С102 – Конвенция № 102 за социална сигурност (минимални стандарти), 1952 г.

ЗАКОН
за ратифициране на Конвенция № 102 на Международната организация на труда за социална сигурност (минимални стандарти), 1952 г.
(Обн., ДВ, бр. 54 от 13.06.2008 г.)
Член единствен. Ратифицира Конвенция № 102 на Международната организация на труда за социална сигурност (минимални стандарти), 1952 г., със следната декларация съгласно чл. 2, буква “б” от нея:
“Република България заявява, че поема задълженията, произтичащи от раздели II, III, V, VI, VII, VIII и Х, във връзка с чл. 2, буква “а” от конвенцията.”

Законът е приет от 40-то Народно събрание на 30 май 2008 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Конвенция № 102 на Международната организация на труда за социална сигурност (минимални стандарти), 1952 г.

(Обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2009 г.)

Генералната конференция на Международната организация на труда,
свикана в Женева от Административния съвет на Международното бюро по труда и събрана на своята Тридесет и пета сесия на 4 юни 1952 г.,
като реши да приеме конкретни предложения относно минималните стандарти за социална сигурност, включени в пета точка от дневния ред на сесията,
вземайки решение тези предложения да добият формата на международна конвенция,
приема на двадесет и петия ден от месец юни хиляда деветстотин петдесет и втора година следната конвенция, която може да бъде наричана Конвенция за социална сигурност (минимални стандарти):

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1
1. В тази конвенция:
а) терминът ”определен” означава определен по силата на националните закони или подзаконови актове;
б) терминът ”пребиваване” означава обичайното пребиваване на територията на държавата членка, а терминът „пребиваващо лице“ означава лице, което обичайно пребивава на територията на държавата членка;
в) терминът ”съпруга” означава съпруга, която е издържана от своя съпруг;
г) терминът ”вдовица” означава жена, която е била издържана от своя съпруг към момента на неговата смърт;
д) терминът ”дете” в съответствие с определенията означава дете на възраст по-ниска от предвидената за завършване на училищното образование или дете на възраст под 15 години;
е) терминът ”правопораждащ период” в съответствие с определенията означава период на внасяне на осигуровки или период на трудова заетост или период на пребиваване, или каквато и да е комбинация от тях.
2. В членове 10, 34 и 49 терминът „обезщетение“ означава предоставеното пряко обезщетение под формата на грижи или непряко обезщетение под формата на възстановяване на разходите, направени от заинтересованите лица.

Член 2
Всяка държава членка, за която тази конвенция е в сила:
а) съблюдава:
i) разпоредбите на раздел I;
ii) разпоредбите на поне три от разделите II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX и X, включващи поне един от разделите IV, V, VI, IX и X;
iii) съответните разпоредби от раздели XI, XII и XIII;
iv) разпоредбите на раздел XIV;
б) посочва в своя документ за ратификация тези раздели от II до X, по отношение на които поема задълженията, произтичащи от конвенцията.

Член 3
1. С декларация, придружаваща документa по ратификацията, всяка държава членка, чиито икономика и медицинско обслужване са недостатъчно развити, може по усмотрение на компетентния орган и за определен от него срок да се възползва от възможността за временни изключвания, предвидена в членове 9 (г), 12 (2), 15 (г), 18 (2), 21 (в), 27 (г), 33 (б), 34 (3), 41 (г), 48 (в), 55 (г) и 61 (г).
2. Всяка държава членка, която е направила декларация в съответствие с параграф 1 на този член, трябва да посочи в годишния доклад по прилагането на конвенцията, предоставян съгласно член 22 от Устава на Международната организация на труда, всяко изключване, от което се е възползвала, както и:
а) че причините за неговото приложение продължават да съществуват;
б) че от определена дата престава да се възползва от правото си на въпросното изключване.

Член 4
1. Всяка държава членка, ратифицирала тази конвенция, може впоследствие да уведоми Генералния директор на Международното бюро по труда за поемането на задължения, произтичащи от един или повече раздели (от II до X) на конвенцията, които не са били посочени при ратификацията.
2. Задълженията, предвидени в параграф 1 на този член, ще се смятат за неотменна част на документа по ратификацията и ще имат неговата сила на действие, считано от датата на уведомлението.

Член 5
Когато при прилагане на някой от разделите от II до X на тази конвенция, посочени в документа по ратификацията, държава членка е длъжна да защити определени групи лица, които съставляват не по-малко от определен процент наети лица или пребиваващи лица, преди да пристъпи към прилагането на съответния раздел, тя следва да се убеди в достигането на този процент.

Член 6
С оглед съблюдаване на раздели II, III, IV, V, VIII (що се отнася до медицински грижи), IX или Х от тази конвенция всяка държава членка може да вземе предвид защита под формата на застраховка, която макар според националните закони или подзаконови актове да не е задължителна за подлежащите на защита лица:
а) се контролира от държавни органи или управлява съвместно от работодателите и работниците в съответствие с определени стандарти;
б) обхваща значителна част от лицата, чиито доходи не надвишават тези на квалифицирано наето лице от мъжки пол;
в) изпълнява в съвкупност с други форми на защита, когато е целесъобразно, съответните разпоредби на конвенцията.

РАЗДЕЛ II. МЕДИЦИНСКИ ГРИЖИ

Член 7
Всяка държава членка, за която този раздел на конвенцията е в сила, осигурява предоставянето на обезщетения на защитените лица, когато състоянието им налага оказването на медицински грижи с профилактичен или лечебен характер в съответствие със следващите членове на този раздел.

Член 8
Покритите рискове включват всяко болестно състояние, независимо от причините за неговата поява, а също така бременност, раждане и последиците от тях.

Член 9
Защитените лица включват:
а) определени категории наети лица, съставляващи не по-малко от 50 процента от общия брой на всички наети лица, в това число техните съпруги и деца;
б) определени категории от икономически активното население, съставляващи не по-малко от 20 процента от общия брой на пребиваващите лица, в това число техните съпруги и деца;
в) определени категории пребиваващи лица, съставляващи не по-малко от 50 процента от всички пребиваващи лица;
г) определени категории наети лица, съставляващи не по-малко от 50 процента от общия брой на наетите лица в индустриални предприятия с не по-малко от 20 души персонал, в това число техните съпруги и деца, когато при ратификацията е направена декларация в съответствие с член 3.

Член 10
1. Обезщетението включва поне:
а) при болестно състояние:
i) грижата на общопрактикуващ лекар, включително посещение в дома;
ii) грижите, оказвани от специалисти в болничните заведения на хоспитализирани или нехоспитализирани лица, и грижи на специалисти, които могат да бъдат оказвани извън болничните заведения;
iii) снабдяването с най-необходимите фармацевтични продукти по предписание на лекар или друго квалифицирано лице;
iv) хоспитализация, когато е наложителна, и
б) при бременност, раждане и последиците от тях:
i) грижи преди раждане, по време на раждане и постнатални грижи, оказвани от лекари или дипломирани акушерки;
ii) хоспитализация, когато е наложителна.
2. Бенефициентът или този, който го издържа, може да се задължи да участва в поделянето на разходите за медицинските грижи, оказани при болестно състояние; правилата относно това поделяне се установяват по такъв начин, че то да не се окаже непосилно.
3. Обезщетението, предоставяно по този член, има за цел запазване, възстановяване или подобряване на здравословното състояние на защитеното лице и неговата работоспособност, както и на способността му да задоволява личните си потребности.
4. Институциите или държавните ведомства, които управляват обезщетението, насърчават защитените лица с всички средства, които сметнат за удачни, да се възползват от услугите на медицински служби, поставени на тяхно разположение от държавните власти, или на други организации, признати от държавните власти.

Член 11
Посоченото в член 10 обезщетение се изплаща за покрития риск поне на защитените лица, които имат завършен правопораждащ период или чиито издържащи ги лица имат завършен правопораждащ период, считан за необходим с оглед предотвратяване на злоупотреби.

Член 12
1. Посоченото в член 10 обезщетение се предоставя за цялото времетраене на обхванатия случай, освен когато при болестно състояние срокът на предоставянето му за всеки конкретен случай може да бъде ограничен до 26 седмици; медицинските грижи не могат да бъдат прекратени, докато се изплаща обезщетение за болест, а за определени заболявания, за които е прието, че са необходими по-продължителни грижи, се предвижда удължаване на периода.
2. Ако е направена декларация по член 3, периодът на предоставяне на обезщетението може да бъде ограничен до 13 седмици за всеки конкретен случай.

РАЗДЕЛ III. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА БОЛЕСТ

Член 13
Всяка държава членка, за която този раздел от конвенцията е в сила, осигурява на защитените лица предоставянето на обезщетения за болест съгласно следващите членове на този раздел.

Член 14

Покритият риск включва неработоспособност, причинена от болестно състояние и водеща до спиране на доходите, съгласно определение в националните закони или подзаконови актове.

Член 15
Защитените лица включват:
а) определени категории наети лица, съставляващи не по-малко от 50 процента от общия брой на всички наети лица; или
б) определени категории от икономически активното население, съставляващи не по-малко от 20 процента от общия брой на пребиваващите лица; или
в) всички пребиваващи лица, чиито средства за времетраенето на обхванатия случай не превишават граници, определени в съответствие с изискванията на член 67; или
г) определени категории наети лица, съставляващи не по-малко от 50 процента от общия брой на наетите лица в индустриални предприятия с не по-малко от 20 души персонал, когато е в сила декларация, направена в съответствие с член 3.

Член 16
1. Когато защитата обхваща категории наети лица или икономически активно население, обезщетението се предоставя под формата на периодично плащане, изчислено в съответствие с изискванията на член 65 или 66.
2. Когато защитата обхваща всички пребиваващи лица, чиито средства за обхванатия период не превишават установените граници, обезщетението се предоставя под формата на периодично плащане, изчислено в съответствие с изискванията на член 67.

Член 17
Посоченото в член 16 обезщетение се осигурява за покрития риск поне на защитени лица, които имат завършен правопораждащ период, считан за необходим с оглед предотвратяване на злоупотреби.

Член 18
1. Посоченото в член 16 обезщетение се предоставя за целия период на обхванатия случай с изключение на случаите, в които продължителността му може да се ограничи до 26 седмици за всяко заболяване, като тогава не се изплаща обезщетение за първите три дни на спиране на доходите.
2. Когато е в сила декларация, направена в съответствие с член 3, срокът за изплащане на обезщетението може да бъде ограничен до:
а) период, определен по такъв начин, че общият брой на дните, за които се изплаща обезщетение за болест в която и да е година, е не по-малък от десет пъти средния брой лица, получаващи обезщетения през същата година; или
б) 13 седмици за всеки случай на заболяване, като в този случай не се изплаща обезщетение за първите три дни на спиране на доходите.

РАЗДЕЛ IV. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА БЕЗРАБОТИЦА

Член 19
Всяка държава членка, за която е в сила този раздел на конвенцията, гарантира на защитените лица предоставяне на обезщетение за безработица в съответствие със следващите членове на този раздел.

Член 20
Покритият риск включва определеното в националното законодателство спиране на доходите, дължащо се на невъзможността защитеното лице да получи подходяща работа, която е способно и готово да изпълни.

Член 21
Защитените лица включват:
а) определени категории наети лица, съставляващи не по-малко от 50 процента от общия брой на всички наети лица; или
б) всички пребиваващи лица, чиито доходи за времетраенето на обхванатия случай не превишават границите, определени в съответствие с изискванията на член 67; или
в) определени категории наети лица, съставляващи не по-малко от 50 процента от общия брой на наетите лица в индустриални предприятия с не по-малко от 20 души персонал, когато е в сила декларация, направена в съответствие с член 3.

Член 22
1. Когато защитата обхваща категории наети лица, обезщетението се предоставя под формата на периодично плащане, изчислявано в съответствие с изискванията на член 65 или 66.
2. Когато защитата обхваща всички пребиваващи лица, чиито средства за времетраенето на обхванатия случай не превишават установените граници, обезщетението се предоставя под формата на периодично плащане, изчислявано в съответствие с изискванията на член 67.

Член 23
Посоченото в член 22 обезщетение за покрития риск се осигурява поне на лицата, които имат завършен правопораждащ период, считан за необходим с оглед предотвратяване на злоупотреби.

Член 24
1. Посоченото в член 22 обезщетение се изплаща за целия период на обхванатия случай, като срокът на изплащане на обезщетението може да бъде ограничен:
а) когато защитата обхваща категории наети лица – до 13 седмици за 12-месечен период;
б) когато защитата обхваща всички пребиваващи лица, чиито средства за времетраенето на обхванатия случай не надвишават установените граници – до 26 седмици за 12-месечен период.
2. Когато националните закони или подзаконови актове на държавата членка предвиждат срокът на изплащане на обезщетението да зависи от продължителността на периода на внасяне на осигуровки и/или от получено преди това обезщетение в рамките на определен период, разпоредбите на буква „а“ от параграф 1 се считат за изпълнени, ако средният срок на обезщетението е поне 13 седмици за 12-месечен период.
3. Обезщетението не трябва да се изплаща за период на изчакване, обхващащ първите седем дни за всеки случай на спиране на доходите, като дни на безработица преди и след временна трудова заетост, чиято продължителност не превишава определен период, се считат за част от същия случай на спиране на доходите.
4. За сезонни работници срокът за изплащане на обезщетението и периодът на изчакване могат да бъдат съобразени с техните условия на труд.

РАЗДЕЛ V. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА СТАРОСТ

Член 25
Всяка държава членка, за която този раздел на конвенцията е в сила, осигурява на защитените лица обезщетение за старост в съответствие със следващите членове на този раздел.

Член 26
1. Покритият риск е достигане на определена възраст.
2. Определената възраст не трябва да превишава 65 години или друга по-висока възраст, която може да бъде определена от компетентния орган, като се държи сметка за работоспособността на възрастните хора в съответната страна.
3. Националните закони или подзаконови актове може да предвиждат спиране изплащането на обезщетение на правоимащо лице, ако това лице упражнява доходоносна дейност, или намаляване размера на основано на вноски обезщетение, ако бенефициентът има доходи, превишаващи определена сума, или намаляване размера на обезщетение, независещо от вноски, ако доходите на бенефициента или други негови средства или двете взети заедно, превишават определена сума.

Член 27
Защитените лица включват:
а) определени категории наети лица, съставляващи не по-малко от 50 процента от общия брой на всички наети лица; или
б) определени категории от икономически активното население, съставляващи не по-малко от 20 процента от общия брой на пребиваващите лица; или
в) всички пребиваващи лица, чиито доходи за времетраенето на обхванатия случай не превишават границите, определени в съответствие с изискванията на член 67; или
г) определени категории наети лица, съставляващи не по-малко от 50 процента от общия брой на наетите лица в индустриални предприятия с по-малко от 20 души персонал, когато е в сила декларация, направена в съответствие с член 3.

Член 28
Обезщетението се предоставя под формата на периодично плащане, изчислено, както следва:
а) съгласно изискванията на член 65 или 66, когато защитата обхваща категории наети лица или икономически активно население;
б) съгласно изискванията на член 67, когато защитата обхваща всички пребиваващи лица, чиито средства за времетраенето на обхванатия случай не превишават определени граници.

