В-01-03-04 Правилник по безопасността на труда в доменното производство

Правилникът е посочен като действащ през 2013 г. в Профил по безопасност и здраве при работа в Икономическа дейност „Производство на основни метали” (код 24 по КИД-2008), разработен по ПРОЕКТ BG 051PO001-2.3.01 ПРЕВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА" .
От 2013 г. до момента не е обнародван нормативен акт, с който този правилник да се отменя.

Правилникът е съгласуван с Министерството на труда и социалните грижи - Инспекция за надзор по безопасността на труда с писмо № VI 8033 от 15. XII. 1970 год., Министерството на народното здраве с писмо № III-569 от 13. II. 1969 година, ЦК на профсъюзите на работниците от минната, металургическата и химическата промишленост с писмо № 335 - 17. III. 1969 г. и Министерството на вътрешните работи с писмо № ПО - 358/1. IV. 1969

РАЗДЕЛ I - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият правилник се издава въз основа на чл. 4, ал. IV. от Кодекса на труда и на Инструкцията за реда и начина за изработване и утвърждаване на държавни и ведомствени правилници и норми по безопасността на труда.
2. Правилникът е задължителен за ръководствата на Министерствата и ведомствата и на заводите за Доменно производство, независимо от ведомствената им подчиненост.
3. Освен изискванията на настоящия правилник в Доменно производство, задължително трябва да се изпълняват и общите правила по безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана, посочени в действуващите правилници и норми по безопасност на труда.
4. Правилникът и 187-то Разпореждане на Министерския съвет (публикувано в Д. В. бр. 43/1968 год.), са задължителни при научноизследователските и проектантски дейности, в строителството на нови или реконструкцията на съществуващи предприятия, или отделни цехове на Доменно производство и при експлоатацията и ликвидацията на същите.
5. Организирането и провеждането на мероприятия по безопасността на труда и по спазване на Правилника, съгласно 31-то Постановление на Министерския съвет от 22. VI. 1966 год. се възлага лично на директорите и зам. директорите по производствено-техническите въпроси на предприятията и на началниците на цеховете, и на другите отдели, и на доменните цехове, които носят главна отговорност за това.
6. Задължително е спазването и на „Типовия правилник“ за правата и задълженията на службите по безопасността на труда в Министерствата, Комитетите и др. централни ведомства, централните кооперативни и обществени организации, държавните стопански обединения, управленията, държавните, кооперативните и обществените предприятия и стопанства, публикувани в Д. В. бр. 86 от 31. X. 1967 г.
7. При строителството на нови или реконструкцията на стари доменни цехове, както и воденето на технологическите процеси е задължително да се спазват изискванията на действуващите санитарно-хигиенни правила и норми в настоящия пра¬вилник.
8. Лицата, участвуващи в производствения процес задължително се обучават и инструктират в съответствие с изискванията на действуващата „наредба“ за инструктаж и обученост на работниците и служителите по безопасност, и хигиената на труда, и противопожарната охрана (Д. В. бр. 59/28. VII. 1970 гч).
9. При проектиране и експлоатация на доменните цехове е задължително да се спазват „Правилника за производство, търговия, съхраняване, пренасяне и употреба на силно действуващи отровни вещества“ (Д. в. бр. 3/11. I. 1963 г.), издаден от Министерството на вътрешните работи.
10. Приемането на новопостроени или реконструирани доменни цехове се извършва от комисия, назначена в съответствие с „Правилника за капитално строителство“ и изискванията на наредбата за осигуряване на безопасни и хигиенни условия на труда, одобрен със 187-то разпореждане на Министерския съвет от 9. V. 1968 год.
В тази комисия участвуват и представители от Окръжните държавни инспекции по труда.
Забранява се въвеждането в експлоатация на доменни цехове, при които не са спазени изискванията на горната наредба.
11. Забранява се приемането на работа на работници, ИТР и служители, ако не са спазени следните условия:
1) не са преминали предварителен медицински преглед или имат противопоказания спрямо условията на работа;
2) младежи, ненавършили 18 години;
3) незапознати с условията за възникване на аварии и планът за предотвратяване на същите;
4) употребили алкохол или внасят такъв в доменните производства.
12. Всички инженерно-технически работници (ИТР), работещи в доменните производства трябва да се запознаят с разпоредбите на настоящия правилник, да се ръководят от него, строго да го спазват и да изискват същото и от своите подчинени.
13. Изменение на технологичния процес може да се извършва само с писмена заповед на директора на завода.
14. За приложение на настоящия правилник се разработват местни инструкции за специалните видове работи и при работа с отделните видове машини и съоръжения, които инструкции се одобряват от главния инженер на завода.
15. Изменения, допълнения и тълкувания на правилника се правят от Министерството на тежката промишленост, след съгласуване от Инспекцията за надзора по безопасността на труда, Министерството на народното здраве, Централния комитет на профсъюза на работниците от минната, металургичната и химическа промишленост и Министерството на вътрешните работи.
16. Контролът по изпълнение на настоящия правилник по безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана в доменните производства се възлага на съответните държавни и обществени органи.
17. Виновните за нарушение изискванията на правилника и невзелите мерки за неговото изпълнение се привличат към административна и съдебна отговорност, съгласно действуващите разпоредби и закони.
18. С настоящия правилник се отменят всички досегашни правилници и инструкции по безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана в доменните производства, които му противоречат.
Правилникът влиза в сила от 1971 г.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.