В-01-09-02 Правилник по безопасността на труда в стъкларската и финокерамичната промишленост

МИНИСТЕРСТВО НА ПРОИЗВОДСТВОТО
И ТЪРГОВИЯТА С ПОТРЕБИТЕЛСКИ СТОКИ
СТОПАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ „КВАРЦ“

УТВЪРДЕН ОТ МИНИСТЪРА НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ТЪРГОВИЯТА С ПОТРЕБИТЕЛСКИ СТОКИ
СЪГЛАСУВАН С ЦК НА ПРОФСЪЮЗА НА РАБОТНИЦИТЕ ОТ ЛЕКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

Правилникът е разработен от колектив от Института по стъкло и фина керамика с ръководител н. с. инж. Венета Андреева и участието па н. с. шлж. Ана Шипкова, и. с. инж. Върбан Върбанов, д-р Зоя Каменова и инж. Любомир Любиков.

СЪДЪРЖАНИЕ

Първа глава.  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Втора глава. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
Трета глава. СКЛАДОВЕ
Четвърта глава. ВЪТРЕШНОЗАВОДСКИ И МЕЖДУЦЕХОВ ТРАНСПОРТ
Пета глава. ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ
Шеста глава. ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА
Седма глава. ХИМИЧЕСКИ ЛАБОРАТОРИИ
Осма глава. РАБОТА С БОИ, ЛАКОВЕ И ДРУГИ ХИМИКАЛИ
Девета глава. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНОТО МЯСТО И ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МАШИНИТЕ
Десета глава. ПРОИЗВОДСТВЕНО ОБОРУДВАНЕ ПРИ ПОДГОТОВКА НА СУРОВИНИ
Единадесета глава. ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ
Дванадесета глава. ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ НА ФИНОКЕРАМИЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО
Тринадесета глава. ДАВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ ЗЛОПОЛУКИ И ДРУГИ НЕЩАСТНИ СЛУЧАИ
ПРИЛОЖЕНИЯ

УВОД

Интензификацията на стъкларското и финокерамичното производство, постигането на високо качество и ефективност, както и повишаването на производителността на труда са неразривно свързани с модернизацията, реконструкцията и разширяването на съществуващите производствени мощности и въвеждане в експлоатация на новопостроени поделения или цехове.

В условията на социализма осъществяването на тази стратегическа задача е немислимо, без да се спазват изискванията на охраната на труда. Осигуряването на безопасни и хигиенни условия на труд за човека е първостепенно задължение на нашето хуманно общество. Нарастват изискванията към работното място на човека-оператор. То трябва да бъде организирано в съответствие със съвременното развитие на ергономията. Все по-сложно става взаимоотношението „човек-машина“.

Модерното производствено оборудване като продукт на техническия прогрес трябва да бъде обезопасено и в пълна изправност, да бъде снабдено със съвременни контролни прибори и автоматични устройства за сигнализация.

Стъкларското и финокерамичното производство, които са оборудвани със сложни машини, автоматични линии, високотемпературни пещи и др., изискват висока техническа шмпетент- ност и задълбочено познаване на правилата за безопасност от ръководните и изпълнителските кадри. Само тогава могат да бъдат избегнати злополуки, аварии и пожари. Именно тези причини наложиха да се състави и издаде „Правилник по безопасността на труда за стъкларската и фннокерамнчната промишленост“. В него се съдържат най-новите и повишени изисквания за безопасни и хигиенни условия на труда, а също така и към целия комплекс от производствено оборудване.

Настоящият нормативен документ обхваща всички сфери, дейности и етапи на производството. Той съдържа научнообосновани правила и норми по охраната на труда и пожарната безопасност.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.