Инструкция № 8121з-976 от 27 юни 2023 г. за условията и реда за осъществяване на водолазна дейност от полицейските органи и органите за пожарна безопасност и защита на населението в Министерството на вътрешните работи

Издадена от министъра на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.57 от 4 Юли 2023г.

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. Тази инструкция урежда условията и реда за осъществяване на водолазна дейност от полицейските органи и органите за пожарна безопасност и защита на населението в Министерството на вътрешните работи (МВР).

Чл. 2. Общото ръководство на водолазната дейност в МВР се осъществява от главния секретар на МВР.

Чл. 3. Съвместни подготовки и мероприятия с други министерства, ведомства и структурни звена на МВР, изпълняващи и/или участващи във водолазна дейност, се осъществяват под ръководството на организиращото министерство, ведомство или структурно звено на МВР.

Раздел II
Организация на водолазната дейност

Чл. 4. Ръководителите на основни структури в МВР, които имат в своя състав служители – полицейски органи и органи по пожарна безопасност и защита на населението, изпълняващи водолазна дейност, отговарят за организацията на дейността в съответствие с настоящата инструкция.

Чл. 5. Ръководителите на териториални звена, които имат в своя състав служители, изпълняващи водолазна дейност, осъществяват ръководство и контрол по провеждането на дейността в съответствие с настоящата инструкция.

Чл. 6. Обучението на служители за изпълнение на водолазна дейност се организира от „Център за професионално обучение“ към регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Монтана (РДПБЗН – Монтана), при Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР (ГДПБЗН – МВР).

Чл. 7. Проверката на медицинската годност и годишен профилактичен медицински преглед за водолазна дейност се извършва от Медицинския институт на МВР на служителите, изпълняващи водолазна дейност в МВР.

Чл. 8. Ръководството и контролът на водолазната дейност в МВР се осъществяват чрез:
1. Централна водолазна комисия (ЦВК);
2. Водолазни комисии (ВК).

Чл. 9. (1) За централизираното ръководство и контрол на водолазната дейност в министерството със заповед на главния секретар на МВР се определя Централна водолазна комисия.
(2) Централната водолазна комисия провежда изпит за потвърждаване и приравняване на водолазна степен от външни сертифициращи водолазни организации по отношение на:
1. водолазни квалификации за инструкторски степени;
2. сертификати за извършване на водолазни спускания съгласно класификацията по чл. 23, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 2 – 4.
(3) Централната водолазна комисия всяка година провежда изпит на членовете на ВК в структурите на МВР за допускане до водолазни спускания съгласно приложение № 1.

Чл. 10. (1) Съставът на ЦВК включва председател и членове.
(2) Председателят на ЦВК е служител на ръководна длъжност в основна структура на МВР, която има в своя състав служители, изпълняващи водолазна дейност.
(3) Съставът на ЦВК включва:
1. председателите на ВК от съответните структури, притежаващи водолазна квалификация;
2. служители с водолазна квалификация „старши инструктор-водолаз“;
3. служители с компетентност по оказване на първа помощ на пострадал служител, изпълняващ водолазна дейност.

Чл. 11. (1) За организацията и контрола на водолазната дейност в структурите на МВР, които имат в своя състав служители, изпълняващи водолазна дейност, със заповед на съответния ръководител по чл. 4 се определят Водолазни комисии.
(2) Водолазните комисии организират, проверяват и оценяват готовността на състава за изпълнение на водолазната дейност, както и:
1. провеждат изпит на служителите, изпълняващи водолазна дейност, за допускане до водолазни спускания;
2. провеждат изпити за потвърждаване и приравняване на водолазна степен от външни сертифициращи водолазни организации до водолазна квалификация „водолаз III степен“ включително;
3. ежегодно предлагат на ръководителите по чл. 4 заповед за определяне на водолазния състав на съответната структура, който включва служителите с потвърден допуск до водолазни спускания съгласно чл. 16;
4. комплектоваността със служители, изпълняващи водолазна дейност и изпълнението от тях на установените ежегодни норми за отработени водолазни спускания съгласно тематичния план на структурата;
5. комплектоваността с водолазна техника и имущество;
6. техническото състояние и готовността за работа на водолазното имущество и средствата за обезопасяване на водолазните работи;
7. нивото на подготовка на служителите, изпълняващи водолазна дейност за работа под вода;
8. наличието и правилното водене на водолазни дневници, лични водолазни книжки и медицински дела на служителите, изпълняващи водолазна дейност, организационни документи за водолазните спускания, медицинско осигуряване, паспорти и формуляри на водолазната техника;
9. провеждането на водолазни лагери, семинари, лекции, презентации и заседания на ВК.
(3) Съставът на ВК включва:
1. председател – служител, притежаващ квалификация „старши инструктор-водолаз“ или „инструктор-водолаз“, като по изключение в ГДПБЗН може да бъде определен и служител на ръководна длъжност;
2. членове – служители, които притежават квалификация не по-ниска от „инструктор-водолаз“, служители с компетентност по оказване на първа помощ на пострадал служител, изпълняващ водолазна дейност.

