С042 – Конвенция № 42 относно обезщетенията при професионални болести (ревизирана), 1934 г.

Приета на XVIII сесия на Генералната конференция на Международната организация на труда в Женева, Швейцария, на 21 юни 1934 г. и влязла в сила на 17 юни 1936 г. Ратифицирана от България с Указ № 745 на Президиума на Великото Народно събрание от 31 август 1949 г. (ДВ, бр. 207 от 1949 г.). Ратификацията е официално регистрирана в Международното бюро на труда на 29 декември 1949 г. В сила за България от 29 декември 1950 г.
(Обн., ДВ, бр. 44 от 03.06.1997 г.)

Генералната конференция на Международната организация на труда,
свикана в Женева от Административния съвет на Международното бюро на труда на 4 юни 1934 г. на своята осемнадесета сесия,
след като реши да приеме различни предложения относно частичната ревизия на конвенцията за обезщетенията при професионалните болести, приета на конференцията на седмата й сесия, въпрос, включен като пета точка в дневния ред на сесията,
след като реши тези предложения да вземат формата на международна конвенция,
приема на този двадесет и първи ден от месец юни 1934 г. следната конвенция, която ще се нарича Конвенция относно професионалните болести (ревизирана), 1934 година:

Член 1
1. Всяка държава - членка на Международната организация на труда, която ратифицира тази конвенция, се задължава да осигури на пострадалите от професионални болести или на техните наследници обезщетение, основано върху общите принципи на националното законодателство за обезщетението за трудови злополуки.
2. Размерът на това обезщетение няма да бъде по-малък от този, който предвижда националното законодателство за вредите, причинени от трудови злополуки. Като се спазва тази разпоредба, всяка държава - членка на организацията, е свободна, като определя в своето национално законодателство условията, които уреждат изплащането на обезщетението за тези болести, и прилага за тях своето законодателство относно обезщетяването за трудови злополуки, да приеме измененията и уточненията, които смята за уместни.

Член 2
Всяка държава - членка на Международната организация на труда, която ратифицира тази конвенция, се задължава да смята като професионални болестите, както и отравянията, причинени от вписаните в следната таблица вещества, когато тези болести или отравяния настъпват у трудещите се, които работят в съответните професии, индустрии или процеси в посочената таблица и произтичат от работата в предприятие, подчинено на националното законодателство.

Таблица

Списък на болестите и отровните веществаСписък на съответните професии, индустрии и процеси
Отравяне от олово, неговите съединения или състави с непосредствени последици от това отравяне            Преработване на руди, съдържащи олово, вкл. и оловния прах в цинковите заводи; претопяване на стар цинк и олово в слитъци; производство на предмети от топено олово или от оловни съединения; полиграфични индустрии; производство на оловни съединения; производство и поправяне на акумулатори; изготвяне и употреба на емайл, съдържащ олово; шлифоване посредством оловни стърготини или оловен прах; бояджийски работи, включващи приготвянето или употребата на мазилки, маджун или боя, съдържащи оловни пигменти
Отравяне от живак, неговите съединения и амалгами с преки последствия от това отравянеОбработване на живачни руди; производство на съединения на живака; производство на измервателна или лабораторна апаратура; производство на основните материали в шапкарството; позлатяване на огън; употреба на живачни помпи за производство на лампи с нагорещен газ; производство на фитили, напоени с живачен фулминат
Инфекция от антраксРаботници в контакт с животни, заболелиот антракс; работа с остатъците отживотни; товарене, разтоварване и превозване на стоки
Силикоза със или без белодробна туберкулоза, доколкото силикозата е решаваща причина за нетрудоспособността или за смърттаИндустриите или манипулациите, признати от националното законодателство като способстващи за заболяване от силикоза
Отравяне с фосфор или неговите съединения с преки последици от това отравянеВсички процеси, състоящи се в произвеждане, отделяне или употреба на фосфор или неговите съединения
Отравяне с арсеник или неговите съединения с преки последици от това отравянеВсички процеси, състоящи се в произвеждане, отделяне или употреба на арсеник или неговите съединения
Отравяне с бензин или неговите подобни, техните производни нитрати и амини с преки последици от това отравянеВсички процеси, състоящи се в произвеждане, отделяне или употреба на бензин или неговите подобни или техни производни нитрати и амини
Отравяне с хлорни производни на въглехидрати от маслената групаВсички процеси, състоящи се в произвеждане, отделяне или употреба от хлорни производни на въглехидрати от маслената група, означена от националното законодателство
Патологични смущения, дължащи се на:
а) радий и други радиоактивни вещества;
б) лъчите "Х"
Всички процеси, излагани на действието на радий, на радиоактивни вещества или на лъчите "Х"
Първичен епителиом на кожатаВсички процеси, състоящи се в манипулация или употреба на катран,смола, асфалт, минерални масла, парафин или съединения, продукти или утайки на тези вещества.

Член 3
Официалните ратификации на тази конвенция при условията, установени от Устава на Международната организация на труда, ще бъдат съобщавани на генералния директор на Международното бюро на труда и регистрирани от него.

Член 4
1. Тази конвенция обвързва само държавите членки, чиято ратификация е регистрирана в Международното бюро на труда.
2. Тя влиза в сила 12 месеца след като ратификациите на две държави - членки на Международната организация на труда, бъдат регистрирани от генералния директор.
3. След това конвенцията ще влиза в сила за всяка държава членка 12 месеца от датата, на която нейната ратификация е била регистрирана в Международното бюро на труда.

Член 5
Веднага след като ратификациите на две държави - членки на Международната организация на труда, бъдат регистрирани в Международното бюро на труда генералният директор на Международното бюро на труда ще уведоми за това държавите - членки на Международната организация на труда. Той ще ги уведомява също така за регистрацията на следващите ратификации на другите държави - членки на организацията.

Член 6
1. Всяка държава - членка на Международната организация на труда, която е ратифицирала тази конвенция, може да я денонсира след изтичането на 5 години от датата на първоначалното й влизане в сила с акт, изпратен до генералния директор на Международното бюро на труда и регистриран от него. Денонсирането ще влезе в сила една година след датата на регистрирането му в Международното бюро на труда.
2. Всяка държава - членка на Международната организация на труда, ратифицирала тази конвенция, която в срок от една година след изтичането на периода от 5 години по предходната алинея не използва възможността за денонсиране, предвидена от този член, ще бъде обвързана за нов период от 5 години и впоследствие ще може да денонсира тази конвенция при изтичането на всеки 5 години съгласно условията, предвидени в този член.

Член 7
Всеки път, когато сметне за необходимо, Административният съвет на Международното бюро на труда ще представя на Генералната конференция доклад относно приложението на конвенцията и ще преценява дали трябва да се включи в дневния ред на конференцията въпросът за нейната цялостна или частична ревизия.

Член 8
1. В случай че конференцията приеме нова конвенция, която изцяло или частично ревизира тази конвенция, и ако новата конвенция не предвижда друго:
а) ратификацията от държавата - членка на новата ревизираща конвенция, води по право независимо от чл. 6 до денонсирането на тази конвенция, при условие че новата ревизираща я конвенция е влязла в сила;
b) от датата на влизането в сила на новата ревизираща я конвенция тази конвенция ще престане да бъде открита за ратифициране от държавите - членки на Международната организация на труда.
2. Тази конвенция ще остане по своята форма и съдържание в сила за държавите членки, които са я ратифицирали и които не са ратифицирали новата ревизираща я конвенция.

Член 9
Френският и английският текст на тази конвенция имат еднаква сила.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