Член 29
1. Посоченото в член 28 обезщетение се изплаща за покрития риск поне на:
а) защитени лица, които до настъпването на риска в съответствие с определените правила имат завършен правопораждащ период, който може да се изразява в 30-годишно внасяне на осигуровки или 20-годишно пребиваване; или
б) защитени лица, които имат завършен определен правопораждащ период на внасяне на осигуровки, за който в техния период на работоспособност са внесени определен брой средногодишни осигуровки, когато по принцип са обхванати всички икономически активни лица.
2. Когато изплащането на посоченото в параграф 1 обезщетение зависи от минимален период на внасяне на осигуровки или на трудова заетост, се осигурява поне обезщетение в намален размер на:
а) защитено лице, което до настъпването на покрития риск в съответствие с установените правила има завършен правопораждащ период, равен на 15-годишен период на внасяне на осигуровки или на трудова заетост; или
б) защитено лице, което има завършен определен правопораждащ период на внасяне на осигуровки, за който в неговия период на работоспособност са внесени половината от определен брой средногодишни осигуровки, установени в съответствие с буква „б“ на параграф 1 от този член, когато по принцип са обхванати всички икономически активни лица.
3. Изискванията на параграф 1 от този член се считат за изпълнени, когато обезщетението, изчислено в съответствие с разпоредбите на раздел XI, но с 10 процента по-малко от размера, определен в приложената към този раздел таблица за обезщетения на типичен бенефициент, се изплаща поне на защитено лице, което в съответствие с установените правила има завършен 10-годишен период на внасяне на осигуровки или на трудова заетост или 5-годишен период на пребиваване.
4. Процентите, определени в таблицата, приложена към раздел XI, могат да бъдат пропорционално намалени в случаите, когато правопораждащият период за получаване на обезщетението, съответстващ на намалените проценти, надвишава 10 години на внасяне на осигуровки или на трудова заетост, но е по-малък от 30 години на внасяне на осигуровки или на трудова заетост; когато правопораждащият период на внасяне на осигуровки или на трудова заетост надвишава 15 години, се изплаща обезщетение в намален размер съгласно параграф 2 от този член.
5. В случаите, когато изплащането на обезщетението, посочено в параграфи 1, 3 и 4 от този член, зависи от минимален период на внасяне на осигуровки или на трудова заетост, обезщетение в намален размер съгласно определени условия се изплаща на защитеното лице, което само поради неговата/нейната преклонна възраст, достигната към момента на влизане в сила на разпоредбите на този раздел, не е отговаряло на условията на параграф 2 от този член, освен ако съгласно разпоредбите на параграфи 1, 3 и 4 на този член на такова лице не се осигурява обезщетение при достигане на възраст, по-висока от нормалната.

Член 30
Обезщетението по членове 28 и 29 се изплаща за цялото времетраене на обхванатия случай.

РАЗДЕЛ VI. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА

Член 31
Всяка държава членка, за която този раздел на конвенцията е в сила, осигурява на защитените лица обезщетение за трудова злополука в съответствие със следващите членове на този раздел.

Член 32
Покритите рискове, ако се дължат на трудова злополука или определена болест, възникваща в резултат на трудова заетост, включват:
а) болестно състояние;
б) определена в националните закони или подзаконови актове неработоспособност, настъпила в резултат на такова състояние и довела до спиране на доходите;
в) пълна загуба или частична загуба над определен процент на способността за печелене на доходи, когато е вероятно тя да има постоянен характер или съответстващата загуба на физическа способност;
г) загуба на средства за съществуване от вдовицата или от децата на починал, който е осигурявал издръжката на семейството; в случай на вдовица правото на обезщетение може да се обуславя от презумция, установена в националните закони или подзаконови актове, че тя не е в състояние сама да се грижи за себе си.

Член 33
Защитените лица включват:
а) определени категории наети лица, съставляващи не по-малко от 50 процента от общия брой на всички наети лица, а по отношение на обезщетение при смърт на лицето, което осигурява издръжката на семейството – също техните съпруги и деца; или
б) определена категория наети лица, съставляващи не по-малко от 50 процента от общия брой на наетите лица в индустриални предприятия с не по-малко от 20 души персонал, а за обезщетение при смърт на лицето, което издържа семейството – техните жени и деца, когато е в сила декларация, направена в съответствие с член 3.

Член 34
1. В случаите на болестно състояние обезщетението се предоставя под формата на медицински грижи, определени в съответствие с параграфи 2 и 3 на този член.
2. Медицинските грижи включват:
а) медицински грижи от общопрактикуващ лекар и специалист, оказвани на хоспитализирани или нехоспитализирани лица, включително посещение в дома;
б) стоматологични грижи;
в) грижи от медицински сестри в домовете, болниците или други лечебни заведения;
г) настаняване в болници, рехабилитационни центрове, санаториуми и други лечебни заведения;
д) снабдяване със стоматологични, фармацевтични и други медицински и хирургически средства, включително протези и техния ремонт, както и очила;
е) грижи, предоставяни от специалисти от такива други професии, които съгласно законоустановения ред са признати за сродни на медицинските; тези грижи се предоставят под наблюдението на лекар или стоматолог.
3. В случаите, когато е в направена декларация по член 3, медицинските грижи трябва да включват поне:
а) грижите от общопрактикуващ лекар, включително посещение в дома;
б) грижите, оказвани от специалисти на хоспитализирани или нехоспитализирани лица, и грижи на специалисти, които могат да се предоставят извън болничните заведения;
в) снабдяването с най-необходимите фармацевтични продукти по предписание на лекар или друго квалифицирано лице; и
г) хоспитализиране при необходимост.
4. Медицинските грижи, предвидени в предходните параграфи, имат за цел запазването, възстановяването или подобряването на здравословното състояние на защитеното лице, неговата работоспособност, както и способността му за задоволяване на личните потребности.

Член 35
1. Държавните учреждения или институции, които управляват предоставянето на медицински грижи, си сътрудничат при необходимост със службите за обща професионална преквалификация с цел подготовка на лица с увреждания за преназначаване на подходяща работа.
2. Националните закони или подзаконови актове могат да разрешават на такива учреждения и институции да извършват професионална преквалификация на лицата с увреждания.

Член 36
1. В случай на неработоспособност, пълна загуба на способността за печелене на доходи, която може да се превърне в постоянна, или съответстващата загуба на физическа способност, както и при смърт на лицето, което издържа семейството, обезщетението се предоставя под формата на периодични плащания, изчислени съгласно член 65 или 66.
2. В случай на частична загуба на способността за печелене на доходи, която може да се превърне в постоянна, или съответстващата загуба на физическа способност обезщетението се предоставя под формата на периодични плащания, представляващи определена част от обезщетението, дължимо в случай на пълна загуба на способността за печелене на доходи или съответстващата загуба на физическа способност.
3. Периодичните плащания могат да бъдат заменени с изплащането на еднократна сума:
а) ако степента на неработоспособност е ниска;
б) ако по мнението на компетентния орган еднократната сума ще бъде изразходвана по предназначение.

Член 37
Обезщетението за покрития риск, посочено в членове 34 и 36, се осигурява поне на защитено лице, което е било наето на работа на територията на държава членка към момента на злополуката, ако полученото увреждане е следствие от злополуката, или към момента на възникване на заболяването, ако увреждането е възникнало в резултат на това заболяване, както и под формата на периодични плащания в случай на смърт на лицето, което осигурява издръжката, предоставяни на вдовицата и децата му.

Член 38
Обезщетението, посочено в членове 34 и 36, се предоставя за времетраенето на обхванатия случай с това изключение, че при неработоспособност то не следва да се изплаща за първите три дни на всеки конкретен случай на спиране на доходите.

РАЗДЕЛ VII. СЕМЕЙНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Член 39
Всяка държава членка, за която този раздел на конвенцията е в сила, осигурява на защитените лица предоставяне на семейно обезщетение в съответствие със следващите разпоредби на този раздел.

Член 40
Покритият риск се отнася до отговорността за отглеждането на деца съгласно определенията.

Член 41
Защитените лица включват:
а) определени категории наети лица, съставляващи не по-малко от 50 процента от общия брой на всички наети лица; или
б) определени категории от икономически активното население, съставляващи не по-малко от 20 процента от общия брой на пребиваващите лица; или
в) всички пребиваващи лица, чиито доходи за времетраенето на обхванатия случай не превишават определени граници; или
г) определена категория наети лица, съставляващи не по-малко от 50 процента от общия брой на наетите лица в индустриални предприятия с не по-малко от 20 души персонал, когато е в сила декларация, направена в съответствие с член 3.

Член 42
Обезщетението се предоставя под формата на:
а) периодично плащане на защитените лица, които имат завършен определен правопораждащ период; или
б) предоставяне на/или за деца на храна, дрехи, подслон, условия за отдих или помощ в домакинството; или
в) комбинация от букви „а“ и „б“.

Член 43
Обезщетението по член 42 се изплаща поне на защитените лица, които в рамките на определено време имат завършен правопораждащ период, изразяващ се в 3 месеца на внасяне на осигуровки или на трудова заетост или в едногодишно пребиваване в страната.

