.)

 

Чл. 234. (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2014 г.)

 

Чл. 235. (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2014 г.)

 

Чл. 236. (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2014 г.)

 

Чл. 237. (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2014 г.)

 

Чл. 238. (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2014 г.)

 

Чл. 239. (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2014 г.)

 

Чл. 240. (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2014 г.)

 

Чл. 241. (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2014 г.)

 

Чл. 242. (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2014 г.)

 

Глава седма.
РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ, ПРИЗНАВАНЕ И ПОДНОВЯВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННИ КЛАСОВЕ И РАЗРЕШЕНИЯ КЪМ СВИДЕТЕЛСТВАТА ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕКИПАЖ, ИЗПОЛЗВАНИ САМО ВЪВ ВЪЗДУШНОТО ПРОСТРАНСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 86 ОТ 2010 Г., ОТМ. - ДВ, БР. 33 ОТ 2015 Г.)

 

Чл. 243. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 244. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 245. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 246. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 247. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 248. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 249. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 249а. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2008 г., в сила от 14.03.2008 г., отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 250. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 251. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 252. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 253. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 254. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 255. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 256. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 257. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 258. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 259. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 260. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 261. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 262. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 263. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 264. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 265. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 266. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 267. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 268. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 269. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 270. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 271. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)

Дял втори.
Членове на екипаж, различни от пилоти

Глава осма.
БОРДНИ ИНЖЕНЕРИ

Раздел I.
Свидетелство за правоспособност на борден инженер F/EL

Чл. 272. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) За придобиване на свидетелство за правоспособност F/EL и за упражняване на правата, давани от него, се изисква валидно свидетелство за медицинска годност клас 2.

Чл. 273. (1) Притежателят на F/EL може да изпълнява функциите на борден инженер в състава на екипажа на типовете ВС, за които е придобил квалификационен клас.
(2) Притежателят на F/EL с вписан квалификационен клас за тип ВС упражнява правата си под наблюдение на борден инженер-инструктор, докато изпълни 100 часа полетно време като борден инженер на съответния тип ВС. От тези 100 часа 50 часа може да са на летателен тренажор под наблюдение на инструктор, от които до 25 часа може да са като пилот.

Чл. 274. (1) Кандидатът за F/EL трябва да има валидно удостоверение за издържан теоретичен изпит за ATPL на съответната категория ВС, за която кандидатства.
(2) Кандидатът за F/EL трябва да:
1. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) е преминал обучение по техническо обслужване за бордни инженери на съответната категория ВС - на самолети с максимална маса над 5700 kg или хеликоптери с максимална маса над 2230 kg; или
2. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) има магистърска степен на образование в областта на авиационното инженерство и практически опит в техническото обслужване на съответната категория ВС - на самолети с максимална маса над 5700 kg или хеликоптери с максимална маса над 2230 kg повече от две години; или
3. има свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на съответната категория ВС с вписан квалификационен клас "B1", "B2" или "C".
(3) Кандидатът за F/EL трябва да е завършил успешно подготвителен летателен курс за бордни инженери съгласно приложение № 33.
(4) Кандидатът за F/EL трябва да владее английски език съгласно приложение № 16.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Кандидатът за F/EL, който притежава или е притежавал CPL, ATPL(H) с IR, ATPL(A) или има опит като пилот или борден инженер на държавни ВС, се освобождава от изискването по ал. 3.

Чл. 275. (1) Кандидатът за F/EL трябва да е преминал курс за обучение за първи квалификационен клас за тип ВС.
(2) Кандидатът за F/EL и първи квалификационен клас за тип ВС преминава обучение за взаимодействие в многочленен екипаж. Обучението включва най-малко 25 часа теоретично обучение и упражнения и 20 часа практическо обучение за взаимодействие в екипажа.

Чл. 276. (1) Кандидатът за F/EL трябва да има валидно удостоверение за издържан теоретичен изпит за ATPL за съответната категория ВС.
(2) Кандидатът за първи квалификационен клас за тип ВС трябва да е показал пред ГД "ГВА" знания, съответстващи на квалификационния клас за тип. Издържан теоретичен изпит за тип ВС се признава за вписване на съответния квалификационен клас до 6 месеца след завършването му.

Чл. 277. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Кандидатът за свидетелство за правоспособност на борден инженер трябва да покаже умения, съответстващи на F/EL и квалификационния клас за тип ВС по време на летателна проверка по одобрена от ГД "ГВА" форма за оценка на компетентност.

Раздел II.
Квалификационен клас на борден инженер за тип ВС

Чл. 278. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) (1) Кандидатът за квалификация на борден инженер за тип ВС трябва да е завършил курс за обучение за съответния тип.
(2) Курсът по ал. 1 включва теоретично обучение и летателно обучение, съответстващо на елементите от летателната проверка.
Чл. 279. (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Кандидатът трябва да е показал пред ГД "ГВА" знания, съответстващи на квалификационния клас за тип. Издържан теоретичен изпит за тип ВС се признава до 6 месеца след завършването му.
(2) Кандидатът трябва да покаже умения, съответстващи на квалификационния клас за тип ВС по време на летателна проверка съгласно приложение № 34.

Чл. 280. (1) Срокът на валидност на квалификационен клас на борден инженер за тип ВС е 1 година от датата на издаване или от датата на изтичане, ако валидността е потвърдена, преди да изтече.
(2) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Борден инженер не може да извършва полети на въздухоплавателно средство, ако не е извършил най-малко 3 излитания и 3 кацания като борден инженер на типа въздухоплавателно средство или на тренажор за използвания тип въздухоплавателно средство през последните 90 дни.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Квалификация на борден инженер за тип ВС се потвърждава, при условие че притежателят е:
1. изпълнил най-малко 10 полетни отсечки като борден инженер на съответния тип ВС или една полетна отсечка като борден инженер с проверяващ борден инженер за срока на валидност;
2. преминал успешно летателна проверка на типа ВС съгласно приложение № 34 до 3 месеца преди изтичане на срока; ако проверката е извършена през последните три календарни месеца на валидност на предишната проверка, периодът на валидност е от датата на изтичане на валидността на предишната проверка.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Квалификационен клас за тип ВС се възстановява при условие, че кандидатът е преминал индивидуална програма за възстановяване и летателна проверка за квалификационен клас за тип ВС. Квалификационният клас се вписва от датата на успешно завършване на летателната проверка.

Раздел III.
Квалификационен клас за инструктор - борден инженер за тип ВС

Чл. 281. (1) Квалификационните класове за инструктори на бордни инженери са:
1. борден инженер - инструктор за тип ВС (TRI(E));
2. борден инженер - инструктор на тренажор за тип ВС (SFI(E)).
(2) Квалификационните класове по ал. 1 се вписват заедно с квалификационен клас на борден инженер за тип ВС.

Чл. 282. (1) Срокът на валидност на квалификационните класове за бордни инженери-инструктори е 3 години.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)
Чл. 283. Притежателят на квалификационен клас за борден инженер-инструктор на тип ВС (TRI(E)) може да провежда обучение за F/EL и за квалификационен клас на борден инженер за тип ВС и обучение за взаимодействие в многочленен екипаж.

Чл. 284. Кандидатите за първи квалификационен клас за борден инженер-инструктор преминават основен теоретичен курс за подготовка на инструктори съгласно приложение № 20.

Чл. 285. (1) Кандидатът за първи квалификационен клас TRI(E) трябва да:
1. е завършил курс за обучение за TRI(E);
2. има най-малко 1500 часа полетно време като борден инженер;
3. е изпълнил като борден инженер на съответния тип ВС през последните 12 месеца преди кандидатстването най-малко 30 полетни отсечки с излитане и кацане, от които до 15 полетни отсечки могат да са на летателен тренажор;
4. е провел на ВС или летателен тренажор под наблюдение на определен от ГД "ГВА" инструктор TRI(E), най-малко 3 часа полетно време летателно обучение на бордни инженери за квалификационен клас за тип ВС, изпълнявайки функциите на TRI(E).
(2) Притежателят на TRI(E), преди да придобие квалификационен клас за инструктор на друг тип ВС, трябва:
1. да е изпълнил като борден инженер на съответния тип ВС през последните 12 месеца преди кандидатстването най-малко 15 полетни отсечки с излитане и кацане, от които до 7 полетни отсечки могат да са на летателен тренажор;
2. да е завършил техническата част на курс за TRI(E);
3. е провел на ВС или летателен тренажор под наблюдение на определен от ГД "ГВА" инструктор TRI(E) най-малко 3 часа полетно време летателно обучение на бордни инженери за квалификационен клас за тип ВС, изпълнявайки функциите на TRI(E).

Чл. 286. (1) Квалификационният клас TRI(E) се потвърждава при условие, че през последните 12 месеца от периода на валидност притежателят е изпълнил едно от двете условия:
1. провел е една от двете посочени части от курс за придобиване, опресняване или възстановяване на квалификационен клас на бордни инженери за тип ВС:
а) едно упражнение на летателен тренажор с продължителност най-малко 3 часа;
б) едно летателно упражнение с продължителност най-малко един час, включващо две излитания и кацания;
2. преминал е опреснително обучение.
(2) Квалификационният клас TRI(E) се възстановява при условие, че кандидатът е:
1. изпълнил като борден инженер на съответния тип ВС през последните 12 месеца преди кандидатстването най-малко 30 полетни отсечки с излитане и кацане, от които до 15 полетни отсечки могат да са на летателен тренажор;
2. завършил успешно частите от одобрен курс за TRI(E), като се отчита предшестващият опит на кандидата;
3. провел на ВС или летателен тренажор под наблюдение на определен от ГД "ГВА" инструктор TRI(E) най-малко 3 часа полетно време летателно обучение на бордни инженери за квалификационен клас за тип ВС, изпълнявайки функциите на TRI(E).

Чл. 287. Притежателят на квалификационен клас SFI(E) може да провежда обучение за F/EL, за квалификационен клас на борден инженер за тип ВС на тренажор и обучение на бордни инженери за взаимодействие в екипажа.

Чл. 288. (1) Кандидатът за квалификационен клас SFI(E) трябва да:
1. притежава или да е притежавал F/EL;
2. има най-малко 1500 часа полетно време като борден инженер;
3. е преминал курс за обучение за квалификационен клас за съответния тип ВС в частта му, изпълнявана на тренажор;
4. е завършил курс за обучение за TRI(E);
5. е провел на летателен тренажор за съответния тип ВС под наблюдение на определен от ГД "ГВА" инструктор TRI(E) най-малко 3 часа полетно време летателно обучение на бордни инженери за квалификационен клас за тип ВС, изпълнявайки функциите на TRI(E);
6. е преминал успешно летателна проверка съгласно приложение № 34 на летателен тренажор за съответния тип ВС през последните 12 месеца преди кандидатстването;
7. е изпълнил през последните 12 месеца преди кандидатстването най-малко 3 полетни отсечки с излитане и кацане като наблюдател в кабината на екипажа на съответен тип ВС.
(2) Притежателят на SFI(E), преди да придобие квалификационен клас за инструктор на друг тип ВС, трябва да е:
1. преминал курс за обучение за квалификационен клас за съответния тип ВС в частта му изпълнявана на тренажор;
2. провел на летателен тренажор за съответния тип ВС под наблюдение на определен от ГД "ГВА" инструктор TRI(E) най-малко 3 часа полетно време летателно обучение на бордни инженери за квалификационен клас за тип ВС, изпълнявайки функциите на TRI(E).

Чл. 289. (1) Квалификационен клас SFI(E) се потвърждава при условие, че през последните 12 месеца от периода на валидност притежателят е:
1. провел на летателен тренажор за съответния тип ВС най-малко едно упражнение с продължителност 3 часа като част от пълен курс за придобиване на правоспособност, възстановяване или потвърждаване на валидността на правоспособност за тип ВС;
2. преминал успешно летателна проверка на летателен тренажор за съответния тип ВС съгласно приложение № 34.
(2) Квалификационен клас SFI(E) се възстановява при условие, че кандидатът е:
1. преминал курс за обучение за квалификационен клас за съответния тип ВС в частта му, изпълнявана на тренажор;
2. преминал обучение за TRI(E) по индивидуална програма;
3. провел на летателен тренажор за съответния тип ВС под наблюдение на определен от ГД "ГВА" инструктор TRI(E) най-малко 3 часа полетно време летателно обучение на бордни инженери за квалификационен клас за тип ВС, изпълнявайки функциите на TRI(E).

 

Раздел IV.
Проверяващи бордни инженери TRE(E)

Чл. 290. За проверяващи бордни инженери се определят лица, които са провели най-малко една летателна проверка на борден инженер под наблюдение на определен от ГД "ГВА" проверяващ.

Чл. 291. (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) В свидетелството за правоспособност на бордните инженери, имащи право да проверяват, се вписва отметка TRE(E) заедно с типа ВС.
(2) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Делегираните права на проверяващия борден инженер се описват в отделен сертификат - приложение към свидетелството за правоспособност.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Главният директор на ГД "ГВА" издава задължителни разпореждания за уеднаквяване на летателните проверки на бордни инженери на вертолети и за осигуряване на безопасност по време на изпълнението им.

Чл. 292. Проверяващият борден инженер може да извършва:
1. летателни проверки за F/EL и квалификационен клас на борден инженер за тип ВС;
2. летателни проверки за потвърждаване и възстановяване на квалификационен клас на борден инженер за тип ВС при условие, че има повече от 1500 часа полетно време като борден инженер.

Глава девета.
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА БОРДЕН НАВИГАТОР (ЩУРМАН) F/NL

Чл. 293. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) За издаване на свидетелство за правоспособност F/NL и упражняване на правата, давани от него, се изисква валидно свидетелство за медицинска годност клас 2.

Чл. 294. Притежателят на F/NL може да изпълнява функциите и дейностите на борден навигатор в състава на екипажа на типовете ВС, за които е придобил квалификационен клас.

Чл. 295. (1) Кандидатът за свидетелство за правоспособност F/NL трябва да:
1. е завършил курс за обучение, бордни навигатори (щурмани) по програма, или
2. преминал обучение за професионален пилот и за тип ВС.
(2) Обучаемият борден навигатор трябва да е навършил 21 години, преди да изпълни първия си самостоятелен полет като борден навигатор.

Чл. 296. (1) Кандидатът за F/NL трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да има общо 200 часа полетно време като обучаем щурман, от които не по-малко от 50 часа на типа самолет, за който кандидатства;
2. да е изпълнил като щурман не по-малко от 50 часа полетно време;
3. да има не по-малко от 30 часа полетно време по маршрут нощем.
(2) Кандидатът за F/NL, който има опит като пилот, трябва да има най-малко:
1. петстотин часа полетно време като пилот на многопилотно ВС;
2. седемдесет часа полетно време по маршрут нощем като борден навигатор;
3. тридесет часа полетно време по маршрут като борден навигатор;
4. тридесет часа полетно време като борден навигатор (щурман) на типа ВС, за който кандидатства.

Чл. 297. Кандидатът за F/NL трябва да е показал пред ГД "ГВА", че е придобил опит за:
1. аеронавигация при реални метеорологични условия денем и нощем с използване на всички аеронавигационни средства и системи, с които е оборудван самолетът;
2. спазване правилата за полети и процедурите за управление на въздушното движение;
3. провеждане на радиообмен и използване на радиотелефонната фразеология.

Чл. 298. (1) Срокът на валидност на квалификационен клас за тип ВС, вписан в F/NL, е една година.
(2) Валидността на квалификационен клас за тип ВС в F/NL се потвърждава при условие, че притежателят:
1. има 200 часа полетно време за срока на валидност, от които най-малко 30 часа нощем;
2. е преминал успешно летателна проверка за борден навигатор през последните 3 месеца от периода на валидност;
3. е показал пред ГД "ГВА" знания, съответстващи на F/NL.
(3) Притежателят на F/NL с вписани квалификационни класове за повече от един тип ВС трябва да има полетно време на всеки тип най-малко 20 на сто от общото полетно време по ал. 2, т. 1.
(4) Квалификационен клас за тип ВС се възстановява при условие, че кандидатът е преминал обучение по индивидуална програма за възстановяване и е преминал успешно летателна проверка за борден навигатор (щурман) на типа ВС.

Чл. 299. Притежателят на квалификационен клас за борден навигатор-инструктор на тип ВС може да провежда летателно обучение и да контролира самостоятелни полети на обучаеми бордни навигатори и бордни навигатори-инструктори на съответния тип ВС.

Чл. 300. (1) Кандидатът за квалификационен клас за борден навигатор-инструктор трябва да:
1. е завършил основния теоретичен курс за подготовка на инструктори съгласно приложение № 20;
2. има най-малко 1200 часа полетно време, от които най-малко 800 часа на типа ВС, за който кандидатства за квалификационен клас на инструктор;
3. е преминал обучение за борден навигатор-инструктор на типа ВС.
(2) Кандидатът за борден навигатор-инструктор трябва да е показал пред ГД "ГВА" по време на летателна проверка, че може да провежда обучение на бордни навигатори (щурмани).

Чл. 301. (1) Срокът на валидност на квалификационен клас за борден навигатор-инструктор е 3 години.
(2) Валидността на квалификационен клас за борден навигатор-инструктор се потвърждава, при условие, че притежателят има:
1. валиден квалификационен клас за тип ВС;
2. най-малко 60 часа полетно време като борден навигатор-инструктор за срока на валидност на квалификационния клас;
3. най-малко 20 часа полетно време като борден навигатор-инструктор през последните 12 месеца преди изтичане на срока.

Глава десета.
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА БОРДЕН РАДИСТ F/RTOL

Чл. 302. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) За издаване на свидетелство за правоспособност F/RTOL и за упражняване на правата, давани от него, се изисква медицинска годност 2 клас.

Чл. 303. Притежателят на F/RTOL може да изпълнява функциите и дейностите на борден радист в състава на екипажа на типовете ВС, за които е придобил квалификационен клас.

Чл. 304. (1) Кандидатът за свидетелство за правоспособност F/RTOL трябва да:
1. е завършил курс за бордни радисти, или
2. преминал обучение за професионален пилот и за тип ВС.
(2) Кандидатът за F/RTOL, който има опит като пилот, трябва да има най-малко:
1. сто часа полетно време като пилот на многопилотно ВС;
2. тридесет часа полетно време като борден радист на типа ВС, за който кандидатства.

Чл. 305. Кандидатът за F/RTOL трябва да покаже пред ГД "ГВА", че:
1. познава международните правила за радиокомуникация, правилата за провеждане на полети и правилата за търсене и спасяване на ВС, търпящи бедствие;
2. владее английски език и терминологията на радиообмена;
3. може да осъществява радиокомуникация на български и английски език и да работи с бордната радиоапаратура на типа ВС.

Чл. 306. (1) Срокът на валидност на квалификационен клас за тип ВС, вписан в F/RTOL, е една година.
(2) Валидността на квалификационен клас за тип ВС се потвърждава при условие, че притежателят:
1. има 200 часа полетно време за срока на валидност;
2. е преминал успешно летателна проверка за борден радист през последните 3 месеца от периода на валидност;
3. е показал пред ГД "ГВА" знания, съответстващи на F/RTOL.
(3) Притежател на F/RTOL с вписани квалификационни класове за повече от един тип ВС трябва да има полетно време за всеки тип най-малко 20 на сто от общото полетно време по ал. 2, т. 1.

Чл. 307. Притежателят на квалификационен клас за борден радист-инструктор може да провежда летателно обучение и да контролира самостоятелни полети на обучаеми бордни радисти и бордни радисти-инструктори.

Чл. 308. (1) Кандидатът за квалификационен клас на борден радист-инструктор трябва да:
1. е завършил основния теоретичен курс за подготовка на инструктори съгласно приложение № 20;
2. има най-малко 600 часа полетно време, от които най-малко 200 часа на типа, за който кандидатства;
3. е преминал обучение за борден радист-инструктор.
(2) Кандидатът за борден радист-инструктор трябва да е показал пред ГД "ГВА" по време на летателна проверка, че може да провежда обучение на бордни радисти.

Чл. 309. (1) Срокът на валидност на квалификационен клас за борден радист-инструктор е 3 години.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) Валидността на квалификационен клас за борден радист-инструктор се потвърждава при условие, че притежателят има:
1. валиден квалификационен клас за тип ВС;
2. най-малко 60 часа полетно време като борден радист-инструктор за срока на валидност на квалификационния клас;
3. най-малко 20 часа полетно време, като борден радист-инструктор през последните 12 месеца преди изтичане на срока.

Глава единадесета.
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА БОРДЕН ОПЕРАТОР F/OL

Чл. 310. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) За издаване на свидетелство за правоспособност F/OL и за упражняване на правата, давани от него, се изисква медицинска годност клас С/С.

Чл. 311. (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) В свидетелството за правоспособност на борден оператор се вписват следните квалификационни класове и разрешения:
1. квалификационен клас за системи за летателни проверки на наземните съоръжения за въздушна навигация и кацане (NFIS);
2. квалификационен клас за борден оператор - инструктор (INS);
3. разрешение за тип ВС.

Чл. 312. (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) Притежателят на свидетелство за правоспособност на борден оператор може да изпълнява функциите на борден оператор в състава на екипажа на типовете ВС, за които има разрешение да извършва летателна проверка на наземните съоръжения за навигация и кацане и да изготвя протоколи за резултатите от проверките.

Чл. 313. (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) (1) Кандидатът за свидетелство за правоспособност F/OL трябва да:
1. (доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) е завършил теоретичен курс за обучение на бордни оператори в АУЦ или организация за обучение;
2. е преминал летателно обучение за борден оператор.
(2) Летателното обучение за борден оператор включва проверката на най-малко 20 наземни съоръжения за навигация и кацане под контрола на борден оператор-инструктор.

Чл. 314. (Отм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.)

Чл. 315. (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) (1) Кандидатът за F/OL трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да е завършил висше техническо образование със специалност радиотехника или радиоелектроника или компютърна техника;
2. (доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) да е завършил успешно теоретичен курс за обучение на бордни оператори в АУЦ или организация за обучение;
3. да е преминал летателно обучение за борден оператор, включващо проверката на най-малко 20 наземни съоръжения за навигация и кацане.
(2) Кандидатът за F/OL трябва да е издържал успешно изпит пред комисия, определена от главния директор на ГД "ГВА", като е показал, че:
1. познава принципа на действие, техническите и технологичните характеристики и параметрите на наземните съоръжения за въздушна навигация и кацане, както и допустимите отклонения от тях;
2. познава и принципа на действие на системата за летателни проверки на наземните съоръжения за въздушна навигация и кацане и може да работи с нея;
3. може да извършва обработване и анализ на информацията за параметрите на наземните съоръжения за въздушна навигация и кацане по данните от направените измервания;
4. познава експлоатационните ограничения на ВС, на което е разположена системата за летателни проверки, и е запознат с действията при особени случаи.

Чл. 316. (1) Срокът на валидност на квалификационен клас NFIS е 3 години.
(2) Валидността на квалификационен клас NFIS се потвърждава при условие, че притежателят:
1. е преминал опреснителен курс за срока на валидност на квалификационния клас;
2. има най-малко 3 практически проверки на работата със системата за летателни проверки на наземните съоръжения за въздушна навигация и кацане;
3. има най-малко 300 часа полетно време за срока на валидност на квалификационния клас NFIS;
4. има най-малко 100 часа полетно време като борден оператор с NFIS през последните 12 месеца преди изтичане на неговия срок.
(3) Квалификационен клас NFIS с изтекъл срок се възстановява, след като кандидатът изпълни изискванията на чл. 315, ал. 1 и 3.

Чл. 317. Притежателят на квалификационен клас за инструктор за квалификационен клас NFIS може да упражнява правата на притежател NFIS, да провежда обучение на бордни оператори с квалификационен клас NFIS и да извършва практически проверки на тяхната работа.

Чл. 318. (1) Кандидатът за квалификационен клас на борден оператор-инструктор за NFIS трябва да:
1. има най-малко 3 години стаж като борден оператор на авиационна станция за летателни проверки на наземните съоръжения за въздушна навигация и кацане;
2. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) има най-малко 300 часа общо полетно време като борден оператор с квалификационен клас NFIS;
3. е преминал обучение за борден оператор-инструктор за квалификационен клас NFIS.
(2) Кандидатът за борден оператор-инструктор трябва да е показал пред ГД "ГВА" по време на практическа проверка, че може да провежда обучение на бордни оператори за квалификационен клас NFIS.

Чл. 319. (1) Срокът на валидност на квалификационен клас на борден оператор-инструктор за NFIS е 3 години.
(2) Валидността на квалификационен клас на инструктор за NFIS се потвърждава при условие, че притежателят:
1. през последните 12 месеца е изпълнил 200 часа полетно време;
2. е преминал опреснителен курс през последните 12 месеца от периода на валидност;
3. е преминал успешно практическа проверка за борден оператор-инструктор за NFIS до 6 месеца преди изтичане на валидността на квалификационния клас.

Глава дванадесета.
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА СТЮАРД/СТЮАРДЕСА C/AL (ОТМ. - ДВ, БР. 33 ОТ 2015 Г.)

Чл. 320. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 321. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 322. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 323. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 324. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)

Глава тринадесета.
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА БОРДЕН СЪПРОВОДИТЕЛ F/CL

Чл. 325. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) За издаване на свидетелство за правоспособност F/CL и за упражняване на правата, давани от него, се изисква медицинска годност клас С/С.
(2) Кандидатът за свидетелство за правоспособност трябва да е навършил 21 години.

Чл. 326. (1) В свидетелството за правоспособност F/CL се вписва квалификационен клас за:
1. (отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)
2. борден съпроводител на пътници (PAX).
(2) Срокът на валидност на квалификационните класове по ал. 1 е 3 години. За упражняване на правата, давани от тях, се изисква и квалификационен клас за тип ВС.

Чл. 327. (1) Притежателят на свидетелство за правоспособност F/CL може да изпълнява функциите и дейностите на борден съпроводител на типовете ВС, за които има квалификационен клас за тип ВС.
(2) Притежателят на свидетелство за правоспособност F/CL с вписан квалификационен клас за борден съпроводител на пътници може да придобие квалификационен клас за не повече от 7 типа ВС.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)
Чл. 328. (1) Кандидатът за свидетелство за правоспособност F/CL трябва да:
1. (доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) е преминал обучение в АУЦ или организация за обучение;
2. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) има най-малко 5 полета като борден съпроводител под контрола на борден съпроводител-инструктор за съответния тип ВС.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Кандидатът за свидетелство за правоспособност F/CL трябва да е положил успешно теоретичен изпит пред ГД "ГВА" по следните предмети: общи летателно-технически и експлоатационни характеристики на типа/овете ВС, на които е преминал обучение по ал. 1, т. 1 и/или 2 и на които ще упражнява правата и задълженията си, по ръководството по летателна експлоатация, по процедурите по затоварване на ВС и контрол върху затоварването на ВС, за действията при аварийни и извънредни ситуации и за процедурите за аварийна евакуация.
(3) Кандидатът за квалификационен клас на борден съпроводител на товари трябва да покаже пред ГД "ГВА" умения за правилно експлоатиране на средствата за натоварване, превозване и разтоварване на товарите и спазване на всички мерки за безопасност.

Чл. 329. (1) Валидността на квалификационен клас в свидетелство за правоспособност F/CL се потвърждава при условие, че притежателят:
1. (доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) е преминал опреснителен курс в АУЦ или организация за обучение през последните 12 месеца преди изтичане на срока на квалификационния клас;
2. е преминал тренировки за действие при аварийни ситуации най-малко веднъж на всеки 12 месеца;
3. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) има най-малко 20 полета за срока на валидност на квалификационния клас;
4. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) има най-малко 10 полета през последните 12 месеца преди изтичане на срока на квалификационния клас;
5. успешно е преминал на земя и в полет практическа проверка през последните 6 месеца преди изтичане на срока на квалификационния клас.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Квалификационен клас в свидетелство за правоспособност F/CL с изтекъл срок се възстановява, след като кандидатът изпълни изискванията:
1. (доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) да е преминал опреснителен курс в АУЦ или организация за обучение за борден съпроводител; и
2. успешно да е преминал на земя и в полет практическа проверка, извършена от подходящо квалифициран борден съпроводител-инструктор.
Чл. 330. (1) Притежателят на квалификационен клас за борден съпроводител-инструктор може да провежда обучение и контрол на полетите на бордни съпроводители.
(2) Срокът на валидност на квалификационен клас за борден съпроводител-инструктор е 3 години.

