Инструкция №2 от 5 юли 2004 г. за подготовката и обучението на децата, педагогическия, административния и помощен персонал в детските градини за безопасно поведение при бедствия, аварии, катастрофи и пожари

ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Обн. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази инструкция се определят изискванията за подготовката и обучението на децата, педагогическия, административния и помощен персонал в детските градини за действия при възникване на бедствия, аварии, катастрофи и пожари.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате