С020 – Конвенция № 20 за нощния труд (хлебопекарни), 1925 г.

Обнародвана ДВ, бр.253/1929 г., в сила от 5.09.1929 г.

Член 1.
С изключение на случаите, предвидени в разпорежданията на настоящата конвенция, изработването нощем на хляба, на сладки или подобни продукти от брашно, е забранено.
Това запрещение се отнася до труда на всички лица, господари и слуги, които взимат участие във визираното фабрикуване; то не се отнася до домашното приготовление, извършвано от членовете на едно домакинство за свое лично употребление.
Настоящата конвенция не визира фабрикуването на едро на бисквити. Предоставя се на всеки член да определи, след съвещание със заинтересованите господарски и работнически организации, който продукт да се нарича "бисквит".

Член 2.
За прилагане на настоящата конвенция, термина "нощ" значи един период най-малко от 7 часа непрекъснато. Началото и края на този период ще бъдат определени от компетентните власти на всяка страна, след съвещания със заинтересованите господарски и работнически организации, и ще обхване времето между 11 ч. вечер и 5 ч. заран. Когато климатът или сезона позволяват, или след съгласие между заинтересованите господарски и работнически организации, времето между 10 ч. вечер и 4 ч. заран, ще може да замести времето между 11 ч. вечер и 5 ч. заран.

Член 3.
След съвещание със заинтересованите господарски и работнически организации, компетентните власти на всяка страна ще могат да наредят правилници, за да определят следните отклонения от разпорежданията на чл. 1:
а - необходимите постоянни изключения, за извършването на подготвителните и допълнителните работи, в рамките, гдето извършването им е необходимо извън работното нормално време, при условия числото на заетите в тия работи работници, да бъде строго ограничено до най-необходимото и по-младите от 18 год. да не могат да участват;
б - необходимите постоянни изключения да отговарят на нуждите произлезли от особените условия на хлебната индустрия в тропическите страни;
в - необходимите постоянни изключения за гарантиране седмичната почивка;
г - необходимите временни изключения, за да позволят на предприятията да отговарят на извънредните увеличения на работата или, при необходимост, от национално естество.

Член 4.
Ще може да се допусне изключение също от разпорежданията на чл. 1 в случай на станала злополука или неминуема такава, или в случай на извършване спешни работи на машините или инструментите, или в случай на независещи обстоятелства, но само когато е необходимо да се избегне, щото едно сериозно затруднение да не спъне нормалния ход на заведението.

Член 5.
Всеки член, който ратифицира настоящата конвенция ще вземе всичките необходими мерки, за да гарантира чрез най-подходящи средства действителното общо приложение на забраната, предвидена в чл. 1 и ще сближи работодатели и работници и респективните им организации, съобразно препоръчването, възприето от Международната конференция на труда в 5-а сесия (1923).

Член 6.
Разпорежданията на настоящата конвенция ще влязат в сила от 1.I.1927 г.

Член 7.
Официалните ратификации на настоящата конвенция в условията, предвидени в глава ХIII на Версайлския договор и в съответните глави в другите договори за мир, ще бъдат съобщени на Главния секретар на Обществото на народите и зарегистрирани от него.

Член 8.
Настоящата конвенция ще влезе в сила щом ратификациите от два члена от М. О. Т. бъдат зарегистрирани от Главния секретар.
Тя ще обединява само членовете, на които ратификацията ще бъде зарегистрирана от Секретарията.
Отпосле тази конвенция ще влезе в сила за всеки член от датата, когато ратифицирането ще бъде зарегистрирано от Секретарията.

Член 9.
Щом като ратификациите от два члена на М. О. Т. бъдат зарегистрирани в Секретарията, Главния секретар на Обществото на народите ще нотифицира този факт на всички членове на М. О. Т. Той ще им нотифицира също зарегистрирането на ратификациите, които допълнително ще му бъдат съобщени от всички други членове на организацията.

Член 10.
Всеки член на Международната организация на труда, който ратифицира настоящата конвенция, се задължава да я приложи в своите колонии, владения и протекторати, съобразно разпорежданията на чл. 421 от Версайлския договор и съответните членове на другите договори за мир.

Член 11.
Всеки член, който е ратифицирал настоящата конвенция може да я денонсира след изтичането на един период от 10 години, след датата от влизането в сила на конвенцията чрез един акт, съобщен на Главния секретар на Обществото на народите и зарегистрирани от него. Денонсирането ще стане факт една година след като е било зарегистрирано от Секретарията.

Член 12.
Управителният съвет на Международното бюро на труда ще трябва най-малко един път на 10 години да представи на Главната конференция един рапорт върху приложението на настоящата конвенция и ще реши, ако има основания, да впише в дневния ред на конференцията въпрос за ревизия или видоизменение на казаната конвенция.

Член 13.
Френския и английските текстове на настоящата конвенция са еднообразни.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