Чл. 331. (1) Кандидатът за квалификационен клас на борден съпроводител-инструктор трябва да:
1. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) е преминал обучение за бордни съпроводители-инструктори;
2. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) има най-малко 150 полета и най-малко 3 години стаж като борден съпроводител;
3. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) има най-малко 20 полета като борден съпроводител на типа ВС, за който кандидатства;
4. (доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) е преминал практическо обучение от най-малко 2 полета с борден съпроводител-инструктор и практическа проверка, извършена от борден съпроводител-инструктор, различен от инструктора, провел обучението.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) За потвърждаване на валидността на квалификационен клас за борден съпроводител-инструктор притежателят трябва за всеки период от 12 месеца да има най-малко 12 полета като борден съпроводител-инструктор и практическа проверка, извършена от борден съпроводител-инструктор.
(3) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) За възстановяване на валидността на квалификационен клас за борден съпроводител-инструктор с изтекъл срок притежателят трябва:
1. да има най-малко 2 полета като борден съпроводител под контрола на борден съпроводител-инструктор;
2. успешно да е преминал на земя и в полет практическа проверка, извършена от борден съпроводител-инструктор.

Част трета.
НАЗЕМЕН АВИАЦИОНЕН ПЕРСОНАЛ

Глава четиринадесета.
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА РЪКОВОДИТЕЛ ПОЛЕТИ ATCL

Раздел I.
Общи положения

Чл. 332. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Издаването, потвърждаването, подновяването на свидетелството за правоспособност на ръководител на полети и ученик-ръководители на полети, квалификационни класове и разрешения се извършват в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/340.
Чл. 333. (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)
Чл. 334. (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 81 от 2014 г., отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

Чл. 335. (Отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)
Чл. 335а. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2008 г., в сила от 14.03.2008 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

Чл. 335б. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

Раздел II.
Свидетелство за правоспособност на ученик ръководител полети (Отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

Чл. 336. (Отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)
Чл. 337. (Отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)
Чл. 338. (Отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

Раздел III.
Свидетелство за правоспособност на ръководител полети (Отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

Чл. 339. (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)
Чл. 340. (Отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)
Чл. 341. (Отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)
Чл. 342. (Отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)
Чл. 342а. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

Раздел IV.
Изисквания за придобиване на квалификационни класове и разрешения (Загл. изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

Чл. 343. (Отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)
Чл. 344. (Отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)
Чл. 345. (Отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)
Чл. 346. (Отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)
Чл. 347. (Отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)
Чл. 348. (Отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)
Чл. 349. (Отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)
Чл. 350. (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)
Чл. 351. (Отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)
Чл. 352. (Отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)
Чл. 353. (Отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)
Чл. 353а. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)
Чл. 354. (Отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)
Чл. 355. (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 81 от 2014 г.)

Чл. 356. (Отм. - ДВ, бр. 81 от 2014 г.)

Чл. 356а. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

Раздел V.
Придобиване на правоспособност в друг център за управление на въздушното движение (Отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

Чл. 357. (Отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

Глава петнадесета.
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ВС (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 56 ОТ 2004 Г.)

Раздел I.
Общи положения

Чл. 358. (1) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Разпоредбите на настоящата глава се прилагат за издаване на свидетелства за техническо обслужване на ВС, за които не са издадени типови сертификати съгласно Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета. На лицата, които удостоверяват техническо обслужване (ТО) на ВС, се издава свидетелство за правоспособност за ТО (AML).
(2) (Заличена - ДВ, бр. 87 от 2004 г.)
(3) (Заличена - ДВ, бр. 87 от 2004 г.)

Чл. 359. (1) В свидетелството за правоспособност AML се вписват квалификационни и подквалификационни класове по чл. 367 и 372, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2004 г.) квалификационен клас А за удостоверяване на малко линейно ТО на ВС и/или авиационен двигател;
2. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) квалификационен клас B1 за удостоверяване на:
а) (изм. - ДВ, бр. 87 от 2004 г.) линейно ТО на конструкция на ВС, техните двигатели, механичните им системи и електрическата им система;
б) (изм. - ДВ, бр. 87 от 2004 г.) базово ТО на конструкцията на самолети с максимална излетна маса до 5700 kg и вертолети с максимална излетна маса до 3175 kg и на техните двигатели, механични системи и електрическа система;
3. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) квалификационен клас B2 за удостоверяване на:
а) (изм. - ДВ, бр. 87 от 2004 г.) линейно ТО на авионикс системите на ВС, на електрониката на двигателите им, на авионикс компонентите и на електрическата им система;
б) (изм. - ДВ, бр. 87 от 2004 г.) базово ТО на авионикс системите, на електрониката на двигателите, на авионикс компонентите и на електрическата система на самолети с максимална излетна маса до 5700 kg и вертолети с максимална излетна маса до 3175 kg;
4. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2004 г.) квалификационен клас C за удостоверяване на цялостно базово техническо обслужване на ВС, включвайки авиационните двигатели и всички системи;
5. квалификационен клас за тип(ове) ВС и/или двигател(и).
(2) Главният директор на ГД "ГВА" със заповед определя типовете ВС, за които се изискват квалификационни класове за тип по ал. 1, т. 5.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)
(4) Свидетелствата за правоспособност могат да бъдат издавани без вписан квалификационен клас за тип ВС и/или тип двигател.

Чл. 360. (1) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) Кандидатът за придобиване на свидетелство за правоспособност за ТО и/или квалификационни класове А, В1, В2 и С трябва да:
1. има удостоверение за издържан теоретичен изпит за AML за съответния квалификационен клас;
2. (отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)
3. е преминал стаж по ТО на конструкцията на ВС, системите му, авиационен двигател и/или отделни компоненти за съответния квалификационен клас или подквалификационен клас.
(2) Стажът по ал. 1, т. 3 трябва да бъде придобит в лицензирана организация за ТО по Наредба № 145. Кандидатът трябва да докаже, че най-малко 6 месеца през последните 12 месеца преди подаване на заявление за издаване на AML е преминал стаж по ТО.

Чл. 361. (1) Притежателят на AML може да упражнява правата, давани от свидетелството и вписаните в него квалификационни и подквалификационни класове, при условие че през последните 24 месеца има най-малко 6 месеца стаж по съответните квалификационни и подквалификационни класове.
(2) Изискваният по ал. 1 стаж може да се натрупва с прекъсване.
(3) Притежателят на AML, който не е изпълнил условието по ал. 1, преминава опреснителен курс и едномесечен стаж по ТО за съответния квалификационен и подквалификационен клас.

Чл. 362. (1) (Доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Кандидатът за квалификационен клас за тип ВС и/или авиационен двигател трябва да е преминал основен курс за обучение на типа и стаж за съответния тип ВС и/или авиационен двигател в лицензирана организация по Наредба № 145, АУЦ или организация за обучение или в чужда организация, призната от ГД "ГВА".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) Кандидатът по ал. 1 трябва да е издържал успешно теоретичен и практически изпит.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Главна дирекция "ГВА" вписва в AML квалификационен клас за тип ВС и/или авиационен двигател след успешно издържан теоретичен и практически изпит в АУЦ или организация за обучение или в организация за ТО по Наредба № 145.

Чл. 363. (1) Срокът на вписан квалификационен клас за тип ВС и/или авиационен двигател е 4 години. Срокът се продължава, ако кандидатът:
1. отговаря на условията по чл. 361, ал. 1 и 2 за съответния тип ВС и/или авиационен двигател;
2. (доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) е преминал опреснителен курс за съответния тип ВС и/или авиационен двигател в АУЦ или организация за обучение или в организация за ТО по Наредба № 145.
(2) Основните и опреснителните курсове за тип ВС и/или авиационен двигател трябва да съответстват на квалификационен клас А, B1 или B2.

Чл. 364. (1) Главна дирекция "ГВА" признава стажа на кандидат за AML в ТО на държавни ВС или при производство на ВС.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) Кандидат по ал. 1 трябва да премине допълнителен стаж 6 месеца за издаване на AML с вписан квалификационен клас А в лицензирана организация за ТО по Наредба № 145.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) Кандидат по ал. 1 трябва да премине допълнителен стаж 12 месеца за издаване на свидетелство за правоспособност с вписан квалификационен клас B1 или B2 в лицензирана организация за ТО по Наредба № 145.

Чл. 365. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) Главна дирекция "ГВА" освобождава кандидат за свидетелство за правоспособност от изпит по предметите посочени в приложение № 5, при условие че има завършено висше техническо образование с успех най-малко "добър"(4).
(2) Кандидат, който е завършил висше авиационно образование с успех най-малко "добър", може да бъде освободен от изискванията по чл. 360, ал. 1, т. 1.

Чл. 366. Притежателят на AML подава заявление до ГД "ГВА" за изменение или допълнение по вписаните в свидетелството обстоятелства. Свидетелството се издава за срок нови 5 години, независимо че предишният срок на валидност не е изтекъл.

Раздел II.
Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване с квалификационен клас А

Чл. 367. В свидетелството за правоспособност за техническо обслужване квалификационен клас А се вписват:
1. подквалификационен клас А1 за ТО самолети с газотурбинни двигатели;
2. подквалификационен клас А2 за ТО самолети с бутални двигатели;
3. подквалификационен клас А3 за ТО вертолети с газотурбинни двигатели;
4. подквалификационен клас А4 за ТО вертолети с бутални двигатели.

Чл. 368. Кандидатът за квалификационен клас А трябва да е:
1. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) навършил 18 години;
2. показал знания и умения, съответстващи на квалификационен клас А по отделните предмети съгласно приложение № 5.

Чл. 369. (1) Кандидат за квалификационен клас А трябва да има стаж, както следва:
1. най-малко 12 месеца стаж в ТО на ВС в експлоатация, съответстващо на подквалификационния клас, при условие че е преминал основно авиационно техническо обучение;
2. най-малко 24 месеца стаж в ТО на ВС в експлоатация, съответстващо на подквалификационния клас, в случай че има завършено техническо обучение извън ТО на ВС, признато от ГД "ГВА";
3. най-малко 36 месеца стаж в техническото обслужване на ВС в експлоатация, съответстващо на подквалификационния клас, в случай че няма завършено техническо обучение.
(2) Практическият опит, изискван от ал. 1, т. 1, 2 и 3, трябва да бъде придобит през последните 4 години преди датата на подаването на заявлението за издаване на AML с вписан квалификационен клас А на ВС, съответстващо на подквалификационен клас А1, А2, А3 или А4.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2004 г.) Притежателят на AML с вписан квалификационен клас А може да удостоверява дейности от малко линейно ТО и отстраняване на малки дефекти на ВС в експлоатация извършени от него.

Чл. 370. (1) Притежателят на подквалификационен клас от клас В1 може да упражнява правата на квалификационен клас А в съответния подквалификационен клас.
(2) Кандидат за квалификационен клас А, притежаващ квалификационен клас В2, трябва да:
1. покаже степен на знания и умения за квалификационен клас А по предметите съгласно приложение № 5;
2. има най-малко 12 месеца стаж, съответстващ на квалификационен клас А.

Чл. 371. Кандидат за вписване на квалификационен клас за тип ВС и/или авиационен двигател, съответстващ на квалификационен клас А, трябва да:
1. (доп. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) е завършил основен курс за съответния тип ВС и/или авиационен двигател в АУЦ или организация за обучение или в лицензирана организация за ТО по Наредба № 145;
2. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) е издържал теоретичен и практически изпит в АУЦ или организация за обучение или лицензирана организация за ТО по Наредба № 145 след завършване на курса по т. 1;
3. (нова - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) е преминал 3 месеца стаж, съответстващ на квалификационен клас А в лицензирана организация по Наредба № 145, в случай че няма вписан друг подобен тип ВС и/или авиационен двигател или ако има вписан подобен тип ВС и/или авиационен двигател, да има две седмици стаж по типа.

Раздел III.
Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване с квалификационен клас В1/ В2

Чл. 372. В свидетелството за правоспособност за ТО за квалификационен клас B1 се вписват:
1. подквалификационен клас В1.1 за ТО на самолети с газотурбинни двигатели;
2. подквалификационен клас В1.2 за ТО самолети с бутални двигатели;
3. подквалификационен клас В1.3 за ТО вертолети с газотурбинни двигатели;
4. подквалификационен клас В1.4 за ТО вертолети с бутални двигатели.

Чл. 373. Кандидатът за квалификационен клас B1 или B2 трябва да е:
1. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) навършил 18 години;
2. показал степен на знания и умения, съответстващи на квалификационен клас B1 или B2 по отделните предмети съгласно приложение № 5.

Чл. 374. (1) Кандидат за квалификационен клас B1 или B2 трябва да има:
1. най-малко 24 месеца стаж в ТО на ВС в експлоатация, съответстващо на подквалификационния клас, при условие че е преминал основно авиационно техническо обучение;
2. най-малко 36 месеца стаж в ТО на ВС в експлоатация, съответстващо на подквалификационния клас, в случай че има завършено техническо обучение извън ТО на ВС, признато от ГД "ГВА";
3. най-малко 60 месеца стаж в техническото обслужване на ВС в експлоатация, съответстващо на подквалификационния клас, в случай че няма завършено техническо обучение.
(2) Практическият опит, изискван от ал. 1, т. 1, 2, 3, трябва да бъде придобит през последните 7 години преди датата на подаването на заявлението.

Чл. 375. (1) Кандидат за квалификационен клас В1 или В2, притежаващ квалификационен клас А, трябва да:
1. покаже степен на знания и умения за квалификационен клас B1 или В2 по предметите съгласно приложение № 5;
2. има най-малко 18 месеца стаж, съответстващ на квалификационен клас B1 или В2.
(2) Кандидат за квалификационен клас В1, притежаващ квалификационен клас В2, или кандидат за квалификационен клас В2, притежаващ квалификационен клас В1, трябва да:
1. покаже степен на знания и умения за квалификационен клас B1 или В2 по предметите съгласно приложение №5;
2. има най-малко 12 месеца стаж, съответстващ на квалификационен клас B1 или В2.
(3) В AML могат да бъдат вписани едновременно квалификационни класове А, В1 и В2.

Чл. 376. Притежателят на AML с вписан квалификационен клас В1 или В2 може да удостоверява:
1. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2004 г.) отстраняване на дефекти извън линейното и базовото ТО, а и също по време на тяхното извършване;
2. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2004 г.) линейното ТО по правата, които му дава AML;
3. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2004 г.) отделните дейности от базовото ТО по отделните специалности, свързани с квалификационните класове В1 и В2;
4. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2004 г.) линейното ТО на типовете ВС и/или авиационни двигатели, за които има разрешение от организация, лицензирана по Наредба № 145.

Чл. 377. Притежател на свидетелство за правоспособност квалификационен клас В1 може да удостоверява:
1. техническото обслужване на конструкцията на ВС, на авиационните двигатели, на СЕА, на отделните механични системи и електрическа система на ВС;
2. замяна на компоненти от авионикс системите на ВС, която изисква прости тестове;
3. техническото обслужване на авионикс системите на ВС, при условие че състоянието им може да бъде установено чрез интегрирана бордна система за самотестване или чрез просто външно устройство за тестване;
4. отстраняване на дефекти, за което се изисква прост тест при условията на т. 3.

