С124 – Конвенция № 124 за медицинския преглед на младежите (подземна работа), 1965 г.

Ратифицирана с Устав на ПНС, № 729 ОТ 24. VII. 1969 Г., Обн. в ДВ, бр. 59 от 1969 г. В сила от 3 октомври 1970 г.
(Обн. ДВ. бр.62 от 6 Септември 1971 г.)

Преамбюл

Генералната конференция на Международната организация на труда,
свикана в Женева от Административния съвет на Международното бюро на труда и събрана на 2 юни 1965 година на своята 49-та сесия;
след като реши да приеме редица предложения за медицинския преглед на младежите за годността им за подземна работа в мините, въпрос, който е включен като точка 4 от дневния ред на сесията;
като взе предвид, че Конвенцията от 1946 година за медицински преглед на децата и юношите в промишлеността, която се прилага и в мините, предвижда, че децата и юношите на възраст под 18 години могат да се допускат на работа в промишлените предприятия, ако те са били признати за годни за работата, която ще извършват, в резултат на щателен медицински преглед, че продължителният труд на деца или младежи под 18 години се обуславя от провеждането на периодични медицински прегледи най-малко веднъж в годината и, че националното законодателство трябва да предвижда разпоредби относно допълнителни медицински прегледи;
като взе предвид, че тази Конвенция предвижда, освен това, че за работи, свързани със сериозна опасност за здравето са необходими първоначален медицински преглед и периодични медицински прегледи за годността за работа поне до навършване на 21-годишна възраст и че националното законодателство трябва или да определи, или да възложи на съответен компетентен орган да определи работата или категориите работа, към които ще се прилага даденото изискване;
като взе предвид, че поради опасността, която представлява за здравето подземната работа в мините, уместно е да се приемат международни норми, които да изискват предварителен медицински преглед за годността за подземна работа в мините и периодични медицински прегледи до навършване на 21-годишна възраст, както и да определят характера на тези прегледи;
като реши да придаде на тези норми формата на международна конвенция;
приема днес, двадесет и трети юни хиляда деветстотин шестдесет и пета година следната Конвенция, която ще се нарича Конвенция от 1965 година за медицински преглед на младежите за подземна работа:

Член 1
1. С оглед приложението на настоящата Конвенция терминът "мини" означава всяко предприятие, както държавно, така и частно, чиято цел е добиването на вещества от земните недра и което включва човешки труд под земята.
2. Разпоредбите на настоящата Конвенция за приемането на работа или за извършване на подземна работа в мините се отнасят също и за приемане на работа или извършване на подземна работа в кариерите.

Член 2
1. За приемане на работа или за извършване на подземна работа в мините на лица на възраст под 21 години се изисква щателен медицински преглед, както и периодични прегледи поне веднъж в годината с цел да се установи годността им за работа.
2. Разрешава се обаче приемането на други мерки относно медицинския контрол на младежите между 18 и 21 години, когато компетентният орган смята, след съответно медицинско заключение, че тези мерки са еднакви или по-ефикасни от тези, които се изискват от параграф 1 и след като е консултирал най-представителните организации на работодателите и работниците и е получил тяхното съгласие.

Член 3
1. Предвидените в член 2 медицински прегледи трябва:
а) да се извършват под отговорността и наблюдението на квалифициран лекар, утвърден от компетентния орган;
б) да бъдат удостоверени по съответен начин.
2. Рентгенова снимка на белите дробове се прави при първоначалния медицински преглед, а също и при следващите прегледи, ако от медицинска гледна точка това се счита за необходимо.
3. Предвижданите медицински прегледи по настоящата Конвенция не са за сметка на младите работници, техните родители или настойници.

