Калкулатор за последствията от падащи предмети

Падналите обекти представляват риск номер едно за сериозни наранявания, смъртни случаи и повреда на оборудването в няколко индустрии по целия свят, но няма съществуващи конкретни нормативни изисквания за управление на заплаха, породена от падащи обекти. DROPS е инициатива за предотвратяване на опасностите, свързани с падащи обекти чрез осигуряване на подкрепящи ангажираност и учебни материали, например … Read more

Кога има предписание за трудоустрояване – Решение на ВКС № 431/17.01.2014

Резюме Според формираната по-нова практика на ВКС по чл. 290 ГПК, обективирана в решение № 431/17.01.2014 г. по гр. д. № 869/2013 г. на IV г. о.; решение № 246/11.11.2015 г. по гр. д. № 1305/2015 г. на III г. о.; решение № 443 от 24.03.2016 г. по гр. д. № 2569/2015 г. на IV … Read more

Кога има предписание за трудоустрояване – Решение на ВКС № 443/24.03.2016

Резюме Според формираната по-нова практика на ВКС по чл. 290 ГПК, обективирана в решение № 431/17.01.2014 г. по гр. д. № 869/2013 г. на IV г. о.; решение № 246/11.11.2015 г. по гр. д. № 1305/2015 г. на III г. о.; решение № 443 от 24.03.2016 г. по гр. д. № 2569/2015 г. на IV … Read more

Нетравматично увреждане по време на работа и трудова злополука

РЕЗЮМЕ За да се квалифицира една злополука като трудова, е необходимо да са налице кумулативно предвидените в закона условия – внезапно увреждане, което е станало “във връзка или по повод на извършваната работа”, т.е. да има наличие на причинна връзка между извършваната работа и настъпилото увреждане на здравето на лицето. Настъпилото внезапно нетравматично увреждане – … Read more

Определяне на места за хора с трайни увреждания

Нормативна база: Закон за хората с увреждания – Обн. ДВ. бр.105 от 18 Декември 2018 г. В сила от 01.01.2019 г. Правилник за прилагане на закона – предстои утвърждаване до 31 март 2019 г. Важна бележка:  От 01.01.2019 г. влезе в сила Закона за хората с увреждания, който отменя  Закона за интеграция на хората с … Read more

Закон за хората с увреждания

Обн. ДВ. бр.105 от 18 Декември 2018г. В сила от 01.01.2019 г. Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Законът урежда обществените отношения, свързани с упражняване на правата на хората с увреждания в Република България. Чл. 2. Законът има за цел да: 1. насърчава, защитава и гарантира пълноценното и равноправно упражняване на правата и свободите на … Read more

ВКС: Лица с право да получат обезщетение на основание чл. 200, ал. 1 КТ

Относно: Относно определяне на кръга на лицата, материално легитимирани да получат обезщетение за неимуществени вреди на основание чл. 200, ал. 1 КТ от причинена смърт на техен близък при трудова злополука. Резюме Обезщетението за неимуществени вреди от смъртта на пострадал от трудова злополука възмездява страданията или загубата на морална опора и подкрепа, понесени от близките … Read more

Картотека за използваните опасни вещества и тяхната характеристика

От ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА можете да изтеглите образец на картотека на опасните вещества и смеси с примерно попълване за натриева основа