Чл. 378. Притежателят на AML с вписан квалификационен клас В2 може да удостоверява ТО на авионикс системите и електрическата система на ВС.

Чл. 379. Притежателят на квалификационен клас В1 или В2 може да получи разрешение за удостоверяване на ТО на ВС и/или авиационен двигател от организация, лицензирана по Наредба № 145, при условие че има вписан квалификационен клас за конкретен тип ВС и/или авиационен двигател.

Чл. 380. Кандидатът за квалификационен клас за тип ВС и/или авиационен двигател, съответстващ на квалификационен клас В1 или В2, трябва да:
1. притежава свидетелство за правоспособност с вписан квалификационен клас В1 или В2;
2. (доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) е завършил основен курс за съответния тип ВС и/или авиационен двигател в АУЦ или организация за обучение;
3. е преминал най-малко 4 месеца стаж в лицензирана организация по Наредба № 145, в случай че няма вписан друг сроден тип ВС и/или двигател или да има стаж 3 седмици, ако има вписан такъв, на съответния тип ВС и/или авиационен двигател.

Раздел IV.
Свидетелство за правоспособност по техническо обслужване с квалификационен клас С

Чл. 381. Кандидат за квалификационен клас С трябва да:
1. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) е навършил 21 години;
2. е показал знания и умения, съответстващи на квалификационни класове В1 или В2.

Чл. 382. (1) Кандидатът за квалификационен клас С трябва да има стаж:
1. (доп. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2004 г.) най-малко 36 месеца в линейното или базовото ТО като упражняващ правата, давани на квалификационен клас В1 или В2 като най-малко 12 месеца от тях трябва да бъдат в базово ТО;
2. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2004 г.) най-малко 36 месеца в базовото ТО на ВС, като изпълнява работи по гаранция на качеството, техническите записи, планирането на ТО, инженерното осигуряване и контрола на резервни части.
(2) Стажът по ал. 1, т. 2 може да се премине от кандидати, завършили висше авиационно образование.

Чл. 383. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2004 г.) Притежателят на квалификационен клас С може да удостоверява извършено базово ТО на ВС, което включва ТО на конструкцията, всички системи, двигателите и спомагателните му енергийни агрегати. Отделните операции от базовото ТО трябва да бъдат удостоверени от притежатели на квалификационни класове В1 и В2.

Чл. 384. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2004 г.) Притежателят на квалификационен клас С може да извършва и удостоверява отделните операции от линейно и базово ТО на ВС, двигателите и системите му, при условие че притежава съответния квалификационен клас А, В1 или В2 с вписани квалификационни класове за тип ВС и/или авиационен двигател.

Чл. 385. Притежателят на квалификационен клас С може да получи разрешение за удостоверяване на ТО на ВС от организация, лицензирана по Наредба № 145, при условие че има вписан квалификационен клас за конкретен тип ВС и/или авиационен двигател.

Чл. 386. (1) (Предишен текст на чл. 386 - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) Кандидат за вписване на квалификационен клас за тип ВС и/или авиационен двигател, съответстващ на квалификационен клас С, трябва да:
1. притежава свидетелство за правоспособност с вписан квалификационен клас С;
2. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) е завършил основен курс, съответстващ на квалификационен клас B1 или B2 за съответния тип ВС и/или авиационен двигател в АУЦ или организация за обучение.
(2) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) В случаите, когато кандидатът притежава квалификационен клас или е завършил основен курс за подобен тип ВС и/или авиационен двигател, съответстващ на квалификационен клас В1 или В2, курсът по т. 2 може да съответства на квалификационен клас А.

Глава шестнадесета.
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ПОЛЕТЕН ДИСПЕЧЕР (СЪТРУДНИК ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЛЕТИТЕ) FDL (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 56 ОТ 2004 Г.)

Чл. 387. (1) Кандидатът за придобиване на свидетелство за правоспособност на сътрудник по осигуряване на полетите на ВС (диспечер при АО) трябва да:
1. е навършил 21 г.;
2. (доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) има две години стаж като член на летателен екипаж или ръководител полети;
3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) има най-малко една година обучение на работното място по осигуряване на полетите на ВС от гражданското въздухоплаване, ако не отговаря на условието по т. 2, под контрола на полетен диспечер със стаж над 2 г. на същата длъжност в авиационния оператор, включително минимум един полет, и е преминал специфично обучение на авиационния оператор;
4. (доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) да е завършил курс за полетен диспечер в АУЦ или организация за обучение, включващ всички дисциплини от чл. 387, ал. 2, с изключение на кандидат, който притежава или е притежавал свидетелство за правоспособност за транспортен пилот (ATPL), свидетелство за правоспособност на борден инженер (FEL) или свидетелство за правоспособност на ръководител полети (ATCL).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Кандидатите за свидетелство за правоспособност за полетен диспечер трябва да положат теоретичен изпит пред ГД "ГВА" по следните дисциплини:
1. въздушно право - правила и процедури;
2. общи знания по експлоатация на ВС - принципи на работа на силовите агрегати, различните системи и прибори на борда;
3. разчет на летателни характеристики и процедури по планиране - влияние на затоварването и разпределението на товара на характеристиките на ВС, а така също разчет на товара и центровката на ВС; разчет за разхода на горивото, продължителността на полета, процедури по избор на запасно летище;
4. метеорология;
5. навигация - правила за провеждане на полетите;
6. експлоатационни процедури - ползване на аеронавигационна информация, експлоатационни процедури за превоз на обикновени и опасни товари, процедури, отнасящи се до авиационни произшествия и инциденти, процедури, свързани с актовете на незаконно вмешателство и диверсии по отношение на ВС;
7. принципи на полета, отнасящи се за съответната категория ВС;
8. правила за водене на радиовръзка за съответната категория ВС;
9. (нова - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) човешки фактор.
(3) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице признава свидетелства за правоспособност на полетен диспечер, издадени от други държави, след изпълнение на следните изисквания:
1. представяне на доказателства за преминато обучение в съответствие с Приложение 1 към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване (обн., ДВ, бр. 55 от 1994 г.; доп., бр. 90 от 1999 г.; изм., бр. 104 от 2003 г. и бр. 82 от 2005 г.), ратифицирана с Указ № 596 от 4.08.1966 г. на Президиума на НС за присъединяване (ДВ, бр. 62 от 9.08.1966 г.) (Чикагска конвенция) или за преминато обучение, съответстващо или превишаващо изискванията на приложението;
2. представяне на доказателства за стаж или преминато обучение по ал. 1, т. 2 и/или 3;
3. изпълнение на изискването на ал. 2;
4. представяне на доказателства по чл. 389, ал. 1 или 2;
5. представяне на доказателства по чл. 390, ал. 2;
6. копие на валидно свидетелство за полетен диспечер;
7. копие от документ за самоличност;
8. документ за платена такса съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Чл. 388. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Притежателят на свидетелство за правоспособност за полетен диспечер, който не изпълнява задълженията си в продължение на 12 месеца последователно, следва да изпълни изискванията на чл. 390, ал. 2.
Чл. 389. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) За допускане до самостоятелна работа кандидатът трябва да е извършвал дейността на сътрудник по осигуряване на полетите на ВС най-малко 3 месеца под контрол на полетен диспечер с над 2 г. стаж в авиационния оператор.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) В случаите, когато кандидатът няма предишен опит като пилот или ръководител на полети, практическият стаж по ал. 1 трябва да бъде най-малко 9 месеца, под контрола на полетен диспечер с над 2 г. стаж в авиационния оператор.

Чл. 390. (1) (Доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) В свидетелство за правоспособност на полетен диспечер се вписва квалификационен клас за тип ВС. Срокът на валидност на квалификационните класове в свидетелство за правоспособност за полетен диспечер е 3 години.
(2) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Квалификационен клас по ал. 1 се вписва след изпълнение на следните изисквания:
1. успешно преминато теоретично и практическо обучение за съответния тип ВС в авиационен оператор по одобрена от ГД "ГВА" програма от полетен диспечер с над 2 г. стаж в авиационния оператор;
2. минимум един полет за съответния тип ВС.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Валидността на квалификационен клас се потвърждава след обучение по опреснителна програма.
(4) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Квалификационен клас за тип ВС в свидетелство за полетен диспечер с изтекъл срок на валидност се подновява при успешно преминато опреснително теоретично и практическо обучение в оператора по одобрена от ГД "ГВА" програма.
(5) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) При преминаване на работа в друг оператор притежателят на свидетелство за полетен диспечер следва:
1. в случай че ще упражнява права на тип ВС, вписан в притежаваното свидетелство за полетен диспечер - да премине курс по предподготовка при новия оператор по одобрена от ГД "ГВА" програма;
2. в случай че ще упражнява права на нов тип ВС - да изпълни изискванията на ал. 2.
Чл. 391. (1) В свидетелството за правоспособност за полетен диспечер се вписват разрешения в зависимост от придобитата допълнителна квалификация.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) За придобиване на допълнителна квалификация се преминава курс в АУЦ или организация за обучение.

Глава седемнадесета.
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ПЕРСОНАЛ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ УВД (НОВA - ДВ, БР. 99 ОТ 2006 Г., ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 110 ОТ 2020 Г.)

Раздел I.
Общи положения (Нов - ДВ, бр. 99 от 2006 г.)

Чл. 392. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) На лицата, които извършват техническо обслужване на системи за осигуряване на безопасност при управление на въздушното движение, се издава свидетелство за правоспособност ATSEPL.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Лицата по ал. 1 могат да извършват техническо обслужване на системите/оборудването за УВД само в организации, лицензирани като доставчик на аеронавигационно обслужване с изключение на кандидатите за издаване на свидетелство за правоспособност ATSEPL с квалификационен клас F - светотехнически средства (AGL).

Чл. 393. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Свидетелствата за правоспособност ATSEPL са три степени, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) степен A (Level A) - за изпълнение на задачи по техническото обслужване, свързано с незабавното възстановяване или преконфигуриране на система/оборудване ("ниво преден панел");
2. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) степен В (Level В) - за изпълнение на задачи по техническото обслужване, изискващи задълбочен анализ на отказите на ниво система/оборудване ("функционално ниво");
3. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) степен С (Level C) - за изпълнение на задачи по техническото обслужване, включващи подробно диагностициране на софтуерен проблем, дефектирал модул (LRU), печатна платка (PCB) или модул ("ниво компонент").

Чл. 394. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) (1) В свидетелството за правоспособност ATSEPL се вписват квалификационни класове, както следва:
1. квалификационен клас COM-VCE - комуникация - гласова;
2. квалификационен клас COM-DAT - комуникация - данни;
3. квалификационен клас NAV-NDB - навигация - ненасочена приводна радиостанция;
4. квалификационен клас NAV-DF - навигация - пеленговане;
5. квалификационен клас NAV-VOR - навигация - всенасочен VHF радиофар;
6. квалификационен клас NAV-DME - навигация - далекомерна система;
7. квалификационен клас NAV-ILS - навигация - инструментална система за кацане;
8. квалификационен клас SUR-PSR - обзор - първичен обзор;
9. квалификационен клас SUR-SSR - обзор - вторичен обзор;
10. квалификационен клас SUR-ADS - обзор - автоматичен зависим обзор;
11. квалификационен клас DAT-DP - данни - обработка на данни;
12. квалификационен клас SMC - наблюдение и контрол на системи;
13. квалификационен клас MET - метеорологично оборудване;
14. квалификационен клас F - светотехнически средства (AGL).
(2) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) Към квалификационните класове по ал. 1 могат да се впишат ограничения по разрешения за техническо обслужване на системите/оборудването за УВД.
(3) Свидетелствата за правоспособност ATSEPL не могат да бъдат издавани без вписан квалификационен клас.

Чл. 395. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) (1) В свидетелството за правоспособност на персонала за техническо обслужване на системи за осигуряване на безопасност при управление на въздушното движение (ATSEPL) се вписват разрешения за работа на конкретно работно място, като валидността на всяко разрешение е 3 години.
(2) Разрешенията за всяко работно място се описват в Схемата за компетентност на персонала за техническо обслужване на системи за осигуряване на безопасност при УВД по чл. 404а.
(3) Упражняването на правата, свързани с квалификационните класове, се извършва в съответствие с придобитите степени за техническо обслужване на съответното оборудване и системи за осигуряване на безопасност при управление на въздушното движение.
Чл. 396. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Необходимите квалификационни класове и степени за техническо обслужване на оборудването и системите се определят от ДАНО и са част от Схемата за компетентност на персонала за техническо обслужване на системи за осигуряване на безопасност при УВД по чл. 404а.
Чл. 397. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Притежателят на ATSEPL подава заявление до ГД "ГВА" за изменение или допълнение по вписаните в свидетелството обстоятелства.

Чл. 398. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Валидността на вписан квалификационен клас е безсрочна.
Раздел II.
Свидетелство за правоспособност на персонала за техническо обслужване на системи за осигуряване на безопасност при УВД степен A (ATSEPL level A) (Нов - ДВ, бр. 99 от 2006 г., загл. изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

Раздел II.
Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на средствата за УВД степен A (ATSML level A)(Нов - ДВ, бр. 99 от 2006 г.)

Чл. 399. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Кандидатът за придобиване на свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на системи за осигуряване на безопасност при УВД степен A (ATSEPL level А) трябва да:
1. е навършил 18 години;
2. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) има завършено средно образование или висше образование;
3. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) е завършил основно обучение и обучение за квалификационен клас в организация за обучение/АУЦ по курсове съгласно одобрени планове и програми от ГД "ГВА";
4. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) е завършил курс за обучение по системи и оборудване за осигуряване на безопасност при УВД степен А (ATSEPL level A) и е показал знания и умения, съответстващи на изискванията за допускане до самостоятелна работа по техническо обслужване на системите/оборудването за УВД; изпитът се извършва от правоспособни оценители;
5. (доп. - ДВ, бр. 29 от 2012 г., в сила от 19.04.2012 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) е преминал успешно изпит при условия и по ред, признати/приети от национална въздухоплавателна администрация на държава - член на Европейския съюз, за уменията си да говори и разбира български език на минимум ниво В2 от Европейската езикова рамка или е предоставил диплома за завършено минимум средно образование в учебно заведение от системата на Министерството на образованието на Република България.
6. (отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

Чл. 400. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Кандидатът за придобиване на свидетелство за правоспособност ATSEPL level А подава заявление до ГД "ГВА" по образец, одобрен от ГД "ГВА", към което прилага:
1. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) номер и дата на дипломата за завършено образование в страната и/или заверено копие на диплом за завършено образование извън страната;
2. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) документ за успешно завършен курс за основно обучение и обучение за квалификационен клас в организация за обучение/АУЦ;
3. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) документи за успешно издържани изпити по чл. 399, ал. 1, т. 3 и 4, в които е вписан типът (типовете) на системите/оборудването на определеното работно място, за които се разрешава техническо обслужване;
4. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) документ за владеене на български език по чл. 399, ал. 1, т. 5;
5. (отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)
6. (доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) документ за платена държавна такса, освен ако същата е платена/внесена по електронен път.

