Международен кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (IBC CODE)

(Приет с Резолюция MSC.4(48) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 17 юни 1983 г. В сила за Република България от 1 юли 1986 г.)

Издаден от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Обн. ДВ. бр.43 от 31 Май 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.43 от 31 Май 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.44 от 4 Юни 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.46 от 11 Юни 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.47 от 14 Юни 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.48 от 18 Юни 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.49 от 21 Юни 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.50 от 25 Юни 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.92 от 22 Ноември 2019г.

Забележка: Последното обнародвано в ДВ изменение е изменението, прието с Резолюция MSC.176(79) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 10 декември 2004 г. В сила за Република България от 1 януари 2007 г. С него се приема изцяло нов текст на IBC CODE.

Увод

1. Целта на този Кодекс е да предостави международен стандарт за безопасен превоз по море на опасните течни химикали в наливно състояние, изброени в Глава 17 от Кодекса. Кодексът предписва стандарти за проектиране и конструкция на кораби независимо от тонажа, който е свързан с този превоз и оборудването, което трябва да превозват, така че да се сведе до минимум рискът за кораба, екипажа му и околната среда, като се вземе предвид естеството на съответните продукти.
2. Основната идея на Кодекса е да определи за всеки танкер химикаловоз един от типовете кораби според степента на опасност на продуктите, превозвани от такива кораби. Всеки от продуктите може да има едно или повече опасни свойства, които включват запалимост, токсичност, корозивност и реактивност, както и опасността, която те могат да представляват за околната среда.
3. По време на разработването на Кодекса беше прието, че той трябва да се основава на солидни принципи, свързани със строителството на кораба и корабното инженерство и най-доброто разбиране за опасностите на различните продукти, които попадат в обхвата му. Още повече технологията за проектиране на химикаловози (танкер химикаловози) е не само сложна, но и бързо развиваща се и Кодексът не трябва да остава статичен. Следователно Организацията периодично ще преразглежда Кодекса, като взема предвид както натрупания опит, така и постигнатото техническо развитие.
4. Измененията на Кодекса, включващи изисквания за нови продукти и техните условия за превоз, ще се разпространяват като препоръки временно, когато са приети от Комитета по морска безопасност (MSC) и Комитета по опазване на морската среда (MEPC) на Организацията, в съответствие с разпоредбите на член VIII от Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. (SOLAS 74) и член 16 от Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г., изменена с Протокол от 1978 г. (MARPOL 73/78), съответно до влизането в сила на тези изменения.
5. Кодексът основно регулира проектирането и оборудването на кораби. В този смисъл, за да се осигури безопасен транспорт на продуктите, цялата система, свързана с проектирането и оборудването на кораби, трябва да бъде оценена. Другите важни аспекти на безопасното транспортиране на продуктите, като обучение, експлоатация, контрол на трафика и товаро-разтоварни дейности в пристанищата, се разглеждат или ще бъдат разгледани допълнително от Организацията.
6. Разработването на Кодекса е подпомогнато в голяма степен от работата на Международната асоциация на класификационните дружества (IACS) и на Международната електротехническа комисия (IEC).
7. Глава 16 от Кодекса, относно експлоатационните изисквания по отношение на химикаловози, подчертава правилата в други глави, които са оперативни в същността си, и споменава другите важни показатели, свързани с безопасността, които са характерни за експлоатацията на химикаловозите.
8. Оформлението на Кодекса е в съответствие с Международния кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи втечнени газове в наливно състояние (Кодекс IGC), приет от Комитета по морска безопасност на неговата четиридесет и осма сесия. Газовозите също така могат да превозват течни химикали в наливно състояние, обхванати от този Кодекс, както са разгледани в Кодекса IGC.
9. Изданието от 1998 г. на Кодекса се основаваше на оригиналния текст, както е приет с Резолюция MSC.4(48). В отговор на Резолюция 15 на Международната конференция относно замърсяването на морската среда, 1973 г., MEPC, на своята двадесет и втора сесия, прие с Резолюция MEPC.19(22) Кодексът IBC да бъде разширен, за да обхване аспектите, свързани с предотвратяване на замърсяването на морската среда за прилагането на Анекс II на MARPOL 73/78.
10. Настоящото издание на Кодекса включва изменения, приети със следните резолюции:

Резолюция
Приемане
Счита се за приета
Влизане в сила
1.
MSC.10(54)
29 април 1988 г.
29 април 1988 г.
30 октомври 1988 г.
2.
MSC.14(57)
MEPC.32(27)
11 април 1989 г.
17 март 1989 г.
12 април 1990 г.
12 април 1990 г.
13 октомври 1990 г.
13 октомври 1990 г.
3.
MSC.28(61)
MEPC.55(33)
11 декември 1992 г.
30 октомври 1992 г.
1 януари 1994 г.
1 януари 1994 г.
1 юли 1994 г.
1 юли 1994 г.
4.
MSC.50(66)
MEPC.69(38)
4 юни 1996 г.
10 юли 1996 г.
1 януари 1998 г.
1 януари 1998 г.
1 юли 1998 г.
1 юли 1998 г.
5.
MSC.58(67)
MEPC.73(39)
5 декември 1996 г.
10 март 1997 г.
1 януари 1998 г.
10 януари 1998 г.
1 юли 1998 г.
10 юли 1998 г.
6.
MSC.102(73)
5 декември 2000 г.
1 януари 2002 г.
1 юли 2002 г.
7.
MSC.176(79)
MEPC.119(52)
9 декември 2004 г.
15 октомври 2004 г.
1 юли 2006 г.
1 юли 2006 г.
1 януари 2007 г.
1 януари 2007 г.

Този материал е от специализираното съдържание на онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
 Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Направете своя абонамент

За абонати: влезте в системата или обновете Вашия брузър с функцията REFRESH. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.