Наредба № 4018 от 16.09.2005 г. за работното време на авиационния персонал

Издадена от министъра на транспорта Обн. ДВ. бр.78 от 30 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.83 от 22 Октомври 2010г. Раздел I. Общи положения Чл. 1. (Изм. – ДВ, бр. 83 от 2010 г.) С тази наредба се определят изискванията за работното време и почивката на лицата от авиационния персонал, притежаващи свидетелство за правоспособност, извън лицата … Read more