САМО ДО 30 АПРИЛ: -22% ОТСТЪПКА И БОНУСИ на стойност 215 лв за годишен абонамент

С021 – Конвенция № 21 относно опростяване прегледа на емигрантите, извършван в параходите

ДВ, бр.27/1929 г., в сила от 29.11.1929 г./

Член 1
Термините "параход за емигранти" и "емигрант" при приложението на настоящата конвенция, ще бъдат определени за всяка страна от компетентните власти на тая страна.

Член 2
Всеки член, който ратифицира настоящата конвенция, се задължава да възприеме принципа, при спазване на по-долните разпореждания, че официалната служба, натоварена да се грижи за покровителството на емигрантите, намиращи се на един параход за емигранти, трябва да бъде учредена само от една държава.
Това разпореждане не пречи, щото друга една държава да може да съпроводи при случай националните си емигранти с един свой представител, пътуващ на нейни средства, като наблюдател и при условие, че не ще се намесва в дейността на официалния инспектор.

Член 3
Ако на един параход за емигранти е поставен официален инспектор на емигрантите, то той ще бъде назначаван по общо правило, от правителството на държавата, под чието знаме се намира параходът. При все това, този инспектор може да бъде назначен и от друго правителство по силата на едно споразумение, сключено между правителството на държавата, под чието знаме се намира параходът, и едно или повече правителства, чиито поданици се намират между емигрантите на парахода.

Член 4
Установяването на практическите познания и необходимите професионални и морални качества, на които трябва да отговаря един официален инспектор, се оставя в грижа на правителството, което ще го назначава.
Един официален инспектор не може по никакъв начин да бъде пряко или косвено във връзка с корабовладелеца или параходното дружество, нито пък да зависи от тях.
Това разпореждане на пречи, щото едно правителство да може като изключение и вследствие на безусловна необходимост, да назначи корабния лекар, като официален инспектор.

Член 5
Официалният инспектор следи за спазването на правата, които имат емигрантите по закона на страната, под чието знаме е параходът или по всеки друг закон, който би бил приложим по международните договори и по договорите за транспорта.
Правителството на държавата, под чието знаме се намира параходът, ще съобщава на официалния инспектор, каквато и да бъде неговата народност, текстовете на действащите закони и правилници, които се отнасят до емигрантите, както и действащите международни съглашения и договори, относно същия обект, които ще са били съобщени на въпросното правителство.

Член 6
Властта на капитана на парахода не се ограничава с настоящата конвенция. Официалният инспектор в никой случай не ще навлиза във властта на капитана и той ще се занимава само да бди за приложението на законите, правилниците, съглашенията и договорите, които се отнасят пряко до защитата и благоденствието на емигрантите на парахода.

Член 7
В 8-дневен срок след пристигането в предназначеното пристанище, официалният инспектор ще направи рапорт до правителството, под чието знаме е параходът, а това последното ще изпрати по един екземпляр от този рапорт на другите заинтересовани правителства, които са изразили вече желание за това.
Копие от този рапорт ще бъде съобщаван от официалния инспектор и на капитана на парахода.

Член 8
Официалните ратификации на настоящата конвенция при условията, предвидени в гл. ХIII от Версайлския договор и в съответните глави от другите договори за мир, ще бъдат съобщени на Главния секретар при Обществото на народите, който ще ги зарегистрира.

Член 9
Настоящата конвенция ще влезе в сила щом като бъдат зарегистрирани от Главния секретар ратификациите на два члена на Международната организация на труда.
Тя ще обвързва само членовете, чиито ратификации бъдат зарегистрирани в Секретарията. Впоследствие тази конвенция ще влиза в сила за всеки член от датата, когато неговата ратификация ще бъде зарегистрирана в Секретарията.

Член 10
Щом като ратификациите на два члена на Международната организация на труда бъдат зарегистрирани в Секретарията, Главният секретар на Обществото на народите ще съобщи това обстоятелство на всички членове на Международната организация на труда. Той ще им съобщава също така зарегистрирването на ратификациите, които ще му бъдат съобщавани впоследствие от всички други членове на организацията.

Член 11
При положенията, изтъкнати в чл. 9, всеки член, който ратифицира настоящата конвенция, се задължава да приложи разпорежданията на чл. чл. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 най-късно до 1 януари 1928 г. и да вземе такива мерки, каквито ще бъдат необходими за да бъдат приложени тези разпореждания в действителност.

Член 12
Всеки член на Межд. организация на труда, който ратифицира настоящата конвенция, се задължава да я приложи в колониите си, владенията или протекторатите, съгласно разпорежданията на чл. 421 от Версайлския договор и съответните членове от другите договори за мир.

Член 13
Всеки член, който е ратифицирал настоящата конвенция, може да я денонсира след изтичането на един период от 10 г. след първоначалното влизане в сила на конвенцията, с акт, съобщен на Главния секретар на Обществото на народите и зарегистриран от него. Денонсирането влиза в сила една година след зарегистрирването му в Секретарията.

Член 14
Управителният съвет на М. О. Т. ще трябва най-малко един път на всеки 10 г. да представлява на Общата конференция един рапорт върху приложението на настоящата конвенция и да реши, ако има нужда, да впише в дневния ред на конференцията въпроса за ревизията или изменението на въпросната конвенция.

Член 15
Френският и английският текстове са еднообразни.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