С038 – Конвенция № 38 относно осигуровката инвалидност (земеделие), 1933 г.

Международно право
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (0)

Приета на XVII сесия на Генералната конференция на Международната организация на труда в Женева, Швейцария, на 29 юни 1933 г. и влязла в сила на 18 юли 1937 г. Ратифицирана от България с Указ № 745 на Президиума на Великото Народно събрание от 31 август 1949 г. - ДВ, бр. 207 от 1949 г. Ратификацията е официално регистрирана в Международното бюро на труда на 29 декември 1949 г. В сила за България от 29 декември 1950 г.
(Обн., ДВ, бр. 45 от 06.06.1997 г.)

Генералната конференция на Международната организация на труда,
свикана в Женева от Административния съвет на Международното бюро на труда на 8 юни 1933 г. на своята седемнадесета сесия,
след като реши да приеме различни предложения относно задължителната осигуровка инвалидност, въпрос, включен като втора точка в дневния ред на сесията,
след като реши тези предложения да вземат формата на международна конвенция,
приема на този двадесет и девети ден от месец юни 1933 г. следната конвенция, която ще се нарича Конвенция относно осигуровката инвалидност (земеделие), 1933 г., за ратифициране от държавите-членки на Международната организация на труда, съгласно условията на Устава на Международната организация на труда:

Член 1
Всяка държава - членка на Международната организация на труда, която ратифицира тази конвенция, се задължава да установи или поддържа задължителна осигуровка инвалидност при условия, най-малко равни на предвидените в конвенцията.

Член 2
1. Задължителната осигуровка инвалидност се прилага за работници, служители и чираци от земеделските предприятия, както и за домашните прислужници за лична услуга на работодателите земеделци.
2. Всяка държава - членка на организацията, може да предвиди в националното си законодателство такива изключения, каквито намира за необходими относно:
а) трудещите се, чието възнаграждение надминава определен размер, а в законодателствата, които не предвиждат такова общо изключение - упражняващите професии, които по обичай се смятат за свободни;
b) трудещите се, които не получават възнаграждение в пари;
с) младите трудещи се под определена възраст и трудещите се, които за първи път постъпват като наемни работници и са много възрастни, за да бъдат осигурени;
d) надомните работници, чиито трудови условия не могат да се приравнят към тези на платените наемни работници;
е) членовете на семейството на работодателя;
f) трудещите се, които изпълняват работи, които по обема и естеството си са краткосрочни и не биха позволили на заинтересуваните да изпълнят условията за получаване на помощи, както и лицата, които извършват само платена случайна или допълнителна работа;
g) трудещите се инвалиди и пенсионираните по инвалидност или по старост;
h) пенсионираните чиновници, които изпълняват платена работа, и лицата, които имат частен доход, когато пенсията или частният доход са най-малко равни на предвидената в националното законодателство пенсия за инвалидност;
i) трудещите се, които през време на учението си дават уроци или са наети срещу възнаграждение с цел да добият подготовка, която ще им позволи да упражняват съответствуващата на обучението им професия.
3. Могат да бъдат изключени от задължителното осигуряване и лицата, при смъртта на които издържаните от тях имат или ще имат право по силата на закон, на правилник или на особен статут на обезпечения, които са най-малко равни на предвидените в тази конвенция.

Член 3
Националното законодателство предоставя при условия, които то определя, на лицата, които са били задължително осигурени, но не са придобили правото на пенсия, най-малко една от следните възможности: доброволно продължаване на осигуровката или запазване на правата чрез редовно плащане на подновителна такса, ако тези права не са служебно запазени или ако, когато се отнася за омъжена жена, възможността не е била дадена на мъжа, който не е задължително осигурен, да се осигури доброволно и да му се предостави по този начин евентуалното право на пенсия за инвалидност или при овдовяване.

Член 4
1. Осигуреният има право на пенсия за инвалидност, когато е засегнат от обща нетрудоспособност, която го лишава от възможността да си доставя чрез своя труд достатъчно възнаграждение.
2. Националните законодателства, които гарантират на осигурените лечение и медицинска помощ през цялото времетраене на инвалидността и които отпущат пенсия в нормален размер на вдовиците и на сираците на инвалидите без каквито и да било условия за възраст или за инвалидност на вдовицата, могат да отпуснат пенсия за инвалидност само на осигурения, който е неспособен да извършва платена работа.
3. При режимите, установени специално за служителите, осигуреният има право на пенсия, когато бъде засегнат от нетрудоспособност, която го лишава от възможността да си достави възнаграждение, отговарящо на работата в професията, която е упражнявал, или в друга подобна професия.

