С113 – Конвенция № 113 относно медицинския преглед на рибарите, 1959 г.

Приета на XLIII сесия на Генералната конференция на Международната организация на труда в Женева, Швейцария, на 19 юни 1959 г. и влязла в сила на 7 ноември 1961 г.
Ратифицирана от България с Указ № 26 на Президиума на Народното събрание от 21 февруари 1961 г. - ДВ, бр. 8 от 1961 г. Ратификацията е официално регистрирана в Международното бюро на труда на 2 март 1961 г. В сила за България от 2 март 1962 г.
(Обн., ДВ, бр. 43 от 30.05.1997 г.)

Член 1
1. За целите на тази конвенция под израза "риболовен кораб" се разбират всички параходи, кораби или плавателни съдове, каквито и да са те, публични или частни, свързани с морския риболов в солени води.
2. Компетентната власт може след консултация със заинтересуваните организации на собствениците на риболовни кораби и на рибарите, ако такива организации съществуват, да разреши отклонения при прилагането на разпоредбите на тази конвенция за корабите, които обикновено не осъществяват пътувания по море за повече от 3 дни.
3. Тази конвенция не се прилага за риболова в пристанищата или в устията на реките, нито към лицата, които се отдават на риболова като спорт или за удоволствие.

Член 2
Нито едно лице не може да бъде наето на работа на риболовен кораб на каквото и да е основание, ако не представи свидетелство, което удостоверява неговата физическа годност за работата, която трябва да върши в морето, подписано от лекар, одобрен от компетентната власт.

Член 3
1. Компетентната власт определя след консултации със заинтересуваните организации на собствениците на риболовни кораби и на рибарите, ако такива организации съществуват, естеството на медицинския преглед, който трябва да се извърши, и сведенията, които трябва да съдържа това свидетелство.
2. При определянето на естеството на прегледа се взема под внимание възрастта на заинтересуваните, както и естеството на работата за изпълнение.
3. Свидетелството трябва също да удостоверява, че носителят му не страда от никаква болест, която е от естество да се усложни от работата в морето, която го прави неподходящ за тази работа или която носи рискове за здравето на другите хора на борда.

Член 4
1. Медицинското свидетелство за лицата под 21 години е валидно за период, който не надвишава 1 година от датата на издаването му.
2. Медицинското свидетелство за лица над 21 навършени години е валидно за време, определено от компетентната власт.
3. Ако валидността на свидетелството изтича по време на пътуване, то остава в сила до края на пътуването.

Член 5
Трябва да бъдат взети мерки, за да се позволи на лицата, на които след прегледа им е отказано свидетелство, да поискат нов преглед от медицински арбитър или арбитри, които са независими от собствениците на риболовните кораби, от всяка тяхна организация или от организация на рибарите.

Член 6
Официалните ратификации на тази конвенция при условията, установени от Устава на Международната организация на труда, ще бъдат съобщавани на генералния директор на Международното бюро на труда и регистрирани от него.

Член 7
1. Тази конвенция обвързва само държавите членки, чиято ратификация е регистрирана в Международното бюро на труда.
2. Тя влиза в сила 12 месеца след като ратификациите на две държави - членки на Международното бюро на труда, бъдат регистрирани от генералния директор.
3. След това конвенцията ще влиза в сила за всяка държава членка 12 месеца от датата на която нейната ратификация е била регистрирана в Международното бюро на труда.

Член 8
1. Всяка държава - членка на Международната организация на труда, която е ратифицирала тази конвенция, може да я денонсира след изтичането на 10 години от датата на първоначалното й влизане в сила с акт, изпратен до генералния директор на Международното бюро на труда и регистриран от него. Денонсирането ще влезе в сила една година след датата на регистрирането му в Международното бюро на труда.
2. Всяка държава - членка на Международната организация на труда, ратифицирала тази конвенция, която в срок от една година след изтичането на периода от 10 години по предходната алинея не използва възможността за денонсиране, предвидена от този член, ще бъде обвързана за нов период от 10 години и впоследствие ще може да денонсира тази конвенция при изтичането на всеки 10 години съгласно условията, предвидени в този член.

Член 9
1. Генералният директор на Международното бюро на труда уведомява държавите - членки на Международната организация на труда, за всички регистрации на ратификации, декларации или актове на денонсиране, които са му съобщени от държавите - членки на организацията.
2. Като уведомява държавите - членки на Международната организация на труда, за регистрирането на втората ратификация, която му е била съобщена, генералният директор привлича вниманието им върху датата, от която конвенцията влиза в сила.

Член 10
Генералният директор на Международното бюро на труда представя на генералния секретар на Организацията на обединените нации за регистриране съобразно чл. 102 от Устава на Организацията на обединените нации пълна информация относно всички ратификации, декларации и актове за денонсиране, които той е регистрирал, съгласно предходните членове.

Член 11
Всеки път, когато сметне за необходимо, Административният съвет на Международното бюро на труда ще представя на Генералната конференция доклад относно приложение на конвенцията и ще преценява дали трябва да се включи в дневния ред на конференцията въпросът за нейната цялостна или частична ревизия.

Член 12
1. В случай, когато конференцията приеме нова конвенция, която изцяло или частично ревизира тази конвенция, и ако новата конвенция не предвижда друго:
а) ратификацията от държавата членка на новата конвенция води по право, независимо от чл. 8, до незабавното денонсиране на тази конвенция при условие, че новата ревизираща я конвенция е влязла в сила;
b) от датата на влизането в сила на новата ревизираща я конвенция тази конвенция ще престане да бъде открита за ратифициране от държавите - членки на Международната организация на труда.
2. Тази конвенция остава в нейната форма и съдържание в сила за държавите членки, които са я ратифицирали и които не са ратифицирали новата ревизираща я конвенция.

Член 13
Френският и английският текст на тази конвенция имат еднаква сила.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