Член 44
Общият размер на обезщетенията, изплащани на защитените лица съгласно член 42, се равнява на:
а) 3 процента от заплатата на типичен, възрастен, неквалифициран работник от мъжки пол, определени в съответствие с разпоредбите на член 66, умножени по общия брой на децата на защитените лица; или
б) 1,5 процента от горепосочената работна заплата, умножени по общия брой на децата на всички пребиваващи лица.

Член 45
Когато обезщетението се състои от периодични плащания, то се изплаща за времетраенето на обхванатия случай.

РАЗДЕЛ VIII. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ

Член 46
Всяка държава членка, за която този раздел на конвенцията е в сила, осигурява на защитените лица обезщетение за бременност и раждане съгласно следващите разпоредби на този раздел.

Член 47
Обхванатите случаи включват бременност, раждане и произтичащите от тях последици, както и спиране на доходите, както е определено в националните закони или подзаконови актове.

Член 48
Защитените лица включват:
а) всички жени, принадлежащи към определени категории наети лица, съставляващи не по-малко от 50 процента от общия брой на всички наети лица, а по отношение на медицинските грижи за бременност и раждане – също съпругите на мъжете, включени в тази категория наети лица; или
б) всички жени, принадлежащи към определени категории от икономически активното население, съставляващи не по-малко от 20 процента от общия брой на пребиваващите лица, а по отношение на медицински грижи за бременност и раждане – също съпругите на мъжете, включени в тази категория наети лица; или
в) всички жени, включени в определена категория работници, съставляващи не по-малко от 50 процента от общия брой на наетите лица в индустриални предприятия с не по-малко от 20 души персонал, а по отношение на медицински грижи за бременност и раждане – също съпругите на мъжете, включени в тези категории наети лица, когато е в сила декларация, направена в съответствие с член 3.

Член 49
1. При бременност, раждане и техните последици обезщетението се предоставя под формата на медицински грижи, както това е предвидено в параграфи 2 и 3 на този член.
2. Медицинските грижи включват:
а) грижи преди раждане, по време на раждане и постнатални грижи, оказвани от лекари и квалифицирани акушерки; и
б) хоспитализиране при необходимост.
3. Медицинските грижи, посочени в параграф 2 на този член, се предоставят с цел запазване, възстановяване или подобряване на здравословното състояние на защитената жена, нейната работоспособност, както и способността й да задоволява своите лични потребности.
4. Учреждения или държавни ведомства, които управляват предоставянето на медицински грижи за бременност и раждане, насърчават с всички необходими средства защитените жени да се възползват от услугите на служби по здравеопазване, поставени на тяхно разположение от държавните власти, или на други органи, признати от държавните власти.

Член 50
В случай на спиране на доходите поради бременност, раждане и произтичащите от тях последици обезщетението се предоставя под формата на периодични плащания, изчислени в съответствие с изискванията на член 65 или 66. Размерът на периодичното плащане може да бъде променян за времетраенето на обхванатия случай, при условие че средната му ставка отговаря на тези изисквания.

Член 51
Обезщетението по членове 49 и 50 се изплаща за времетраенето на обхванатия случай поне на жена, включена в защитените категории, която има завършен такъв правопораждащ период, който се счита за необходим с оглед предотвратяване на злоупотреби, а обезщетението по член 49 се изплаща също и на съпругите на мъжете, включени в категориите защитени лица, ако същите имат завършен такъв правопораждащ период.

Член 52
Обезщетението по членове 49 и 50 се изплаща за времетраенето на обхванатия случай с това изключение, че периодичните плащания могат да бъдат ограничени до 12 седмици, стига в националните закони или подзаконови актове да не е предвиден по-дълъг период на отсъствие от работа: в този случай те не могат да се изплащат за по-кратък срок.

РАЗДЕЛ IX. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ИНВАЛИДНОСТ

Член 53
Всяка държава членка, за която този раздел на конвенцията е в сила, осигурява на защитените лица обезщетение за инвалидност съгласно следващите разпоредби на този раздел.

Член 54
Покритият риск включва определена степен на неспособност да се упражнява каквато и да е доходоносна дейност, когато тази неспособност е постоянна или е налице след изтичане на периода на изплащане на обезщетение за болест.

Член 55
Защитените лица включват:
а) определени категории наети лица, съставляващи не по-малко от 50 процента от общия брой на всички наети лица; или
б) определени категории от икономически активното население, съставляващи не по-малко от 20 процента от общия брой на пребиваващите лица; или
в) всички пребиваващи лица, чиито доходи за времетраенето на обхванатия случай не превишават границите, определени в съответствие с изискванията на член 67; или
г) определена категория наети лица, съставляващи не по-малко от 50 процента от общия брой на наетите лица в индустриални предприятия с не по-малко от 20 души персонал, когато е в сила декларация, направена в съответствие с член 3.

Член 56
Обезщетението се предоставя под формата на периодични плащания, изчислявани:
а) в съответствие с изискванията на член 65 или 66, когато защитата обхваща наети или самостоятелно заети лица;
б) в съответствие с изискванията на член 67, когато защитата обхваща всички пребиваващи лица, чиито доходи за времетраенето на обхванатия случай не превишават определени граници.

Член 57
1. Обезщетението по член 56 за покрития риск се осигурява поне на:
а) защитено лице, което до настъпването на риска в съответствие с установените правила има завършен правопораждащ период, изразяващ се в 15-годишен период на внасяне на осигуровки или 10-годишен период на пребиваване; или
б) защитено лице, което има завършен 3-годишен правопораждащ период на внасяне на осигуровки и за които в периода на неговата работоспособност са внесени определеният брой средногодишни осигуровки, когато по принцип са защитени всички икономически активни лица.
2. Когато изплащането на посоченото в параграф 1 обезщетение се обуславя от определен минимален период на внасяне на осигуровки или на трудова заетост, обезщетение в намален размер се осигурява поне на:
а) защитено лице, което до настъпването на обхванатия случай в съответствие с установените правила има завършен 5-годишен правопораждащ период на внасяне на осигуровки или на трудова заетост; или
б) защитено лице, което има завършен 3-годишен период на внасяне на осигуровки и за което в периода на неговата работоспособност са внесени половината от определен брой средногодишни осигуровки, установен в съответствие с буква „б“ на параграф 1 от този член, когато по принцип са защитени всички икономически активни лица.
3. Изискванията на параграф 1 от този член се считат за изпълнени, когато обезщетението, изчислено в съответствие с разпоредбите на раздел XI, но с 10 процента по-малко от размера, определен в таблицата в приложението към същия раздел за типичен бенефициент, се изплаща на защитени лица, които в съответствие с установените правила имат завършен 5-годишен период на внасяне на осигуровки, на трудова заетост или на пребиваване.
4. Процентите, определени в таблицата в приложението към раздел XI, могат да бъдат пропорционално намалени в случаите, когато правопораждащият период за пенсията, съответстваща на намаления процент, надвишава 5 години на внасяне на осигуровки или на трудова заетост, но е по-къс от 15 години на внасяне на осигуровки или на трудова заетост; тогава се изплаща пенсия в намален размер в съответствие с параграф 2 от този член.

Член 58
Обезщетенията по членове 56 и 57 се изплащат за времетраенето на обхванатия случай или докато съответното лице не придобие право на обезщетение за старост.

РАЗДЕЛ X. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ПРЕЖИВЕЛИТЕ ЛИЦА

Член 59
Всяка държава членка, за която е в сила този раздел от конвенцията, осигурява на защитените лица обезщетение за преживелите лица съгласно следващите разпоредби на този раздел.

Член 60
1. Покритите рискове включват загуба на средства за издръжка, претърпяна от вдовица или дете в резултат от смъртта на лицето, осигурявало издръжката на семейството; за вдовицата може да се предвиди правото на обезщетение да зависи от условието, че по презумпция, определена в националните закони и подзаконови актове, тя не е в състояние да се издържа сама.
2. В националните закони и подзаконови актове може да се предвиди спиране на изплащането на обезщетение на иначе имащо право на него лице, ако това лице извършва някаква регламентирана доходоносна дейност, или намаляване на размера на изплащаното обезщетение, ако то се основава на вноски, когато бенефициентът има доходи, превишаващи определена сума, и – ако не се основава на вноски, когато доходите на бенефициента или други негови средства или двете взети заедно превишават определена сума.

Член 61
Защитени са следните лица:
а) съпругите и децата на лица, осигурявали издръжката на семействата, принадлежали към определени категории наети лица, които категории съставляват не по-малко от 50 % от всички наети лица; или
б) съпругите и децата на лица, осигурявали издръжката на семействата, принадлежали към определени категории от икономически активното население, които категории съставляват не по-малко от 20 % от всички пребиваващи в страната лица; или
в) всички пребиваващи в страната вдовици и деца, които са загубили лицето, осигурявало издръжката на семейството и чиито средства за времетраенето на обхванатия случай не превишават границите, определени по такъв начин, че да съответстват на изискванията на член 67; или
г) когато е в сила декларация, направена съгласно член 3, съпругите и децата на лица, осигурявали издръжката на семействата и принадлежали към определени категории работници, които категории съставляват не по-малко от 50 % от всички наети лица в промишлени предприятия с персонал от 20 или повече души.

Член 62
Обезщетението се изплаща под формата на периодични плащания, изчислявани по следния начин:
а) когато са защитени категории наети лица или категории от икономически активното население – по такъв начин, че да бъдат изпълнени или изискванията на член 65, или тези на член 66;
б) когато са защитени всички пребиваващи лица, чиито средства за времетраенето на обхванатия случай не превишават определените граници – по такъв начин, че да бъдат изпълнени изискванията на член 67.

Член 63
1. Обезщетението по член 62, при покрит риск, се осигурява най-малкото за:
а) защитено лице, чийто издържал го работник (чието издържало семейството му лице) има завършен правопораждащ период в съответствие с установените правила, който може да бъде 15 години внасяне на осигуровки или трудова заетост или 10 години пребиваване в страната; или
б) когато по принцип са защитени съпругите и децата на всички икономически активни лица – на защитено лице, чийто издържал го работник (чието издържало семейството му лице) има завършен правопораждащ период от три години внасяне на осигуровки и за когото издържал го работник (издържало семейството му лице) е платен предвидения средногодишен брой вноски.
2. Когато обезщетението, посочено в параграф 1, се обуславя от наличието на минимален период на внасяне на осигуровки или на трудова заетост, обезщетение в намален размер се осигурява най-малко на:
а) защитено лице, чийто издържал го работник (чието издържало семейството му лице) има завършен в съответствие с установените правила правопораждащ период от пет години внасяне на осигуровки или трудова заетост; или
б) когато по принцип са защитени съпругите и децата на всички икономически активни лица – на защитено лице, чийто издържал го работник (чието издържало семейството му лице) има завършен правопораждащ период от три години внасяне на осигуровки и за който издържал го работник (за което издържало семейството му лице) е платена половината от средногодишния брой вноски, определен в съответствие с буква „б“ на параграф 1 от този член.
3. Изискванията на параграф 1 от този член се считат за изпълнени, когато дадено обезщетение, изчислено в съответствие с изискванията на раздел XI, но с 10 процентни пункта по-малко от размера, посочен в приложената към същия раздел таблица за съответния типичен (стандартен) бенефициент, се осигурява най-малко на защитено лице, чийто издържал го работник (чието издържало семейството му лице) има завършен в съответствие с установените правила правопораждащ период от пет години внасяне на осигуровки, трудова заетост или пребиваване в страната.
4. Пропорционално намаление на процентите, посочени в приложената към раздел XI таблица, може се извърши в случаите, когато правопораждащият период за обезщетението, съответстващ на намаления процентен размер, превишава 5 години внасяне на осигуровки или трудова заетост, но е по-малък от 15 години внасяне на осигуровки или трудова заетост; обезщетение в намален размер се изплаща съгласно параграф 2 от този член.
5. За придобиване на право на обезщетение за преживели лица от страна на бездетна вдовица, за която съществува презумпция, че не може да се издържа сама, може да се въведе изискване за минимална продължителност на брачното правоотношение.

Член 64
Обезщетението по членове 62 и 63 се отпуска за целия период на покрития риск.

РАЗДЕЛ XI. СТАНДАРТИ ЗА ПЕРИОДИЧНИТЕ ПЛАЩАНИЯ

Член 65
1. При периодичните плащания, предмет на този член, размерът на обезщетението, увеличен с размера на всякакви семейни помощи, платими за времетраенето на обхванатия случай, следва да бъде такъв, че по отношение на въпросния период за типичния (стандартния) бенефициент, посочен в таблицата, приложена към този раздел, да се получи най-малко посоченият в тази таблица процент от общия размер на предишните трудови доходи на бенефициента или на лицето, осигурявало издръжката на семейството, и от размера на всякакви семейни помощи, платими на защитеното лице със същите семейни задължения както типичния (стандартния) бенефициент.
2. Предишните трудови доходи на бенефициента или на лицето, осигурявало издръжката на семейството, се изчисляват в съответствие с установените правила, а когато защитените лица или лицата, осигурявали издръжката на семействата, се делят на категории в зависимост от трудовите си доходи, предишните им трудови доходи могат да се изчислят въз основа на основните трудови доходи на категориите, към които те са принадлежали.
3. Може да се предвиди максимална граница за размера на обезщетението или на трудовия доход, който се взема предвид при изчисляването на обезщетението, при условие че тази максимална граница е определена по такъв начин, че да са изпълнени разпоредбите на параграф 1 от този член, като предишните трудови доходи на бенефициера или на лицето, осигурявало издръжката на семейството, са равни на или по-ниски от заплатата или надницата на квалифициран физически работник от мъжки пол.
4. Предишните трудови доходи на бенефициента или на лицето, осигурявало издръжката на семейството, заплатата или надницата на квалифицирания физически работник от мъжки пол, обезщетението и всякакви семейни помощи се изчисляват за един и същ период.
5. За другите бенефициенти размерът на обезщетението се изчислява в разумно съотношение с размера на обезщетението на типичен (стандартен) бенефициент.
6. За целите на този член квалифициран физически работник от мъжки пол е:
а) шлосер или стругар в областта на машиностроенето с изключение на електротехническото машиностроене; или
б) лице, което се смята за типично за квалифицирания труд, избрано в съответствие с разпоредбите на следващия параграф; или
в) лице, чиито трудови доходи са равни на или по-високи от 75 % от всички подлежащи на обезщетение лица, като тези трудови доходи се определят за година или за по-кратък период в зависимост от нормативната уредба; или
г) лице, чиито трудови доходи са равни на 125 % от средните трудови доходи на всички защитени лица.
7. За целите на буква „б“ от предходния параграф дадено лице се счита за типичен квалифициран работник, когато е лице, заето в основната група икономически дейности с най-голям брой икономически активни лица от мъжки пол, защитени срещу визирания риск, или лица, които осигуряват издръжката на семействата на защитените лица, в зависимост от случая, в отрасъла, обхващащ най-голям брой такива лица или издържащи ги работници лица, осигуряващи издръжката на семействата им; за тази цел се използва международната класификация на всички икономически дейности, приета от Икономическия и социален съвет на ООН на неговата 7-а сесия на 27 август 1948 г. и възпроизведена в приложението към тази конвенция, като се държи сметка за измененията, внесени в нея в който и да било момент.
8. В случаите, когато размерът на обезщетението се изменя в зависимост от региона, може да се даде определение на квалифициран физически работник от мъжки пол за всеки регион съгласно параграфи 6 и 7 от този член.
9. Работната заплата или надницата на квалифициран физически работник от мъжки пол се определя въз основа на размера на заплатата или надницата за обичайния брой часове труд, определен с колективни трудови договори, от националните закони и подзаконови актове или в съответствие с тях, където е приложимо, или от обичая, като тя включва добавките за издръжка на живота, ако има такива; когато този размер се различава в отделните региони и не се прилага параграф 8 от този член, се взема средният (медианният) размер.
10. Размерите на текущите периодични плащания за старост, за трудова злополука (без случаите на неработоспособност), за инвалидност и смърт на издържащия лицето работник се преизчисляват в случай на съществени промени в общия размер на трудовите доходи, когато те са резултат от съществени промени в издръжката на живота.

