ДВ, бр. 10 от 01.02.2019: Изменения на Наредба 2 за СМР

В броя в обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Промените в наредбата са свързани с измененията на Закона за устройство на територията от 2017-а година, с които Планът за безопасност и … Read more

Ръководство за разработване на система за управление на ЗБУТ в строителни фирми

Добре систематизирана информация с контролни въпроси и насоки как да организираме своята работа, така че нещата да се случват дори да не търси официална сертификация по стандарт.

ДВ, бр. 53 от 26.6.2018: Нова наредба за приемане на електромонтажни работи

В броя е обнародвана Наредба № РД-02-20-1 от 12 юни 2018 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи. Същата отменя Наредба № 3 от 2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи и влиза в сила от 27.09.2018 г.

Наредба № РД-02-20-1 от 12 юни 2018 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи

В сила от 27.09.2018 г.Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството Обн. ДВ. бр.53 от 26 Юни 2018г. Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Раздел I Област на приложение Чл. 1. С наредбата се определят техническите правила и нормативи при контрола на изпълнението и при приемането на електромонтажни работи, които се извършват в електрически уредби и … Read more

ДВ, бр. 21 от 9.3.2018: Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура и допълнения на ЗУТ

В броя е обнародван Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура „Електронна съобщителна мрежа“ е съвкупност от преносни съоръжения и при необходимост съоръжения за комутация и/или маршрутизация и други ресурси, включително неактивни мрежови елементи, които позволяват пренос на сигнали посредством проводник, радио, оптични или други електромагнитни способи, включително спътникови мрежи, фиксирани (с комутация на … Read more

Компактор/ изравнител за бетон

Инструкция за безопасна работа с изравнител и компактор за бетон Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване. I. Условия за използване на работното оборудване. Тази … Read more

ДВ, бр.100 от 15.12.2017: Нов Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя

В брой 100 на Държавен вестник е обнародван нов Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, Издаден от Камарата на строителите в България.

ДВ, бр. 96 от 1.12.2017 г.: Промени в ЗУТ – отпада глоба за Възложителя

С новия Закон за концесиите е направена промяна в Закона за устройство на територията, с която отпадна предвидената за Възложителя глоба от 1000 до 5000 лв., ако не изпълни задължение по чл. 161, ал. 4..