Д-01-006 Правилник по безопасността на труда при боядисване на машиностроителни изделия

Утвърден от ИНБТ при МС
1968 г.

СЪКРАЩЕНИЯ

БДС - Български държавен стандарт
ВЗН - Вътрешнозаводска норма
ДКСА - Държавен комитет за строителство и архитектура
ДСИ - Държавна санитарна инспекция
ИТР - Инженерно-технически работници
КИП и А - Контролно-измервателни прибори и автоматика
МВР - Министерство на вътрешните работи
ОТК - Отдел технически контрол
ОТН - Отраслова техническа нормала
ПТБ - Правилник по техническа безопасност
РМС - Разпореждане на Министерския съвет
УПО - Управление „Противопожарна охрана“

Под лакобояджийски цехове да се разбират цехове, отдели, участъци.

СЪДЪРЖАНИЕ

Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛАКОБОЯДЖИЙСКИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ И РАЗПОЛАГАНЕТО ИМ
Раздел III. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ НА ЛАКОБОЯДЖИЙСКИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Осветление
Отопление и вентилация
Водоснабдяване и канализация
Битови помещения и разположението им
Раздел IV ТЕХНОЛОГИЧНА ЧАСТ И СЪОРЪЖЕНИЯ
Подготовка на повърхностите и лакоматериалите
Методи, съоръжения и апарати за боядисване
Сушене на лакоматериалите
Боядисване на открито
Разположение на работните места, съоръженията и транспорта
Изисквания към цеховите комуникации
Специални изисквания по безопасността в производството
Общи изисквания към производството и материалите
Раздел V ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ
Почистване и ремонт на апаратите и съоръженията
Раздел VI ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ, УРЕДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И АПАРАТИ
Раздел VII РАБОТНО ОБЛЕКЛО, ИНДИВИДУАЛНА ЗАЩИТА И ЛИЧНА ХИГИЕНА НА РАБОТНИЦИТЕ
Приложения

Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. (Изм.) Настоящият правилник е задължителен за фирмите, предприятията, цеховете, участъците и отделенията, независимо от собствеността им, където се извършва боядисване на машиностроителни изделия. Отклонения от него не се допускат.
2. Забраняват се всякакви изменения в разположението и експлоатацията на съоръженията, без необходимата проектосметна документация и в нарушение на настоящия правилник, както и експлоатацията на всички машини, съоръжения и приспособления, които не са изправни и нямат предпазни устройства или създават опасност от пожар.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.