С018 – Конвенция № 18 относно обезщетенията при професионалните болести

Обнародвана, ДВ, бр. 253 от 9 февруари 1929 г.
Приета на VII сесия на Генералната конференция на труда в Женева, Швейцария, на 10 юни 1925 г. и влязла в сила на 1 април 1927 г.
Ратифицирана от България с решение на Народното събрание през 1929 г. - ДВ, бр. 253 от 1929 г.
Ратификацията е официално регистрирана в Международното бюро на труда на 5 септември 1929 г. В сила за България от 5 септември 1929 г.

Преамбюл
Общата Конференция на МОТ при Обществото на народите,
свикана в Женева от управителния съвет при МБТ и събрана на 19 май 1925 г. на 7-а си сесия, след като реши да разгледа разните предложения, отнасящи се до обезщетенията при професионалните заболявания, въпрос, съдържащ се в първата точка от дневния ред на сесията и след като прие тези предложения да вземат форма на проект за международна конвенция,
прие на 10 юни 1925 г., следния проект за конвенция за ратифициране от членовете на МОТ, съобразно нарежданията на глава ХIII от Версайлския договор и съответните глави от другите договори за мир:

Член 1.
Всеки член на М. О. Т., който ратифицира настоящата конвенция се задължава да гарантира на пострадалите от професионални болести или на техните наследници, едно обезщетение основано върху общите принципи на националното законодателство, относно обезщетението при злополука.
Размерът на това обезщетение да не бъде по-малък от тоя, който предвижда националното законодателство за обезщетение, вследствие злополука. Съгласно това разпореждане всеки член ще бъде свободен, като определя в своето национално законодателство условията, които регламентират изплащането на обезщетението на болестите, за които се касае и като прилага за тези болести своето законодателство относно обезщетенията при злополука, да възприеме измененията и приложенията, които биха му се показали удобни.

Член 2.
Всеки член на М. О. Т., който ратифицира настоящата конвенция, се задължава да счита като професионална болест болестите също и отравянията, причинени от вписаните в следната таблица вещества, когато тези болести или отравяния се явяват у работници, които работят в съответните индустрии или професии, вписани в казаната таблица и произлизат при работа в предприятия, подчинени на националното законодателство.

Таблица

Лист на болестите и отровните вещества

  Лист на индустриите и съответните професии

Отравяне от олово, неговите сплави
или състави, с непосредствени последици от това отравяне.
Преработване на рудите съдържащи олово. Също оловения прах в цинковите фабрики. Смесване стар цинк и олово. Фабрикацията на предмети от топено олово или от оловени силавове. Полиграфни индустрии. Фабрикуване и поправяне на акумулаторите. Приготвяне и употребяване на емайл, съдържащ олово. Полироване посредством оловни стърготини или оловена глеч. Бояджийски работи относно приготовлението или манипулацията  на мазилки, маджун или бои, съдържащи оловени пигменти.
Отравяния от живака, неговите съединения и неговите амалгами с преките последствия от това отравяне.Обработване живачни руди. Фабрикуване съединенията на живака. Фабрикуване на апарати за мерене  и за лаборатория. Приготовляване на основните материали в шапкарството. Позлатяване на огън. Употребяване на живачни помпи за фабрикуване на лампи до нажежаване. Фабрикуване на фитили, напоени с живачен фулминат.
Инфекция от антракс.Работници в съприкосновение с животни, заболели от антракс. Манипулация с животински остатъци. Товарене, разтоварване и  пренасяне на стоки.

Член 3.
Официалното ратифициране на настоящата конвенция при условията, предвидени в глава ХIII на Версайлския договор и в съответните глави на другите договори за мир, ще бъдат съобщени на Главния секретар на Обществото на народите и зарегистрирани от него.

Член 4.
Настоящата конвенция ще влезе в сила щом като ратификациите от два члена на М. О. Т. бъдат зарегистрирани от Главния секретар.
Тя ще обединява само членовете, ратификацията на които ще бъде зарегистрирана в Секретарията.
Отпосле, тази конвенция ще влезе в сила за всеки член от датата, когато неговото ратифициране ще бъде зарегистрирано в Секретарията.

Член 5.
Веднага, щом ратификацията от два члена на М. О. Т. ще бъдат зарегистрирани в Секретарията, Главния секретар на Обществото на народите ще нотифицира този факт на всички членове на М. О. Т. Той ще нотифицира също и зарегистрирането на ратификациите, които ще му бъдат съобщени отпосле от всички други членове на организацията.

Член 6.
Под резерва на разпорежданията на чл. 4 всеки член, който одобрява настоящата конвенция, се задължава да приложи разпорежданията на чл. 1 и 2 най-късно до 1.I.1927 г. и да вземе мерки, които ще са необходими за прилагане на тия разпореждания.

Член 7.
Всеки член на М. О. Т., който одобри настоящата конвенция, се задължава да я приложи в своите колонии, владения и протекторати, съобразно нарежданията на чл. 421 от Версайлския договор и на съответните членове от другите договори за мир.

Член 8.
Всеки член, който е одобрил настоящата конвенция, може да я денонсира след изтичането на един период от 5 години, от датата на влизането в сила на конвенцията, чрез един акт, съобщен на Главния секретар на Обществото на народите и зарегистриран от него. Денонсирането ще стане действително само след една година от зарегистрирането му в Секретарията.

Член 9.
Управителният съвет при М. Б. Т. ще трябва най-малко един път на 10 години да представи на Общата конференция един рапорт върху приложението на настоящата конвенция и ще реши дали да се вписва в дневния ред на конференцията въпроса за ревизия или видоизменение на казаната конвенция.

Член 10.
Френския и английския текстове на настоящата конвенция са идентични един с друг.
Препоръчване относно обезщетението при професионалните заболявания (1925)
Общата конференция на М. О. Т. при обществото на народите, свикана в Женева от Управителния съвет на М. Б. Т. и събрана там на 19 май 1925 г. на 7-та си сесия,
след като реши да приеме разните предложения, относно обезщетението при професионалните заболявания, въпрос, влизащ в първата точка от дневния ред на сесията, и
след като реши тези предложения да вземат форма на препоръчване, прие на 10 юни 1925 год. следното препоръчване, което предлага на изучаване от членовете на М. О. Т., с цел да го осъществят под форма на национален закон или по друг начин, съобразно с нарежданията на глава ХIII от Версайлския договор и съответните глави на другите договори за мир;
Като признава, че всяка страна има възможността да установи в националното си законодателство една по-пълна таблица за болестите отколкото тая, съдържаща се в чл. 2 на конвенцията, относно обезщетенията при проф. заболявания,
Конференцията препоръчва:

Членовете да определят една проста процедура в националните си законодателства, ако още такава няма, посредством която може да бъде ревизирана таблицата за болестите, считани като професионални болести.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