Раздел III.
Свидетелство за правоспособност на персонал за техническо обслужване на системи за осигуряване на безопасност при УВД степен В (ATSEPL level B) (Нов - ДВ, бр. 99 от 2006 г., загл. изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

Чл. 401. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Кандидатът за придобиване на свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на системи за осигуряване на безопасност при УВД степен В (ATSEPL level В) трябва да:
1. отговаря на изискванията на чл. 399, ал. 1, т. 1 - 3;
2. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) е завършил курс за обучение по системи и оборудване за осигуряване на безопасност при УВД степен В (ATSEPL level B) и да е преминал успешно изпит пред правоспособни оценители на ATSEP като е показал знания и умения, съответстващи на степен В.

Чл. 402. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Кандидатът за придобиване на свидетелство за правоспособност на персонал за техническо обслужване на системи за осигуряване на безопасност при УВД степен В (ATSEPL level В) подава заявление до ГД "ГВА" съгласно образец, одобрен от ГД "ГВА", към което прилага:
1. информация за номера и датата на дипломата за завършено образование в страната и/или заверено копие на диплом за завършено образование извън страната;
2. (доп. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) документ за успешно завършен курс и документ за успешно издържан изпит за основно обучение и обучение за квалификационен клас в организация за обучение/АУЦ;
3. (отм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.)
4. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) документ за успешно издържан изпит по чл. 401, т. 2, в който е вписан типът (типовете) на системите/оборудването на определеното работно място, за които се разрешава техническо обслужване;
5. документ за владеене на български език по чл. 399, ал. 1, т. 5;
6. (доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) документ за платена държавна такса, освен ако същата е платена/внесена по електронен път.

Раздел IV.
Свидетелство за правоспособност на персонал за техническо обслужване на системи за осигуряване на безопасност при УВД степен С (ATSEPL level C) (Нов - ДВ, бр. 99 от 2006 г., загл. изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

Чл. 403. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Кандидатът за придобиване на свидетелство за правоспособност на персонал за техническо обслужване на системи за осигуряване на безопасност при УВД степен С (ATSEPL level C) трябва да:
1. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) има валидно свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на техническите средства за УВД степен В (ATSEPL level B);
2. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) е упражнявал правата си по степен В не по-малко от 6 месеца на работно място от датата на придобиване на свидетелство за правоспособност степен В;
3. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) е преминал успешно изпит пред от правоспособни оценители на ATSEP, като е показал знания и умения, съответстващи на степен С.
4. (отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

Чл. 404. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Кандидатът за придобиване на свидетелство за правоспособност ATSEPL level C подава заявление в ГД "ГВА" съгласно образец, одобрен от ГД "ГВА, към което прилага:
1. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) документ, удостоверяващ изпълнение на изискването по чл. 403, ал. 1, т. 2;
2. (отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)
3. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) документ за успешно издържан изпит по чл. 403, ал. 1, т. 3;
4. (доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) документ за платена държавна такса, освен ако същата е платена/внесена по електронен път.

Чл. 404а. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Доставчикът на аеронавигационно обслужване въвежда, актуализира и изпълнява Схема за компетентност на персонала за техническо обслужване на системи за осигуряване на безопасност при УВД, одобрена от ГД "ГВА".

Глава осемнадесета.
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА КООРДИНАТОР ПО УВД - CATM (НОВА - ДВ, БР. 47 ОТ 2008 Г.)

Раздел I.
Общи положения (Нов - ДВ, бр. 47 от 2008 г.)

Чл. 405. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) (1) Свидетелството за правоспособност на координатор по УВД (CATM) е валидно при вписване на едно от следните разрешения:
1. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) управление на въздушното пространство (ASM);
2. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) управление на потоците въздушно движение (ATFM);
3. полетноинформационно обслужване на полетите (FIS);
4. (отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)
5. (отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)
6. летищно полетноинформационно обслужване (AFIS).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Свидетелството за правоспособност на координатор по УВД (CATM) се издава след представяне на медицинско свидетелство, издадено по реда на чл. 10, ал. 2.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Когато притежател на свидетелство за правоспособност на координатор по УВД с вписано разрешение по ал. 1 не е упражнявал правата си по него повече от 12 месеца, вписаното в свидетелството за правоспособност разрешение е невалидно. За възстановяване на валидността на разрешението кандидатът преминава обучение за възстановяване на правата в АУЦ или организация за обучение по одобрена от ГД "ГВА" програма и проверка на работно място от ГД "ГВА" или упълномощено от нея лице.
(4) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) За издаване на свидетелство на координатор по УВД (САТМ) кандидатът следва да е преминал успешно в АУЦ или организация за обучение одобрен от ГД "ГВА" курс за основно обучение на координатори по УВД.
(5) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Курсът за основно обучение на координатори по УВД съдържа следните учебни предмети:
1. право в областта на гражданското въздухоплаване;
2. въздухоплавателни средства;
3. навигация;
4. метеорология;
5. човешки фактори;
6. оборудване и системи;
7. професионална среда;
8. управление на въздушното движение;
9. радиотелефонна фразеология;
10. извънредни и аварийни ситуации.

Чл. 406. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Притежателят на свидетелство за правоспособност на координатор по УВД (САТМ) с вписано към него разрешение ASM и/или ATFM, и/или FIS, и/или AFIS може да упражнява правата по координация и взаимодействие по УВД, а така също предоставени му специфични права за длъжността, която заема.

Чл. 407. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) Кандидатите за вписване на разрешение към свидетелството за правоспособност на координатор по УВД (CATM) прилагат към заявлението си до ГД "ГВА" следните документи:
1. медицинско свидетелство по чл. 405, ал. 2;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) доказателства, че притежава свидетелство за правоспособност на РП с квалификационен клас или за любител пилот (PPL) инструктор или свидетелство за пилот (CPL/ATPL);
3. (доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) свидетелство за успешно преминат одобрен от ГД "ГВА" курс в АУЦ или организация за обучение;
4. (доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) документ за внесена държавна такса, освен ако същата е платена/внесена по електронен път.

Чл. 407а. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Доставчикът на аеронавигационно обслужване въвежда, актуализира и изпълнява Схема за компетентност на координаторите по УВД, одобрена от ГД "ГВА".
Чл. 407б. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) На притежателите на свидетелства за правоспособност на ръководител полети, свидетелство за правоспособност за любител пилот (РРL) инструктор или свидетелство за пилот (CPL/ATPL) ГД "ГВА" издава свидетелство за САТМ без преминаване на курс за основно обучение за САТМ съгласно чл. 405, ал. 5.

Раздел II.
Разрешение към свидетелство за правоспособност на координатор по УВД (САТМ) - Летищно полетноинформационно обслужване (AFIS) (Нов - ДВ, бр. 47 от 2008 г.)

Чл. 408. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) (1) Кандидатът за придобиване на разрешение - летищно полетно информационно обслужване (AFIS) към свидетелство за правоспособност на координатор по УВД (CATM), трябва да отговаря на следните изисквания:
1. (отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)
2. (доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) успешно да е преминал курс, включващ теоретично и практическо обучение за придобиване на разрешение AFIS в АУЦ или организация за обучение.
3. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2014 г., отм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 81 от 2014 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2020 г., отм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.)
Чл. 409. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г., отм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Кандидатите за придобиване на разрешение AFIS трябва да покажат знания по следните учебни предмети:
1. право в областта на гражданското въздухоплаване;
2. въздухоплавателни средства;
3. навигация;
4. метеорология;
5. човешки фактори;
6. оборудване и системи;
7. професионална среда;
8. управление на въздушното движение;
9. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) фразеология;
10. извънредни и аварийни ситуации.
Чл. 409а. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) (1) Обучението на координатори по УВД с разрешение AFIS за придобиване на разрешение към орган за ОВД съдържа теоретично и практическо обучение по следните учебни предмети:
1. местно въздушно пространство;
2. местни оперативни процедури;
3. оборудване и системи;
4. извънредни и аварийни ситуации.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) Практическото обучение по ал. 1 се провежда на работното място в орган за ОВД в продължение най-малко на 120 часа или 2 месеца под ръководството на правоспособен инструктор на координатор по УВД (САТМ) с вписано разрешение AFIS в свидетелството за правоспособност и вписано разрешение към органа за ОВД, където се провежда обучението.
Чл. 410. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) Продължаването на срока на валидност на разрешението към орган за ОВД към свидетелство за правоспособност на координатор по УВД (CATM) се извършва, при условие че притежателят му е изпълнил следните изисквания:
1. (доп. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) успешно е преминал проверка на компетентност в реални условия на работно място не по-малко от веднъж за 12 месеца за времето на валидност на разрешението към орган за ОВД;
2. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) успешно е преминал изпит в орган за оценка на владеенето на език за уменията си да говори и разбира английски език и/или български език за целите на аеронавигационната комуникация съгласно процедурите за провеждане на радиотелефонна комуникация, предвидени в Наръчника за радиотелефонна фразеология (в частта, която се отнася до функционалните им задължения и отговорности), одобрен от ГД "ГВА";
3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) преминал е опреснителен курс в АУЦ или организация за обучение съгласно схемата за компетентност по чл. 407а.

Раздел III.
Разрешение към свидетелство за правоспособност на координатор по УВД (САТМ) - Полетноинформационно обслужване (FIS) (Нов - ДВ, бр. 47 от 2008 г.)

Чл. 411. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) Кандидатът за вписване на разрешение - полетноинформационно обслужване (FIS) към свидетелството за правоспособност на координатор по УВД (CATM), трябва да отговаря на следните изисквания:
1. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) да притежава свидетелство за правоспособност на РП с квалификационен клас;
2. (доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) успешно да е преминал курс за обучение за придобиване на разрешение FIS в АУЦ или организация за обучение.
3. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2014 г., отм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.)

Чл. 412. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) За придобиване на разрешение FIS към свидетелство за правоспособност на координатор по УВД (CATM) се преминава курс в АУЦ или организация за обучение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) Кандидатите за придобиване на разрешение FIS трябва да покажат знания минимум по следните учебни предмети:
1. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) право в областта на гражданското въздухоплаване;
2. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) управление на въздушното движение;
3. метеорология;
4. навигация;
5. въздухоплавателни средства;
6. оборудване и системи;
7. човешки фактор;
8. летища;
9. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) извънредни и аварийни ситуации;
10. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) фразеология.

Чл. 412а. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) Обучението на координатори по УВД с разрешение FIS за придобиване на разрешение към орган за ОВД съдържа обучение по следните учебни предмети:
1. местно въздушно пространство;
2. местни оперативни процедури;
3. оборудване и системи;
4. извънредни и аварийни ситуации.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) Практическото обучение се провежда на работно място в продължение най-малко на 120 часа или 2 месеца под ръководството на правоспособен инструктор на координатор по УВД (САТМ) с вписано разрешение FIS в свидетелството за правоспособност и вписано разрешение към органа за ОВД, където се провежда обучението.

Чл. 413. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) Продължаването на срока на валидност на разрешението към органа за ОВД се извършва, при условие че притежателят му е изпълнил следните изисквания:
1. успешно е преминал проверка на компетентност в реални условия на работно място не по-малко от веднъж за 12 месеца за времето на валидност на разрешението;
2. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) успешно е преминал изпит в орган за оценка на владеенето на език за уменията си да говори и разбира английски език за целите на аеронавигационната комуникация съгласно процедурите за провеждане на радиотелефонна комуникация, предвидени в Наръчника за радиотелефонна фразеология (в частта, която се отнася до функционалните им задължения и отговорности), одобрен от ГД "ГВА";
3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) преминал е опреснителен курс в АУЦ или организация за обучение съгласно схемата за компетентност по чл. 407а.

Раздел IV.
Разрешения към свидетелство за правоспособност на координатор по УВД (САТМ) - Управление на въздушното пространство (ASM), Управление на потоците въздушно движение (ATFM) (Нов - ДВ, бр. 47 от 2008 г., загл. изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.)

Чл. 414. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) Кандидатът за вписване на разрешение - ASM и/или ATFM към свидетелството за правоспособност на координатор по УВД (CATM), трябва да отговаря на следните изисквания:
1. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) да притежава свидетелство за правоспособност на РП с квалификационен клас;
2. (доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) успешно да е преминал курс за придобиване на разрешение ASM или ATFM в АУЦ или организация за обучение;
3. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) успешно да е завършил обучение на работно място най-малко в продължение на 120 часа или два месеца под ръководството на правоспособен инструктор на координатор по УВД (CATM) със съответното вписано разрешение в свидетелството за правоспособност.
(2) Притежателят на валидно свидетелство за правоспособност на координатор по УВД (CATM) с вписано разрешение ASM към него може да извършва дейности по планиране с цел максимално използване на наличното въздушно пространство чрез динамично разпределение във времето и в определени моменти разделянето му между различните категории ползватели на основата на нуждите им в краткосрочен план.
(3) Притежателят на валидно свидетелство за правоспособност на координатор по УВД (CATM) с вписано разрешение ATFM към него може да извършва дейности по осигуряване на безопасен, подреден и експедитивен поток на въздушно движение, като същевременно се осигурява максимално използване на капацитета, доколкото това е възможно, и осигуряване съответствие на броя на въздухоплавателните средства с капацитетите, посочени от лицата, които извършват аеронавигационно обслужване.

