В-01-10-02 Правилник по безопасността на труда в текстилната промишленост

ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ I. ОБСЕГ И РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВИЛНИКА Чл. 1. Правилникът е задължителен за: всички поделения на стопанските комбинати: от текстилната промишленост към: .Министерството на леката промишленост и за всички предприятия с подобна дейност, независимо от ведомствената. им подчиненост Чл. 2. Освен изискванията на настоящия правилник в поделенията на текстилната промишленост … Read more

В-01-04-18 Правилник по безопасността на труда при производството на химични влакна

Издаден през 1982 год.от Министерство на химическата промишленост. Правилникът е посочен като действащ през 2013 г. в Профил по безопасност и здраве при работа в Икономическа дейност „Производство на химични продукти” (код 20 по КИД-2008), разработен по ПРОЕКТ BG 051PO001-2.3.01 ПРЕВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА“ . От 2013 г. до момента не е … Read more