Член 5
1. Правото на пенсия независимо от разпоредбата на чл. 6 може да бъде поставено в зависимост от стаж, който включва плащането на минимален брой вноски както в началото на осигуряването, така и през определен период, непосредствено предшествуващ настъпването на риска.
2. Продължителността на стажа не може да бъде по-голяма от 60 месеца или 250 седмици, или 1500 дни, през които се правят вноски.
3. Когато стажът се състои в плащането на известен брой вноски през определен период, непосредствено предшествуващ настъпването на риска, осигурителните периоди поради временна нетрудоспособност и безработица се включват в стажа като периоди на вноски при условията и границите, определени от националното законодателство.

Член 6
1. Осигуреният, който престане да бъде обхванат от задължителното осигуряване, без да има право на обезпечение, отговарящо на направените за негова сметка вноски, запазва правата си по тези вноски.
2. Националното законодателство може да прекрати правата върху осигурителните вноски след изтичането на един срок, който се изчислява от прекъсването на задължителната осигуровка и може да бъде променлив или определен:
а) променливият срок не трябва да бъде по-малък от една трета от общия брой на периодите на извършените вноски считано от началото на осигуровката, като се приспаднат периодите, през които не са правени вноски;
b) определеният срок не трябва да бъде в никакъв случай по-малък от 18 месеца; вноските могат да бъдат обявени за недействителни след изтичането на този срок, ако преди изтичането му един минимум вноски, определен от националното законодателство, не е бил направен за сметка на осигурения по силата на задължителната осигуровка или продължителната доброволна осигуровка.

Член 7
1. Размерът на пенсията се определя в зависимост или независимо от изтеклия осигурителен период и се състои от една определена сума или от процент от заплатата, която се взема под внимание за целите на осигуряването, или от една сума, която се променя в зависимост от размера на направените вноски.
2. Пенсията, чийто размер е променлив в зависимост от изминалото осигурително време и чието получаване е подчинено на изискването за стаж, трябва при липса на гарантиран минимум да съдържа определена сума или определена част от нея независимо от времето, през което лицето е било осигурено; когато получаването на пенсията не е поставено в зависимост от изискване за стаж, тогава може да бъде предвиден един гарантиран минимум.
3. Когато вноските са определени според размера на заплатата, послужилата за основа на вноските заплата трябва да бъде взета под внимание при изчисляването на отпуснатата пенсия независимо от това дали нейният размер се променя в зависимост от времето, през което лицето е било осигурено.

Член 8
Осигурителните институти имат правото при условията, които националното законодателство определи, да предвидят ползуването от помощи в натура с цел да се предотврати, забави, намали или прекрати инвалидността на лица, които поради инвалидност получават пенсия или биха могли да поискат пенсия.

Член 9
1. Правото на обезпечение може да бъде изцяло или частично прекратено или спряно:
а) когато инвалидността е причинена от тежко или от друго престъпление или е причинена умишлено от заинтересувания;
б) в случай на измама на осигурителния институт, извършена от заинтересувания.
2. Пенсията може да бъде изцяло или частично спряна, докато заинтересуваният:
а) е изцяло на държавна издръжка или на издръжка от института за обществено осигуряване;
b) отказва да спазва без уважителна причина медицинските предписания и указания за режима на инвалидите или избягва своеволно и без разрешение контрола на осигурителния институт;
с) се ползува от друго периодично парично обезпечение, което му се дава по силата на закон за задължителните обществени осигуровки, за пенсиите или обезщетенията за трудови злополуки или професионална болест;
d) продължава да заема служба, за която е осигурен при режимите, установени специално за служителите, а така също докато професионалният доход на заинтересувания надминава определен размер.

Член 10
1. Осигурените и техните работодатели трябва да вземат участие в набирането на средства за осигуряване.
2. Националното законодателство може да освободи от задължението да правят вноски:
а) чираците и младите трудещи се под определена възраст;
b) трудещите се, които не получават възнаграждение в пари или получават много ниски заплати;
с) трудещите се на служба при работодател, който прави вноски под формата на обща сума независимо от броя на наетите от него трудещи се.
3. Вноската на работодателите може да не бъде предвидена в законодателствата за национална осигуровка, чието приложно поле надхвърля кръга на наемните работници.
4. Публичните власти трябва да вземат участие при набирането на средствата или на обезпеченията по осигуровката, създадени в полза на всички наемни работници или на физическите работници.
5. Националните законодателства, които при приемането на тази конвенция не предвиждат вноски от осигурените лица, могат и занапред да освобождават осигурените от задължението да правят вноски.

