Рискове и мерки при експлоатация на асансьори (илюстрирано ръководство)

В настоящото издание са представени 21 ситуации за асансьори, монтирани преди 1999 година, които не са били приведени към необходимото ниво на безопасност според НБСА (SNEL), и при които всяка година в Европа загиват не малък брой хора, а други биват тежко ранени. Всяка картинка онагледява инцидент или опасна ситуация за ползвателите на асансьорни съоръжения, … Read more

Практическо ръководство: Как потребителите надолу по веригата могат да боравят със сценарии на експозиция

Много различни видове дружества могат да бъдат потребители надолу по веригата. Те могат да използват химикали в техните процеси за синтез, като спомагателно вещество, за формулиране на смеси, за вграждане в изделия, за повторно напълване или за почистване. Ако сте потребител надолу по веригата и използвате опасни вещества, регистрирани по REACH, в количества, по-големи от … Read more

Ръководство относно информационни листове за безопасност и сценарии на експозиция

В ръководството ще намерите следната информация: Кога трябва да бъде предоставен информационен лист за безопасност? Какво трябва да направите, когато получите информационен лист за безопасност? Разяснение относно значението на информацията във всеки раздел и какво е необходимо да направим. Сценарий на експозиция: Формат. Какво трябва да направите, след като получите разширен информационен лист за безопасност? … Read more

Тълкувателно решение 8/2013 – включват ли се в работното време почивките за хранене при работа на смени

1. При работа на смени/дежурства/ включват ли се в работното време нормативно определените почивки за хранене? 2. Как се изчислява извънредният труд при тримесечно сумирано отчитане на работното време, ако в съответния тримесечен период работникът или служителят е ползвал отпуск, независимо от продължителността и вида му? ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ 8/2013 гр. София, 14 ноември 2014 год. … Read more

Чек-листове за самооценка на системата за управление на ЗБР

„Визия нула“ (Vision Zero) е кампания, която беше стартирана в Сингапур от Международната асоциация за социална сигурност (ISSA) по време на Световния конгрес за безопасност и здраве при работа. ISSA развива идеята чрез промотирането на „Седем златни правила за нула злополуки и здравословни условия на труд“. В разработеното ръководство за работодатели и мениджъри ISSA разработва … Read more

Преглед и коментар на нормативни изисквания при работа на открито. Чек-лист от мерки.

В настоящата статия ще направим обзор на приложимите нормативни изисквания при работа на открито с коментар по прилагането им. В края на статията ще намерите обобщен чек лист с мерки при работа на открито. Въведение Основният действащ нормативен документ за таози вид работа е Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата … Read more

ВКС: 100% намалена работоспособност не означава забрана за работа

РЕЗЮМЕ Решение на ТЕЛК/НЕЛК със 100% намалена работоспособност не означава забрана за работа. Ако в решението на ТЕЛК/НЕЛК не е изрично посочено, че лицето не може да изпълнява възложената му работа, то работодателят има задължение да го трудоустрои на настоящето работно място. В този случай няма как лицето да бъде уволнено на основание чл. 325, … Read more

ВКС: СТМ не прави преценка дали дадена длъжност е подходяща за трудоустрояване

РЕЗЮМЕ Даденото предписание от ТЕЛК/НЕЛК за преместване на конкретно посочена ТЕЛК/НЕЛК длъжности от списъка по чл. 315 КТ е задължително и не подлежи на допълнителна преценка от службата по трудова медицина или друг орган. От задължителния характер на решението на ТЕЛК и НЕЛК, както и от нормата на чл. 317 от КТ следва, че медицинският … Read more

Примерна обосновка относно освобождаване от задължението за назначаване на хора с трайни увреждания поради специфични фактори

Нормативно основание: чл. 29, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания Описание: Съгласно чл. 38, ал. 1, т. 1 от Закона захората с увреждания, работодателите се освобождават от задължението за назначаване на хора ст райни увреждания при наличие на специфични фактори в работната среда, възпрепятстващи наемане на хора с трайни … Read more

Биг Бегс – безопасна работа с гъвкави полипропиленови контейнери

Инструкция за безопасна работа с гъвкави полипропиленови контейнери /FIBC/, Биг Бегс 1. СЪХРАНЕНИЕ НА ПРАЗНИ ПП-КОНТЕЙНЕРИ: Независимо дали сте си закупили нови или разполагате с използвани биг бегс /такива за многократна употреба/е много важно да се погрижите сериозно за тяхното подходящо съхранение до момента на тяхното пълнене. 1.1. Пазете ПП-контейнерите от вредното въздействие на слънцето … Read more