В-01-04-05 Правилник по безопасността на труда при производството на сярна киселина

МИНИСТЕРСТВО НА ХИМИЯТА И МЕТАЛУРГИЯТА
ДСО "ХИМИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ"

СОФИЯ, 1970 година

 

Обща част

0.1. Настоящият правилник по безопасността на труда е съставен в съответствие с Инструкцията на Министерския съвет за изработване и утвърждаване на държавни и ведомствени правилници по безопасността на труда и важи за цеховете за производство на сярна киселина, получавана от:
а/ пиритен концентрат иди пиритна руда;
б/ концентрати на сулфидите на цветните метали - олово, цинк и мед;
в/ отпадни газове от цветната металургия, съдържащи серен двуокис.

СЪДЪРЖАНИЕ

Обща част
Кратка характеристика на производствения процес за получаване на сярна киселина

Раздел I. Експлоатационни изисквания
А. Територия и работни помещения
Б. Ремонти и почистване на апаратите
В. Изисквания към производствените кадри
Г. Индивидуална защита и лична хигиена на работниците

Раздел II. Техническа част и механично оборудване
A. Безопасна експлоатация на оборудването
Б. Разположение на оборудването
B. Изисквания към апаратите, работещи под налягане
Г. Предохранителни мерки, приспособления и ограждания.
Д. Комуникации в цеха и изисквания към тръбопроводите
Е. Специални мероприятия за защита от корозия.
Ж. Контролно-измерителни прибори.

Раздел III. Изисквания към електрическите уредби

Раздел IV. Санитарно-техническа част
A. Отопление и вентилация
Б. Водопровод и канализация
B. Осветление и промишлено оцветяване

Раздел V. Противопожарни мероприятия
А. Средства за гасене на пожари
Б. Гръмоотводна защита

Раздел VI. Специалнин изисквания към спомагателните помещения

Раздел VII. Дейност при аварии, злополуки и даване първа помощ

Раздел VIII.Заключителни разпоредби

Приложение №1. Списък на постановленията, наредбите, правилниците, инструкциите в нормите по безопасността на труда, противопожарната безопасност и промишлена санитария
Приложение №2. Наряд за допускане към ремонтни и други работи

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.