ДВ, бр. 42 от 28.5.2019: Изм. и доп. на Закона за лечебните заведения – не касаят ЗБУТ

В броя е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения. Промените не касаят ЗБУТ и са свързани с издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност. С Преходните и заключителни разпоредби е удължен срока за общопрактикуващите лекари (личните лекари) за изпълнение на изискването да придобият специалност „Обща медицина“ с още 4 … Read more

Заповед № РД-09-426 за хигиенните изисквания към помещенията на амбулаториите за индивидуална и групова практика за първична и специализирана медицинска помощ

ЗАПОВЕД № РД-09-426 от 21.09.1999 г. На основание чл. 20 от Закона за народното здраве НАРЕЖДАМ 1. Утвърждавам хигиенни изисквания към помещенията на амбулаториите за индивидуална и групова практика за първична и специализирана медицинска помощ и към осигуряването на противоепидемичен режим в тях, съгласно приложението. 2. Контролът по спазването на хигиенните изисквания по т.1 възлагам … Read more

Заповед № РД-09-325 за хигиенните изисквания към помещенията на медицинските, стоматологичните, медико – стоматологичните и диагностично – консултативните центрове и медико – диагностичните и медико-техническите лаборатории, както и към осигуряването на противоепидемичен режим в тях

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО З А П О В Е Д № РД-09-325 София, 04. 04. 2000 г. На основание чл. 20 от Закона за народното здраве Н А Р Е Ж Д А М 1. Утвърждавам хигиенни изисквания към помещенията на медицинските, стоматологичните, медико – стоматологичните и диагностично – консултативните центрове и медико – диагностичните … Read more

ДВ, бр. 103 от 27.12.2016: Нова Наредба за радиационна защита при работа с рентгенови уредби за медицински цели

В бр. 103 на Държавен вестник от 27.12.2016 г. бе обнародвана новата Наредба № 13 от 16 декември 2016 г. за осигуряване на радиационна защита при работа с рентгенови уредби за медицински цели. Наредбата е издадена на основание чл. 65, ал. 1, т. 6 от Закона за здравето и отразява всички аспекти на радиационната защита … Read more

Правилник № 0-33 за проектиране и устройство на медицински рентгенови кабинети и експлоатация на медицински рентгенови уредби с максимално върхово напрежение до 300 KV

Обн. ДВ. бр.81 от 15 Октомври 1971г., отм. ДВ. бр.103 от 27 Декември 2016г.

ДВ, бр. 5 от 19.1.2016: Нова Наредба № РД-02-20-3 от 21.12. 2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата

Наредбата се издава на основание чл. 169, ал. 4 във връзка с чл. 169, ал. 1 ЗУТ