В-01-03-01 Правилник по безопасността на труда при производството на валцувани черни метали

Нормативна база
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (0)

Правилникът е посочен като действащ през 2013 г. в Профил по безопасност и здраве при работа в Икономическа дейност „Производство на основни метали” (код 24 по КИД-2008), разработен по ПРОЕКТ BG 051PO001-2.3.01 ПРЕВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА" .
От 2013 г. до момента не е обнародван нормативен акт, с който този правилник да се отменя.

Правилникът е съгласуван с Министерството на труда и социалните грижи с писмо № VI – 6410 от 10. X. 1970 година, Министерството на народното здраве с писмо № 1185 от 18. X. 1968 г., Централният комитет на профсъюза на работниците от минната, металургичната промишленост и химичната промишленост с писмо № 335 от 17. II. 1969 година и Министерството на вътрешните работи и Държавна сигурност с писмо № ПО – 327 от 19. III. 1969 година.

РАЗДЕЛ I – ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият правилник се издава въз основа на чл. 4, ал. IV от Кодекса на труда и на Инструкцията за реда и начина за изработване и утвърждаване на държавни и ведомствени правилници и норми за безопасността на труда.
2. Правилникът е задължителен за ръководствата на министерствата, ведомствата и ръководството при производството на валцувани черни метали, независимо от ведомствената им подчиненост.
3. Освен изискванията на настоящия правилник при производството на валцувани черни метали, задължително трябва да се изпълняват и общите правила по безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана, посочени в действуващите държавни правилници и норми по безопасност на труда.
4. Правилникът и 187-то Разпореждане на Министерския съвет (публикувано в Д. В. бр. 43 от 1968 г.) са задължителни при научноизследователските и проектантски дейности, в строителството на нови или реконструкцията на съществуващи предприятия, или отделни цехове при производството на валцуване черни метали и при експлоатацията и ликвидацията на същите.
5. Организирането и провеждането на мероприятия по безопасност на труда и по спазване на правилника съгласно 31-то постановление на Министерския съвет от 22. VI. 1966 год. се възлага лично на директорите и заместник-директорите по производствено-техническите въпроси на предприятието и на началниците на цеховете и на другите отдели при производството на валцувани черни метали, които носят главна отговорност за това.
6. Задължително е спазването и на "Типовия правилник" за правата и задълженията на службата по безопасността на труда в министерствата, комитетите и другите централни ведомства, централните кооперативни и обществени организации, държавните стопански обединения, управленията, държавните, кооперативните и обществените предприятия и стопанства, публикувани в Д. В. бр. 86 от 31. X. 1967 год.
7. При строителството на нови или реконструкцията на стари заводи за производство на валцувани черни метали, както и на воденето на технологическите процеси е задължително да се спазват изискванията на действуващите санитарно-хигиенни правила и норми в настоящия правилник.
8. Лицата, участващи в производствения процес задължително се обучават и инструктират в съответствие с изискванията на действащата "Наредба" за инструктажа и обучението на работниците и служителите по безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана (Д. В. бр. 59 от 28 юли 1970 год.).
9. При проектиране и експлоатация на заводи за производство на валцувани черни метали е задължително да се спазва"Правилника за производство, търговия, съхраняване, пренасяне и употреба на силно действуващи отровни вещества" (Д. В. бр. 3 от 11. I. 1963 год.), издаден от Министерството на вътрешните работи.
10. Приемането на новопостроени или предприятия за производство на валцувани черни метали се извършва от комисия, назначена в съответствие с "Правилника за капитално строителство" и изискванията на 187-то РМС от 9. V. 1968 година.
В тази комисия участват и представители от окръжните държавни инспекции по труда.
11. Забранява се въвеждането в експлоатация на заводи за производство на валцувани черни метали, при които не са спазени изискванията на наредбата за осигуряване на безопасни и хигиенни условия на труда, утвърдени със 187-то Разпореждане на Министерския съвет от 9. V. 1968 г.
12. Забранява се приемането на работа на работници, ИТР и служители, ако не са спазени следните условия:
1) не са преминали предварителен медицински преглед или имат противопоказания спрямо условията на работа;
2) младежи, ненавършили 18 години;
3) незапознати с условията за възникване на аварии и планът за предотвратяване на същите;
4) употребили алкохол или внасят такъв.
13. Всички инженерно-технически работници (ИТР), работещи в производството за валцувани черни метали, трябва да се запознаят с разпоредбите на настоящия правилник, да се ръководят от него, стррого да го спазват и да изискват същото от своите подчинени.
14. Изменение на технологичния процес може да се извършва само с писмена заповед на директора на завода.
15. За приложение на настоящия правилник се разработват местни инструкции за специалните видове работи и при работата с отделените видове машини и съоръжения, които се одобряват от главния инженер на завода.
16. Изменения, допълнения и тълкувания на правилника се правят от Министерството на химията и металургията, след съгласуване с Инспекцията за надзор по безопасността на труда, Министерството на народното здраве, Централния комитет на профсъюза на работниците от минната, металургичната и химическата промишленост и Министерството на вътрешните работи.
17. Контролът по изпълнението на настоящия правилник по безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана в заводите за производство на валцувани черни метали се възлага на съответните държавни и обществени органи.
18. Виновните за нарушение на изискванията на правилника и невзелите мерки за неговото изпълнение се привличат към административна и съдебна отговорност, съгласно действащите разпоредби и закони.
19. С настоящия правилник се отменят всички досегашни правилници и инструкции по безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана при производството на валцувани черни метали, които му противоречат.
Правилникът влиза в сила от 1 януари 1972 година.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.