Раздел III
Квалификация на служителите, изпълняващи водолазна дейност

Чл. 12. (1) Водолазните квалификации в МВР са:
1. водолаз I степен;
2. водолаз II степен;
3. водолаз III степен;
4. инструктор-водолаз;
5. старши инструктор-водолаз.
(2) Компетенциите за съответната степен на водолазна квалификация са:
1. водолаз I степен:
а) да ползва единствено въздух като дихателна смес;
б) да провежда спускания, които не изискват задължително познаване на декомпресионните режими;
в) да участва във водолазни спускания през светлата част на денонощието;
г) да участва във водолазни дейности, при които е възможен директен вертикален достъп до повърхността;
д) да се спуска до максимална дълбочина от 20 м;
2. водолаз II степен:
а) да ползва единствено въздух като дихателна смес, освен ако не е сертифициран да използва други дихателни смеси;
б) да провежда спускания, които не изискват задължително познаване на декомпресионните режими;
в) да участва в нощни водолазни дейности;
г) да участва във водолазни дейности с вертикален достъп до повърхността;
д) да се спуска до максимална дълбочина от 40 м с други служители, изпълняващи водолазна дейност от същото ниво;
3. водолаз III степен:
а) да извършва оценка на риска за определените за водолазни спускания места и условия и да определя нивото на безопасност;
б) да ръководи всякакви водолазни дейности, включително водолазни спускания със стъпаловидна декомпресия;
в) да планира и да извършва медицинско осигуряване и аварийно-спасителни операции, съобразени с околната среда и водолазните дейности;
г) да действа като помощник на ръководителя при учебни водолазни спускания, като контролира служителите, изпълняващи водолазна дейност, и да спомага за повишаване на безопасността;
4. инструктор-водолаз:
a) да организира и да ръководи водолазни дейности;
б) да ръководи теоретични и практически обучения на служители, изпълняващи водолазна дейност с водолазни квалификации от I до III степен включително;
в) да планира и да извършва медицинско осигуряване и аварийно-спасителни операции, съобразени с околната среда и водолазните дейности;
г) да участва в обучения на служители, изпълняващи водолазна дейност с водолазна квалификация до III степен включително в „Център за професионално обучение“ към РДПБЗН – Монтана, при ГДПБЗН;
д) да участва в обучения на служители, изпълняващи водолазна дейност с водолазни квалификации „инструктор-водолаз“ и „старши инструктор-водолаз“;
5. старши инструктор-водолаз:
a) да организира и да ръководи водолазни дейности;
б) да планира и да ръководи теоретични и практически обучения на всички водолазни степени;
в) да планира, да ръководи и да извършва медицинско осигуряване и аварийно-спасителни операции, съобразени с околната среда и водолазните дейности;
г) да ръководи обучения на служители, изпълняващи водолазна дейност от всички водолазни квалификации в „Център за професионално обучение“ към РДПБЗН – Монтана, при ГДПБЗН;
д) да председателства изпитни комисии за придобиване на водолазни квалификации „инструктор-водолаз“ и „старши инструктор-водолаз“.

Чл. 13. Водолазна квалификация в МВР се придобива след успешно завършен курс в „Център за професионално обучение“ към РДПБЗН – Монтана, при ГДПБЗН, за което се съставя протокол.

Чл. 14. Изискванията към служителя за участие в курс за придобиване на съответната водолазна квалификация са:
1. за придобиване на водолазна квалификация „водолаз I степен“:
а) да е преминал годишен профилактичен медицински преглед съгласно действащите правила в МВР;
б) да е покрил нормативи по плувна подготовка съгласно приложение № 2;
2. за придобиване на водолазна квалификация „водолаз II степен“:
а) да е преминал годишен профилактичен медицински преглед съгласно действащите правила в МВР;
б) да е покрил нормативи по плувна подготовка съгласно приложение № 2;
в) да има 30 водолазни часа, отчетени във водолазния дневник, и най-малко две години като „водолаз I степен“ или външна такава;
3. за придобиване на водолазна квалификация „водолаз III степен“:
а) да е преминал годишен профилактичен медицински преглед съгласно действащите правила в МВР;
б) да е покрил нормативи по плувна подготовка съгласно приложение № 2;
в) да има 50 водолазни часа, отчетени във водолазния дневник, 5 спускания на дълбочина 30 м и най-малко две години като „водолаз II степен“ или външна такава;
4. за придобиване на водолазна квалификация „инструктор-водолаз“:
а) да е преминал годишен профилактичен медицински преглед съгласно действащите правила в МВР;
б) да има три години като „водолаз III степен“ или външна такава;
5. за придобиване на водолазна квалификация „старши инструктор-водолаз“:
a) да е преминал годишен профилактичен медицински преглед съгласно действащите правила в МВР;
б) да има най-малко две години като „инструктор-водолаз“ или външна такава.

Чл. 15. Водолазни квалификации, придобити в други сертифициращи организации, се признават от ЦВК и ВК и се приравняват към водолазните квалификации в МВР по критериите на Световната конфедерация по подводни дейности – CMAS, съгласно приложение № 3 след успешно положен изпит за съответната квалификация.

Раздел IV
Допускане до водолазни спускания и поддържане на водолазната квалификация

Чл. 16. (1) Всички служители и членовете на ВК с водолазна квалификация независимо от заеманата длъжност, за да бъдат допуснати до водолазни спускания и включени във водолазния състав на съответната структура, трябва ежегодно да отговарят на следните изисквания:
1. да са преминали годишен профилактичен медицински преглед съгласно действащите правила в МВР;
2. да са изпълнили задължителния минимум от 12 часа тренировъчни спускания на година, отчетени във водолазния дневник, и участие в не по-малко от един тренировъчен лагер;
3. да са преминали успешно изпит пред ЦВК или ВК, съобразен с притежаваната от съответния служител квалификация.
(2) Полагането на изпита по ал. 1, т. 3 е извън обхвата на годишната проверка, провеждана по реда на наредбата по чл. 170, ал. 5 и чл. 170а, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи, и неговото оценяване се извършва съгласно приложение № 1.
(3) Служителите, които не са включени във водолазния състав поради неизпълнено изискване по т. 2, извършват само тренировъчни спускания.

Чл. 17. На служител, който не се е явил или не е издържал успешно изпита по чл. 16, ал. 1, т. 3, се дава допълнителен срок до един месец за подготовка и повторно явяване на изпита. В случай че служителят повторно не се яви или не издържи изпита, същият не се допуска до водолазни спускания и не се включва във водолазния състав на съответната структура.

Чл. 18. (1) Членовете на ВК с водолазна квалификация се явяват на изпитите по чл. 16, ал. 1, т. 3 пред изпитна комисия, определена със заповед на председателя на ЦВК.
(2) Съставът на изпитната комисия по ал. 1 включва председател и двама от членовете на ЦВК, като единият от тях трябва да притежава компетентност по оказване на първа помощ на пострадал служител, изпълняващ водолазна дейност.
(3) Преди провеждането на изпитите по ал. 1 комисията проверява обстоятелствата по чл. 16, ал. 1, т. 1 и 2.
(4) За резултатите от проверката по ал. 3 и проведените изпити комисията изготвя протокол, въз основа на който ръководителите по чл. 4 със заповед обявяват допускането на членовете на ВК с водолазна квалификация до водолазни спускания и включването им във водолазния състав.
(5) Служителите, включени в състава на изпитната комисия по ал. 1, не полагат изпита по чл. 16, ал. 1, т. 3 и се включват във водолазния състав на съответната структура.

Чл. 19. (1) Служители с водолазна квалификация се явяват на изпитите по чл. 16, ал. 1, т. 3 пред изпитна комисия, определена със заповед на съответния ръководител по чл. 4.
(2) Съставът на изпитната комисия по ал. 1 включва председател и двама от членовете на ВК.
(3) Преди провеждането на изпитите по ал. 1 комисията проверява обстоятелствата по чл. 16, ал. 1, т. 1 и 2.
(4) За резултатите от проверката по ал. 3 и проведените изпити комисията изготвя протокол, въз основа на който ръководителите по чл. 4 със заповед обявяват водолазния състав на съответната структура, както и допуснатите до тренировъчни спускания служители по чл. 16, ал. 3.

