С052 – Конвенция № 52 относно платените отпуски, 1936 г.

Приета на XX сесия на Генералната конференция на Международната организация на труда в Женева, Швейцария, на 24 юни 1936 г. и влязла в сила на 22 септември 1939 г. Ратифицирана от България с Указ № 745 на Президиума на Великото Народно събрание от 31 август 1949 г. - ДВ, бр. 207 от 1949 г. Ратификацията е официално регистрирана в Международното бюро на труда на 29 декември 1949 г. В сила за България от 29 декември 1950 г.
(Обн., ДВ, бр. 37 от 09.05.1997 г.)

Генералната конференция на Международната организация на труда,
свикана в Женева от Административния съвет на Международното бюро на труда на 4 юни 1936 г., на своята двадесета сесия,
след като реши да приеме различни предложения относно платените годишни от пуски, въпрос, включен като втора точка в дневния ред на сесията,
след като реши тези предложения да вземат формата на международна конвенция,
приема на този двадесет и четвърти ден от месец юни 1936 г. следната конвенция, която ще се нарича Конвенция относно платените годишни отпуски, 1936 г.:

Член 1
1. Тази конвенция се прилага за наетите лица в следните публични или частни предприятия и заведения:
а) предприятия, в които продуктите се изработват, изменят, почистват, поправят, украсяват, завършват, подготвят за продажба, разрушават или унищожават или в които материалите претърпяват промяна, включително и предприятията в корабостроенето, както и предприятията за производството, трансформирането и предаването на електричество и изобщо на двигателна сила;
b) предприятия, които изключително или основно извършват построяване, реконструкция, поддържане, поправяне, изменение или разрушаване на следните обекти: сгради и постройки, железопътни линии, трамваи, летища, пристанища, докове, вълноломи, съоръжения за защита срещу действието на водните и морските течения, канали, съоръжения за вътрешното, морското или въздушното плаване, пътища, тунели, мостове, виадукти, събирателни и обикновени водосточни тръби, кладенци, съоръжения за напояване и отводняване, телекомуникационни съоръжения, съоръжения за производство и разпределение на електричество и газ, нефтопроводи, инсталации за водоснабдяване, и предприятия, които извършват сходни дейности, както и подготвителните работи и изграждането на основите, предшествуващи дейностите, изброени по-горе;

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.