Член 4
1. Всички необходими мерки, включително въвеждането на съответни санкции, трябва да се вземат от компетентния орган за обезпечаване ефикасното приложение на разпоредбите на настоящата Конвенция.
2. Всеки член на Организацията, който ратифицира настоящата Конвенция, се задължава да разполага със съответна инспекционна система за контролиране приложението на разпоредбите на Конвенцията или да потвърди, че съответна инспекция се извършва.
3. Националното законодателство трябва да определи лицата, натоварени да осигурят изпълнението на разпоредбите на настоящата Конвенция.
4. Работодателят трябва да води регистри, които ще бъдат на разположение на инспекторите и които ще посочват за всяко лице под 21 години, което е прието на подземна работа или извършва такава:
а) дата на раждане, удостоверена по надлежния начин, когато това е възможно;
б) сведения за характера на изпълняваната работа;
в) свидетелство, удостоверяващо годността за труд, без да съдържа медицински данни.
5. Работодателят, по искане на представителите на работниците, предоставя на тяхно разположение сведенията, упоменати в параграф 4.

Член 5
Компетентните органи във всяка страна, преди да определят общата политика по приложение на настоящата Конвенция и преди да регламентират изпълнението на нейните разпоредби, трябва да проведат консултации със заинтересуваните най-представителни организации на работодателите и на работниците.

Член 6
Официалните ратификации на настоящата Конвенция се съобщават на Генералния директор на Международното бюро на труда и се регистрират от него.

Член 7
1. Настоящата Конвенция обвързва само членовете на Международната организация на труда, чиито ратификации са регистрирани от Генералния директор.
2. Тя влиза в сила 12 месеца след като ратификациите на два члена са били регистрирани от Генералния директор.
3. Впоследствие, тази Конвенция влиза в сила за всеки член 12 месеца след датата, когато нейната ратификация бъде регистрирана.

Член 8
1. Всеки член, ратифицирал настоящата Конвенция, може да я денонсира след изтичане на един срок от 10 години от датата на първоначалното й влизане в сила чрез един акт, съобщен на Генералния директор на Международното бюро на труда и регистриран от него. Денонсирането произвежда действие една година след като е било регистрирано.
2. Всеки член, ратифицирал настоящата Конвенция, който в срок от една година след изтичане на периода от 10 години, посочен в предходния параграф, не се възползува от възможността за денонсиране, предвидена в настоящия член, се обвързва за нов период от 10 години и впоследствие може да денонсира настоящата Конвенция след изтичане на всеки период от 10 години при условията, предвидени в настоящия член.

Член 9
1. Генералният директор на Международното бюро на труда съобщава официално на всички членове на Международната организация на труда регистрирането на всички ратификации и денонсации, които са му съобщени от членовете на Организацията.
2. Като съобщава официално на членовете на Организацията регистрирането на втората ратификация, която му е съобщена, Генералният директор обръща вниманието на членовете на Организацията върху датата, от която настоящата Конвенция влиза в сила.

Член 10
Генералният директор на Международното бюро на труда съобщава на Генералния секретар на ООН за регистриране, съгласно член 102 от Устава на ООН, пълни сведения по повод всички ратификации и всички актове на денонсиране, които е регистрирал, съгласно предишните членове.

Член 11
Административният съвет на Международното бюро на труда всеки път, когато прецени за необходимо, представя на Генералната конференция доклад за приложението на настоящата Конвенция и проучва, ако е нужно, включването в дневния ред на Конференцията, въпроса за нейната обща или частична ревизия.

Член 12
1. В случай, когато Конференцията приеме нова конвенция, която пълно или частично ревизира настоящата и доколкото новата конвенция не разпорежда друго:
а) ратификацията от един член на новата ревизираща конвенция води по право да незабавно денонсиране на настоящата конвенция, въпреки член 8 по-горе, при условие, че новата ревизираща конвенция е влязла в сила;
б) от датата на влизане в сила на новата ревизираща конвенция, настоящата Конвенция престава да бъде открита за ратификация от членовете.
2. Настоящата Конвенция ще остане във всички случаи в сила по своята форма и съдържание за членовете, които са я ратифицирали и които не са ратифицирали ревизиращата конвенция.

Член 13
Френският, английският текст на настоящата конвенция имат еднаква сила.

Горният текст представлява автентичния текст на Конвенцията, надлежно приета от Генералната конференция на Международната организация на труда на 49-та й сесия, състояла се в Женева и приключила на 23 юни 1965 година.
В уверение на което положиха своите подписи на двадесет и четвъртия ден от месец юни 1965 година.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