Чл. 20. За поддържане на необходимите навици по присвоената водолазна квалификация на служителите задължително в учебно-плановата документация се планират не по-малко от 2 тренировъчни спускания на месец в открити водни басейни и два тренировъчни лагера на година.

Чл. 21. В случай на извършване на нарушения на правилата за безопасност, съгласно приложение № 4, ВК предлага на ръководителя по чл. 4 да изключи за съответната година служителя от водолазния състав.

Раздел V
Класификация на водолазните спускания

Чл. 22. Водолазни спускания в МВР се извършват само с автономни дихателни системи.

Чл. 23. (1) Според използваната водолазна система водолазните спускания биват:
1. водолазни спускания с отворена водолазна система (SCUBA);
2. водолазни спускания с полуотворена ребридерна водолазна система;
3. водолазни спускания със затворена ребридерна водолазна система.
(2) Според използвания газ от водолазните системи по ал. 1 водолазните спускания биват:
1. водолазни спускания на въздух;
2. водолазни спускания на обогатен въздух (нитрокс);
3. водолазни спускания на кислород;
4. водолазни спускания със смесено използване на газовете по т. 1 – 3.

Чл. 24. При извършване на водолазни спускания с използването на въздух максималната оперативна дълбочина е 56 метра.

Чл. 25. При извършването на водолазни спускания с използване на обогатен въздух (нитрокс) за дихателно средство дълбочинните и времевите лимити се определят съгласно приложение № 5.

Чл. 26. При извършването на водолазни спускания с използване на кислород дълбочинните и времевите лимити се определят съгласно приложение № 6.

Чл. 27. При извършването на водолазни спускания със смесено използване на газове дълбочинните и времевите лимити се определят съгласно парциалните им налягания и вредните им въздействия.

Чл. 28. (1) Според целта на извършване водолазните спускания биват учебни, тренировъчни и оперативни.
(2) Учебни водолазни спускания са тези за придобиване на водолазна квалификация и се организират от „Център за професионално обучение“ към РДПБЗН – Монтана, при ГДПБЗН под ръководството на служители с квалификация „инструктор-водолаз“ или „старши инструктор-водолаз“.
(3) Тренировъчни водолазни спускания са тези за поддържане на водолазните умения на служителите.
(4) Оперативните водолазни спускания са тези, които се извършват за изпълнение на поставена конкретна служебна задача и биват:
1. за издирване и спасяване на хора и животни;
2. за издирване на предмети;
3. за извършване на технически дейности и поддръжка на съоръжения;
4. тактически.

Чл. 29. Водолазни спускания могат да бъдат извършвани и с тактически, и технически средства, които биват:
1. балистични плейтове, каски и оръжие;
2. системи за подводно ориентиране и придвижване;
3. системи за откриване, идентифициране и неутрализиране на взривни устройства и взривни вещества;
4. с устройства за подводно рязане и заваряване;
5. хидравлични системи и инжектор;
6. устройства за топографиране и фотографиране;
7. специални заряди, взривни вещества и пиротехнически средства.

Раздел VI
Специфични условия за изпълнение на водолазни спускания

Чл. 30. Сатурационни (наситени) водолазни спускания са тези спускания, при които се извършва декомпресия съгласно приложение № 7 и/или използваната компютърна система с водолазен алгоритъм и консервативното отклонение, съобразено със специфичните условия.

Чл. 31. (1) Водолазни спускания в зимни условия са тези спускания, които се извършват в периода от м. декември до м. март включително.
(2) Водолазни спускания в зимни условия се извършват при температура на въздуха не по-ниска от -10 °С.

Чл. 32. Водолазни спускания в студена вода са тези спускания, които се извършват при температура на водата под 15 °C със специализирани (сухи) водолазни костюми и съобразено с температурата на водата термобельо.

Чл. 33. Водолазни спускания в тесни пространства, при които възможностите за изплуване и маневриране са ограничени, се извършват с разпъване на линия и при нужда от отклонения от нея се поставят навигационни маркери за правилно ориентиране.

Чл. 34. Водолазни спускания при намалена видимост под вода (под 1 м) се извършват с маркиращ буй над водата и/или сигнално въже, което не се прилага при спускания по чл. 28, ал. 4, т. 4, и с контролно въже за връзка между служителите, изпълняващи водолазното спускане.

Чл. 35. Водолазни спускания в тъмната част на денонощието се извършват с използването на осветителни тела, осигуряващи възможност за работа под вода. Изключение се допуска само при извършването на водолазни спускания по чл. 28, ал. 4, т. 4.

Чл. 36. Водолазни спускания под плавателни средства се извършват само ако плавателното средство е с изключен двигател и не е на ход.

Чл. 37. Водолазни спускания при течение се извършват по преценка на ръководителя на водолазното спускане със сигнално въже, контролирано от брега или от плавателно средство, съгласно правилата за безопасност – приложение № 4.

Чл. 38. Водолазни спускания в планински условия са тези спускания, които се извършват над 1000 м надморска височина, като метрите и времето на декомпресия се определят съгласно приложение № 7 и/или използваната компютърна система с водолазен алгоритъм и консервативното отклонение, съобразено със специфичните условия.

Чл. 39. Водолазни спускания при вълнение се извършват по преценка на ръководителя на спускането в зависимост от височината на вълните съгласно приложение № 8, дълбочината на спускане и водолазната квалификация на служителите.

Чл. 40. Водолазни спускания със скок от въздухоплавателно средство се извършват от височина до 7 м и скорост до 5 км/ч.

Чл. 41. Водолазни спускания със скок от плавателно средство се извършват от височина до 1 м и скорост до 5 км/ч.

Чл. 42. Водолазно спускане под лед се извършва при предварително подготвено ходово въже по маршрута на спускането и с използването на сигнално въже.

Раздел VII
Организация на водолазните спускания

Чл. 43. (1) За извършване на водолазни спускания съгласно чл. 28, ал. 2 и 3 се изготвя учебно-планова документация (тематичен план, план за занятие, заповед).
(2) Водолазни спускания съгласно чл. 28, ал. 4 се извършват при участие в специални операции, оказване на съдействие на държавни органи, търсене и спасяване и проверка, поддържане и аварийни дейности на технически средства и съоръжения.
(3) За извършване на водолазни спускания по ал. 2 се изготвят план и заповед и/или телефонограма.
(4) Водолазни спускания могат да бъдат организирани и извършвани в условията на неотложност, като планът и заповедта и/или телефонограмата се изготвят от ръководителя на водолазното спускане и се издават от ръководителя на съответната структура, до 24 ч. или в първия работен ден след приключване изпълнението на поставената задача.

