ДВ, бр. 55 от 12.7.2019: Изменения на Наредба № 46 от 2001 г. за железопътен превоз на опасни товари – не изисква действия

В броя е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 46 от 2001 г. за железопътен превоз на опасни товари с едно единствено изменение в § 2 от заключителните разпоредби: заменена е цитираната вече недействаща Директива 2014/103/ЕС с актуалната Директива (ЕС) 2018/1846 на Комисията от 23 ноември 2018 г. за изменение на приложенията … Read more

ДВ, бр. 29 от 30.3.2018: Изменение и допълнение на Наредба № 59 от 2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт

В броя е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 59 от 2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт. Промените са във връзка с полученото допълнително официално уведомително писмо № C(2016) 2382 по нарушение № 2013/2076 относно неизпълнение на задължението на Република България за правилно транспониране на Директива 2004/49/ЕО на Европейския … Read more

ДВ, бр. 78 от 29.09.2017: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 46 от 2001 г. за железопътен превоз на опасни товари

Промените в Наредба №46 от 30.11.2001 г. за железопътен превоз на опасни товари въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2016/2309 на Комисията от 16 декември 2016 г. за адаптиране за четвърти път към научно-техническия прогрес на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари (OB L 345, 20.12.2016 г.). Отбелязваме … Read more

Наредба № 54 от 2 юни 2003 г. за медицинските и психологическите изисквания към персонала, който осъществява железопътни превози на пътници и товари и съпътстващите ги дейности, и за провеждане на предпътните (предсменни) медицински прегледи

Обн. ДВ. бр.55 от 17 Юни 2003г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.76 от 2 Октомври 2015 г.

ДВ, бр. 76 от 2.10.2015 г. Промени в изискванията за железопътен транспорт

В брой 76 на Държавен вестник от 02.10.2015 г. са обнародвани промени в: Наредба № 54 от 2003 г. за медицинските и психологическите изисквания към персонала, който осъществява железопътни превози на пътници и товари и съпътстващите ги дейности, и за провеждане на предпътните (предсменни) медицински прегледи – терминологични промени, отпадат условности, разрешаващи изпълнение на дейностите … Read more