Член 11
1. Осигуровката се управлява от институти, създадени от публичните власти, които не трябва да преследват никаква цел за печалба, или от обществени осигурителни фондове.
2. Националното законодателство може да предостави управлението на осигуровката на институти, създадени по инициатива на заинтересуваните или на техните сдружения, надлежно признати от публичните власти.
3. Имуществото на осигурителните институти и на обществените осигурителни фондове се управлява отделно от публичното имущество.
4. Представителите на осигурените участвуват в управлението на осигурителните институти при условията, определени от националното законодателство, което може да предвиди участието на представители на работодателите и на публичните власти.
5. Автономните осигурителни институти се поставят под финансовия и административния контрол на публичните власти.

Член 12
1. Право на обжалване се признава на осигурените или на техните наследници в случай на спор относно осигуровките.
2. Тези спорове са от компетентността на специални юрисдикции, съставени от професионални или непрофесионални съдии, добре запознати с целите на осигуровката и с нуждите на осигурените или които заседават с участие на заседатели от средите на осигурените и на работодателите.
3. В случай на спор относно правото на осигуряване или размера на вноските на работника се признава правото на обжалване, а при режими с работодателски вноски - и на работодателя.

Член 13
1. Чуждестранните работници се осигуряват задължително и плащат осигурителни вноски при същите условия както националните работници.
2. Осигурените чужденци и техните наследници се ползуват при същите условия като националните работници от осигуровките, произтичащи от направените вноски за тяхна сметка.
3. Осигурените чужденци и техните наследници, граждани на всяка държава - членка на организацията, обвързана от тази конвенция и чието законодателство предвижда финансово сътрудничество на държавата при набирането на средствата или на осигурителните обезпечения съобразно чл. 10, се ползуват освен това със субсидии, добавки или част от пенсии, плащани от обществените фондове.
4. Националното законодателство може да запази за националните работници ползуването на субсидии, добавки или част от пенсии, плащани от обществените фондове, и които се дават изключително на осигурени над известна възраст в момента на влизане в сила на законодателството за задължителното осигуряване.
5. Евентуалните ограничения, предвидени в случаите на пребиваване в чужбина, се прилагат по отношение на пенсионерите и на техните наследници, граждани на всяка държава - членка на организацията, обвързана от тази конвенция, и живеещи на територията, на която и да е от държавите - членки на организацията, обвързани от конвенцията, само в степента, в която те се прилагат към националните работници в държавата, в която е придобита пенсията. Субсидиите, добавките и частите от пенсии, плащани от обществените фондове, могат да не бъдат плащани.

Член 14
1. Осигуровката на работниците се урежда от закона, който се прилага по мястото на работата им.
2. От това правило може в интерес на непрекъснатостта на осигуровката да се направят изключения при съгласие между заинтересуваните държави - членки на организацията.

Член 15
Всяка държава - членка на организацията, може да предвиди специален режим за пограничните работници, на които работното място се намира на нейната територия, а местопребиваването им е в чужбина.

Член 16
В страните, които нямат задължителна осигуровка за старост в момента на влизане в сила на тази конвенция, всяка съществуваща система на пенсиониране, според която осигурените не участвуват с осигурителни вноски, се смята за задоволителна, ако гарантира лично право на пенсия при условията, определени в чл. 17 - 23.

Член 17
Пенсията се отпуска на всяко лице с обща нетрудоспособност, която го поставя в невъзможност чрез труда си да получи и достатъчно възнаграждение.

Член 18
Правото на пенсия може да бъде подчинено на изискването за местопребиваването на лицето на територията на държавата - членка на организацията, за период, непосредствено предшествуващ молбата за отпускане на пенсия. Този период се определя от националното законодателство, но не може да надвишава 5 години.

Член 19
1. Правото на пенсия се признава на всяко лице, чиито годишни доходи не надвишават размера, който определя националното законодателство, като се има предвид жизненият минимум.
2. При оценяването на доходите на заинтересувания се освобождават от данъци тези доходи, които не надвишават размера, определен от националното законодателство.

