Инструкция от 5 юли 1996 г. за изискванията за безопасни условия на възпитание,обучение и труд в системата на народната просвета

ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ
Обн. ДВ. бр.61 от 19 Юли 1996 г.

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. С тази инструкция се определят изискванията за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в просветните звена.
Чл. 2. Инструкцията се отнася за всички участници в предучилищното възпитание или в учебно-възпитателния процес и/или в трудовата дейност в просветните звена и урежда техните права и задължения по осигуряване и контролиране на безопасните условия на възпитание, обучение и труд.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.