С006 – Конвенция № 6 относно нощния труд на децата (индустрия), 1919 г.

ДВ, бр.189/1921 г., в сила от 14.02.1922 г., обн. ДВ, бр.38/1997 г.

Член 1
1. При прилагането на тази конвенция за "индустриални предприятия" се смятат:
a) мините, кариерите и всякакъв вид добивни индустрии;
b) индустриите, в които продуктите се обработват, изменят, почистват, поправят, украсяват, завършват, подготвят за продажба или в които суровините претърпяват промяна, включително и корабостроенето, индустриите за унищожаване на материали, както и производството, трансформирането и предаването на двигателна сила изобщо и на електричеството;
c) построяването, реконструкцията, поддържането, поправянето, изменението или разрушаването на всички сгради и постройки, жп линии, трамваи, пристанища, докове, вълноломи, канали, виадукти, събирателни водосточни тръби, кладенци, телеграфни и телефонни съоръжения, електрически съоръжения, газови заводи, водоснабдяване или други строителни дейности, както и подготвителните дейности и изграждането на основите, предшествуващи дейностите, изброени по-горе;
d) пътнически или товарен транспорт по пътища, жп линии, включително и поддържането на стоки в докове, пристанища, варфове и складове с изключение на ръчното пренасяне.
2. Във всяка страна компетентната власт определя разграничителната линия между индустрията, от една страна, и търговията и земеделието, от друга.

Член 2
1. Забранено е наемането за нощен труд на деца под 18 години в индустриални - публични или частни, предприятия или в техните клонове с изключение на тези, в които са наети само членовете на семейството на работодателя, освен в случаите, предвидени по-долу.
2. Забраната за нощния труд няма да се прилага за деца над 16 години, които са заети в изброените по-долу клонове на индустрията на работи, които поради характера им трябва по необходимост да продължават през деня и нощта:
a) заводи за желязо и стомана; дейности, където се използуват пещи за рязане или за легиране и галванизиране на ламарина и тел (освен в ателиетата за повърхностно почистване);
b) стъкларска промишленост;
c) производство на хартия;
d) захарни фабрики, в които се преработва нерафинирана захар;
e) обработване на златна руда.

Член 3
1. При прилагането на тази конвенция терминът "нощ" означава период от най-малко 11 последователни часа, който включва интервала от 10 ч. вечерта до 5 ч. сутринта.
2. В каменовъглените мини и мините за кафяви каменни въглища може да се предвиди отклонение относно почивката по предходната алинея, когато интервалът между двата периода е обикновено 15 часа, но никога, когато този интервал е по-малко от 13 часа.
3. Когато законодателството на страната забранява нощния труд на персонала от хлебопроизводството, интервалът от 10 ч. вечерта до 5 ч. сутринта може да се замени с интервала от 9 ч. вечерта до 4 ч. сутринта.
4. В тропическите страни, където работата се прекъсва за известно време по средата на деня, времето за нощна почивка може да бъде по-малко от 11 часа само ако компенсацията на почивката бъде предоставена през деня.

Член 4
Разпоредбите на чл. 2 и 3 не се прилагат за нощния труд на деца от 16 до 18 години, когато непреодолима сила, която не може да бъде предвидена или отстранена и няма периодичен характер, е пречка за нормалното функциониране на индустриалното предприятие.

Членове 5 - 6
Особености в прилагането на конвенцията в Япония и Индия.

Член 7
Поради особено сериозни обстоятелства, когато общественият интерес го изисква, с решение на публичната власт може да се отмени забраната на нощния труд за деца на възраст между 16 и 18 години.

Член 8
Официалните ратификации на тази конвенция при условията, установени от Устава на Международната организация на труда, ще бъдат съобщавани на генералния директор на Международното бюро на труда и регистрирани от него.

Член 9
1. Всяка държава - членка на Международната организация на труда, която ратифицира тази конвенция, се задължава да я прилага в тези от своите колонии, владения или протекторати, които не се ползуват с пълно самоуправление:
a) с изключение на случаите, когато разпоредбите на конвенцията не са приложими поради местните условия, или
b) могат да се предвидят изменения, необходими за приспособяването на конвенцията към местните условия.
2. Всяка държава членка трябва да изпрати своето решение относно всяка една от своите колонии, владения или протекторати, които не се ползуват с пълно самоуправление.

Член 10
Веднага след като ратификациите на две държави - членки на Международната организация на труда, бъдат регистрирани в Международното бюро на труда, генералният директор на Международното бюро на труда ще уведоми за това държавите - членки на Международната Организация на труда.

Член 11
Тази конвенция влиза в сила от датата, на която това уведомление бъде направено от генералния директор; тя обвързва само държавите членки, чиято ратификация е регистрирана в Международното бюро на труда. След това конвенцията ще влиза в сила за всяка държава членка от датата, на която нейната ратификация е била регистрирана в Международното бюро на труда.

Член 12
Всяка държава членка, която ратифицира тази конвенция, се задължава да прилага разпоредбите й най-късно от 1 юли 1921 г., както и да вземе необходимите мерки за тяхното действително прилагане.

Член 13
Всяка държава - членка на Международната организация на труда, която е ратифицирала тази конвенция, може да я денонсира след изтичането на 10 години от датата на първоначалното й влизане в сила с акт, изпратен до генералния директор на Международното бюро на труда и регистриран от него. Денонсирането ще влезе в сила една година след датата на официалното му регистриране в Международното бюро на труда.

Член 14
Всеки път, когато сметне за необходимо, Административният съвет на Международното бюро на труда ще представя на Генералната конференция доклад за приложението на конвенцията и ще преценява дали трябва да се включи в дневния ред на конференцията въпросът за нейната цялостна или частична ревизия.

Член 15
Френският и английският текст на тази конвенция имат еднаква сила.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