Инструкция №5 от 19 ноември 2003 г. за работа с причинители на бактериални, гъбични и вирусни инфекции с висок медицински и епидемичен риск

Обн. ДВ бр. 105 от 14.03.2004 г.

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. С тази инструкция се определят правилата за работа с причинители на бактериални, гъбични и вирусни инфекции с висок медицински и епидемичен риск (ИВМЕР).