С080 – Конвенция № 80 за ревизия на заключителните разпоредби, 1946

Приета на XXIX сесия на Генералната конференция на Международната организация на труда в Монреал, Канада, на 9 октомври 1946 г. и влязла в сила на 28 май 1947 г.
Ратифицирана от България с Указ № 161 на Президиума на Народното събрание от 2 юли 1955 г. - ДВ, бр. 54 от 1955 г.
Ратификацията е официално регистрирана в Международното бюро на труда на 7 ноември 1955 г. В сила за България от 7 ноември 1955 г.
(Обн., ДВ, бр.45 от 06.06.1997 г.)

Генералната конференция на Международната организация на труда,
свикана в Монреал от Административния съвет на Международното бюро на труда на 19 септември 1946 г. на своята двадесет и девета сесия,
след като реши да приеме различни предложения относно частичната ревизия на приетите конвенции от Генералната конференция на Международната организация на труда на нейните първи двадесет и осем сесии, за да се осигури бъдещото действие на някои от функциите на канцеларията, поверени от въпросните конвенции на генералния секретар на Обществото на народите и да се направят допълнителни изменения, предизвикани от разпускането на Обществото на народите и от изменението на Устава на Международната организация на труда, въпрос, включен като втора точка от дневния ред на сесията,
след като реши тези предложения да вземат формата на международна конвенция,
приема на този девети ден от месец октомври 1946 г. следната конвенция, която ще се нарича Конвенция за ревизия на заключителните разпоредби, 1946 г.:

Член 1
1. В текста на приетите конвенции от Международната конференция на труда по време на първите двадесет и осем сесии думите "генерален секретар на Обществото на народите" се заместват с думите "генерален директор на Международното бюро на труда", думите "генерален секретар" с думите "генерален директор" и думата "секретариат" с думите "Международно бюро на труда" във всички текстове, в които се срещат.
2. Регистрирането от генералния директор на Международното бюро на труда на ратификации на конвенции и изменения, на актове за денонсиране и декларации, предвидени в конвенциите, приети от конференцията на първите двадесет и осем сесии, ще има същите последици, както регистрирането на въпросните ратификации, актове за денонсиране и декларации, направено от генералния директор на Обществото на народите, в съотвествие с разпоредбите на оригиналните текстове на въпросните конвенции.
3. Генералният директор на Международното бюро на труда изпраща на генералния секретар на Организацията на обединените нации за регистриране съобразно чл. 102 от Устава на Организацията на обединените нации всички сведения относно тези ратификации, актове за денонсиране и декларации, регистрирани от него съгласно разпоредбите на конвенциите, приети от конференцията на първите двадесет и осем сесии, така както са изменени от предходните разпоредби на този член.

Член 2
1. Думите "Общество на народите" се заличават в първата алинея на преамбюла на всяка от конвенциите, приети на първите осемнадесет сесии на конференцията.
2. Думите "съгласно разпоредбите на Част XIII на Версайлския мирен договор и съответните части от другите договори за мир" и други формулировки на тези изрази, намиращи се в преамбюлите на конвенциите, приети на първите седемнадесет сесии на конференцията, се заместват с думите "съгласно разпоредбите на Устава на Международната организация на труда".
3. Думите "при условията, предвидени в Част XIII на Версайлския мирен договор и съответните части от другите договори за мир" и други формулировки на тези изрази, намиращи се в членовете на конвенциите, приети на първите двадесет и пет сесии на конференцията, се заместват във всички членове с думите "при условията, предвидени в Устава на Международната организация на труда".
4. Думите "чл. 408 от Версайлския мирен договор и съответните членове от другите договори за мир" и други формулировки на тези изрази, намиращи се в членове те на конвенциите, приети на първите двадесет и пет сесии на конференцията, се заместват във всички членове с думите "чл. 22 от Устава на Международната организация на труда".
5. Думите "чл. 421 от Версайлския мирен договор и съответните членове от дру гите договори за мир" и други формулировки на тези изрази, намиращи се в членовете на конвенциите, приети на първите двадесет и пет сесии на конференцията, се заместват във всички членове с думите "чл. 35 от Устава на Международната организация на труда".
6. Думата "конвенция" ще замени думите "проект за конвенция" в преамбюла на конвенциите, приети от конференцията на първите двадесет и пет сесии, и във всички членове, където този израз се среща.
7. Наименованието "генерален директор" ще замени наименованието "директор" в членовете на конвенциите, приети от конференцията на първите двадесет и осем сесии, където се има предвид директорът на международното бюро на труда.
8. Във всяка конвенция, приета от конференцията на първите седемнадесет сесии, думите "която ще се нарича" ще бъдат вмъкнати в преамбюла и следвани от съкратеното наименование, използвано от Международното бюро на труда за обозначаване на конвенцията, за която става въпрос.
9. Във всяка конвенция, приета от конференцията на първите четиринадесет сесии, всички ненормирани алинеи на членове, които съдържат повече от една алинея, ще бъдат номерирани.

