Водачи на автомобили за обществен превоз – Регламент/ЕО/561/2006 и Регламент (ЕС) № 165/2014

Инструкция за водачите за спазване на Регламент/ЕО/561/2006 и Регламент (ЕС) № 165/2014 Основание: Чл. 69, т. 9 на Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България Настоящата инструкция е предназначена за провеждане на инструктаж на водачите на автомобили за обществен превоз на пътници … Read more

ДВ, бр. 81 от 2.10.2018: Нaредба № 40 от 2004 г. – автомобилен превоз на опасни товари

В броя е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Нaредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари, която вняся промени от поредицата „облекчаване на административната тежест“.

ДВ, бр.80 от 28.9.2018: Обезопасителни колани и видеокамери в автобуси

С преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата са направени допълнения и в Закона за автомобилните превози, които уреждат задължителното оборудване с обезопасителни колани и устройство за мобилно видеонаблюдение на някои категории превозни средства. Обезопасителни колани и видеокамери в автобуси В чл. 7б се създават нови алинеи 2-5, … Read more

ДВ, бр. 62 от 27.7.2018: Увеличение на глобите при превоз на опасни товари

С преходните и заключителни разпоредби на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход са направени промени в Закона за автомобилните превози, с които се увеличават глобите, свързани с нарушения при превоз на опасни товари, както и са въведени по-високи глоби за повторно нарушение:

Прилагане на изискванията на Наредба № 7 от 27.04.2018 г. за укрепване на превозваните товари

В бр.39 на Държавен вестник от 11.05.2018 бе обнародвана Наредба № 7 от 27.04.2018 г. за укрепване на превозваните товари. Наредбата е кратка и определя: 1. задълженията на водачите и превозвачите за укрепване на товарите; 2. изискванията за укрепване на товарите при превоза, товаренето, разтоварването и обработката им; 3. видовете неизправности, свързани с укрепването на … Read more

ДВ, бр.39 от 11.05.2018: Нова Наредба № 7 от 27.04.2018 г. за укрепване на превозваните товари

В броя е обнародвана новата Наредба № 7 от 27.04.2018 г. за укрепване на превозваните товари. Тя изисква конкретни действия от фирмите, в които се извършват товарни работи и/или превоз на товари. По смисъла на наредбата „товар“ са всички стоки, които обикновено биха се поставили във или върху частта от превозното средство, предназначена за превоз … Read more

ДВ, бр. 33 от 17.4.2018: Промени в Наредба №40 за превоз на опасни товари

В брой 33 на Държавен вестник от 17 април 2018 г. е направено изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари. Целта е намаляване на административната тежест. В тази връзка ОТПАДАТ два документа, които до момента трябваше да бъдат подавани като … Read more

ДВ, бр. 2 от 3.1.2018: Закон за движение по пътищата – укрепване на товари

В извънредния брой 2 на Държавен вестник е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата. Някои от промените касаят индиректно безопасност и здраве при работа. Укрепване на товари Предстои обнародването на нова наредба, с която да се определят условията и реда за укрепване на превозваните товари. Същото е посочено в … Read more