С013 – Конвенция № 13 относно оловния карбонат (бояджийство), 1921 г.

Международно право Опасни вещества
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (0)

Член 1
1. Всяка държава - членка на Международната организация на труда, която ратифицира тази конвенция, се задължава да забрани, освен в предвидените от чл. 2 случаи, употребата на оловния карбонат, на оловния сулфат и на всички продукти, съдържащи тези пигменти, при вътрешното боядисване на сградите с изключение на жп гарите и всички индустриални предприятия, в които употребата на оловния карбонат, на оловния сулфат и на всички продукти, които съдържат тези пигменти, е обявена за необходима от компетентните власти след консултации с организациите на работодателите и на работниците.
2. Разрешена е употребата на бели пигменти, съдържащи максимум 2 процента олово.

Член 2
1. Разпоредбите на чл. 1 няма да се прилагат нито за декоративното бояджийство, нито за преденето и за очертаването на контурите.
2. Всяко правителство определя разграничителната линия между различните видове бояджийство и урежда употребата на оловен карбонат, оловен сулфат и на всички продукти, съдържащи тези пигменти, с оглед на тези дейности съобразно разпоредбите на чл. 5, 6 и 7 от тази конвенция.

Член 3
1. Забранено е приемането на работа на младежи на възраст под 18 години и на жени в дейности за индустриално бояджийство, които включват употребата на бои, съдържащи оловен сулфат, оловен карбонат и всички продукти, съдържащи тези пигменти.
2. Компетентните власти имат право след консултации с организациите на работодателите и на работниците да разрешат наемането на чираци за професионално обучение в дейностите, забранени от предходната алинея.

Член 4
Забраните, предвидени в чл. 1 и 3, влизат в сила 6 години след датата на закриване на Третата сесия на Международната конференция на труда.

Член 5
Всяка държава - членка на Международната организация на труда, която ратифицира тази конвенция, се задължава да уреди използуването на оловния карбонат, на оловния сулфат и на всички продукти, съдържащи тези пигменти, в дейностите, за които тяхната потреба не е забранена, на основата на следните принципи:
I. a) оловният карбонат, оловният сулфат и всички продукти, съдържащи тези пигменти, могат да бъдат използувани в бояджийството само под формата на тесто или боя, готова за употреба;
b) да взема мерки за отстраняване на опасността, произтичаща от използуването на боята за пулверизиране;
c) да взема мерки, когато това е възможно, за отстраняване на опасността от прашинки, предизвикани при шлифоването и сухото стъргане.
II. a) да взема мерки, за да могат бояджиите да поддържат необходимата чистота по време и след работа;
b) бояджиите трябва да носят работно облекло по време на целия работен ден;
c) да предвиди подходящи мерки, за да се избегне замърсяването на дрехите, които не се носят по време на работа, с употребяваните при боядисването материали.
III. а) случаите на отравяне с олово (сатурнизъм) и предполагаемите случаи на отравяне с олово са предмет на обявяване и на по-късна медицинска проверка, извършена от лекар, определен от компетентната власт;
b) компетентната власт може да изисква медицинско изследване на работниците, когато сметне това за необходимо.
IV. На бояджиите се дават инструкции, свързани със специалните предпазни мерки по отношение на хигиената в тяхната професия.

Член 6
С цел да осигури спазването на уредбата, предвидена в предходните членове, компетентната власт взема всички необходими мерки след консултации с организациите на работодателите и на работниците.

Член 7
Статистически данни, свързани с отравянията от олово при бояджиите, се събират:
a) за заболяванията - чрез обявяване и проверка на всички случаи на заболяване от сатурнизъм;
b) за смъртността - чрез метод, одобрен от официалната статистическа служба на всяка страна.

Член 8
Официалните ратификации на тази конвенция, при установените условия в Устава на Международната организация на труда, ще бъдат съобщавани на генералния директор на Международното бюро на труда и регистрирани от него.

Член 9
1. Тази конвенция влиза в сила, след като ратификациите на две държави - членки на Международната организация на труда, бъдат регистрирани от генералния директор.
2. Тя обвързва само държавите членки, чиято ратификация е регистрирана в Международното бюро на труда.
3. След това конвенцията ще влиза в сила за всяка държава членка от датата, на която нейната ратификация е била регистрирана в Международното бюро на труда.

Член 10
Веднага, след като ратификациите на две държави - членки на Международната организация на труда, бъдат регистрирани в Международното бюро на труда, генералният директор на Международното бюро на труда ще уведоми за това държавите - членки на Международната организация на труда. Той ще ги уведомява също така за регистрацията на следващите ратификации на другите държави - членки на организацията.

Член 11
Всяка държава членка, която ратифицира тази конвенция, се задължава да прилага разпоредбите на членове 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 най-късно от 1 януари 1924 г., както и да вземе необходимите мерки за тяхното действително прилагане.

Член 12
Всяка държава - членка на Международната организация на труда, която ратифицира тази конвенция, се задължава да прилага разпоредбите й в своите колонии, владения или протекторати в съответствие с разпоредбите на чл. 35 на Устава на Международната организация на труда.

Член 13
1. Всяка държава - членка на Международната организация на труда, която е ратифицирала тази конвенция, може да я денонсира след изтичането на 10 години от датата на първоначалното й влизане в сила, с акт, изпратен до генералния директор на Международното бюро на труда и регистриран от него. Денонсирането ще влезе в сила една година след датата на регистрирането му в Международното бюро на труда.

Член 14
Всеки път, когато сметне за необходимо, Административният съвет на Международното бюро на труда ще представя на Генералната конференция доклад за приложението на конвенцията и ще преценява дали трябва да се включи в дневния ред на конференцията въпросът за нейната цялостна или частична ревизия.

Член 15
Френският и английският текст на тази конвенция имат еднаква сила.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