Член 3
Всяка държава - членка на организацията, която след датата на влизане в сила на тази конвенция представи на генералния директор на Международното бюро на труда своята ратификация на конвенция, приета от конференцията на първите двадесет и осем сесии, ще ратифицира въпросната конвенция, така както е изменена от тази конвенция.

Член 4
Два екземпляра от тази конвенция ще бъдат подписани от председателя на конференцията и от генералния директор на Международното бюро на труда. Единият от екземплярите се депозира в архивите на Международното бюро на труда, а другият се изпраща на генералния секретар на Организацията на обединените нации за регистриране в съответствие с чл. 102 от Устава на Организацията на обединените нации. Генералният директор ще изпрати заверено копие на тази конвенция на всяка една от държавите - членки на Международната организация на труда.

Член 5
1. Официалните ратификации на тази конвенция ще бъдат съобщавани на генералния директор на Международното бюро на труда.
2. Тази конвенция влиза в сила на датата, на която ратификациите на две държави - членки на Международната организация на труда, бъдат получени от генералния директор.
3. От датата на влизане в сила на тази конвенция, както и след получените впоследствие нови ратификации на конвенцията генералният директор на Международното бюро на труда уведомява държавите - членки на Международната организация на труда, и генералния секретар на Организацията на обединените нации.
4. Всяка държава членка, която ратифицира тази конвенция, признава валидността на всяко действие, предвидено в полза на тази конвенция в интервала между първоначалната дата на влизане в сила и датата на собствената й ратификация.

Член 6
От първоначалното влизане в сила на тази конвенция генералният директор на Международното бюро на труда ще разпореди да се изготвят официалните текстове на приетите конвенции от конференцията на първите двадесет и осем сесии, така както са изменени от разпоредбите на тази конвенция, в два екземпляра, подписани от него, единият от които се депозира в архивите на Международното бю ро на труда, а другият се изпраща на генералния секретар на Организацията на обединените нации за регистриране в съот вествие с чл. 102 от Устава на Организацията на обединените нации. Генералният директор ще изпрати заверено копие на тези текстове на всяка една от държавите членки на Международната организация на труда.

Член 7
Въпреки разпоредбите, фигуриращи в някоя от конвенциите, приети от конференцията на първите двадесет и осем сесии, ратификацията на тази конвенция от една държава членка няма да доведе по право до денонсирането на която и да е от въпросните конвенции, както и влизането в сила на тази конвенция няма да има като последица закриването на въпросните конвенции за нови ратификации.

Член 8
1. В случай че конференцията приеме нова конвенция, която изцяло или частично ревизира тази конвенция, и ако новата конвенция не предвижда друго:
a) ратификацията от държавата - членка на новата конвенция, води по право до денонсирането на тази конвенция, при условие че новата ревизираща я конвенция е влязла в сила;
b) от датата на влизането в сила на новата ревизираща я конвенция тази конвенция ще престане да бъде открита за ратифициране от държавите - членки на Международната организация на труда.
2. Тази конвенция ще остане по своята форма и съдържание в сила за държавите членки, които са я ратифицирали и които не са ратифицирали новата ревизираща я конвенция.

Член 9
Френският и английският текст на тази конвенция имат еднаква сила.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