Инструкция от 5 юли 1996 г. за изискванията за безопасни условия на възпитание,обучение и труд в системата на народната просвета

ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ
Обн. ДВ. бр.61 от 19 Юли 1996 г.

Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази инструкция се определят изискванията за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в просветните звена.
Чл. 2. Инструкцията се отнася за всички участници в предучилищното възпитание или в учебно-възпитателния процес и/или в трудовата дейност в просветните звена и урежда техните права и задължения по осигуряване и контролиране на безопасните условия на възпитание, обучение и труд.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате