С116 – Конвенция № 116 за ревизия на заключителните разпоредби, 1961 г.

Приета на XLV сесия на Генералната конференция на Международната организация на труда в Женева, Швейцария, на 26 юни 1961 г. и влазла в сила на 5 февруари 1962 г.
Ратифицирана от България с Указ № 729 на Президиума на Народното събрание на 24 юли 1969 г. - ДВ, бр. 59 от 1969 г. Ратификацията е официално регистрирана в Международното бюро на труда на 3 октомври 1929 г. В сила за България от 3 октомври 1969 г.
(Обн., ДВ, бр.45 от 06.06.1997 г.)

Генералната конференция на Международната организация на труда,
свикана в Женева от Административния съвет на Международното бюро на труда на 7 юни 1957 г. на своята четиридесет и пета сесия,
след като реши да приеме различни предложения относно частичната ревизия на приетите конвенции от Генералната конференция на Международната организация на труда на нейните първи тридесет и две сесии, за да се унифицират разпоредбите относно подготовката на докладите за предложението на конвенциите от Административния съвет на Международното бюро на труда;
след като реши тези предложения да вземат формата на международна конвенция,
приема на този двадесет и шести ден от месец юни 1961 г. следната конвенция, която ще се нарича Конвенция за ревизия на заключителните разпоредби, 1961 г.:

Член 1
В текста на приетите конвенции от Международната конференция на труда по време на първите тридесет и две сесии заключителният член, който предвижда представяне на доклад за приложението на конвенцията от Административния съвет на Генералната конференция, ще бъде отменен и заменен от следния член:
"Всеки път, когато сметне за необходи мо, Администравтивният съвет на Междунанародното бюро на труда ще представя на Генералната конференция доклад за приложението на конвенцията и ще преценява дали трябва да се включи в дневния ред на конференцията въпросът за нейната цялостна или частична ревизия."

Член 2
Всяка държава - членка на организацията, която след датата на влизане в сила на тази конвенция представи на генералния директор на Международното бюро на труда своята ратификация на конвенция, приета от конференцията на първите тридесет и две сесии, ще ратифицира въпросната конвенция, така както е изменена от тази конвенция.

Член 3
Два екземпляра от тази конвенция ще бъдат подписани от председателя на конференцията и от генералния директор на Международното бюро на труда. Единият от екземплярите се депозира в архивите на Международното бюро на труда, а другият се изпраща на генералния секретар на Организацията на обединените нации за регистриране в съотвествие с чл. 102 от Устава на Организацията на обединените нации. Генералният директор ще изпрати заверено копие на тази конвенция на всяка една от държавите - членки на Международната организация на труда.

Член 4
1. Официалните ратификации на тази конвенция ще бъдат съобщавани на генералния директор на Международното бюро на труда и регистрирани от него.
2. Тази конвенция влиза в сила от датата, на която ратификациите на две държави - членки на Международната организация на труда, бъдат регистрирани от генералния директор.
3. От датата на влизане в сила на тази конвенция, както и след получените впоследствие нови ратификации на конвенцията генералният директор на Международното бюро на труда уведомява за това държавите - членки на Международната организация на труда, и генералния секретар на Организацията на обединените нации.
4. Всяка дxржава членка, която ратифицира тази конвенция, признава, че разпоредбите на така изменената разпоредба на чл. 1 заменят от влизането в сила на тази конвенция задължението на Административния съвет, произтичащо от конвенциите, приети на първите тридесет и две сесии, да представя на определени периоди доклад за приложението на всяка конвенция, като едновременно преценява дали въпросът за тяхната частична или цялостна ревизия, трябва да се включи в дневния ред на конференцията.

Член 5
Въпреки разпоредбите в някоя от конвенциите, приети от конференцията на първите тридесет и две сесии, ратификацията на тази конвенция от една държава членка няма да доведе по право до денонсирането на която и да е от въпросните конвенции, както и влизането в сила на тази конвенция няма да има като последица закриването на въпросните конвенции за нови ратификации.

Член 6
1. В случай че конференцията приеме нова конвенция, която изцяло или частично ревизира тази конвенция, и ако новата конвенция не предвижда друго:
a) ратификацията от държавата - членка на новата конвенция, води по право до денонсирането на тази конвенция, при условие че новата ревизираща я конвенция е влязла в сила;
b) от датата на влизането в сила на новата ревизираща я конвенция тази конвенция ще престане да бъде открита за ратифициране от държавите - членки на Международната организация на труда.
2. Тази конвенция ще остане по своята форма и съдържание в сила за държавите членки, които са я ратифицирали и които не са ратифицирали новата ревизираща я конвенция.

Член 7
Френският и английският текст на тази конвенция имат еднаква сила.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