С120 – Конвенция № 120 относно хигиената в търговията и в канцеларските служби, 1964 г.

Част I
Задължения на страните

Член 1
Настоящата Конвенция има приложение за:
а) търговските заведения;
б) заведенията, институциите и администрациите, в които работниците са заети главно в канторска работа;
в) в зависимост от това, доколкото те не са подчинени на националното законодателство и на други разпореждания, отнасящи се до хигиената в промишлеността, в мините, в транспорта или земеделието, за всички служби от други заведения, институции или администрации, в които работниците са заети главно в търговска или канторска работа.

Член 2
Компетентната власт може, след консултация с директно заинтересуваните организации на работодателите и работниците, ако такива съществуват, да изключи от действието на цялата Конвенция или от някои нейни разпореждания определени категории заведения, институции, администрации или служби, посочени в чл. 1, когато обстоятелствата и условията на заетост са такива, че приложението на Конвенцията като цяло или на отделни нейни разпореждания не е подходящо.

Член 3
Във всички случаи, когато не е сигурно, че настоящата Конвенция се прилага за дадено заведение, институция или администрация, въпросът ще бъде решен било от компетентната власт, след консултация със заинтересуваните представителни организации на работодателите и на работниците, ако такива съществуват, било по всякакъв друг начин в съгласие с националното законодателство или практика.

Член 4
Всеки член, който е ратифицирал настоящата Конвенция, се задължава:
а) да възприеме и да поддържа в сила законодателство, което да осигурява приложението на общите принципи, съдържащи се в част II;
б) да осигурява, доколкото националните условия позволяват това, приложението на разпорежданията на рекомендацията по хигиената в търговията и канторите - 1964 г., или на еквивалентни разпореждания.

Член 5
Законодателството, което дава ход на разпорежданията на настоящата Конвенция, трябва да бъде прието след консултация със заинтересуваните представителни организации на работодателите и на работниците, ако такива съществуват. По същия начин ще се постъпва и за цялото законодателство, което дава ход в рамките на националните условия на разпорежданията на рекомендацията върху хигиената в търговията и канторите - 1964 г., или на еквивалентни разпореждания.

Член 6
1. Посредством съответни инспекционни служби или по друг начин ще следва да се вземат съответни мерки за осигуряване приложението на законодателството, визирано в чл. 5.
2. Ако средствата, чрез които е даден ход на разпорежданията на настоящата Конвенция, позволяват това, ефективното приложение на това законодателство трябва да бъде осигурено чрез въвеждане на съответна система на санкции.

Част II
Общи принципи

Член 7
Всички помещения, използувани от работниците, както и екипировката на тези помещения трябва да бъдат поддържани чисти и в добро състояние.

Член 8
Всички помещения, използувани от работниците, трябва да бъдат проветрявани естествено или чрез изкуствена вентилация, или по двата начина заедно, за да може да се обезпечи достатъчно количество пречистен въздух.

Член 9
Всички помещения, използувани от работниците, трябва да бъдат достатъчно осветлявани; в работните помещения осветлението трябва да бъде по възможност естествено.

Член 10
В помещенията, използувани от работниците, трябва да се поддържа по възможност най-подходяща и най-равномерна температура, доколкото обстоятелствата позволяват това.

Член 11
Всички работни помещения, както и допълнителните помещения трябва да бъдат съоръжени по начин, щото здравето на работниците да не бъде изложено на никакво вредно въздействие.

Член 12
На разположение на работниците трябва да се предостави в достатъчно количество вода за пиене или друго полезно за здравето питие.

Член 13
Съответни отходни места и инсталации за миене трябва да бъдат предвидени в достатъчно количество и поддържани в добро състояние.

Член 14
На разположение на работниците трябва да бъдат предоставени места за сядане в достатъчно количество и да им се предостави възможността да ги използуват разумно.

Член 15
За да се даде възможност на работниците да сменяват работните си дрехи и да ги съхраняват или да ги изсушават по време на работа, трябва да се предвидят необходимите инсталации и да се поддържат в добро състояние.

Член 16
Подземните помещения и помещенията без прозорци, където се изпълнява нормална работа, следва да отговарят на съответни хигиенни норми.

Член 17
Работниците трябва да бъдат защитени със съответни практически приспособления против неудобни способи, против нездравословни, отровни или опасни вещества от каквото и да е естество. Когато характерът на работата изисква това, компетентната власт трябва да предписва употребата на индивидуална защитна екипировка.

