ДВ, бр. 19 от 2.3.2018: Наредба застраховане за „трудова злополука“ и Наредба трудови правоотношения екипажи

Със Заключителна разпоредба на ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29 от 23 февруари 2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя, приета с Постановление № 226 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 93 от 2003 г.; изм. и доп., … Read more

Наредба за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа и на обслужващия персонал на кораба и корабопритежателя

Обн. ДВ. бр.93 от 21 Октомври 2003г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.19 от 2 Март 2018г.

В-01-05-01 Правилник по безопасността на труда при корабостроене и кораборемонт

Правилникът по безопасността на труда при корабостроенето и кораборемонт е съгласуван с Министерството на народното здраве с писмо № III – 5855 от 19. XII. 1972 година, Централния комитет на профсъюза на работниците на машиностроенето с писмо № 1437 от 11. X. 1973 год. И Министреството на вътрешните работи с управление „Противопожарна охрана” с писмо … Read more

Разпореждане № 93 от 02.12.2015 г. относно влизане в затворени пространства на кораби

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ” За привеждане в изпълнение на препоръките на Международната морска организация, заложени в РезолюцияА.1050(27), и с цел опазване живота и здравето на хората, на основание чл.362 от Кодекса на търговското корабоплаване РАЗПОРЕЖДАМ: Забранявам влизане в затворени пространства на кораби, попадащи в обхвата на … Read more

ДВ, бр. 4 от 13.01.2017: Нова Наредба № 54 от 29.10.2016 г. за техническите изисквания и оценяване на съответствието на оборудването на морските кораби

В брой 4 на Държавен вестник от 13 януари 2017 г. е обнародвана новата Наредба № 54 от 29 декември 2016 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби. Тя отменя наредбата със същия номер и наименование от 2004 г. – Наредба № 54 от 12 юли 2004 г. за техническите … Read more

Наредба № 54 от 29.10.2016 г. за техническите изисквания и оценяване на съответствието на оборудването на морските кораби

Издадена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията Обн. ДВ. бр.4 от 13 Януари 2017 г. Глава първа. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. С тази наредба се определят: 1. техническите изисквания към оборудването на морските кораби; 2. процедурите за оценяване на съответствието с техническите изисквания и начините на удостоверяване на съответствието; 3. прегледите на морските … Read more

Наредба № 54 от 12 юли 2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби

Обн. ДВ. бр.76 от 31 Август 2004 г., отм. ДВ. бр.4 от 13 Януари 2017г.

ДВ, бр. 59 от 04.08.2015 г. Наредба за допълнение на Наредба № 16 от 2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища

Наредба за допълнение на Наредба № 16 от 2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища.