Наредба № 15 от 27 юни 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони

Обн. ДВ. бр.57 от 14 Юли 2006 г.,посл. изм. и доп. ДВ. бр.87 от 31 Октомври 2017г.

С106 – Конвенция № 106 относно седмичната почивка (търговия и канцеларски служби), 1957 г.

Ратифицирана от България с Указ № 205 на Президиума на Народното събрание от 3 юни 1960 г. Изв., бр. 46 от 1960 г. В сила за България от 22 юли 1961 г.