Чл. 415. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) Кандидатът за вписване на разрешения ASM и/или ATFM към свидетелство за правоспособност на координатор по УВД (CATM) трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да е притежавал най-малко 10 години валидно свидетелство за правоспособност на РП с квалификационен клас; и
2. успешно да е преминал теоретичен курс за даденото разрешение;
3. успешно да е завършил обучението си на работно място най-малко в продължение на 120 часа или 2 месеца.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) Кандидатът за вписване на разрешение ASM по ал. 1 трябва да покаже знания по следните учебни предмети:
1. принципи на управление на въздушното пространство;
2. гъвкаво управление на въздушното пространство;
3. роля за управителя на мрежата (network manager);
4. функции на звено за управление на въздушното пространство (airspace management cell);
5. управление на въздушното пространство при непредвидени обстоятелства.
(3) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) Кандидатът за вписване на разрешение ATFM по ал. 1 трябва да покаже знания по следните предмети:
1. принципи на управление на потоците на въздушно движение;
2. управление на сектори капацитети;
3. роля за управителя на мрежата (network manager);
4. функции на работно място за управление на потоците (flow management position);
5. управление на капацитета при непредвидени обстоятелства;
6. оперативни процедури при търсене и спасяване.
Чл. 416. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) Продължаването на срока на валидност на разрешението ASM и/или АTFM се извършва, при условие че притежателят му е изпълнил следните изисквания:
1. успешно е преминал проверка на компетентност в реални условия на работно място не по-малко от веднъж за 12 месеца за времето на валидност на разрешението;
2. (отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)
3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) преминал е опреснителен курс в АУЦ или организация за обучение съгласно схемата за компетентност по чл. 407а.

Раздел V.
Разрешения към свидетелство за правоспособност на координатор по УВД (САТМ) - инструктор на тренажор (SIMI) (Нов - ДВ, бр. 47 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

Чл. 417. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

Глава деветнадесета.
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА АСИСТЕНТ - КООРДИНАТОР НА ПОЛЕТИТЕ (FDA) (НОВА - ДВ, БР. 47 ОТ 2008 Г.)

Чл. 418. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) Кандидатът за придобиване на свидетелство за правоспособност за асистент - координатор на полетите (FDA), трябва да:
1. има завършено средно образование;
2. притежава документ за високо ниво на владеене на английски език;
3. е преминал успешно теоретичен курс за асистент - координатор на полети;
4. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) е преминал успешно обучение на работно място най-малко в продължение на 120 часа.
Чл. 418а. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Доставчикът на аеронавигационно обслужване въвежда, актуализира и изпълнява Схема за компетентност на асистент-координатор на полетите (FDA), одобрена от ГД "ГВА".
Чл. 419. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) За придобиване на свидетелство за правоспособност за асистент - координатор на полетите (FDA), се преминава курс в АУЦ или организация за обучение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Кандидатите за свидетелство за правоспособност за асистент-координатор на полетите (FDA) трябва да покажат знания по следните учебни предмети:
1. право в областта на гражданското въздухоплаване;
2. управление на въздушното движение;
3. метеорология;
4. въздухоплавателни средства;
5. оборудване и системи;
6. извънредни и аварийни ситуации;
7. радиотелефонна фразеология.

Чл. 420. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) Обучението на асистент - координатор на полетите, на работно място се извършва под контрола на правоспособен инструктор асистент - координатор на полетите.

Чл. 421. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) Притежателят на свидетелство за правоспособност за асистент - координатор на полетите (FDA), може да извършва дейности по координация и взаимодействие при УВД, както и предоставените му специфични права за длъжността, която заема.

Чл. 422. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) (1) В свидетелството за правоспособност за асистент - координатор на полетите, се вписва разрешение - FDA (Flight Data Assistant).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) В свидетелството за правоспособност за асистент - координатор на полетите, се вписват органът за ОВД, за който притежателят на свидетелството за правоспособност има право да извършва дейности.

Чл. 423. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) Кандидатите за свидетелство за правоспособност за асистент - координатор на полетите (FDA), подават до главния директор на ГД "ГВА":
1. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) номер и дата на дипломата за завършено образование в страната и/или заверено копие на диплом за завършено образование извън страната;
2. (доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) удостоверение за успешно преминат курс в АУЦ или организация за обучение;
3. (доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) документ за внесена държавна такса, освен ако същата е платена/внесена по електронен път.

Чл. 424. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) (1) Когато притежател на свидетелство за правоспособност за асистент - координатор на полетите, не е упражнявал правата си по него повече от 12 месеца, вписаните в свидетелството за правоспособност разрешения са невалидни. За възстановяване на валидността на разрешенията кандидатът преминава обучение по индивидуална програма, одобрена от ГД "ГВА", и практическа проверка.
(2) Когато притежател на свидетелство за правоспособност за асистент - координатор на полетите, не е упражнявал правата си по него за период от 6 до 12 месеца, той се допуска до упражняване на правата, при условие че успешно премине проверка за компетентност.

Чл. 425. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Продължаването на срока на валидност на разрешението FDA се извършва, при условие че притежателят му е изпълнил следните изисквания:
1. (доп. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) успешно е преминал проверка на компетентност в реални условия на работно място не по-рано от 12 месеца преди изтичане на срока на валидност на разрешението;
2. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) успешно е преминал изпит в орган за оценка на владеенето на език за уменията си да говори и разбира английски език за целите на аеронавигационната комуникация съгласно процедурите за провеждане на радиотелефонна комуникация, предвидени в Наръчника за радиотелефонна фразеология (в частта, която се отнася до функционалните им задължения и отговорности), одобрен от ГД "ГВА";
3. да е преминал опреснителен курс в АУЦ или организация за обучение съгласно схемата за компетентност по чл. 418а.

Глава двадесета.
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА КООРДИНАТОР ПО ТЪРСЕНЕ И СПАСЯВАНЕ (SAR) (НОВА - ДВ, БР. 110 ОТ 2020 Г.)

Чл. 426. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) (1) Свидетелството за правоспособност на координатор по търсене и спасяване се издава от главния директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него длъжностно лице след представяне на следните документи:
1. медицинско свидетелство, издадено по реда на чл. 10, ал. 2;
2. документ за владеене на английски език на ниво не по-ниско от IV ниво по изискванията на ИКАО за езикова подготовка на авиационния състав и/или ниво В2 от общата европейска езикова рамка;
3. сертификат за преминато основно обучение за координатори за търсене и спасяване или свидетелство за правоспособност на ръководители на полети, или свидетелство за правоспособност за професионален пилот, които лицето е притежавало или понастоящем притежава;
4. (доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) документ за внесена държавна такса, освен ако същата е платена/внесена по електронен път.
(2) Организацията, координираща дейностите по търсене и спасяване, въвежда, актуализира и изпълнява Схема за компетентност на координаторите по търсене и спасяване, одобрена от главния директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него длъжностно лице.
Чл. 427. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) (1) Свидетелството за правоспособност на координатор по търсене и спасяване (SAR) е валидно при вписване на:
1. разрешение за координация по търсене и спасяване в координационния център (SAR-СС);
2. разрешение за координация по търсене и спасяване на място (SAR-pl);
3. разрешение за координация по търсене и спасяване в оперативния щаб (SAR-sh).
(2) Когато притежател на свидетелство за правоспособност на координатор по търсене и спасяване с вписано разрешение по ал. 1 не е упражнявал правата си по него повече от 6 (шест) месеца, вписаното в свидетелството за правоспособност разрешение е невалидно. За възстановяване на валидността на разрешението кандидатът преминава проверка за компетентност на работното място съгласно схемата по чл. 426, ал. 2.
Чл. 428. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Кандидатите за вписване на разрешение към свидетелството за правоспособност на координатор по търсене и спасяване представят следните документи в ГД "ГВА":
1. удостоверение за успешно премината проверка на компетентността на работно място съгласно схемата по чл. 426, ал. 2;
2. (доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) документ за внесена държавна такса, освен ако същата е платена/внесена по електронен път.
Чл. 429. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Продължаването на срока на валидност на разрешенията по търсене и спасяване се извършва, при условие че притежателят му:
1. успешно е преминал проверка на компетентност на работно място не по-рано от 6 месеца преди изтичане на срока на разрешението;
2. е преминал опреснителен курс в АУЦ или организация за обучение съгласно схемата по чл. 426, ал. 2;
3. (доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) е представил документ за внесена държавна такса, освен ако същата е платена/внесена по електронен път.

Допълнителни разпоредби

§ 1. Инспекторите към ГД "ГВА" поддържат компетентността си, като на всеки 6 месеца преминават курсове, които включват теоретична и практическа подготовка, осигуряваща необходимите знания и умения.

§ 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) Ръководителите на авиационни оператори, летищни администрации, оператори на летищна дейност и доставчици на аеронавигационно обслужване (ДАНО) организират подготовката и поддържането на квалификацията на авиационния персонал, извършващ дейности в областта на:
1. аварийно-спасително и противопожарно осигуряване на полетите в летищата;
2. търсене и спасяване;
3. осигуряване на безопасен превоз на опасни товари по въздуха;
4. метеорологично и аеронавигационно, радиотехническо и електро-светотехническо осигуряване на полетите;
5. експлоатация и поддържане на летища;
6. дейностите по наземното обслужване от обхвата на лиценза на съответния оператор на летищна дейност;
7. дейностите, свързани със сигурността на полетите и охраната;
8. (нова - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) дейностите по обслужване на въздушното движение;
9. (нова - ДВ, бр. 47 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.)
(3) (Доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г., отм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г., отм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.)
(5) (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.)

§ 3. По смисъла на тази наредба:
1. (зал. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.)
2. "Авионикс" е приборното, електронното и радиоелектронното оборудване на ВС, което е свързано с управлението, навигацията, комуникациите и автоматиката на ВС и двигателите му.
3. "Взаимодействие в екипажа" е работа на летателния екипаж като екип/колектив, който се ръководи от командира на екипажа.
4. "Време на обучение с инструктор" е полетно време или време по прибори на тренажор, през което пилотът е обучаван от правоспособен инструктор.
5. "Време по прибори" е време по прибори в полет или време по прибори на тренажор.
6. "Време по прибори в полет" е време, през което пилотът управлява въздухоплавателното средство, като ползва само пилотажно-навигационните прибори.
7. "Време по прибори на тренажор" е време, през което пилотът се обучава в условия на имитация на полет по прибори на технически средства за обучение, наподобяващи условия на полет (ТСОИУП/STDs).
8. "Втори пилот (Co-pilot)" е притежател на свидетелство за правоспособност, който има квалификация да действа като КВС, но не е назначен за такъв.
8а. (нова - ДВ, бр. 47 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.)
9. "Еднопилотни самолети" са самолети, сертифицирани за експлоатация от един пилот.
10. (зал. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.)
10а. (нова - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) "Индикатор на ИКАО за местоположение (ICAO location indicator)" е четирибуквен код, съставен в съответствие с правилата, установени от ИКАО в наръчника DOC 7910, и присвояван на местоположението на аеронавигационната фиксирана станция.
11. (отм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.)
12. "Категория (вид) на въздухоплавателното средство" е класификация на въздухоплавателните средства в съответствие с основните им характеристики: самолет, вертолет, планер, свободен балон.
13. "Квалификационен клас (Rating)" е право, вписано във/или явяващо се неразделна част от свидетелство за правоспособност, което определя специални условия и права, отнасящи се за това свидетелство.
13а. (нова - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) "Контрол на въздушното движение (КВД) (Air traffic control service)" е обслужване, осъществявано с цел:
а) предотвратяване на сблъскване между въздухоплавателни средства, както и между въздухоплавателни средства и препятствия по маневрената площ на летището;
б) подреждане и поддържане на последователен поток на въздушното движение.
14. "Летателен тренажор (FS)" - копие на пилотската кабина на тип/модификация или серия от тип самолет, вкл. цялото оборудване на кабината и органите за управление, както и компютърни програми и/или други средства, необходими за пресъздаване поведението на самолета на земя и в полет, визуална система, представяща това, което се наблюдава от пилотската кабина, и система за имитиране движението на самолета. Летателният тренажор трябва да отговаря на определените стандарти за сертифициране на тренажори.
15. (изм. и доп. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2004 г.) "Малко линейно ТО" е форма на ТО на ВС, до форма "А", без тя да се включва, определени в програмата за ТО на ВС, одобрена от ГД "ГВА" за авиационния оператор. В случаите, когато ВС не се обслужва по програма за ТО, изградена на принципа на форми "A"/"B"/"C"/"D" за малко линейно ТО, се считат формите на ТО съгласно одобрения "Регламент за техническо обслужване за отделното/отделните ВС", които се изпълняват ежеседмично и по-често.
16. "Многопилотни самолети" са ВС, сертифицирани за експлоатация от минимален екипаж, състоящ се поне от двама пилоти.
17. "Модификация на типа ВС" е ВС от същия тип, което има разлики в органите за управление или малки разлики в характеристиките от основния тип.
18. "Обучение на работно място/позиция/кабината на ВС (On-the-Job Training)" е обучение в действителна обстановка под ръководство на квалифициран инструктор за прилагане в практика на предварително придобити навици и умения.
18а. (нова - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) "Обслужване на въздушното движение (ОВД) (Air traffic service (ATS)" е общ термин, с който в конкретния случай се означава полетноинформационно обслужване, аварийно-оповестително обслужване, консултативно обслужване на въздушното движение, контрол на въздушното движение - контрол на района, контрол на подхода, контрол на летищното движение.
18б. (нова - ДВ, бр. 47 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.)
18в. (нова - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) "Общо въздушно движение (General Air Traffic (GAT)" означава всички движения на граждански въздухоплавателни средства, както и всички движения на държавни въздухоплавателни средства (включително военни, митнически и полицейски въздухоплавателни средства), когато тези движения се изпълняват в съответствие с процедурите на ИКАО.
19. "Възстановяване на квалификационен клас или разрешение" е административно действие, предприемано, когато срокът на квалификационния клас или разрешение е изтекъл, с което се подновяват правата, давани от квалификационен клас или разрешение.
20. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2004 г.) "Базово ТО" е ТО на ВС, включващо форми "C" и "D", определени в програмата за ТО на отделните ВС. В случаите, когато ВС не се обслужва по програма за ТО, изградена на принципа на форми "A"/"B"/"C"/"D", базовото ТО се определя от одобрения "Регламент за техническо обслужване за отделното/отделните ВС".
21. "Полетно време" е цялото време от началото на движение на въздухоплавателното средство на собствена или външна тяга за изпълнение на излитане до пълното му спиране в края на полета.
22. "Полетно време като обучаем командир (SPIC)" е полетно време, през което инструкторът наблюдава действията на обучаемия като командир и не се намесва или управлява полета на въздухоплавателното средство.
23. "Предварително обучение (Pre-On-the-Job Training)" е фаза на обучение, по време на която с използване на тренажори и друго специфично оборудване предварително придобити навици и възможности прерастват в практически опит, необходим за започване на обучение на работно място.
24. "Преходно обучение (Transitional Training Phase)" е фазата на обучение след първоначалното обучение, по време на която специфичните теоретични знания за определено работно място се научават от обучаемия чрез прилагане на различни методи и които развиват определени умения.
25. "Потвърждаване на квалификационен клас или специално разрешение" е административно действие, предприемано в срока на валидност на квалификационен клас или разрешение, което позволява на притежателя им да продължи да упражнява правата, давани от него за следващ период при съответствие на определени условия.
26. "Професионален пилот" е пилот със свидетелство за правоспособност, което му позволява да пилотира ВС, изпълняващо полет в търговския въздушен превоз.
26а. (нова - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) "Психотропни вещества" са алкохол, опиум, канабис, седативни средства, хипнотични препарати, кокаин, други психостимуланти, халюциногенни вещества и разтворители, причиняващи халюцинации, летливи вещества, с изключение на кафе и тютюн.
27. "Първоначална проверка" е проверка на уменията за издаване на свидетелство, която включва и устно изпитване по преценка на изпитващия.
28. "Разрешение (Endorsement)" е право, вписано в свидетелството за правоспособност, с което се указва, че може да се упражняват правата, дадени с валидния квалификационен клас.
29. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.)
30. (отм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.)
31. (изм.- ДВ, бр. 56 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) "Разрешение към орган за ОВД (Unit Endorsement)" е право, вписано в свидетелството, което представлява част от него и указва индикатора за местоположение по ИКАО и секторите и/или работни места, на които притежателят на свидетелство е компетентен да работи.
31а. (нова - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) "Езиково разрешение (Language Endorsement)" означава право, вписано в свидетелството за правоспособност, което представлява част от него и указва нивото на езиковите умения на притежателя.
31б. (нова - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) "Инструкторско разрешение (Instructor endorsement)" е право, вписано в свидетелството, което представлява част от него и указва компетентността на притежателя да извършва обучение на работно място.
32. "Самостоятелно полетно време" е полетно време, през което обучаемият пилот е сам в пилотската кабина на ВС.
33. "Свидетелство за правоспособност на ученик РП (Student ATCLicence)" е свидетелство, издадено на кандидат за РП след успешно завършване на определени фази на обучение. Това свидетелство дава право на притежателя му да извършва обслужване по УВД в действителна въздушна обстановка под ръководството на правоспособен инструктор за обучение на работно място.
33а. (нова - ДВ, бр. 47 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.)
33б. (нова - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) "Сектор (Sector)" означава част от контролиран район и/или част от район за полетна информация/горен район.
34. "Средство за летателно обучение (FTD - Flight Training Device)" е техническо средство за обучение, различно от летателен тренажор. Провежданите на него обучение и проверки се признават, ако то е одобрено от ГД "ГВА".
34а. (нова - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) "План за обучение за орган за обслужване на въздушното движение (ОВД) (Unit training Plan)" е одобрен план, в който подробно се описват процесите и сроковете, необходими за прилагане на процедурите на органа за ОВД за даден район под надзора на инструктор за обучение на работно място.
34б. (нова - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) "Схема за компетентност в органа за обслужване на въздушното движение (ОВД) (Unit Competence Scheme)" е одобрена схема, указваща метода, по който органа за ОВД поддържа компетентността на притежателите на свидетелства за правоспособност в него.
35. "Тип въздухоплавателно средство" са ВС с еднаква основна конструкция, вкл. и всички модификации освен тези модификации, които се отличават с промяна в управлението, летателните характеристики или състава на екипажа.
36. "Тренажор (STD - Synthetic Training Device)" е техническо средство, чрез което се имитира на земята полетът с ВС. Тренажорите са FS, FNPT, FTD или OTD (Other Training Device - друго средство за обучение).
37. "Тренажор за полетни и навигационни процедури - тип I (FNPT I)" - наземно тренажорно средство, което пресъздава пилотската кабина на клас самолети.
38. "Тренажор за полетни и навигационни процедури - тип II (FNPT II)" - наземно тренажорно средство, което пресъздава приборните табла на клас/тип многодвигателно ВС и вярно представя действието им като на истинско ВС, и включва визуална система, имитираща изгледа извън кабината на самолета.
39. "Туристически мотопланер (TMG)" е безмоторен самолет, който има неснемаем и неприбираем в полет двигател и неприбираемо витло и който може да излита и набира височина със собствена тяга.
40. "Форма на ТО" е съвкупност от дейности по ТО на ВС, двигателите и компонентите му, изпълнявани през интервал от време, летателни часове или кацания съгласно програмата за техническо обслужване на ВС.
41. (нова - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) "Управление на въздушното движение (УВД) (Air Traffic Management)" е съвкупност от бордни и наземни функции (обслужване на въздушното движение, управление на въздушното пространство и управление на потока на въздушното движение) за осигуряване на безопасност и ефективност на движението на въздухоплавателните средства във всеки етап на полета.
42. (нова - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) "Въздухоплавателно средство" по смисъла на раздели І, ІІ, ІІІ, ІV, V от глава първа е планер (G), свободен балон (FB), малко ВС (SA).
43. (нова - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) "Приемливи средства за съответствие (AMC)" са приемливи средства за съответствие (AMC) съгласно т. 14 на чл. 2 от Регламент (ЕС) № 1178/2011 и т. 2 на чл. 4 от Регламент (ЕС) 2015/340.