Член 66
1. При периодично плащане, за което се прилага този член, размерът на обезщетението, увеличен с размера на всякакви семейни помощи, платими за времетраенето на обхванатия случай, трябва да бъде такъв, че да се получи по отношение на споменатия обхванат случай за типичния (стандартния) бенефициент, посочен в приложената към този раздел таблица, най-малко посочения в нея процент от общия размер на заплатата или надницата на типичен (стандартен) пълнолетен работник от мъжки пол и от размера на всякакви семейни помощи, платими на защитено лице със същите семейни отговорности както тези на типичния (стандартния) бенефициент.
2. Работната заплата или надницата на типичния (стандартния) пълнолетен работник от мъжки пол, обезщетението и всички семейни помощи се изчисляват за един и същ период.
3. За останалите бенефициенти размерът на обезщетението се изчислява в разумно съотношение с размера на обезщетението на типичния (стандартния) бенефициент.
4. За целите на този член типичен (стандартен) пълнолетен работник от мъжки пол е:
а) лице, което се смята за типично при полагането на неквалифициран труд в машиностроенето, с изключение на електротехническото машиностроене; или
б) лице, което се смята за типично при полагането на неквалифициран труд, избрано в съответствие с разпоредбите на следващия параграф.
5. За целите на буква „б“ от предходния параграф дадено лице се счита за типичен неквалифициран работник, когато е лице, заето в основната група икономически дейности с най-голям брой икономически активни лица от мъжки пол, защитени срещу въпросния риск, или работници, издържащи защитените лица, в зависимост от случая, в отрасъла, обхващащ най-голям брой такива лица или издържащи ги работници; за тази цел се използва международната класификация за всички икономически дейности, приета от Икономическия и социален съвет на ООН на неговата 7-а сесия на 27 август 1948 г. и възпроизведена в приложението към тази конвенция, като се държи сметка за измененията, внесени в нея в който и да било момент.
6. В случаите, когато размерът на обезщетението се изменя в зависимост от региона, може да се даде определение на типичен (стандартен) пълнолетен работник от мъжки пол за всеки регион съгласно параграфи 4 и 5 от този член.
7. Работната заплата или надницата на типичния (стандартния) работник от мъжки пол се определя въз основа на размера на заплатата или надницата за обичайния брой часове труд, определен с колективни трудови договори, от националните закони и подзаконови актове или в съответствие с тях, където е приложимо, или от обичая, като тя включва добавките за издръжка на живота, ако има такива; когато този размер се различава в отделните региони и не се прилага параграф 8 от този член, се взема средният (медианният) размер.
8. Размерите на текущите периодични плащания за старост, за трудова злополука (без случаите на неработоспособност), за инвалидност и смърт на издържащия лицето работник (на лицето, осигуряващо издръжката на семейството) се преизчисляват в случай на съществени промени в общия размер на трудовите доходи, когато те са резултат от съществени промени в издръжката на живота.

Член 67
При периодично плащане, за което се прилага този член:
а) размерът на обезщетението се определя в съответствие с нормативно определена скала или скала, определена от компетентния държавен орган в съответствие с нормативните разпоредби;
б) този размер може да се намали само до степента, в която останалите средства на семейството на бенефициента превишават нормативно определени значителни суми или значителни суми, определени от компетентния държавен орган, в съответствие с нормативните разпоредби;
в) общата сума на обезщетението и всички други средства след приспадането на значителните суми, споменати в буква „б“, трябва да е достатъчна, за да осигури на семейството на бенефициера здраве и прилични условия на живот и не трябва да е по-малка от обезщетението, изчислено съгласно изискванията на член 66;
г) разпоредбите на буква „в“ се смятат за изпълнени, ако общият размер на обезщетенията, изплатени съгласно разпоредбите на съответния раздел, превишават с най-малко 30 % общия размер на обезщетенията, който би се получил при прилагане на разпоредбите на член 66 и на:
i) член 15, буква „б“ за раздел III;
ii) член 27, буква „б“ за раздел V;
iii) член 55, буква „б“ за раздел IX;
iv) член 61, буква „б“ за раздел X.

ТАБЛИЦА КЪМ РАЗДЕЛ XІ

ПЕРИОДИЧНИ ПЛАЩАНИЯ ЗА ТИПИЧНИ (СТАНДАРТНИ) БЕНЕФИЦИЕНТИ

ЧастРискТипичен (стандартен) бенефициентПроцент
IIIБолестМъж с жена и две деца45
IVБезработицаМъж с жена и две деца45
VСтаростМъж с жена на пенсионна възраст40
VIТрудова злополука
Неработоспособност
Инвалидност
Преживели лица
Мъж с жена и две деца
Мъж с жена и две деца
Вдовица с две деца
50
50
40
VIIIБременност и ражданеЖена45
IXИнвалидностМъж с жена и две деца40
XПреживели лицаВдовица с две деца40

РАЗДЕЛ XII. РАВНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЦА, КОИТО НЕ СА ГРАЖДАНИ НА ДЪРЖАВАТА, В КОЯТО ПРЕБИВАВАТ

Член 68
1. Лицата, които не са граждани на държавата, в която пребивават, имат същите права както тези на нейните граждани, пребиваващи в нея, при условие че могат да се предвидят специални правила относно лицата, които не са граждани на държавата членка, и относно нейните граждани, родени извън територията й, по отношение на обезщетения или на части от обезщетения, които се изплащат изцяло или основно от държавните фондове, и по отношение на преходни схеми.
2. При схеми за социална сигурност, основани на вноски, които осигуряват защита на наети лица, защитените лица, които са граждани на друга държава членка на МОТ, която е поела задълженията по съответния раздел на конвенцията, имат по силата на този раздел същите права както гражданите на съответната държава членка, при условие че може да се предвиди прилагането на този параграф да се обуславя от съществуването на двустранно или многостранно споразумение, предвиждащо реципрочност.

РАЗДЕЛ XIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 69
Изплащането на обезщетение, на което иначе защитеното лице би имало право съгласно някой от раздели от II до X на тази конвенция, може да бъде спряно до нормативно определена степен:
а) за целия период на отсъствие на заинтересованото лице от територията на държавата членка;
б) за целия период, през който лицето е на държавна издръжка или на издръжка на институция или служба за социална сигурност, при условие, че някаква част от обезщетението, превишаваща стойността на тази издръжка, се отпуска на издържаните от бенефициента лица;
в) за целия период, през който заинтересованото лице получава друго парично обезщетение за социална сигурност, различно от семейно обезщетение, и за периода, за който му е изплащана компенсация за риска от трето лице, при условие че частта от обезщетението, чието изплащане е спряно, не превишава размера на другото обезщетение или компенсацията, изплащана от трето лице;
г) когато заинтересованото лице е предявило претенция, основана на измама;
д) когато рискът е причинен от углавно престъпление;
е) когато рискът е причинен от предумишлено неправомерно поведение на заинтересованото лице;
ж) в съответните случаи, когато поради небрежност заинтересованото лице пропусне да се възползва от медицинските или рехабилитационните услуги, които са му предложени, или не изпълни установените правила за проверка и потвърждаване на настъпването или продължаващото действие на риска или за поведение на бенефициентите;
з) в случай на обезщетение за безработица, когато заинтересованото лице не се е възползвало от предложените му услуги по заетостта;
и) в случай на обезщетение за безработица, когато заинтересованото лице е загубило своята работа като пряк резултат от прекратяване на трудовата дейност поради трудов спор, или е напуснало по собствено желание без основателна причина; и
й) при обезщетение за преживели лица за целия период, през който вдовицата живее с друг мъж като негова съпруга.

