Инструкция № 1 от 4.04.1994 г. за реда за акредитиране на лаборатории за измервания, свързани с безопасността на труда

Обн., ДВ, бр. 32 от 15.04.1994 г.

Отменено основание: Наредба № 1 на Министерството на труда и социалните грижи и Министерството на здравеопазването за установяване на данни за безопасни и здравословни условия на труд е отменена с § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване - ДВ, бр. 88 от 8 октомври 1999 г., в сила от 9 януари 2000 г.

Чл. 1. С тази инструкция се урежда редът за акредитиране на лаборатории за извършване на измервания, свързани с установяване безопасността на машини, уреди, съоръжения и работна среда.

Чл. 2. (1) Акредитирането на лабораториите се извършва от Главната инспекция по труда (ГИТ) при Министерството на труда и социалните грижи въз основа на молба заявка, в която се посочват:
1. наименованието на организацията (фирмата) с адреса на централния офис;
2. обсегът на исканата акредитация;
3. декларация, че заявителят познава регламентираните с инструкцията ред и изисквания и че приема да ги спазва.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.