Заповед № А-616 от 11.09.2018 г. за периодичност на последващите проверки на средствата за измерване на ДАМТН

Нормативна база СПО
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (0)

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Обн. ДВ бр. 82 от 05.10.2018 г.

Изменена със Заповед № А-259/29.04.2021 г.

Изменена със Заповед №2010-291/18.05.2023 г.

На основание чл. 43, ал. 4 във връзка с чл. 10в, ал. 2, т. 1 от Закона за измерванията и предложение на председателя на Български институт по метрология, рег. № 29-00-53 от 19.07.2018 г., определям периодичност на последващите проверки на средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, както следва:

№ по ред

Наименование на средствата за измерване

Периодичност на проверките

1.

Везни с неавтоматично действие:две години
- клас I и ІІдве години
– клас III и ІV до 30 tедна година
– клас III и ІV над 30 tедна година две години

2.

Везни с автоматично действиедве години четири години

3.

Клинични електрически термометри с устройство за максимално показаниечетири години

4.

Топломери:
– топломери, използвани в абонатни станциидве години
– индивидуални топломери, използвани за определяне на топлинната енергия за отопление на имотите в сграда – етажна собственостпет години

5.

Апарати за кръвно налягане (сфигманометри)две години

6.

Манометри, използвани в съоръжения под налягане и в железопътния транспортедна година

7.

Водомери от одобрен тип с номинален разход (Qn):
– Qn ≤ 15 m3/hпет години
– Qn > 15 m3/hдве години

8.

Водомери с оценено съответствие с постоянен разход (Q3):
– Q3 (Qn) ≤ 25 m3/hпет години
– Q3 (Qn) > 25 m3/hдве години

9.

Измервателни системи за течни горива - колонки за светли горива и втечнени въглеводородни газовеедна година

10.

Измервателни системи за петролни продукти и техните производсни с изключение на криогенни течностидве години
- с масови разходомеритри години
- с други видове разходомериедна година

11.

Измервателни системи за млякодве години

12.

Измервателни системи за вино, нира и спиртни продуктитри години

13.

Разходомери и измервателни системи за компресиран природен газ (метан)една година

14.

Обемни разходомери за течности различни от вода и допълнителни устройства към тяхдве години

15.

Нивомерни измервателни системиедна година

16.

Електромагнитни разходомеритри години

17.

Други видове разходомери и системи за вода и за флуиди, различни от водатри години

18. (изм.2021 г.)

Разходомери за газ:
– диафрагмени разходомери за газчетири години
– ротационни и турбинни разходомери за газдве години
– ултразвукови, кориолисови, вихрови и термални разходомери за газтри пет години
- коргиращи устройства за обемдве години

19.

Стендове за измерване на спирачните сили на пътни превозни средствадве години

20.

Съпротивителни термометри, използвани със стъклени алкохолометри и аерометри за алкохол при определяне на алкохолна концентрациядве години

21.

Димомериедна година

22.

Газоанализатори на отработени газове от моторни превозни средстваедна година

23.

Индивидуални дозиметри и системи за индивидуален дозиметричен контроледна година

24.

Уреди и системи за радиационен контрол и мониторинг на радиационния фонедна година

25.

Системи за измерване на инкорпорираната в човешкото тяло активностедна година

26.

Уреди и системи за контрол на радиоактивни емисии в околната средаедна година

27.

Електромери – еднофазнишест години

28.

Електромери – трифазни, използвани по предназначение за отчитане на електроенергия при мощности:
– до 10 MVA (включително)четири години
– от 10 MVA до 60 MVA (включително)две години
– над 60 MVAедна година

29.

Електрокардиографидве години

30.

Аудиометридве години

31.

Скоростомериедна година

32.

Анализатори за алкохол в дъхашест месеца

33.

Диоптрометридве години

34.

Таксиметрови апаратиедна година

35.

Алкохоломери и ареометри за алкохол с цифрова индикацияедна година

Следващата периодична проверка на средствата за измерване, за които към датата на влизане в сила на тази заповед не е изтекъл срокът на валидност на последваща проверка, опреедлен в Заповед № А-333 от 29.05.2014 г. на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДВ, бр. 49 от 2014 г.), изменена със Заповед № А-791 от 30.09.2015 г. на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДВ, бр. 85 от 2015 г.), се извършва на периодите, посочени в тази заповед.
Тази заповед отменя Заповед № А-333 от 29.05.2014 г. и Заповед № А-791 от 30.09.2015 г. на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
Заповедта да се публикува и на интернет страницата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Кирил Войнов
За председател на ДАМТН
съгласно ПМС № 597/23.08.2018 г.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