Наредба № 54 от 2 юни 2003 г. за медицинските и психологическите изисквания към персонала, който осъществява железопътни превози на пътници и товари и съпътстващите ги дейности, и за провеждане на предпътните (предсменни) медицински прегледи

Обн. ДВ. бр.55 от 17 Юни 2003г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.76 от 2 Октомври 2015 г.