Инструкция № 8121з-33 от 10 януари 2019 г. за условията и реда за осъществяване на водолазна дейност от полицейските органи и органите за пожарна безопасност и защита на населението в Министерството на вътрешните работи

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Тази инструкция урежда условията и реда за осъществяване на водолазна дейност от полицейските органи и органите за пожарна безопасност и защита на населението в Министерството на вътрешните работи (МВР).
Чл. 2. Общото ръководство на водолазната дейност в МВР се осъществява от главния секретар на МВР.

Глава втора
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВОДОЛАЗНАТА ДЕЙНОСТ

Чл. 3. Ръководителите на основни структури в МВР, които имат в своя състав служители – полицейски органи и органи по пожарна безопасност и защита на населението, осъществяващи водолазна дейност, отговарят за организацията на дейността в съответствие с настоящата инструкция.
Чл. 4. Ръководителите на териториални структури и звена, които имат в своя състав водолази, осъществяват ръководство и контрол по провеждането на водолазната дейност в съответствие с настоящата инструкция.
Чл. 5. Обучението на служители за водолази се организира от Академията на Министерството на вътрешните работи (АМВР).
Чл. 6. Медицинското осигуряване на водолазите в МВР се организира и осъществява от Медицинския институт на МВР (МИ – МВР).
Чл. 7. (1) Ръководителите по чл. 4 организират проверки за осъществяване на контрол по спазване изискванията на настоящата инструкция.
(2) Резултатът от проверките се докладва на ръководителя на съответната структура.
(3) Резултатът от проверките се записва във водолазен дневник – приложение № 1, който се съхранява безсрочно в съответната структура или звено по установения ред за съхранение на документи.

Този материал е от специализираното съдържание на онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
 Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Направете своя абонамент

За абонати: влезте в системата или обновете Вашия брузър с функцията REFRESH. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.