Д-01-011 Правилник по безопасността на труда при ковашко-щамповъчното производство (гореща обработка)

Нормативна база
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (0)

Правилникът е посочен като действащ през 2013 г. в Профил по безопасност и здраве при работа в Икономическа дейност „Производство на метални изделия, без машини и оборудване” (код 28,25 по КИД-2008), разработен по ПРОЕКТ BG 051PO001-2.3.01 ПРЕВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА" .
От 2013 г. до момента не е обнародван нормативен акт, с който този правилник да се отменя.

СЪДЪРЖАНИЕ

Раздел I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел II ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ

Общи изисквания
Водоснабдяване и канализация
Складове и заготвителни помещения
Помещения за почистване на изковките
Отделения за химическо почистване (байцване)

Раздел III САНИТАРНО-БИТОВА ЧАСТ

Раздел IV ТЕХНОЛОГИЧНА ЧАСТ И СЪОРЪЖЕНИЯ

Общи изисквания
Машини, за нарязване на заготовки
Ковашки огнища
Пламьчни нагревателни пещи
Електросьпротивителни нагревателни пещи
Индукционни нагревателни пещи
Чукове
Хидравлични преси
Кривошипно-щамповьчни и чеканочни преси
Хоризонтално-ковашки машини (ХКМ)
Обрезни преси
Фрикционни преси
Хоризонтални машини за сгъване (булдозери)
Автоматични линии и други специални машини и устройства
Технологична екипировка и инструменти

Раздел V РЕМОНТ НА МАШИНИТЕ, ЕКИПИРОВКАТА И ИНСТРУМЕНТИТЕ

Раздел VI ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИЧНИЯ ПРОЦЕС И РАБОТНИТЕ МЕСТА

Раздел VII. Противопожарна охрана. Отменен.
Раздел VIII. Работно облекло и лични предпазни средства. Отменен.
Раздел IX. Дейност при аварии и злополуки. Отменен.

Приложение. Норми за широчината на цеховите пътища и проходи

Раздел I
Общи положения

1. (Изм.) Този правилник определя изискванията за безопасност на труда в ковашко-щамповъчното производство (гореща обработка) и се прилага от всички физически и юридически лица, които извършват такава дейност, независимо от формата на собственост, отраслова подчиненост и основанието, на което се извършва работата.
2. (Изм.) При организиране и осъществяване на дейността по чл. 1, освен разпоредбите на този правилник, задължително се спазват и изискванията на наредба № 6 за общите изисквания и задължения за осигуряване на безопасност при трудовата дейност (ДВ, бр. 75 от 1996 г.) и Наредба № 41 на Министерството на здравеопазването за единните правила за осигуряване на здравословни условия на труд (ДВ, бр. 100 от 1995 г.).
3 до 19. Отменени.
20. Правилникът влиза в сила от 1 март 1973 г. и отменя Правилника за техническата безопасност в ковашко-пресовото производство - Профиздат 1965 г.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.