Общи задължителни технически изисквания и изисквания за безопасност и експлоатация, на които трябва да отговарят складовете за съхраняване на задължителните запаси от нефт и нефтопродукти

Министерски съвет
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

Утвърдени 08.02.2005 г.

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Този документ е разработен в изпълнение на чл. 6, ал. 3, т. 2 от Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти (ЗЗЗНН), обнародван в ДВ бр. 9 от 31 януари 2003 година.

Тези изисквания се отнасят за складовете за съхранение на нефтопродуктите по чл. 2 от ЗЗЗНН.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате