С040 – Конвенция № 40 относно осигуровката смърт (земеделие), 1933 г.

Приета на XVII сесия на Генералната конференция на Международната организация на труда в Женева, Швейцария, на 29 юни 1933 г. и влязла в сила на 29 септември 1949 г. Ратифицирана от България с Указ № 745 на Президиума на Великото Народно събрание от 31 август 1949 г. - ДВ, бр. 207 от 1949 г. Ратификацията е официално регистрирана в Международното бюро на труда на 29 декември 1949 г. В сила за България от 29 декември 1950 г.
(Обн., ДВ, бр. 45 от 06.06.1997 г.)

Генералната конференция на Международната организация на труда,
свикана в Женева от Административния съвет на Международното бюро на труда на 8 юни 1933 г. на своята седемнадесета сесия,
след като реши да приеме различни предложения относно задължителната осигуровка смърт, въпрос, включен като втора точка в дневния ред на сесията,
след като реши тези предложения да вземат формата на международна конвенция,
приема на този двадесет и девети ден от месец юни 1933 г. следната конвенция, която ще се нарича Конвенция относно осигуровката смърт (земеделие), 1933 г., за ратифициране от държавите - членки на Международната организация на труда, съгласно условията на Устава на Международната организация на труда:

Член 1
Всяка държава - членка на Международната организация на труда, която ратифицира тази конвенция, се задължава да установи или да поддържа задължителна осигуровка смърт при условия, най-малко равни на предвидените в конвенцията.

Член 2
1. Задължителната осигуровка смърт се прилага за работниците, служителите и чираците от земеделските предприятия, както и за домашните прислужници за лични услуги на работодателите земеделци.
2. Всяка държава - членка на организацията, може да предвиди в националното си законодателство изключения, каквито намира за необходими, относно:
а) трудещите се, чието възнаграждение надминава един размер, а в законодателствата, които не предвиждат такова общо изключение упражняващите професии, които по обичай се смятат за свободни;
b) трудещите се, които не получават възнаграждение в пари;
с) младите трудещи се под определена възраст и трудещите се, които за първи път постъпват като наемни работници и са много възрастни, за да бъдат осигурени;

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.