Чл. 44. (1) Съставът на екипа за извършване на водолазни спускания включва:
1. ръководител на водолазно спускане;
2. служители, изпълняващи водолазна дейност;
3. сигналист;
4. медицинско осигуряване.
(2) Служител от състава на екипа за извършване на водолазно спускане може да съвместява извършването на повече от една от изброените в ал. 1, т. 1 – 4 включително функции.

Чл. 45. Ръководител на водолазни спускания може да бъде служител, притежаващ водолазна квалификация не по-ниска от „водолаз III степен“.

Чл. 46. Ръководителят на водолазното спускане:
1. отговаря за неговата организация, провеждане и ръководство;
2. провежда инструктаж и обявява плана за водолазните спускания, организацията на задачите на екипа, способите за изпълнение на задачите, правилата за безопасност за извършване на съответното водолазно спускане, както и други специфични изисквания за изпълнение на задачата, относими към конкретната среда и ситуация;
3. пояснява поставената задача и определя реда за нейното изпълнение;
4. проверява обезопасеността на района за работа;
5. контролира качеството на направените работни проверки на водолазното оборудване;
6. следи за действията на работещите служители, изпълняващи водолазна дейност, и на служителите, осигуряващи спускането, и за спазването на правилата за безопасност за извършване на съответното водолазно спускане;
7. води водолазната документация.

Чл. 47. Служителят, изпълняващ водолазна дейност:
1. се запознава с плана, целта и задачите за изпълнение на конкретното водолазно спускане;
2. подготвя, сглобява и привежда в работен режим екипировката и оборудването за изпълнение на поставените задачи, като извършва проверка за правилното функциониране на системата;
3. спазва правилата за безопасност съгласно приложение № 4;
4. извършва водолазни спускания в рамките на неговата компетенция съгласно чл. 12, ал. 2;
5. отговаря за правилната експлоатация на предоставената му екипировка и оборудване.

Чл. 48. (1) Сигналистът е служител с водолазна квалификация или със завършен курс за сигналист и се определя от ръководителя на водолазното спускане за всяко конкретно спускане.
(2) Сигналистът следи за промени в обстановката, осъществява визуален контрол на маркиращия буй или комуникация с работещия водолаз посредством сигнално въже или звукова връзка.

Чл. 49. Регистрирането на водолазните спускания се извършва във водолазен дневник съгласно приложение № 9 и лични водолазни книжки съгласно приложение № 10.

Чл. 50. Водолазни спускания от един работещ служител, изпълняващ водолазна дейност, се допускат единствено в тесни пространства, като кладенци, шахти и дупки, където наличието на втори служител, изпълняващ водолазна дейност, ще застраши осигуряването на първия.

Чл. 51. (1) Забранява се спускането на служител, изпълняващ водолазна дейност, при наличие на движещи се ледени блокове (ледоход).
(2) В случаи, свързани със спасяване на хора, спускането на служител, изпълняващ водолазна дейност в условията по ал. 1, се допуска, като се предприемат допълнителни мерки за обезопасяване на района на спускането.

Чл. 52. Забранява се спускането на служител, изпълняващ водолазна дейност в заразени, отровни, агресивни или радиоактивни води.

Раздел VIII
Медицинско осигуряване на водолазните спускания

Чл. 53. Медицинското осигуряване на водолазните спускания се извършва от медицинско лице, служител с водолазна квалификация „инструктор-водолаз“ или „старши инструктор-водолаз“ или служител, притежаващ сертификат за оказване на първа помощ на пострадал служител, изпълняващ водолазна дейност, което се определя от ръководителя на водолазното спускане.

Чл. 54. (1) Преди извършване на тренировъчни или учебни водолазни спускания служителят, отговарящ за медицинското осигуряване, измерва кръвното налягане и снема анамнеза за моментното състояние на служителя, който ще изпълнява спускането, и те се отразяват във формуляр съгласно приложение № 11.
(2) Информацията за моментното състояние на служителя се предава на ръководителя на водолазното спускане, въз основа на която той прави преценка дали да разреши изпълнението на водолазното спускане, или не.

Чл. 55. Лицата по чл. 53 изготвят медицински план, в който се посочват:
1. най-близка болница с възможност за медицинска рекомпресия;
2. начин на транспортиране на пострадалия;
3. транспортно средство.

Чл. 56. При извършване на водолазни спускания на място се осигурява кислороден комплект за оказване на първа помощ.

Чл. 57. Оказване на първа помощ на пострадал служител, изпълняващ водолазна дейност, се извършва съгласно приложение № 12.

Допълнителна разпоредба

§ 1. По смисъла на тази инструкция:
1. „Водолазна дейност“ е съвкупност от всички мероприятия и процеси, свързани с цялостното непосредствено организиране, подготовка, осигуряване и практическо реализиране на водолазните спускания.
2. „Служител, изпълняващ водолазна дейност“ е всеки служител в МВР, който изпълнява водолазна дейност съгласно правилата на настоящата инструкция, без значение от заеманата длъжност.
3. „Тренировъчен лагер“ е сбор от минимум пет последователни водолазни спускания, извършвани съгласно план, утвърден от ръководителя на съответната структура, провеждани на предварително определено място, и подходящи условия за провеждането им с цел повишаване на водолазните умения.

Заключителни разпоредби

§ 2. Инструкцията се издава на основание чл. 58а от Закона за Министерството на вътрешните работи.
§ 3. Тази инструкция отменя Инструкция № 8121з-33 от 10 януари 2019 г. за условията и реда за осъществяване на водолазна дейност от полицейските органи и органите за пожарна безопасност и защита на населението в Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 8 от 2019 г.).