Член 70
1. Всяко лице, което предяви право на обезщетение, има право да обжалва отказа за отпускане на обезщетението или да подаде жалба относно неговите качество или размер.
2. Когато в изпълнение на тази конвенция управлението на медицинската помощ се повери на държавен орган, отговорен пред законодателен орган, правото на обжалване по параграф 1 на този член може да бъде заменено с право на подаване на жалба във връзка с отказ да се предоставят медицински грижи или във връзка с качеството на получената помощ, въз основа на която да се извърши проверка от съответния орган.
3. Когато по даден иск се произнася специален трибунал, който е създаден за разглеждане на въпроси в областта на социалната сигурност и пред който защитените лица са представени, не се изисква признаване на право на обжалване.

Член 71
1. Разходите за обезщетенията, отпуснати съгласно тази конвенция, и разходите за администриране на тези обезщетения се покриват колективно от осигурителни вноски или данъчни приходи или и от двата източника така, че да не се създава затруднение за лицата с ниски доходи и да се отчита икономическото състояние на държавата членка и на защитените лица.
2. Общият размер на осигурителните вноски, които се поемат от защитените наети лица, не може да превишава 50 % от общия размер на финансовите средства, предназначени за защита на работниците и на техните съпруги и деца. За да се установи дали това изискване е спазено, всички обезщетения, изплащани от държавата членка във връзка с тази конвенция, могат да бъдат разглеждани заедно с изключение на семейните обезщетения и обезщетението за трудова злополука, когато последното се предоставя от специална система.
3. Държавата членка поема общата отговорност за надлежното предоставяне на обезщетенията, предвидени в тази конвенция, и предприема всички необходими мерки за тази цел; тя гарантира, че по целесъобразност необходимите актюерски проучвания и разчети, свързани с финансовото равновесие, се извършват периодично и във всички случаи преди каквато и да било промяна в обезщетенията, ставките на осигурителните вноски или данъците, заделени за покриване на споменатите рискове.

Член 72
1. Когато управлението не е поверено на институция, регламентирана от публичните власти, или на държавен орган, отговорен пред законодателен орган, представителите на защитените лица участват с консултативни функции в това управление при наличие на нормативно определени предпоставки; националните закони и подзаконови актове могат да предвиждат участие на представители на работодателите и на държавните органи.
2. Държавата членка поема общата отговорност за правилното управление на институциите и службите, ангажирани с прилагането на тази конвенция.

РАЗДЕЛ XIV. СМЕСЕНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 73
Тази конвенция не се прилага по отношение на:
а) рискове, настъпили преди влизането в сила на съответния раздел от тази конвенция за съответната държава членка;
б) обезщетенията за рискове, настъпили след влизането в сила на съответния раздел на тази конвенция за съответната държава членка, дотолкова, доколкото правата на такива обезщетения се черпят от периоди, предшестващи тази дата.

Член 74
Тази конвенция не може да се разглежда като изменяща която и да било от съществуващите конвенции.

Член 75
Ако някоя конвенция, която може да бъде приета от Конференцията впоследствие и която урежда един или повече въпроси, предмет на тази конвенция, предвижда това, то разпоредбите на тази конвенция, които са уредени от новата конвенция, престават да се прилагат за всяка държава членка, която я е ратифицирала, от датата на влизането й в сила за тази държава членка.
(Бележка на редактора: Разпоредби от типа, визиран в член 75, се съдържат в конвенции с номера 121 (член 29), 128 (член 45) и 130 (член 36).)

Член 76

1. Всяка държава членка, ратифицирала тази конвенция, се задължава да посочи в ежегодния доклад по прилагането й, който представя съгласно член 22 от Устава на Международната организация на труда:
a) пълна информация относно законите и подзаконовите актове, с които се придава правна сила на разпоредбите на тази конвенция; и
б) доказателства, чието представяне съответства в най-голямата практически осъществима степен на формулираните от Административния съвет на Международното бюро по труда предложения за по-голямо унифициране на предоставяната информация, потвърждаващи спазването на статистическите условия, определени във:
i) членове 9, букви „а“, „б“, „в“ или „г“; 15, букви „а“, „б“ или „г“; 21, букви „а“ или „в“; 27, букви „а“, „б“ или „г“; 33, букви „а“ или „б“; 41, букви „а“, „б“ или „г“; 48, букви „а“, „б“ или „в“; 5, букви „а“, „б“ или „г“; 61, букви „а“, „б“ или „г“, по отношение на броя на защитените лица;
ii) членове 44, 65, 66 и 67 по отношение на размера на обезщетението;
iii) член 18, параграф 2, буква „а“ по отношение на срока на изплащане на обезщетение за болест;
iv) член 24, параграф 2 по отношение на срока на изплащане на обезщетение за безработица;
v) член 71, параграф 2 по отношение на частта от финансовите средства, формирани от осигурителните вноски на защитени лица.
2. По искане на Административния съвет всяка държава членка, ратифицирала тази конвенция, представя на Генералния директор на Международното бюро по труда доклади с подходяща периодичност за съответствието на националното законодателство и практика с разпоредбите на всеки един от разделите от II до X на тази конвенция, които не са посочени при ратификацията или в уведомлението, изпратено по-късно съгласно член 4.

Член 77
1. Тази конвенция не се отнася до морските лица и морските риболовци; защитата на морските лица и морските риболовци е уредена от Международната конференция на труда в Конвенцията за социалната сигурност (морски лица) от 1946 г. и Конвенцията относно пенсиите на морските лица – 1946 г.
2. Дадена държава членка може да изключи морските лица и морските риболовци от броя на наетите лица, от този на икономически активното население или на пребиваващите лица, който се използва при изчисляване процента на наетите или пребиваващите лица, защитени по силата на който и да било раздел от II до X, посочени при тяхната ратификация.

РАЗДЕЛ ХV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 78
Официалните документи по ратификацията на тази конвенция се връчват на Генералния директор на Международното бюро по труда за регистрация.

Член 79
1. Тази конвенция е обвързваща единствено за онези държави – членки на Международната организация на труда, чиито ратификации са регистрирани от Генералния директор.
2. Тя влиза в сила дванадесет месеца след датата, на която ратификациите на две държави членки са регистрирани от Генералния директор.
3. Впоследствие конвенцията влиза в сила за всяка държава членка дванадесет месеца след датата на регистриране на ратификацията й.

Член 80
1. Декларациите, адресирани до Генералния директор на Международното бюро по труда съгласно член 35, параграф 2 от Устава на Международната организация на труда, следва да съдържат данни за:
а) територията, на която съответната държава членка се задължава да прилага разпоредбите на тази конвенция без изменения;
б) територията, на която тя се задължава да прилага разпоредбите на тази конвенция или на някои от нейните раздели с изменения заедно с подробни данни за споменатите изменения;
в) територията, на която конвенцията няма да се прилага, и в този случай – причините, поради които няма да се прилага;
г) територията, по отношение на която държавата членка запазва своето решение в очакване на по-задълбочено разглеждане на положението.
2. Задълженията, поети по букви „a“ и „б“ на параграф 1 от този член, се считат за неразделна част от ратификационните документи и имат силата на ратификация.
3. По силата на букви „б“, „в“ и „г“ на параграф 1 от този член всяка държава членка може посредством нова декларация да отмени изцяло или частично всякакви резерви, формулирани в първоначалната й декларация.
4. В рамките на периода, през който тази конвенция може да бъде денонсирана съгласно член 82, всяка държава членка може да представи на Генералния директор декларация, изменяща във всякакво друго отношение условията по всяка предишна декларация и излагаща настоящата позиция по отношение на територии, които тя може да укаже.

Член 81
1. В декларациите, които се представят на Генералния директор на Международното бюро по труда съгласно член 35, алинеи 4 и 5 от Устава на Международната организация на труда, се посочва дали разпоредбите на тази конвенция или на нейни раздели, признати чрез декларацията, ще се прилагат на съответната територия без изменения или с изменения; когато в декларацията се посочва, че разпоредбите на конвенцията или на определени части от нея ще се прилагат с изменения, в нея се предоставят сведения за споменатите изменения.
2. Заинтересованата държава членка, държави членки или международен орган могат по всяко време със следваща декларация да заявят, че се отказват изцяло или отчасти от правото да прибягват до което и да било изменение, посочено в която и да било предишна декларация.
3. Заинтересованата държава членка, държави членки или международен орган могат по всяко време в рамките на периода, в който тази конвенция може да бъде денонсирана съгласно разпоредбите на член 82, да представят на Генералния директор декларация, изменяща във всякакво друго отношение условията по всяка предишна декларация и излагаща настоящата позиция по отношение на прилагането на конвенцията.