Член 20
Размерът на пенсията възлиза на сума, която, прибавена към другите доходи, освободени от данък, е достатъчна, за да покрие поне основните нужди на пенсионера.

Член 21
1. Право на обжалване има всяко лице в случай на спор при отпускането на пенсия или при определянето на нейния размер.
2. Обжалването се прави пред орган на власт, различен от органа, който е постановил решението като първа инстанция.

Член 22
1. Чужденците - граждани на всяка държава - членка на организацията, обвързана с тази конвенция, имат право на пенсиониране при същите условия, както и нейните граждани.
2. Националното законодателство може да подчини отпускането на пенсията на чужденец на изискването за период на местоживеене върху територията на държавата, който може да надвишава най-много с 5 години периода за местоживеене, предвиден за нейните граждани.

Член 23
1. Пенсията може да бъде изцяло или частично прекратена или спряна, ако:
а) инвалидността е причинена от тежко или от друго престъпление или умишлено от заинтересувания;
b) заинтересуваният е получил или е направил опит да получи пенсия чрез измама;
с) заинтересуваният е осъден на затвор за тежко или за друго престъпление;
d) заинтересуваният упорито е отказвал да изкарва прехраната си чрез работа, съобразена с неговите сили и способности.
2. Пенсията може да бъде изцяло или частично спряна, докато заинтересуваният е изцяло на държавна издръжка.

Член 24
При спазване на разпоредбите на чл. 13, ал. 5 тази конвенция не се отнася до запазване на правото на пенсия при пребиваване в чужбина.

Член 25
Официалните ратификации на тази конвенция при условията, установени от Устава на Международната организация на труда, ще бъдат съобщавани на генералния директор на Международното бюро на труда и регистрирани от него.

Член 26
1. Тази конвенция обвързва само държавите членки, чиято ратификация е регистрирана в Международното бюро на труда.
2. Тя влиза в сила 12 месеца след като ратификациите на две държави - членки на Международната организация на труда бъдат регистрирани от генералния директор.
3. След това конвенцията ще влиза в сила за всяка държава членка 12 месеца от датата, на която нейната ратификацията е била регистрирана в Международното бюро на труда.

Член 27
Веднага, след като ратификациите на две държави - членки на Международната организация на труда, бъдат регистрирани в Международното бюро на труда, генералният директор на Международното бюро на труда ще уведоми за това държавите - членки на Международната организация на труда. Той ще ги уведомява също така за регистрацията на следващите ратификации на другите държави - членки на организацията.

Член 28
1. Всяка държава - членка на Международната организация на труда, която е ратифицирала тази конвенция, може да я денонсира след изтичането на 10 години от датата на първоначалното й влизане в сила с акт, изпратен до генералния директор на Международното бюро на труда и регистриран от него. Денонсирането ще влезе в сила една година след датата на регистрирането му в Международното бюро на труда.
2. Всяка държава - членка на Международната организация на труда, ратифицирала тази конвенция, която в срок от една година след изтичането на периода от 10 години по предходната алинея не използва възможността за денонсиране, предвидена от този член, ще бъде обвързана за нов период от 10 години и впоследствие ще може да денонсира тази конвенция при изтичането на всеки 10 години съгласно условията, предвидени в този член.

Член 29
Всеки път, когато сметне за необходимо Административният съвет на Международното бюро на труда ще представя на Генералната конференция доклад относно приложението на конвенцията и ще преценява дали трябва да се включи в дневния ред на конференцията въпросът за нейната цялостна или частична ревизия.

Член 30
1. В случай, че конференцията приеме нова конвенция, която изцяло или частично ревизира тази конвенция, и ако новата конвенция не предвижда друго:
а) ратификацията от държавата членка на новата конвенция води по право независимо от чл. 28 до денонсирането на тази конвенция, при условие че новата ревизираща я конвенция е влязла в сила;
b) от датата на влизането в сила на новата ревизираща я конвенция тази конвенция ще престане да бъде открита за ратифициране от държавите - членки на Международната организация на труда.
2. Тази конвенция ще остане по своята форма и съдържание в сила за държавите членки, които са я ратифицирали и които не са ратифицирали новата ревизираща я конвенция.

Член 31
Френският и английският текст на тази конвенция имат еднаква сила.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