§ 3а. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Образците на заявленията за издаване, потвърждаване или подновяване на свидетелствата за правоспособност, с изключение на посочените в приложение № 3, се одобряват от главния директор на ГД "ГВА" и се публикуват на официалната страница на ГД "ГВА".
§ 3б. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Заявленията и документите към тях могат да се подават и по електронен път през портала за електронни услуги на страницата на ГД "ГВА".
Преходни и Заключителни разпоредби

§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2003 г.) (1) Лицата от авиационния персонал, които имат свидетелства за правоспособност, издадени по досегашния ред, упражняват правата по тях до 31.XII.2004 г., но не по-късно от изтичане на срока им на валидност.
(2) На лицата от авиационния персонал, които имат свидетелства за правоспособност, издадени по досегашния ред, вписването на нови квалификационни класове, разрешения и ограничения, както и удължаването и възстановяването на валидността на свидетелствата за правоспособност и квалификационните класове, се извършва по досегашния ред до 30.IX.2004 г.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) Издадените свидетелства за правоспособност на пилоти на вертолети и самолети и на бордни инженери се заменят със свидетелства за правоспособност съгласно приложение № 35, а на ръководители на полети - съгласно приложение № 37.
(4) Издадените свидетелства за правоспособност за техническо обслужване се заменят със свидетелства за правоспособност съгласно приложение № 36. Свидетелствата за правоспособност на лицата с висше техническо или висше авиационно образование със стаж повече от 3 години като персонал, удостоверяващ техническото обслужване на ВС в лицензирана организация за техническо обслужване и ремонт на авиационна техника, се заменят със свидетелства за правоспособност за техническо обслужване с вписан квалификационен клас "С".
(5) Свидетелствата за правоспособност по ал. 4 се заменят при условие, че притежателите им отговарят на изискванията на чл. 361.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) В заменените свидетелства за правоспособност по ал. 4 се вписват ограничения за упражняване само на правата към датата на замяната. Ограничението се заличава след като лицето отговори на изискванията на чл. 360, ал. 1. Притежателите на AML с ограничения, вписани при замяната, трябва да заличат вписаните ограничения до 1.VI.2011 г. След тази дата свидетелства за правоспособност AML с вписани при замяната ограничения са невалидни.
(7) В заменените свидетелства за правоспособност се вписват валидните квалификационни или подквалификационни класове за тип ВС, като срокът им на валидност се запазва.
(8) Замяната на свидетелствата по ал. 3 и 4 се извършва през периода 1.I.2004 - 31.XII.2004 г. въз основа на заявление, подадено от притежателя на свидетелството. Заявлението се подава не по-късно от четири месеца преди изтичане на срока на валидност на свидетелството или на съответния квалификационен клас.

§ 5. Главният директор на ГД "ГВА" уведомява Международната организация за гражданско въздухоплаване за разликите между изискванията на наредбата и международните стандарти и препоръчителни практики, въведени с приложение 1 "Лицензиране на персонала" към Международната конвенция за гражданско въздухоплаване.

§ 6. Главният директор на ГД "ГВА" публикува в "Сборник за аеронавигационна информация на Република България" изискванията за признаване на свидетелства за правоспособност, издадени в друга държава за полети на ВС, регистрирани в Република България.

§ 7. Главният директор на ГД "ГВА" дава указания по прилагането на тази наредба.

§ 8. Наредбата се издава на основание чл. 32, ал. 1 и 3, чл. 33, т. 4 и чл. 37, ал. 1 от Закона за гражданско въздухоплаване.

§ 9. Наредбата влиза в сила 6 месеца от датата на обнародването й в "Държавен вестник".

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2003 Г. ЗА СВИДЕТЕЛСТВАТА ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА АВИАЦИОННИЯ ПЕРСОНАЛ

(ОБН. - ДВ, БР. 56 ОТ 2004 Г.)

 

§ 63. Навсякъде в обозначенията за клас медицинска годност римските цифри се заменят с арабски.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА № 145 ОТ 11 АВГУСТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИ НА ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА АВИАЦИОННА ТЕХНИКА

(ОБН. - ДВ, БР. 87 ОТ 2004 Г.)

 

§ 5. В Наредба № 1 от 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал (обн., ДВ, бр. 23 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 84 от 2003 г. и бр. 56 от 2004 г.) се правят следните изменения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Навсякъде думите "оперативно", "оперативното", "периодично", "периодичното" се заменят съответно с "линейно", "линейното", "базово", "базовото".

 

Преходни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2003 Г. ЗА СВИДЕТЕЛСТВАТА ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА АВИАЦИОННИЯ ПЕРСОНАЛ

(ОБН. - ДВ, БР. 99 ОТ 2006 Г.)

 

§ 14. (1) Инженерно-техническият персонал, който към 30.XII.2006 г. е допуснат до самостоятелна работа и по трудово правоотношение извършва техническо обслужване на средствата за УВД, получава свидетелство за правоспособност ATSML съгласно придобитата квалификация и специалност.
(2) За получаване на свидетелство за правоспособност ATSML лицата по ал. 1 подават заявление до ГД "ГВА", придружено с необходимите документи съгласно т. 16 от приложение № 7, в срок до 31.XII.2006 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2003 Г. ЗА СВИДЕТЕЛСТВАТА ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА АВИАЦИОННИЯ ПЕРСОНАЛ

(ОБН. - ДВ, БР. 28 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 14.03.3008 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 86 ОТ 2010 Г.)

 

§ 11. Наредбата влиза в сила от обнародването й в "Държавен вестник".

 

§ 12. Разпоредбите по чл. 75а и 75б влизат в сила от 5 март 2008 г.

 

§ 13. Член 249а, ал. 1 се прилага до 5 март 2008 г.

 

§ 14. Издадените приложения към свидетелствата за правоспособност по чл. 249а, ал. 2 са със срок на валидност до 4 март 2011 г.

 

§ 15. Изпитите по чл. 249а, ал. 3 се провеждат до 5 март 2011 г.

 

§ 16. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

§ 17. (1) Изпитите по чл. 335а се полагат до 17 май 2010 г.
(2) Правата, произтичащи от свидетелствата за правоспособност на ръководителите полети, които до 17 май 2010 г. не докажат професионално владеене на английски език на едно от нивата по чл. 25г, ал. 4, се прекратяват и свидетелствата за правоспособност се отнемат.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2003 Г. ЗА СВИДЕТЕЛСТВАТА ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА АВИАЦИОННИЯ ПЕРСОНАЛ

(ОБН. - ДВ, БР. 47 ОТ 2008 Г.)

 

§ 41. Изискванията за езиково ниво за ръководители на полети и ученик - ръководител на полети, влизат в сила на 17 май 2010 г.

 

§ 42. Свидетелства за правоспособност, издадени по досегашния ред, се привеждат в съответствие с изискванията на наредбата до 6 месеца от влизането й в сила.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 141 ОТ 2002 Г. ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ ЕКСПЛОАТАЦИОННАТА ГОДНОСТ НА НАВИГАЦИОННИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ВЪЗДУШНА НАВИГАЦИЯ И КАЦАНЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 29 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 19.04.2012 Г.)
§ 12. Наредбата влиза в сила на 19 април 2012 г.

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2003 Г. ЗА СВИДЕТЕЛСТВАТА ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА АВИАЦИОННИЯ ПЕРСОНАЛ

(ОБН. - ДВ, БР. 110 ОТ 2020 Г.)

§ 126. Навсякъде в наредбата съкращението "КАМО" се заменя със "съответния АМЕ/съответния AME", съкращението "ATSML" се заменя с "ATSEPL", след съкращението "АУЦ" се добавя "или организация за обучение", след думите "държавна такса" се добавят запетая и думите "освен ако същата е платена/внесена по електронен път".

Приложение № 1 към чл. 7, ал. 4

(Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 47 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)
Свидетелства за правоспособност, квалификационни класове, разрешения и ограничения, вписвани в тях
I. Видове свидетелства за правоспособност

Свидетелства за правоспособност по категории ВС

Абревиатура

1

2

Самолети (Aeroplane)

1

(заличена - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

2

(заличена - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

3

(заличена - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Вертолети (Helicopter)

4

(отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

5

(отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

6

(отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Планери (Glider)

7

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

Свободни балони (Free Baloons)

8

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

Малки ВС (Small Aircraft)

9

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

Свидетелства за правоспособност на членове на екипажа, различни от пилоти

10

Свидетелство за правоспособност на борден инженер Flight Engineer Licence

F/EL

11

Свидетелство за правоспособност на борден навигатор (щурман) Flight Navigator Licence

F/NL

12

Свидетелство за правоспособност на борден радист Flight Radiooperator Licence

F/ROL

13

Свидетелство за правоспособност на борден оператор Flight Operator Licence

F/OL

14

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

15

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

Свидетелства за правоспособност на наземен авиационен персонал

16

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

17

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

18

Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС Aircraft Maintenance Licence

AML

19

Свидетелство за правоспособност полетен диспечер Flight Operations Officer Licence

FDL

20.

Свидетелство за правоспособност на асистент - координатор на полети

FDA

21.

