ДВ, бр. 9 от 26.1.2018: Важно за ВиК оператори: Наредба за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им

С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11 ОТ 23 ЯНУАРИ 2018 Г. е приета Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им Наредбата поставя специфични изискания по здраве и безопасност към ВиК операторите: Задължителна система за управление на здравето и безопасността при работа Чл. 4. (1) ВиК операторът трябва да разработи, да … Read more

Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11 ОТ 23 ЯНУАРИ 2018 Г. за приемане на Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Член единствен. Приема Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им. Министър-председател: Бойко Борисов Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков … Read more