В-01-13-09 Правилник по безопасността на труда в масло-сапунената промишленост

ПЪРВА ГЛАВА
ОБЩА ЧАСТ
ОБСЕГ И РЕД НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ПРАВИЛНИКА

Чл. 1. Настоящият правилник по безопасността на труда е задължителен за персонала на всички предприятия и цехове на масло-сапунената промишленост към Министерството на земеделието и хранителната промишленост и за персонала на останалите предприятия и цехове с такава дейност независимо от ведомствената им подчиненост.
Чл. 2. /1/ Познаването и точното спазване на изискванията на настоящия правилник е задължително.
/2/ Забранено е изпълнението на заповеди и нареждания, които противоречат на правилника.
/3/ Изменение на технологичния процес да се извършва само с писмена заповед на директора на предприятието.
Чл. 3. /1/ На основание на този правилник и на други държавни и ведомствени правилници по безопасността на труда ръководството на предприятието да издава инструкции по безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана за работните места, машините, съоръженията, складовете и др.
/2/ Да се издават инструкции при въвеждането на нови технологии, машини и съоръжения.
Чл. 4. На опасни технологични места /машини, съоръжения, апарати, подемно-транспортни средства, зали, складове и др./ да се поставят знаци по безопасността на труда и противопожарната охрана съгласно БДС 11010-73 /ДВ, бр. 73, 14 IX 1973г./.
Чл. 5. Проектирането и строителството на нови и реконструирането и експлоатацията на действуващите предприятия /цехове/ на маслено-сапунената промишленост, изборът на участък, планирането и благоустрояването на територията да се осъществяват в съответствие със „Санитарни правила и норми за проектиране на промишлени предприятия“ /ДВ, бр. 66, 8 VIII 1952 г./: „Санитарни правила за организация на производствените процеси и за санитарно-хигиенните изисквания спрямо машините и техническите съоръжения“ /Известия, бр. 99, 7 XII 1962/; “Правилник за капиталното строителство“ /ДВ, бр. 98, 99, 100 и 102, 1973 г. и допълнение ДВ, бр. 13, 14, II 1975 г. /; Постановление в 32 на Министерският съвет от 6 V 1976 г. /ДВ, бр. 46, 8 VI 1976 г./; „Противопожарни строително-технически норми“ /1972 г./ и „Правила и изисквания за поддържане на санитарното състояние на промишлените предприятия“ /ДВ, бр.25, 30 III 1971 г./ и настоящия правилник.
Чл. 6. Правилникът и Наредбата за осигуряване на безопасни и хигиенни условия на труд /ДВ, бр.43, 4 VI 1968 г./ са задължителни при проектирането, строителството, реконструирането, модернизацията и експлоатацията на съществуващите предприятия.
Чл. 7. Освен изискванията на настоящия правилник задължително да се изпълняват и държавните и ведомствените правилници по безопасността на труда за дейности, които са предмет на тези правилници.
Чл. 8. Изменения, допълнения и тълкувания на Правилника по безопасността на труда в масло-сапунената промишленост се извършват от Министерството на земеделието и хранителната промишленост след съгласуване с Централния съвет на Българските професионални съюзи, Министерството на народното здраве и Централният комитет на Профсъюза за работниците от селското стопанство и хранителната промишленост.
Чл.9. За неизпълнение и нарушение на настоящия правилник виновните лица да се подвеждат под отговорност съгласно с действуващите закони, правилници и наредби на страната.
Чл. 10. Изпълнението на правилника съгласно с Постановление 15 на Министерския съвет и Централния съвет на Българските професионални съюзи от 12 май 1973 г. /ДВ, бр. 58, 24 VII 1973 г./ се възлага на ръководството на Министерството на земеделието и хранителната промишленост и на СО „Зърнени храни и фуражна промишленост“
Чл. 11. Организирането и провеждането на мероприятия по безопасността на труда, противопожарната охрана и спазването на настоящия правилник се възлагат лично на директорите и на зам.-директорите по производствено-техническите въпроси и на началниците на цеховете и отделите в предприятията, които носят главна отговорност за това.
Чл. 12. Правата и задълженията на служителите от ведомствените органи по охраната на труда са определени с „Правилник за устройството, правата и задълженията на ведомствените органи по охрана на труда“ /ДВ, бр. 77 , 4 X 1974 г./.
Чл. 13. Лицата, участващи в производствените процеси, да се снабдяват с необходимото работно и специално облекло и лични предпазни средства: облекла, обувки, ръкавици, антифони и др.
Чл. 14. Работниците и служителите да се инструктират и обучават съгласно с „Наредба за инструктажа и обучението на работниците и служителите по безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана“ /ДВ, бр. 59, 28 VII 1970 г./ и „Наредба 1 за подготовка, преподготовка и повишаване на квалификацията на кадрите по безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана“ /ДВ, бр. 101, 27 XII1974 г./.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.