Инструкция №1 за провеждане на контролната дейност в системата на Народната просвета

Издадена от Министерството на науката и образованието
Обн. ДВ, бр. 17 от 1995 г.

Раздел I
Обект и предмет на контролната дейност

Чл. 1. На контрол подлежат:
1. дейността на учителите, възпитателите и помощник-директорите в детските градини, училищата и обслужващите звена, в които се осъществява учебен процес;
2. дейността на директорите в детските градини, училищата и обслужващите звена;
3. дейността на експертите и началниците в регионалните инспекторати (РИ) на Министерството на науката и образованието (МНО);
4. дейността на експертите и началниците в МНО;
5. правилното водене и съхраняване на учебната и училищната документация;
6. структурата и ефективността на мрежата от детски градини, училища и обслужващи звена;
7. учебно-възпитателната работа на учителите и възпитателите по отделните учебни предмети и професионални направления;
8. приложението и изпълнението на нормативните актове за средното образование;
9. кадровото, материално-техническото и информационното осигуряване на детските градини, училищата и обслужващите звена.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.