С045 – Конвенция № 45 за подземните работи (жени), 1935 г.

Приета на XIX сесия на Генералната конференция на Международната организация на труда в Женева, Швейцария, на 21 юни 1935 г. и влязла в сила на 30 май 1937 г. Ратифицирана от България с Указ № 745 на Президиума на Великото Народно събрание от 31 август 1949 г. ДВ, бр. 207 от 1949 г. Ратификацията е официално регистрирана в Международното бюро на труда на 29 декември 1949 г. В сила за България от 29 декември 1950 г.
(Обн., ДВ, бр. 39 от 16.05.1997 г.)

Генералната конференция на Международната организация на труда,
свикана в Женева от Международното бюро на труда на 4 юни 1935 г. на своята Дветнадесета сесия,
като реши да приеме различни предложения относно наемането на жени на подземни работи в мини от всякакъв вид, въпрос, включен като втора точка от дневния ред на сесията,
след като реши тези предложения да вземат формата на международната конвенция,
приема на този двадесет и първи ден от месец юни 1935 г. следната конвенция, която ще се нарича Конвенцията за подземните работи (жени), 1935 г.:

Член 1
За прилагането на тази конвенция терминът "мина" означава всяко публично или частно предприятие за добиване на вещества, разположени под земята.

Член 2
Никое лице от женски пол независимо от неговата възраст не може да бъде наето за извършване на подземни работи в мините.

Член 3
Националното законодателство може да изключи от посочената по-горе забрана лицата:
a) заемащи ръководна длъжност, които не извършват физически труд;
b) заети в санитарните и социалните служби;
c) които преминават курс на обучение и са допуснати до провеждане на стаж в подземните части на мината с оглед на тяхната професионална подготовка;
d) всички други лица, задължени по определен повод да слязат в подземните части на дадена мина за упражняване на професия без използване на физически труд.

Член 4
Официалните ратификации на тази конвенция ще бъдат съобщавани на генералния директор на Международното бюро на труда и регистрирани от него.

Член 5
1. Тази конвенция обвързва само държавите членки, чиято ратификация е регистрирана в Международното бюро на труда.
2. Тя влиза в сила 12 месеца след като ратификациите на две държави - членки на Международната организация на труда, бъдат регистрирани от генералния директор.
3. След това конвенцията ще влиза в сила за всяка държава членка 12 месеца от датата, на която нейната ратификация е била регистрирана в Международното бюро на труда.

Член 6
Веднага след като ратификациите на две държави - членки на Международната организация на труда, бъдат регистрирани в Международното бюро на труда, генералният директор на Международното бюро на труда ще уведоми за това държавите - членки на Международната организация на труда. Той ще ги уведомява и за регистрацията на следващите ратификации на другите държави - членки на организацията.

Член 7
1. Всяка държава - членка на Международната организация на труда, която е ратифицирала тази конвенция, може да я денонсира след изтичането на 10 години от датата на първоначалното й влизане в сила с акт, изпратен до генералния директор на Международното бюро на труда и регистриран от него. Денонсирането ще влезе в сила една година след датата на регистрирането му в Международното бюро на труда.
2. Всяка държава - членка на Международната организация на труда, ратифицирала тази конвенция, която в срок една година след изтичането на периода от 10 години по предходната алинея не използва възможността за денонсиране, предвидена от този член, ще бъде обвързана за нов период от 10 години и впоследствие ще може да денонсира тази конвенция при изтичането на всеки 10 години съгласно условията, предвидени в този член.

Член 8
Всеки път, когато сметне за необходимо, Административният съвет на Международното бюро на труда ще представя на генералната конференция доклад за прилагането на конвенцията и ще преценява дали трябва да се включи в дневния ред на конференцията въпросът за нейната цялостна или частична ревизия.

Член 9
1. В случай, че конференцията приеме нова конвенция, която изцяло или частично ревизира тази конвенция, и ако новата конвенция не предвижда друго:
a) ратификацията от държавата - членка на новата конвенция, води по право, независимо от чл. 7, до денонсирането на тази конвенция при условие, че новата ревизираща я конвенция е влязла в сила;
b) от датата на влизането в сила на новата ревизираща я конвенция тази конвенция ще престане да бъде открита за ратифициране от държавите - членки на Международната организация на труда.
2. Тази конвенция ще остане по своята форма и съдържание в сила за държавите членки, които са я ратифицирали и които не са ратифицирали новата ревизираща я конвенция.

Член 10
Френският и английският текст на тази конвенция имат еднаква сила.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