Член 82
1. Държава членка, която е ратифицирала тази конвенция, може след изтичане на десетгодишен период от първоначалната дата на влизането й в сила да денонсира конвенцията или един или повече от нейните раздели от II до X чрез акт, който се изпраща на Генералния директор на Международното бюро по труда за регистрация. Денонсирането влиза в сила едва една година след датата на регистрацията.
2. Всяка държава членка, ратифицирала конвенцията, която в срок от една година след изтичането на десетгодишния период по предходния параграф не е упражнила правото си да я денонсира, предвидено в този член, ще бъде обвързана за нов период от десет години и впоследствие ще може да денонсира конвенцията или който и да било от нейните раздели от II до X при изтичането на всеки десетгодишен период при условията, предвидени в този член.

Член 83
1. Генералният директор на Международното бюро по труда уведомява официално всички държави – членки на Международната организация на труда, за регистрирането на всички случаи на ратификация и денонсиране, за които е получил съобщения от държавите – членки на Организацията.
2. Когато уведомява официално държавите – членки на Организацията, за регистрирането на втората ратификация, за която е получил съобщение, Генералният директор обръща внимание на държавите – членки на Организацията, за датата, от която конвенцията влиза в сила.

Член 84
Генералният директор на Международното бюро по труда предоставя на Генералния секретар на ООН с цел регистрация съгласно член 102 от Устава на Организацията на Обединените нации подробна информация за всички ратификации, декларации и актове за денонсиране, регистрирани от него съгласно разпоредбите на предходните членове.

Член 85
Когато счете за необходимо, Административният съвет на Международното бюро по труда представя на Генералната конференция по труда доклад относно прилагането на тази конвенция и определя доколко е желателно въпросът за нейното пълно или частично изменение да бъде включен в дневния ред на конференцията.

Член 86
1. В случай че Конференцията приеме нова конвенция, която изменя напълно или частично настоящата, освен ако новата конвенция предвижда друго:
а) ратификацията от държава – членка на Организацията, на новата, внасяща изменения конвенция, води по право независимо от разпоредбите на член 82 по-горе до незабавното денонсиране на тази конвенция, ако и когато новата, внасяща изменения конвенция, влезе в сила;
б) от датата на влизане в сила на новата, внасяща изменения (ревизираща) конвенция, тази конвенция престава да бъде открита за ратификация от държавите членки.
2. Във всички случаи тази конвенция остава в сила в действителния си вид и съдържание за онези държави членки, които са я ратифицирали, но не са ратифицирали внасящата изменения (ревизиращата) конвенция.

Член 87
Английският и френският текст на тази конвенция имат еднаква сила.

ПРИЛОЖЕНИЕ

МЕЖДУНАРОДНА СТАНДАРТНА ИНДУСТРИАЛНА КЛАСИФИКАЦИЯ ЗА ВСИЧКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ (РЕВИЗИРАНА ДО 1969 Г.)

Списък на основните отрасли, отраслите и основните групи

Основни отрасли 1. Земеделие, горско стопанство, лов и риболов (Земеделие, лов, горско стопанство и риболов)

ОтрасълОсновна група
11Земеделие и лов
111Земеделска и животинска продукция
112Земеделски услуги
113Лов, улов и развъждане на дивеч
12Лесовъдство и дърводобив
121Лесовъдство
122Дърводобив
13130Риболов

Основен отрасъл 2. Минна промишленост и каменодобив

ОтрасълОсновна група
21210Въгледобив
22220Добив на суров петрол и природен газ
23230Добив на метални руди
29290Друга минна промишленост

Основен отрасъл 3. Производство

ОтрасълОсновна група
31Хранително-вкусова промишленост и производство на тютюневи изделия
311 – 312Производство на храни
313Производство на напитки
314Производство на тютюневи изделия
32Текстил, производство на облекла и кожени изделия
321Текстилна промишленост
322Производство на облекла (без обувки)
323Производство на кожа, кожени изделия, техни заместители и кожухарски изделия (без обувки и облекла)
324Обувна промишленост (без обувки, произведени от вулканизирана или профилирана гума или пластмаса)
33Дървообработваща промишленост, производство на дървени изделия, включително на дървени мебели
331Производство на дървени и дървено-коркови изделия, без мебели
332Производство на дървени мебели и прибори, освен тези, които са основно изработени от метал
34Производство на хартия и хартиени изделия, печат и публикуване
341Производство на хартия и хартиени изделия
342Печат, публикуване (издателска дейност) и свързани с тях производства
35Производство на химикали и химически, петролни, гумени, пластмасови (продукти) и продукти от въглища
351Производство на индустриални химикали
352Производство на други химически продукти
353Петролни рафинерии
354Производство на различни продукти на базата на въглищата и петрола
355Производство на гумени изделия
356Производство на пластмасови изделия, които не са класифицирани другаде
36Производство на неметални минерални продукти с изключение на продуктите, произведени на базата на въглища и петрол
361Производство на керамични и порцеланови изделия (керамични, порцеланови и глинени изделия)
362Производство на стъкло и стъклени изделия
369Производство на други неметални минерални продукти
37Металодобивна промишленост
371Метало- и стоманодобивна промишленост
372Добив на цветни метали
38Производство на фабрични метални изделия, машини и оборудване
381Производство на фабрични метални изделия без машини и оборудване
382Производство на машини без електрически уреди
383Производство на електрически уреди, апарати и устройства
384Производство на транспортно оборудване
385Производство на професионална и научна контролно-измерителна апаратура, която не е класифицирана другаде, и на фотографски и оптични устройства
39390Друга промишленост

Основен отрасъл 4. Електричество, газ и вода

ОтрасълОсновна група
41410Електричество, газ и пара
42420Водно стопанство и водоснабдяване

Основен отрасъл 5. Строителство

ОтрасълОсновна група
50500Строителство

Основен отрасъл 6. Търговия на едро и дребно, ресторантьорство и хотелиерство

ОтрасълОсновна група
61610Търговия на едро
62620Търговия на дребно
63Ресторантьорство и хотелиерство
631Ресторанти, кафенета и други места (заведения) за хранене и напитки (и пиене)
632Хотели, квартири, къмпинги и други места за спане (нощуване)

Основен отрасъл 7. Транспорт, складиране, съобщения

ОтрасълОсновна група
71Транспорт и складиране
711Сухоземен транспорт
712Воден транспорт
713Въздушен транспорт
719Свързани с транспорта услуги
72720Комуникации (Съобщения)

Основен отрасъл 8. Финанси, застрахователно дело, недвижими имоти и бизнес услуги

ОтрасълОсновна група
81810Финансови институции
82820Застраховане
83Недвижими имоти и бизнес услуги
831Недвижими имоти
832Бизнес услуги с изключение на отдаване под наем и лизинг на машини и оборудване
833Отдаване под наем и лизинг на машини и оборудване

Основен отрасъл 9. Комунално-битови, социални и лични услуги

ОтрасълОсновна група
91910Публична администрация и отбрана
92920Санитарни и сходни на тях услуги
93Социални услуги и свързани с тях услуги за населението
931Услуги, свързани с образованието
932Изследователски и научни институти
933Медицински, зъболекарски, други здравни и ветеринарни услуги
934Институции за социални грижи
935Бизнес, професионални и трудови сдружения
939Други социални услуги и свързани с тях услуги за населението
94Услуги, свързани с отдиха и културата
941Кино и други развлекателни услуги
942Библиотеки, музеи, ботанически и зоологически градини и други културно-развлекателни услуги, които не са класифицирани другаде
949Забавни и развлекателни услуги, които не са класифицирани другаде
95Лични и домакински услуги
951Ремонтни услуги, които не са класифицирани другаде
952Обществени перални, перални услуги и почистване и боядисване
953Домакински услуги
959Други дейности по обслужване на лица
96960Международни и други извънтериториални органи

Основен отрасъл 0. Дейности, които не са подходящо дефинирани

ОтрасълОсновна група
0000Дейности, които не са подходящо дефинирани

 

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