Член 18
Шумът и вибрациите, които са от естество да упражнят вредно въздействие върху работниците, трябва да бъдат намалявани до минимум със съответни практически мероприятия.

Член 19
Всяко заведение, институция, администрация или служба, по отношение на които се прилага настоящата Конвенция, в зависимост от важността им и от предполагаемите рискове, следва:
а) било да притежава собствена здравна служба или здравен пункт за първа помощ;
б) било да притежава съответна здравна служба или здравен пункт за първа помощ заедно с други заведения, институции, администрации или служби;
в) било да притежава един или няколко шкафа, аптечен пункт или помагала за първа помощ.

Част III
Заключителни разпоредби

Член 20
Ратификациите на настоящата Конвенция ще се съобщават на Генералния директор на Международното бюро на труда и ще се регистрират от него.

Член 21
1. Настоящата Конвенция обвързва само онези държави - членки на Международната организация на труда, чиято ратификация е зарегистрирана от Генералния директор.
2. Тя ще влезе в сила дванадесет месеца след като ратификациите на две държави-членки бъдат зарегистрирани от Генералния директор.
3. Впоследствие Конвенцията ще влиза в сила по отношение на всяка държава-членка дванадесет месеца след датата на регистрирането на нейната ратификация.

Член 22
1. Всяка държава-членка, която е ратифицирала настоящата Конвенция, може да я денонсира след изтичането на един период от десет години от датата на влизането й в сила посредством съответен акт, който да бъде съобщен на Генералния директор на Международното бюро на труда и регистриран от него. Денонсирането влиза в сила една година след регистрирането му.
2. Всяка държава-членка, ратифицирала настоящата Конвенция, която в срок от една година от изтичането на упоменатия в горния параграф период от десет години не се е възползувала от правото на денонсиране, предвидено от настоящия член, ще се обвърже за нов период от десет години и впоследствие ще може да денонсира настоящата Конвенция при изтичането на всеки десетгодишен период съгласно условията, предвидени в настоящия член.

Член 23
1. Генералният директор на Международното бюро на труда ще уведомява всички държави - членки на Международната организация на труда, за регистрациите на ратификациите и денонсиранията, съобщени му от държавите - членки на Организацията.
2. След като уведоми държавите - членки на Организацията, за регистрирането на втората ратификация, за което бъде известен Генералният директор, ще съобщи на членовете на Организацията датата на влизането в сила на настоящата Конвенция.

Член 24
Генералният директор на Международното бюро на труда ще уведоми Генералния секретар на Обединените нации съгласно чл. 102 от Хартата на Обединените нации за всички ратификации денонсирани, зарегистрирани от него съгласно горните членове, с оглед тяхното регистриране от Генералния секретар на ООН.

Член 25
Винаги, когато счете за необходимо, Административният съвет на Международното бюро на труда ще представя на Генералната конференция доклад за приложението на настоящата Конвенция и ще разгледа дали е уместно да се впише в дневния ред на Конференцията въпросът за пълното й или частично ревизиране.

Член 26
1. В случай, че Конференцията приеме нова конвенция, ревизираща напълно или частично настоящата, и ако новата конвенция не разпорежда иначе:
а) ратифицирането от страна на една държава - членка на ревизиращата конвенция, ще води с пълно право, независимо от горния член 22, до незабавното денонсиране на настоящата Конвенция при условие новата ревизираща конвенция да е влязла в сила;
б) от датата на влизането в сила на новата ревизираща конвенция настоящата Конвенция ще престане да бъде открита за ратификация от страна на държавите-членки.
2. Настоящата Конвенция ще остане обаче в сила в настоящата си форма и съдържание за онези държави-членки, които са я ратифицирали и които няма да ратифицират ревизиращата.

Член 27
Френският и английският текстове на настоящата Конвенция са еднакво достоверни.
Горният текст е автентичният текст на Конвенцията, приета надлежно от Генералната конференция на Международната организация на труда на четиридесет и осмата й сесия, състояла се в Женева и обявена за закрита на 9 юли 1964 година.
В уверение на което поставиха подписите си на тринадесети юли 1964 година.
Председател на Конференцията: Андре Агилар Модсли
Генерален директор на Международното бюро на труда:
Давид А. Морз

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