Свидетелство за правоспособност за координатор по УВД

CATM

II. Квалификационни класове, разрешения и ограничения, вписвани в свидетелствата за правоспособност на член на екипаж

За еднопилотни самолети (Single-Pilot Aeroplane SPA)

1

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

2

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

3

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

4

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

5

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

6

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

7

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

8

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

9

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

За многопилотни самолети (Multi-Pilot Aeroplane SPA)

10

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

11

(отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

За вертолети

12

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

13

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

14

(отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

15

(отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

За планери

16

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

17

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

За свободни балони

18

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

19

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

20

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

За малки ВС

21

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

22

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

23

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

24

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

За провеждане на летателно обучение

25

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

26

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

27

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

28

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

29

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

30

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

31

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

32

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

33

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

34

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

35

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

36

Борден инженер-инструктор за квалификационен клас за тип ВС

TRI(E)

37

Борден навигатор-инструктор

INS(FN)

38

Борден радист-инструктор

INS(FRO)

39

Борден оператор-инструктор

INS(FO)

40

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

41

Борден съпроводител-инструктор

INS(FC)

Други квалификационни класове

42

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

43

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

44

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

45

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

46

Радиотелефонен оператор

RТO

47

Борден оператор на система за летателни проверки на наземните съоръжения за въздушна навигация и кацане

NFIS

48

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

Разрешения към свидетелствата за правоспособност на член от екипажа

49

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

50

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

51

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

52

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

53

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

54

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

55

Строително-монтажни работи от въздуха с вертолети

CNSTR

56

Гасене на пожари от въздуха с вертолети и самолети

FF(A/H)

57

Полети с товари на външно окачване с вертолети, с посочване категорията на товара

EXT(Cat...)

58

Полети за летателни проверки на наземните съоръжения за въздушна навигация и кацане

F-TNAV

59

Издигане на планери

TGLD

60

Полети за пускане на парашутисти

PD

61

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

62

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

63

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

Ограничения в свидетелствата за правоспособност на член от екипажа

64

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

65

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

66

(отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

67

(отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Проверяващи пилоти

68

(отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

69

(отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

70

(отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

71

(отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

72

(отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

73

(отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

74

(отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

75

(отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

76

(отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

77

(отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

III. Квалификационни класове, разрешения и ограничения, вписвани в свидетелствата за правоспособност на наземен авиационен персонал

Квалификационни и подквалификационни класове

1

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

2

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

3

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

4

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

5

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

6

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

7

Самолети с газотурбинни двигатели

A1

8

Самолети с бутални двигатели

A2

9

Вертолети с газотурбинни двигатели

A3

10

Вертолети с бутални двигатели

A4

11

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

12

Самолети с газотурбинни двигатели

B1.1

13

Самолети с бутални двигатели

B1.2

14

Вертолети с газотурбинни двигатели

B1.3

15

Вертолети с бутални двигатели

В1.4

16

(изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Авионикс

В2

17

Полетен диспечер - инструктор

INS(FOO)

Разрешения към квалификационните класове и разрешения

18

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

19

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

AIR

20

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

21

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

GMS

22

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

RAD

23

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

ADS

24

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

PAR

25

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

SRA

TCL

26

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

27

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

28

Планиране и разпределение на

въздушното пространство

ASM

29

Организация на потоците въздушно движение

ATFM

30

Координиране на полетите

FDА

31

(изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Полетно-информационно обслужване на полетите

FIS

32

Търсене и спасяване (отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

SAR

33a

Летищно полетно-информационно обслужване

AFIS

Квалификационни класове към AML

34

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

35

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

36

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

37

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

38

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

39

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

40

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

41

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

42

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

43

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

44

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

45

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

46

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

47

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

48

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

49

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

50

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

51

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

52

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

53

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

54

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

55

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

56

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

57

(отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

Приложение № 2 към чл. 10, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

Данни и информация, съдържащи се в свидетелство за медицинска годност

I. Съдържание на свидетелство за медицинска годност:
1. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) идентификационен номер - определен от ГД "ГВА";
2. клас на медицинската годност;
3. срок на валидност за I клас, ако отговаря на условията;
4. срок на валидност за II клас;
5. трите имена на притежателя на свидетелството;
6. дата на раждане;
7. националност;
8. (отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)
9. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) дата на последния медицински преглед за продължаване срока на валидност;
10. дата на последната електрокардиография;
11. дата на последната аудиометрия;
12. ограничения, условия и/или отклонения;
13. име, номер и подпис на упълномощения авиомедицински експерт;
14. дата на общия преглед;
15. подпис на притежателя на свидетелството.

II. (отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Приложение № 3 към чл. 19, ал. 1

(Предишно Приложение № 3 към чл. 10, ал. 1 - ДВ, бр. 56 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Приложение № 4 към чл. 30, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Изтегли приложението

Приложение № 5 към чл. 30, ал. 2

Изтегли приложението

Приложение № 6 към чл. 33, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Изтегли приложението

Приложение № 7 към чл. 43, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

1. (отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Заявление за издаване на свидетелство за правоспособност - пилоти
2. (отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Заявление за издаване на свидетелство за правоспособност на професионален пилот, транспортен пилот и правоспособност за полети по прибори
3. (отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Заявление за издаване на свидетелство за правоспособност на членове на екипажа различни от пилоти
4. (отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Заявление за издаване на свидетелство за правоспособност на ръководител полети и за вписване на квалификационни класове
5. (отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Заявление за замяна на валидно свидетелство за правоспособност на ръководител полети
6. (отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Заявление за потвърждаване и възстановяване на квалификационни класове на ръководител полети
7. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.)

Виж приложението

16. (нова - ДВ., бр. 99 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Заявление за издаване на свидетелство за правоспособност на лицата, извършващи техническо обслужване на средствата за УВД.

Приложение № 8 към чл. 54, ал. 1

Списък на данните, подлежащи на вписване в летателната книжка на член на екипаж

I. Записите в летателната книжка са за:
1. Име и адрес на притежателя
2. За всеки полет:
2.1. името на командира на ВС;
2.2. дата на полета;
2.3. летища на излитане и кацане;
2.4. часове на излитане и кацане (в UTC);
2.5. тип и регистрационно-опознавателни знаци на ВС (един или повече двигатели);
2.6. обща продължителност на полета;
2.7. общо полетно време с натрупване (на всяка страница).
3. За всяко упражнение на тренажор:
3.1. тип и обозначение на тренажора;
3.2. вид на упражнението;
3.3. дата на провеждане;
3.4. продължителност на упражнението;
3.5. общо полетно време на тренажор с натрупване.
4. Изпълнявани функции като:
4.1. командир на ВС, включително самостоятелното време, като обучаем КВС и като КВС под наблюдение;
4.2. втори пилот;
4.3. обучаем с инструктор;
4.4. летателен инструктор/проверяващ.
5. Условия на полета:
5.1. през нощта по правилата за визуални полети;
5.2. по специалните правила за визуални полети;
5.3. по правилата за полети по прибори.

II. В летателната книжка се записват:
1. Преминато обучение и тренировки - вид, начална и крайна дата, подпис на инструктора или ръководителя на обучението в АУЦ.
2. Дадени разрешения - вид, начална и крайна дата, подпис на инструктора или ръководителя на обучението в АУЦ.

III. Записване на полетното време:
1. За полетно време като КВС:
1.1. притежателят на свидетелство за правоспособност записва цялото полетно време, през което е бил командир на ВС;
1.2. кандидатът за свидетелство за правоспособност може да записва самостоятелното полетно време и полетното време като обучаем КВС, което се потвърждава с подпис на инструктора;
1.3. инструкторът може да записва полетното време, през което е изпълнявал функции на инструктор, като полетно време като КВС;
1.4. проверяващият може да записва изцяло времето при летателни проверки, през което е заемал пилотска седалка, като полетно време като КВС;
1.5. вторият пилот, изпълняващ функциите на КВС под наблюдение на КВС, за самолети с повече от един пилот може да записва изцяло полетното време като полетно време като КВС, което се потвърждава с подпис на наблюдаващия КВС;
1.6. за серия от полети, извършени в един ден, всеки от който започва от едно и също място, с продължителност до 30 минути, може да се записва общото им време като един запис.
2. Полетно време като втори пилот: притежателят на свидетелство за правоспособност записва полетното време, през което е изпълнявал функциите на втори пилот на самолет с повече от един пилот, като време на втори пилот.
3. Полетно време като втори пилот при подсилен състав на екипажа - записва се полетното време, през което е заемана пилотска седалка.
4. Полетно време като обучаем - кандидатът за свидетелство за правоспособност записва изцяло времето на летателно обучение и полетното време по прибори на земя, което се потвърждава с подпис на инструктора.
5. Полетно време като КВС под наблюдения - при условие, че методът на наблюдение е одобрен от ГД "ГВА", втори пилот, изпълняващ функциите на КВС под наблюдение, може да записва това време като полетно време като КВС, ако за осигуряване на безопасността не се е налагала намесата на наблюдаващия КВС.
IV. Обучаемият пилот носи със себе си летателната книжка при изпълнение на самостоятелни полети за доказване на разрешението за самостоятелния полет от инструктора.

Приложение № 9 към чл. 82, ал. 1

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Приложение № 10 към чл. 83

(Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Приложение № 11 към чл. 90, ал. 1, т. 1

(Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Приложение № 12 към чл. 90, ал. 1, т. 2

(Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Приложение № 13 към чл. 90, ал. 1, т. 3

(Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Приложение № 14 към чл. 90, ал. 1, т. 4

(Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Приложение № 15 към чл. 91

(Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Приложение № 16 към чл. 99

(Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Приложение № 17 към чл. 101, ал. 1

(Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Приложение № 18 към чл. 102, ал. 2, т. 1

(Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Приложение № 19 към чл. 102, ал. 2, т. 2

(Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Приложение № 20 към чл. 122

(Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Приложение № 21 към чл. 127

(Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Приложение № 22 към чл. 154, ал. 1

(Доп. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Приложение № 23 към чл. 155

(Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Приложение № 24 към чл. 160, ал. 1, т. 1

(Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Приложение № 25 към чл. 160, ал. 1, т. 2

(Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Приложение № 26 към чл. 160, ал. 1, т. 3

(Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Приложение № 27 към чл. 161

(Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Приложение № 28 към чл. 170, ал. 1

(Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Приложение № 29 към чл. 171, ал. 2, т. 1

(Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Приложение № 30 към чл. 171, ал. 2, т. 2

(Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Приложение № 31 към чл. 193

(Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Приложение № 32 към чл. 274, ал. 2, т. 1

(Изм. - ДВ, бр. 87 от 2004 г.)

Курс по техническо обслужване на ВС за бордни инженери

1. Курсът се преминава от кандидати за бордни инженери без предишен опит в техническото обслужване на ВС.
2. Предназначението на курса е да:
а) запознае кандидата с основните процедури при техническо обслужване на ВС;
б) даде на кандидата допълнително техническа подготовка, специално по отношение на признаците на откази на системите;
в) (изм. - ДВ, бр. 87 от 2004 г.) подготви кандидата да приема ВС след изпълнение на линейно техническо обслужване и на процедурите, свързани с MEL.
Теоретично обучение
3. Теоретичното обучение е в обем 100 часа допълнително към програмата за обучение на транспортни пилоти по следните предмети:
а) планер и системи на ВС - 021 01;
б) електрическа система - 021 02;
в) силова установка и аварийно оборудване - 021 03/04;
г) прибори и система за автоматично управление на полета - 022 01/02.
Практическо обучение
4. Практическото обучение се провежда в лицензирана организация за техническо обслужване на ВС, като практическото обучение да се проведе на повече от един тип ВС.
5. Кандидатът заедно с опитен технически състав по техническото обслужване на ВС участва в работите по техническо обслужване на:
а) планер и управление - 5 дни;
б) двигатели - 5 дни;
в) приборооборудване - 5 дни;
г) колесник и спирачки - 5 дни;
д) оборудване на пилотската и пътническа кабина и аварийно оборудване - 5 дни;
е) наземно осигуряване и обслужване на ВС - 5 дни.

Приложение № 33 към чл. 274, ал. 3

Подготвителен летателен курс за бордни инженери

1. Курсът се преминава от кандидати за бордни инженери на ВС, без опит за полети по правилата за полети по прибори като професионални пилоти.
2. Предназначението на курса е да даде на кандидата основни умения за пилотиране и използване на приборите и навигационните средства, необходими за спазване на процедурите при излитане, изпълнение на подход за кацане и кацане.
Организация на курса
3. Курсът трябва да се провежда на летателен тренажор, FNPT II или на самолет, оборудван за полети по правилата за полети по прибори.
4. Курсът може да се комбинира с курс за обучение на тип самолет, необходим за издаване на F/EL.
Програма за обучение
5. Програмата се разработва конкретно за използваните тип самолет, летателен тренажор или FNPT II и се одобрява от ГД ГВА.
6. Програмата включва не по-малко от 8 часа летателно обучение на самолет, летателен тренажор или FNPT II и не по-малко от 10 часа инструктаж и обучение на земя. Летателното обучение включва:
а) пилотиране на самолета в чиста конфигурация и в конфигурация за подход за кацане и кацане;
б) балансиране на самолета и отчитане на ефектите от промяна на конфигурацията или тягата;
в) подхождане към срив и възстановяване от ранна фаза на предупреждение за срив;
г) основи на полета по прибори с използване на цялата приборна дъска;
д) използване на автопилота;
е) използване на директорната система, ако е налична;
ж) следване на VOR/NDB радиал;
з) подход за кацане и минаване на втори кръг;
и) поддържане на представа за ситуацията.

Приложение № 34 към чл. 277

(Отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

Приложение № 35 към § 4

Замяна на свидетелства за правоспособност на бордни инженери

(Загл. доп. - ДВ, бр. 84 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Таблица № 1. Пилоти на самолети (отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)
Таблица № 2. Квалификационни класове за инструктори на самолети (отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)
Таблица № 3. Пилоти на вертолети (отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)
Таблица № 4. Квалификационни класове за инструктори на вертолети (отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)
Таблица № 5. Бордни инженери
ПритежаваноНовоУсловия заУсловия за
свидетелство засвидетелствозамянапремахване на
правоспособностограниченията
(1)(2)(3)(4)
1Свидетелство заF/ELВисше авиационно- - -
правоспособностобразование
на борден
инженер/механик
2Свидетелство заF/EL с ограничениеБез висшеТеоретичен изпит
правоспособностза ВС, регистрираниавиационноза ATPL и повече
на борденв РБобразованиеот 1500 часа като
инженер/механикборден инженер

Приложение № 36 към § 4, ал. 4

(Ново - ДВ, бр. 84 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

Приложение № 37 към § 4, ал. 3

(Ново - ДВ, бр. 56 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

Приложение № 38 към чл. 25г, ал. 5

(Ново - ДВ, бр. 28 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