С014 – Конвенция № 14 относно седмичната почивка (индустрия), 1921 г.

Член 1
1. При прилагането на тази конвенция за "индустриални предприятия" се смятат:
а) мините, кариерите и всякакъв вид добивни индустрии;
b) индустриите, в които продуктите се изработват, изменят, почистват, поправят, украсяват, завършват, подготвят за продажба или в които материалите претърпяват промяна, включително и корабостроенето, индустриите за унищожаване на материали, както и производството, трансформирането и предаването на двигателна сила и на електричеството;
с) построяването, реконструкцията, поддържането, поправянето, изменението или разрушаването на всички сгради и постройки, жп линии, трамваи, пристанища, докове, вълноломи, канали, виадукти, събирателни водосточни тръби, кладенци, телеграфни и телефонни съоръжения, електрически съоръжения, газови заводи, водоснабдяване или други строителни дейности, както и подготвителните дейности и изграждането на основите, предшестващи дейностите, изброени по-горе;
d) пътнически или товарен транспорт по пътища, жп линии, по морски път или вътрешен воден път, включително и поддържането на стоки в докове, кейове, варфове и складове с изключение на ръчния транспорт.
2. Предходното изброяване е направено, като се имат предвид специалните национални изключения, предвидени в Конвенцията от Вашингтон, за ограничаване до 8 часа дневно и до 48 часа седмично броя на работните часове в индустриалните предприятия, когато тези изключения са приложими към тази конвенция.
3. Освен предходното изброяване, ако е необходимо, всяка държава - членка на организацията, може да определи разграничителната линия между индустрията, от една страна, и търговията и земеделието, от друга.

Член 2
1. Целият персонал, зает във всяко индустриално предприятие, публично или частно, или в неговите клонове, освен в предвидените изключения в следващите членове, ползва за всеки 7-дневен период почивка от минимум 24 последователни часа.
2. Тази почивка се дава, доколкото е възможно, по едно и също време на целия персонал в предприятието.
3. Тя съвпада, доколкото е възможно, с почивните дни, установени от традицията или от обичаите на страната или на областта.

Член 3
Всяка държава - членка на организацията, може да изключи от прилагането на разпоредбите на чл. 2 лицата, заети в индустриалните предприятия, в които са заети само членовете на семейството на работника.

Член 4
1. Всяка държава - членка на организацията, може да разрешава пълни или частични изключения (включително спиране или намаляване на почивките) по разпоредбите на чл. 2, особено като има предвид съответните икономически и хуманитарни съображения и след консултация с определените сдружения на работодателите и на работниците там, където такива сдружения съществуват.
2. Тази консултация няма да бъде необходима, когато вече са направени изключения от прилагането на действащото законодателство.

Член 5
Всяка държава - членка на организацията, трябва, доколкото е възможно, да установява разпоредби, които предвиждат почивки като компенсация за спиранията или намаленията по чл. 4 освен в случаите, когато местните споразумения или местните обичаи вече са ги предвидили.

Член 6
1. Всяка държава - членка на организацията, изготвя списък на направените изключения съобразно чл. 3 и 4 от тази конвенция и го съобщава на Международното бюро на труда. Тя съобщава на всеки 2 години всички промени в този списък.
2. Международното бюро на труда представя доклад по този повод пред Генералната конференция на Международната организация на труда.

Член 7
За да улесни прилагането на разпоредбите на тази конвенция, на всеки работодател, директор или управител се възлагат следните задължения:
а) в случаите, когато седмичната почивка е дадена общо на целия персонал, да оповести дните и часовете на общата почивка чрез поставени на видно място обявления или на други подходящи за това места или по всякакъв друг начин, одобрен от правителството;
b) в случай, когато почивката не е обща за целия персонал, да запознае с помощта на регистър, съставен по форма, одобрена от законодателството на страната, или с правилник, издаден от компетентната власт, работниците и служителите, подчинени на особен режим на почивка, както и да посочи този режим.

Член 8
Официалните ратификации на тази конвенция при установените условия в Устава на Международната организация на труда ще бъдат съобщавани на генералния директор на Международното бюро на труда и регистрирани от него.

Член 9
1. Тази конвенция влиза в сила, след като ратификациите на две държави - членки на Международната организация на труда, бъдат регистрирани от генералния директор.
2. Тя обвързва само държавите членки, чиято ратификация е регистрирана в Международното бюро на труда.
3. След това конвенцията ще влиза в сила за всяка държава членка от датата, на която нейната ратификация е била регистрирана в Международното бюро на труда.

Член 10
Веднага след като ратификациите на две държави - членки на Международната организация на труда, бъдат регистрирани в Международното бюро на труда, генералният директор на Международното бюро на труда ще уведоми за това държавите - членки на Международната организация на труда. Той ще ги уведомява също така за регистрацията на следващите ратификации на другите държави - членки на организацията.

Член 11
Всяка държава членка, която ратифицира тази конвенция, се задължава да прилага разпоредбите на чл. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 най-късно от 1 януари 1924 г., както и да вземе необходимите мерки за тяхното действително прилагане.

Член 12
Всяка държава - членка на Международната организация на труда, която ратифицира тази конвенция, се задължава да прилага разпоредбите й в своите колонии, владения или протекторати в съответствие с разпоредбите на чл. 35 на Устава на Международната организация на труда.

Член 13
Всяка държава - членка на Международната организация на труда, която е ратифицирала тази конвенция, може да я денонсира след изтичането на 10 години от първоначалното й влизане в сила с акт, изпратен до генералния директор на Международното бюро на труда и регистриран от него. Денонсирането ще влезе в сила една година след датата на регистрирането му в Международното бюро на труда.

Член 14
Всеки път когато сметне за необходимо, Административният съвет на Международното бюро на труда ще представя на Генералната конференция доклад за приложението на конвенцията и ще преценява дали трябва да се включи в дневния ред на конференцията въпросът за нейната цялостна или частична ревизия.

Член 15
Френският и английският текст на тази конвенция имат еднаква сила.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