Инструкция №1 от 3.07.1997 г. за организацията на водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи при провеждане на детски и ученически отдих и туризъм

Обн. ДВ, бр. 57 от 18.07.1997 г.

Издадена от министъра на образованието и науката и министър на здравеопазването

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. С тази инструкция се определят условията и редът за организацията на водноспасителната дейност и обезопасяване на водните площи при провеждане на детския и ученическия отдих и туризъм.

Чл. 2. Инструкцията определя правата и задълженията на организаторите, длъжностните лица в почивните бази и ръководителите на почивните групи в реализирането на водноспасителната дейност и обезопасяване на водните площи, ползвани организирано от деца и ученици.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате