Инструкция №5 за изработване и утвърждаване на единните и ведомствените правилници по безопасността на труда

ИЗДАДЕНА ОТ КОМИТЕТА ПО ТРУДА И СОЦИАЛНОТО ДЕЛО И ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪЮЗИ

Обн. ДВ. бр.61 от 3 Август 1984 г.

Раздел I.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С правилниците по безопасността на труда се определят общите и специфичните норми и изисквания за безопасното осъществяване на трудовите процеси в отраслите и дейностите на министерствата, ведомствата и организациите от материалната и нематериалната сфера.
(2) Във връзка с обсега на прилагането им правилниците по безопасността на труда са единни и ведомствени.
(3) Тази инструкция не се прилага за поделенията на Министерството на народната отбрана и Министерството на вътрешните работи.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.