Приложение № 1 към чл. 9, ал. 3

Допускане до водолазни спускания

1. Изпитът за допускане до водолазни спускания и включване във водолазния състав се провежда в две части:
1.1. Част I – Тест за проверка на теоретичните знания;
1.2. Част II – Изпълнение на практическо упражнение;
1.3. Служителите се оценяват с оценка „Издържал“ или „Неиздържал“.
2. Ежегодно изпитната комисия по чл. 18, ал. 1 разработва и предлага за утвърждаване от председателя на ЦВК теста по т. 1.1 и практическо упражнение по т. 1.2 за всяка водолазна степен с включени критерии и показатели за оценка.
2.1. Тестът съдържа 20 въпроса с три възможни отговора, от които само един верен, от различните области на водолазната дейност, съобразени с водолазната квалификация на служителите, както следва:

Водолаз I степен
Водолаз II степен
Водолаз III степен
Инструктор-водолаз/старши
инструктор-водолаз
– Налягания
– Газове
– Физика на водата
– Общо водолазно оборудване
– Атмосферно налягане
– Водолазен апарат (SCUBA)
– Инструкция
– Физични закони
– Декомпресия
– Заболявания
– Налягания
– Газове
– Физика на водата
– Атмосферно налягане
– Инструкция
– Физични закони
– Дълбочинни таблици и алгоритми
– Баротравми и декомпресионни заболявания
– Задача
– Газове
– Физични закони
– Водолазни системи
– Парциални налягания
– Баротравми
– Декомпресионни заболявания
– Инструкция (организация на водолазни спускания)
– Инструкция (специфични водолазни условия)
– Инструкция (оказване на първа помощ на пострадал служител, изпълняващ водолазна дейност)
– Задача
– Водолазни системи
– Баротравми
– Декомпресионни заболявания
– Инструкция (организация на водолазната дейност)
– Инструкция (организация на водолазните спускания)
– Инструкция (видове водолазни спускания)
– Инструкция (специфични водолазни условия)
– Инструкция (оказване на първа помощ на пострадал служител, изпълняващ водолазна дейност)
– Задача
– Задача

2.2. Тестът се изготвя предварително в не по-малко от 3 варианта за всяка водолазна квалификация.
2.3. В деня на провеждане на теста един от служителите, избран на произволен принцип, изтегля изпитните варианти за всяка от водолазните квалификации в присъствието на комисията и всички явили се на изпита служители.
2.4. Изтеглените изпитни варианти се прилагат за всички служители със съответната водолазна квалификация, явили се на изпита.
2.5. Времето за решаване на теста е 30 мин.
2.6. Оценка „Издържал“ получава служител, посочил 16 или повече верни отговора.
2.7. До част II на изпита се допускат служители с оценка „Издържал“ на част I.
2.8. Оценка „Издържал“ на част II получава служител, изпълнил утвърдените критерии и показатели за оценка на практическото упражнение.
3. Крайна оценка „Издържал“ се поставя на служител, получил оценки „Издържал“ и на двете части от изпита.
4. За членовете на ВК изпитът включва само част I, като се прилага изтегленият изпитен вариант на тест за водолазни квалификации „инструктор-водолаз“/„старши инструктор-водолаз“.

Приложение № 2 към чл. 14, т. 1, буква „б“

Нормативи по плувна подготовка

Структура
Водолазна квалификация
100 метра свободен стил
Под вода (без плавници)
Специфични упражнения
ДСОБТ
Водолаз I степен
1.40 мин.
25 м
1 психобаластно
Водолаз II степен
1.40 мин.
25 м
5 психобаластни
Водолаз III степен
1.40 мин.
25 м
5 психобаластни
ГДПБЗН
Водолаз I степен
1.50 мин.
25 м
Упражнение № 1
Водолаз II степен
1.50 мин.
25 м
Упражнение № 2
Водолаз III степен
1.50 мин.
25 м
Упражнение № 3
ГДГП
Водолаз I степен
1.50 мин.
25 м
Водолаз II степен
1.50 мин.
25 м
Водолаз III степен
1.50 мин.
25 м

1. Психобаластните упражнения се изпълняват от служителите на ДСОБТ в контролирана среда с дълбочина до три метра, с вързани ръце и крака и без допълнително оборудване, както следва:
Упражнение № 1. Три минути служителят се задържа в положителна плаваемост на повърхността на водата, като регулярно вдиша и издиша.
Упражнение № 2. Три минути служителят се задържа в отрицателна плаваемост, като достига дъното, оттласква се и при достигане на повърхността на водата вдиша и издиша.
Упражнение № 3. Плуване 25 м по корем.
Упражнение № 4. Плуване 25 м по гръб.
Упражнение № 5. Изваждане на водолазна маска от дъното с уста.
2. Упражненията се изпълняват от служителите на ГДПБЗН, както следва:
Упражнение № 1. 300 м свободен стил с маска, шнорхел и плавници (комплект № 1).
Упражнение № 2. 50 м комбинирано плуване. Служителят преплува разстоянието, като плува 12.5 м – апнея, 12.5 м – свободен стил.
Упражнение № 3. Плуване 150 м с водолазна екипировка и сух костюм, без използване на въздух от бутилката.

Приложение № 3 към чл. 15

Приравняване на водолазни квалификации

Водолазни квалификации в МВР
Водолазни квалификации по CMAS
Водолаз I степен
Спортен водолаз една 
Водолаз II степен
Спортен водолаз две  
Водолаз III степен
Водолаз ръководител три   
Инструктор-водолаз
Инструктор една 
Старши инструктор-водолаз
Инструктор две  
Инструктор три   

Приложение № 4 към чл. 21

Правила за безопасност при осъществяване на водолазна дейност

1. Служителят, изпълняващ водолазна дейност, спазва правилата за безопасност при извършване на конкретното водолазно спускане, създадената организация и изпълнява поставените от ръководителя на водолазното спускане задачи.
2. Служителят, изпълняващ водолазна дейност, задължително трябва да разполага с навигационен прибор, компютърна система с водолазен алгоритъм или с часовник и декомпресионна таблица.
3. При учебни и тренировъчни спускания е задължително използването на сигнален буй.
4. Забранява се самостоятелно водолазно спускане.
5. Забранява се провеждането на водолазно спускане на дълбочини, превишаващи техническите възможности на водолазната материална част и подготовката на служителя, изпълняващ водолазна дейност.
6. При разекипиране под вода и изплуване екипировката се обозначава с надеждно завързан за нея буй. При наличие на течение или при лоша видимост екипировките се завързват една за друга. По възможност се оставя и служител, изпълняващ водолазна дейност за контрол.
7. При движение на екипа за извършване на водолазно спускане под вода в условия на ограничена видимост и силно течение се използва въжето на буя, преминаващо през всеки един, или друго пригодено за целта въже, което да служи и за подводна комуникация между членовете на екипа.
8. По време на учебни и тренировъчни спускания в тъмната част на денонощието мястото на подготовката, спускането, приборите и поста за управление се осветяват.
9. Забранява се самоволното изплуване от служител, изпълняващ водолазна дейност, освен при аварийни ситуации или откъсване от екипа. В тези случаи екипът за извършване на водолазно спускане изплува и се събира при буя.
10. След изчерпване на основния въздушен запас и преминаване на резервен служителят, изпълняващ водолазна дейност, предприема действия по изплуване съгласно правилата за това.
11. При работа с апарат със затворен цикъл на действие задължително се прави трикратната промивка на системата „Апарат – бял дроб“ при използване на различна газова смес.
12. Скоковете във вода с водолазна екипировка от кей, бряг или съоръжение не трябва да бъдат от височина над 7 м.
13. Водолазни спускания от лодка се изпълняват при вълнение на морето до 3 бала.
14. Спускането на служител, изпълняващ водолазна дейност, от лодка става с гръб към водата от левия или десния борд.
15. Водолазната дейност от плавателен съд се обозначава с вдигане на предупредителен сигнал (флаг „Алфа“ или флаг „Интернешънъл“).
16. При използване на моторни лодки се спазват следните изисквания:
а) да се управляват само от правоспособни водачи;
б) на борда да се намират най-малко двама души екипаж;
в) членовете на екипажа и пътуващите да са с облечени осигурителни средства (жилетки или неопренови костюми);
г) водачът на плавателния съд да разполага с изключващ двигателя шнур при аварийно падане зад борда;
д) движението на повече от една лодка по определен курс да бъде в група по ред и на дистанция, осигуряваща бързо оказване на взаимопомощ;
е) лодките да бъдат оборудвани съобразно конкретните цели и задачи за изпълнение на водолазната дейност;
ж) лодките да се швартоват задължително с носовото и кърмовото въже.
Приложение № 5 към чл. 25
Дълбочинни и времеви лимити за извършване на водолазни спускания с използване
на обогатен въздух (нитрокс) за дихателно средство
EAN – Обогатен въздух нитрокс, като процентното съдържание на кислород се изписва с цифра след абривиатурата. Пример (EAN32, което означава обогатен въздух нитрокс с процентно съдържание на кислорода 32 %).
NOD – Нормално оперативна дълбочина, на която РО2 достига 1.4, на която се планира водолазната дейност.
MOD – Максимална оперативна дълбочина, на която РО2 достига 1.6 и не трябва да бъде преминавана. В чл. 31, 32, 37 и 42 MOD не трябва да преминава над РО2 1.4.
EAD – Еквивалентна въздушна дълбочина е сравнителната дълбочина при използване на въздух спрямо използването на EANх посредством PN.
Начин на работа с таблици № 1 и 2
На най-горния ред на таблица № 1 е отбелязано процентното съдържание на кислорода в EAN от 21 % до 40 %. В първата колона от таблица № 1 е отбелязана еквивалентна въздушна дълбочина от 9 до 42 м. Под тях в същата колона са изписани нормално оперативна дълбочина (NOD) и максимално оперативна дълбочина (MOD).
На най-горния ред на таблица № 2 е отбелязано процентното съдържание на кислорода в EAN от 21 % до 40 %. В първата колона от таблица № 2 е отбелязано РО2 от 1.0 до 1.6, а във втората колона е времевият лимит на О2 от 300 до 45 мин.
Пример. Да кажем, че разполагаме с бутилка EAN31 и искаме да знаем колко дълбоко можем да слезем, от първи ред на таблица № 1 проследяваме до .31, след което спускаме вертикално надолу до последните две стойности на таблицата, в която виждаме стойностите за NOD 35.1 м и MOD 41.6 м. Като проследяваме обратно нагоре, вземаме решения да извършим спускането до 39.2 м, за да отчетем EAD, засичаме стойността на 39.2 м с най-лявата колона в таблицата и виждаме, че EAD е 33 м. Като проверим в приложение № 7, таблица № 1, виждаме, че разполагаме с 13 мин. без декомпресионно време на 33 м. Като проследим в колона .31 на таблица № 2 към приложение № 5, виждаме, че избраната дълбочина от 39.2 м не фигурира и вземаме за отчетна следваща по-голяма стойност, която е 41.6 м, проследяваме наляво до първата и втората колона и виждаме, че РО2 е 1.6 и имаме времеви лимит 45 мин. за еднократно излагане.

Таблица № 1

M./EAN
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.40
9
9.0
9.2
9.4
9.7
10.0
10.2
10.5
10.8
11.1
11.4
11.7
12.0
12.4
12.7
13.0
13.4
13.8
14.2
14.6
15.0
12
12.0
12.2
12.5
12.8
13.1
13.4
13.8
14.1
14.4
14.8
15.2
15.5
15.9
16.3
16.7
17.1
17.6
18.0
18.4
18.9
15
15.0
15.3
15.6
15.9
16.3
16.6
17.0
17.4
17.8
18.2
18.6
19.0
19.4
19.9
20.3
20.8
21.3
21.8
22.3
22.9
18
18.0
18.3
18.7
19.1
19.5
19.8
20.3
20.7
21.1
21.6
22.0
22.5
23.0
23.5
24.0
24.5
25.1
25.6
26.2
26.8
21
21.0
21.4
21.7
22.2
22.6
23.0
23.5
24.0
24.4
24.9
25.5
26.0
26.5
27.1
27.6
28.2
28.8
29.4
30.1
30.8
24
24.0
24.4
24.8
25.3
25.8
26.2
26.7
27.3
27.8
28.3
28.9
29.4
30.0
30.7
31.3
31.9
32.6
33.3
34.0
27
27.0
27.4
27.9
28.9
28.9
29.4
30.0
30.6
31.1
31.7
32.3
32.9
33.6
34.3
34.9
35.6
36.4
30
30.0
30.5
31.0
31.5
32.1
32.6
33.2
33.9
34.4
35.1
35.8
36.4
37.1
37.9
38.6
33
33.0
33.5
34.1
34.6
35.3
35.8
36.5
37.2
37.8
38.5
39.2
39.9
40.7
36
36.0
36.6
37.1
37.8
38.4
39.0
39.7
40.4
41.1
41.9
42.6
39
39.0
39.6
40.2
40.9
41.6
42.2
43.0
43.7
44.5
45.3
42
42.0
42.6
43.3
44.0
44.0
45.4
46.2
47.0
47.8
NOD/MOD
1.4
56.6
53.6
50.8
48.3
46.0
43.8
41.8
40.0
38.2
36.6
35.1
33.7
32.4
31.1
30.0
28.8
27.8
26.8
25.8
25.0
1.6
66.1
62.7
59.5
56.6
54.0
51.5
49.2
47.1
45.1
43.3
41.6
40.0
38.4
37.0
35.7
34.4
33.2
32.1
31.0
30.0
Таблица № 2
PO2
02
MIN.
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.40
1.0
300
37.6
35.4
33.4
31.6
30.0
28.4
27.0
25.7
24.4
23.3
22.2
21.2
20.3
19.4
18.5
17.7
17.0
16.3
15.6
15.0
1.1
240
42.3
40.0
37.8
35.8
34.0
32.3
30.7
29.2
27.9
26.6
25.4
24.3
23.3
22.3
21.4
20.5
19.7
18.9
18.2
17.5
1.2
210
47.1
44.5
42.1
40.0
38.0
36.1
34.4
32.8
31.3
30.0
28.7
27.5
26.3
25.2
24.2
23.3
22.4
21.5
20.7
20.0
1.3
180
51.9
49.0
46.5
44.1
42.0
40.0
38.1
36.4
34.8
33.3
31.9
30.6
29.3
28.2
27.1
26.1
25.1
24.2
23.3
22.5
1.4
150
56.6
53.6
50.8
48.3
46.0
43.8
41.8
40.0
38.2
36.6
35.1
33.7
32.4
31.1
30.0
28.8
27.8
26.8
25.8
25.0
1.5
120
61.4
58.1
55.2
52.5
54.0
47.6
45.5
43.5
41.7
40.0
38.3
36.8
35.4
34.1
32.8
31.6
30.5
29.4
28.4
27.5
1.6
45
66.1
62.7
59.5
56.6
54.0
51.5
49.2
47.1
45.1
43.3
41.6
40.0
38.4
37.0
35.7
34.4
33.2
32.1
31.0
30.0

Приложение № 6 към чл. 26

Дълбочинни и времеви лимити с използване на кислород

PO2
ЛИМИТИ ПРИ ЕДИНИЧНО ВОДОЛАЗНО СПУСКАНЕ
ПРОЦЕНТНО КИСЛОРОДНО НАСИЩАНЕ ЗА 1 МИНУТА
ЛИМИТ ПРИ 24 ч. ИЗЛАГАНЕ
ATA
минути
проценти
минути
часове
1.6
45
2.22
150
2:30
1.5
120
0.83
180
3:00
1.4
150
0.67
180
3:00
1.3
180
0.56
210
3:30
1.2
210
0.48
240
4:00
1.1
240
0.42
270
4:30
1.0
300
0.33
300
5:00
0.9
360
0.28
360
6:00
0.8
450
0.22
450
7:30
0.7
570
0.18
570
9:30
0.6
720
0.14
720
12:00
2.0
30
Използвайте само в спешни случаи за спасяване на живота на служител, изпълняващ водолазна дейност.
1.9
45
1.8
60
1.7
75

Приложение № 7 към чл. 30

Декомпресионни таблици

Общи правила за ползване на таблиците:
Декомпресионните режими не важат за водоеми, чиято повърхност е разположена на повече от 2500 м надморска височина.
Таблици № 3, 4 и 5 важат за спускания във водоеми, чиято повърхност е разположена на не повече от 2500 м надморска височина. Стойностите, отчетени в тях, се прилагат по един и същ начин към таблици № 1 и 2.
Сборът от времената на всички последователни спускания (включително декомпресионните времена) не трябва да надвишава 210 минути.
Посоченият начин за ползване на декомпресионните таблици е валиден при нормални условия на водолазното спускане – отсъствие на течение, нормален температурен комфорт, слабо до средно физическо натоварване.
В случаите, когато условията са утежнени, са в сила следните правила:
1. За декомпресия се ползва режимът за следващото таблично време (с един ред по-надолу от използваното при нормални условия).
Пример: Служител, изпълняващ водолазна дейост, извършва спускане на дълбочина 24 метра с „дънно време“ 35 минути. При връщане към спусковото въже попада на насрещно течение и извършва усилена работа за преодоляването му.
При нормални условия би трябвало да извърши декомпресия с продължителност 4 минути на дълбочина 3 метра. В случая обаче се ползва следващото таблично време – 40 минути. За него се изисква декомпресия от 8 минути на дълбочина 3 метра.
2. След като е извършено спускане в утежнени условия, не се допуска друго водолазно спускане в продължение на следващите 24 часа.
Правила за ползване на таблици № 1 и 2:
Скоростта на изплуване за таблици № 1 и 2 е 10 м/мин.
Таблица № 1 важи за спускания във водоеми, чиято повърхност е разположена на не повече от 700 м надморска височина. На 3 м задължително се прави обезопасителен престой от 1 мин. независимо от другите условия на режима.
Таблица № 2 важи за спускания във водоеми, чиято повърхност е разположена между 700 и 2500 м надморска височина. На 2 м задължително се прави обезопасителен престой от 1 мин. независимо от другите условия на режима.
В най-лявата колона се намират дълбочините (D) за спускане в метри, във втората колона са представени времената в минути на всяка от дълбочините (t). Ако планираните дълбочина и престой не съответстват на табличните, вземат се по-големите значения от таблицата.
В колоните „d“ се намира времето за престой на всяко декомпресионно стъпало в минути. Всяка колона означава стъпало на дълбочината, изписана над колоната (d). Когато колоната е празна, стъпалото се пропуска. В противен случай на тази дълбочина се прави престой в продължение на посоченото време.
В последната колона вдясно се намират буквените означения (индекси) на остатъчния азот (OA) след приключване на спускането. Служат за определяне на остатъчния азот преди извършване на следващото спускане.
Пример: Извършва се спускане в морето на дълбочина 28 метра с престой 26 минути.
Прилага се декомпресията за таблична дълбочина 30 метра и престой 30 минути от таблица № 1. Трябва да се извърши декомпресия 2 минути на 6 метра и 7 минути на 3 метра. OA = F.
Правила за ползване на таблица № 3:
В таблица № 3 се намират буквените означения (индекси) на остатъчния азот (OA) в края на предходното спускане и в началото на следващото спускане, както и интервалите в минути между края на предходното спускане и началото на следващото спускане. Вертикалната колона вдясно, означена с „0“, показва времето в часове от края на предходното до началото на следващото спускане. След изтичане на това време следващото спускане се смята за първо. Означената със самолет колона показва времето в часове от края на спускането, забранено за полети с пътнически самолети.
Пример: От таблица № 1 отчитаме OA = F за предходното спускане.
Избира се съответното означение от разположената в диагонал редица. Водоравно се търси число, показващо интервала в минути между края на първото и началото на второто спускане. Ако действителната продължителност на интервала не съответства на означените стойности, взема се по-малката таблична стойност. Ако действителното времетраене на интервала е 60 минути, приемаме таблична стойност 45 минути. Отвесно надолу от тази стойност се намира нов индекс OA = С, показващ наситеността на организма с азот в началото на следващото спускане. Времето за пълно разсищане на организма от остатъчния азот е 8 часа, а полет с пътнически самолет може да се извърши не по-рано от 4 часа след края на спускането.
Правила за ползване на таблица № 4:
В таблица № 4 се търси допълнително време, което се прибавя към действителното време на следващото водолазно спускане, за да се получи фиктивно време. С дълбочината на второто спускане и фиктивното време се планира декомпресията в таблици № 1 или 2. В първия ред на таблицата са дадени планираните за следващото спускане дълбочини. В първата колона се намират индексите OA на остатъчния азот преди следващото спускане (отчитат се от таблица № 3). Времената в таблицата са дадени в минути.
Пример: Дълбочина на следващо спускане 27 метра и продължителност (дънно време) 15 минути. OA преди спускането е С (от таблица № 3).
От таблица № 4 намираме допълнителното време в минути в клетката, в която се пресичат колона „27“ и ред „С“ – стойността е 18 мин. Преди да използваме таблици № 1 или 2, прибавяме към планираното време отчетеното от таблица № 4, т.е. 15 + 18 = 33 мин. В таблица № 1 за дълбочина 27 метра и дънно време 33 минути при таблично време 35 мин. времето за декомпресия е 10 минути на дълбочина 3 метра. OA = F.
Правила за ползване на таблица № 5:
В таблицата са представени времената в часове и минути след последното спускане, преди които не трябва да се предприема изкачване на височина. Очевидно преди да е изминал един час след последното спускане, не се предприема никакво изкачване. Не трябва да се предприемат изкачвания на височини, по-големи от посочените за съответния остатъчен азот (OA), от края на последното спускане, преди да са отминали времената за съответната височина. Тези времена трябва да са отминали, преди изкачването да е започнало. Таблица № 5 не важи за полети с пътнически самолети, чийто салон е относително херметизиран. За откриване на интервалите преди такива полети се използва таблица № 3.
Пример: Завършено е спускане, в края на което OA = F. Предстои изкачване на възвишение с височина 3500 метра.
От таблица № 5 в колона F се търси времето срещу височина 3500 м. То е 1:30. Изкачването може да започне едва след като са изминали 1 час и 30 минути.

Таблица № 1. Време (мин) за декомпресия при спускане във водоеми с повърхност на не повече от 700 м надморска височина.

Време (мин) за декомпресия при спускане във водоеми с повърхност на не повече от 700 м надморска височина.

Забележка. Скорост на изплуване: 10 м/мин. Обезопасителен престой: 1 мин. на 3 метра.
D – дълбочина; t – престой; d – стъпало; OA – индекс на остатъчния азот.

Таблица № 2. Време (мин.) за декомпресия при спускане във водоеми с повърхност в границите 701 – 2500 м надморска височина

Забележка. Скорост на изплуване – 10 м/мин. Обезопасителен престой – 1 мин. на 2 метра.
D – дълбочина; t – престой; d – стъпало; OA – индекс на остатъчния азот.

Таблица № 3. Определяне на индекса на остатъчния азот (OA) в началото на следващо спускане.
ОА в края на предходното спускане.

Определяне на индекса на остатъчния азот (OA) в началото на следващо спускане.

ОА преди началото на следващото спускане.
Забележка. Важи за водоеми, чиято повърхност е на не повече от 2500 м надморска височина.

Таблица № 4. Определяне на допълнителното дънно време в минути за планиране на следващото спускане.

Определяне на интервал преди изкачване на височини.

Забележка. Важи за водоеми, чиято повърхност е на не повече от 2500 м надморска височина. За полети с пътнически самолет важи таблица № 3.

Приложение № 8 към чл. 39

Скала за определяне на височината на вълните

Скала за определяне на височината на вълните

Приложение № 9 към чл. 49

Водолазен дневник

Водолазен дневник

Правила за водене на водолазния дневник

1. Водолазният дневник е официален документ, който се завежда в деловодството на съответната структура на МВР и в него се записват водолазните спускания и престоя в барокамера, осъществявани от служителите, изпълняващи водолазна дейност.
2. Дневникът се попълва при всяко водолазно спускане от ръководителя на спускането.
3. В графа 1 се записва поредният номер на служителя за конкретното водолазно спускане.
4. В графа 2 се записва датата на извършване на водолазното спускане.
5. В графа 3 се записват мястото/районът на провеждане и видът на водолазното спускане.
6. В графа 4 се записват името и фамилията на служителя, изпълняващ водолазното спускане.
7. В графа 5 се записва видът на използваната водолазна система.
8. В графа 6 се записва видът газ или газова смес, които ще бъдат използвани при водолазното спускане.
9. В графа 7 се записва видът облекло, което ще бъде използвано при водолазното спускане.
10. В графа 8 се попълва от ръководителя на водолазното спускане, като с „Да“ или „Не“ посочва разрешаването или съответно неразрешаването на спускането за конкретния служител, въз основа на моментното му състояние, отразено във формуляра съгласно приложение № 11, и полага подпис.
11. В графа 9 се записват астрономическите часове на влизане и излизане от водата.
12. В графа 10 се записва времето в часове и минути, въз основа на което се прави предложението за изплащане на допълнително възнаграждение за изпълнение на специфични служебни дейности съгласно наредбата по чл. 179а, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи.
13. В графа 11 се записва времето в часове и минути, в което тялото на служителя, изпълняващ водолазната дейност, е под въздействие на промените в налягането вследствие на водолазното спускане и формира времето по чл. 14, т. 2, буква „в“ и т. 3, буква „в“ и чл. 16, ал. 1, т. 2.
14. В графа 12 се записва в метри най-дълбоката точка, достигната по време на водолазното спускане.
15. В графа 13 се записват температурните показатели на водната среда на повърхността и в най-дълбоката точка, достигната по време на водолазното спускане, които са отчетени според показанията на техническото средство, използвано за изпълнение на водолазното спускане.
16. В графа 14 се записва степента на вълнението, изчислена съгласно приложение № 8.
17. В графа 15 се записва основанието за извършване на водолазното спускане.
18. В графа 16 се полага подпис от служителя, включен в състава за изпълнение на водолазното спускане.

Приложение № 10 към чл. 49

Лична водолазна книжка

Лична водолазна книжка

Изтегли образеца

Приложение № 11 към чл. 54, ал. 1

Формуляр за отразяване на моментно състояние на служителя, който ще изпълнява спускането

Формуляр за отразяване на моментно състояние на служителя, който ще изпълнява спускането

Приложение № 12 към чл. 57

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.